OliNo

Duurzame Energie

Verwarming met infrarood panelen

Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing
Tags:
Geef een reactie

infrarood-paneelBegin januari 2010 heb ik de woonkamer van mijn hoekwoning, die normaal via de cv met vloerverwarming en een radiator wordt verwarmd, een aantal dagen verwarmd met infrarood panelen, hierna genoemd IR-panelen. Het resultaat is verrassend. Verwarmen met IR-panelen kost 91% meer dan verwarmen met aardgas. Verder blijkt uit het experiment dat IR-verwarming minder comfortabel is dan verwarming met radiatoren of vloerverwarming.

Op 4 januari jl., in het hart van de winter, werden mij een aantal IR-verwarmingspanelen ter beschikking gesteld om te bezien wat het effect hiervan is en wat het energieverbruik is t.o.v. verwarming met aardgas.

De kamer

De kamer met open keuken is rechthoekig met een lengte van 10 m en een breedte van 4,70 m. De kamer wordt normaal verwarmd middels vloerverwarming met de leidingen op 17,5 cm afstand. Gezien de trage werking van de vloerverwarming is bij de aanleg aan de achterzijde van de kamer een radiator gehandhaafd welke is voorzien van een thermostaatknop. De keuken is van de kamer gescheiden door een binnenmuur van 2,5 m op 4,20 meter afstand van de achterzijde van de woning. Bij het IR-experiment werden de vloerverwarming en de radiator uitgeschakeld en werd de cv alleen gebruikt voor verwarming van de badkamer (boven) en het halletje dat zich als uitbouw aan de voorkant van de kamer bevindt.
schema-infrarood-panelen
Schema kamer

Experiment

Bij het experiment beginnende op maandag 4-1 om 14.00 uur werden er 3 IR-panelen geplaatst, aan de achterkant onder het raam een paneel van 750 watt, in de kamer tegen de buitenmuur een paneel van 660 watt en tegen de tussenmuur een paneel van 385 watt. De kamer was toen al voorverwarmd door de vloerverwarming, die nog de nodige restwarmte in de vloer had achtergelaten. De thermostaat van de IR-panelen werd ingesteld op 20 graden. Deze bevond zich op 1,20 m hoogte aan het einde van de tussenmuur.
infrarood-paneel
Het IR-paneel

Op dinsdag 5-1 bleek dat het totale vermogen onvoldoende was om de kamertemperatuur op 20 graden te krijgen. De gemiddelde etmaaltemperatuur (-0,9˚) was hoger dan maandag (-2,8˚), maar de inmiddels ingestelde temperatuur van 20,5 graden werd niet gehaald. Woensdag 6-1 was de etmaaltemperatuur (-3,2˚) lager en was het om 11 uur nog maar 18,8˚. Daarom werd de vloerverwarming weer bijgeschakeld en is er om 17.00 uur een extra paneel van 730 watt bijgeschakeld, zoals op de tekening is aangegeven. Hierdoor kwam het totale vermogen op 2525 watt. Om 23.00 uur ging de nachttemperatuur in van 17,5 graad. Uiteindelijk werd op donderdag 7-1 een operationele situatie bereikt, waarbij de IR-panelen om 6 uur werden ingeschakeld. Hierdoor was er pas op 7 januari sprake van een werkbare situatie. Op donderdag 7-1 werd de dagtemperatuur (20,5˚) om 6 uur geprogrammeerd. Langzamerhand zie je de temperatuur vanaf 17,5 graad (nachttemperatuur) oplopen, die rond 18 uur op 20 graden komt. De ingestelde temperatuur van 20,5 graden werd voor 23 uur niet gehaald. De thermostaat heeft de panelen derhalve niet uitgeschakeld, behalve van 15:15 uur tot 16:16 toen de zon door het zijraam de thermostaat heeft beschenen en de temperatuur van de opnemer een piek vertoonde. Tegen 23.00 uur naderde de temperatuur de door de thermostaat gewenste waarde. Op vrijdag 8-1 werd de inschakeling vervroegd naar 5.00 uur vanwege de te verwachten lage nachttemperatuur. Het verloop van de temperatuur was analoog aan die van donderdag, zij het dat de gewenste temperatuur op 0,5 graad na werd bereikt. Je zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat het totale vermogen (2525 watt) net voldoende was om de warmtelek te compenseren. Bij een vluchtige berekening van de warmteweerstanden van muren, ramen, vloer en plafond van de kamer kwam ik bij -8 graden buitentemperatuur en rekening houdend met temperatuurverschillen in de verschillende vertrekken uit op een benodigd vermogen van 2460 Watt.

temperatuur-verloop
Temperatuurverloop met gebruik van de IR-panelen t/m 8 januari, daarna weer gebruik CV

Bevindingen

Het idee achter IR-verwarming is dat men IR-straling als aangenaam ervaart ook als de lucht om je heen kouder is zoals je ook ervaart op een zonnige dag in het voorjaar.
Toch werd de IR-stralingswarmte door ons als minder behaaglijk ervaren dan die van de vloerverwarming, die een homogene warmte verspreidt. En op de momenten dat de thermostaat even uitschakelde (op de dag van binnenkomst, toen de kamer al door de CV was voorverwarmd), werd het tijdelijk gemis aan stralingswarmtewarmte als oncomfortabel ervaren. Verder bleek de warmteverdeling niet homogeen. Een thermometer die op een bankleuning op 1,20 meter afstand van een IR-paneel werd geplaatst gaf een temperatuur aan van 20,6 graden. Achter de leuning was dat 17,9 graden. IR-warmte verwarmt in feite dan ook niet de lucht, maar de voorwerpen die rechtstreeks worden bestraald. Dit heeft wel als effect dat de lucht indirect door convectie wordt verwarmd. Per slot moet de thermostaat via verwarming van de lucht worden aangestuurd.

Indien we kijken naar de temperatuurweergave van de eigen klokthermostaat blijkt deze 0,3 graad lager weer te geven. Deze komt uiteindelijk rond 23 uur op het maximum van 20,1 graden uit. Op 8 januari is het inschakelpunt vanwege de te verwachten kou vervroegd naar 5 uur. Hoewel de gemiddelde etmaaltemperatuur op 8 januari dezelfde was als op de 7e, was de gemiddelde windsnelheid met 4 m/sec hoger dan de 2,5 m/sec van de 7e en de zonnestraling was minder. Dit bleek merkbaar bij het stoken, want de gevraagde temperatuur van 20,5 graad werd niet bereikt. De temperatuur bleef steken op 19,9 graden. Kennelijk was het totale vermogen van de IR-panelen (2525 watt) net voldoende om de kamer in deze periode op 20 graden te krijgen. Na eigen berekeningen van de K-waarde van de kamer blijkt deze bij een temperatuur van -5 graden circa 2460 Watt vermogen nodig te hebben om een temperatuur van 20 graden te handhaven afgezien van wind en zonnestraling.

temperatuur-verloop-2
Temperatuurverloop op 7 en 8 jan. in rood en op 9 en 10 jan. in blauw

Om een goed inzicht te krijgen in het temperatuurverloop heb ik in bijgaande grafiek het temperatuurverloop in de kamer weergegeven van zowel de IR-verwarming als de cv-verwarming.
Met de rode lijn is de temperatuur weergegeven van de kamer bij IR-verwarming gedurende de dagen 7 en 8 januari. De blauwe lijn geeft het temperatuurverloop van de kamer op 9 en 10 januari, waarbij weer werd teruggevallen op de normale verwarming. Aan de rode lijn is af te lezen dat de capaciteit van de IR-panelen aan de krappe kant was, want op 7 januari werd uiteindelijk 20 graden op 17:30 uur gehaald, een waarde die op de 8e niet is gehaald. Uit de blauwe grafiek is te zien, dat bij het begin van 9-1 door het ontbreken van bufferwarmte in de vloer de temperatuur snel is gedaald, waarbij de cv-ketel om 5:30 uur is geactiveerd vanwege het bereiken van de ingestelde nachttemperatuur van 16 graden. Door de langzame werking van de vloerverwarming wordt uiteindelijk om 17:30 uur de 20 graden bereikt en na 21.00 uur (het tijdstip van de nachtverlaging) is te zien dat temperatuur veel minder snel daalt dan bij de IR-verwarming die tot 23:00 uur actief bleef. Op 10-1 wordt de temperatuur van 20 graden rond 12 uur bereikt. Er moet wel worden vermeld dat de gemiddelde etmaaltemperatuur op 7 en 8 januari -4,8 graden bedroeg, op 9 januari -2,2 graden en op 10 januari -0,9 graden. Verder werd op zowel 7 als 8 januari van 15:15 tot 16:15 uur de IR-verwarming tijdelijk uitgeschakeld, doordat de zon in die periode via het zijraam op de thermostaat heeft geschehenen. Dat laatste is gezien het verloop van de grafiek ten koste gegaan van een stijging van 0,2 graad.
Ook dient bij cv-verwarming rekening te worden gehouden met de cv-pomp, die op dit soort dagen een energieverbruik vergt van circa 1 kWh.

Energieverbruik en kosten

In de periode van 4 t/m 8 januari was de gemiddelde etmaaltemperatuur T= -3,3 graden. Bij eerdere metingen heb ik bij mijn huis het verband tussen het gasverbruik per dag de buitentemperatuur vastgelegd. Volgens deze grafiek (y = -0,574 x T + 9,33) zou er in die periode bij gebruik van de vloerverwarming per dag gemiddeld 11,22 m3 gas zijn verbruikt, dus over 5 dagen 56,1 m3. In werkelijkheid is er aan gas 25,8 m3 verbruikt. De besparing aan gas was dus 30,3 m3 wat neerkomt op een bedrag van 30,3 x € 0,58 = € 17,57. Hiervoor in de plaats is 154,6 kWh aan elektrische energie gebruikt wat neerkomt op 154,6 x € 0,22 = € 34,01. Dat houdt in dat er 93,5% aan meerkosten is gemaakt door het gebruik van elektrische energie. Als ik bij het gasverbruik voor de verwarming nog 4 kWh meereken voor energieverbruik van de cv-pomp wordt de meerkostenfactor 88,5%.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde binnentemperatuur in de meetperiode door een te geringe capaciteit 19,1 graden bedroeg. Bij normaal bedrijf zoals op 10 januari bedroeg de gemiddelde kamertemperatuur 19,6 graden. Volgens de stookgrafiek zou er dan per dag 0,28 m3 meer nodig zijn geweest om de kamer die halve graad te compenseren. Dat is over ruim 4 dagen 1,2 m3. Dit leidt tot een finale meerkostenfactor van 96%. Dit gegeven extrapolerend naar een jaarverbruik van 1000 m3 gas voor cv-verwarming zou er bij IR-verwarming 5304 kWh nodig zijn aan elektrische energie tegen een prijs van € 1167. Aan gas zou er voor € 580 zijn verbruikt en met de gasaansluitkosten van € 177 erbij wordt dat € 757. Dat zou netto € 410 extra kosten met zich meebrengen overeenkomend met 54%. Hierbij moet dan weer worden opgemerkt dat bij het ontbreken van een gasaansluiting ook het tapwater elektrisch moet worden verwarmd, hetgeen de meerkostenfactor weer extra verhoogt.

De leverancier heeft de IR-meetgegevens gebruikt van 7 januari en deze vergeleken met die van het normale verbruik van 3 januari, waarbij de buitentemperaturen resp. -4,8 en -4,1 graden bedroegen. Op basis daarvan constateert hij dat er voor de kamerverwarming met infrarood 44% minder energie is verbruikt dan met de CV op 3 januari ervan uitgaande dat 1 m3 aardgas gelijkwaardig is aan 9 kWh elektrische energie. Als je dit in kosten vertaalt, is de IR-verwarming 91,1% duurder dan verwarming met aardgas.

Commentaar leverancier op experiment

De werking van de panelen is de afgelopen 3 jaar permanent getest in een testhuis in Duitsland.

Visie leverancier

De panelen werden beschikbaar gesteld door een leverancier/importeur die overtuigd is van de efficiënte werking van IR-panelen o.a. gebaseerd op eigen onderzoek in een testhuis in Duitsland gedurende 3 jaar in samenwerking met de universiteit van Trier. Daarnaast worden volgens hen deze bevindingen bevestigd door een vergelijkbaar onderzoek van de Universiteit van Kaiserslautern, waarbij in twee min of meer gelijkwaardige woningen zowel IR-verwarming als cv-verwarming werden toegepast. Zie ook het Duitse rapport: Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotstrahlungsheizung und Gasheizung im Altbaubereich.

Van de verkregen meetgegevens is door de fabrikant een analyse gemaakt, waaruit werd afgeleid dat er bij het IR-experiment 44% minder energie werd verbruikt dan bij het “normale” gebruik.

Gedurende de korte testperiode van enkele dagen was het voor Nederlandse begrippen behoorlijk koud. De periode was voor hen eigenlijk veel te kort om een optimale configuratie neer te zetten. Positionering van de panelen en het bepalen van het optimale vermogen is afhankelijk van diverse factoren en vergt de nodige tijd. Dat is op dit moment nog het zwakke punt van het verwarmingssysteem. Naarmate men meer ervaring krijgt in diverse typen huizen zal dit echter steeds sneller gaan.

Wanneer men de tijd had gehad om te optimaliseren, dan was er ook een meer homogene warmteverdeling ontstaan die een hoger comfort zou hebben gegeven. Dan was het mogelijk geweest om met dezelfde comfortbeleving de luchttemperatuur minimaal 1 graad lager in te stellen. Hierin zit een deel van de energiebesparing.

Daarnaast zit een deel van het comfort ook in het niet laten circuleren van de lucht, zoals dat bij convectieverwarming wel het geval is. Omdat er geen warme lucht door de kamer wordt gecirculeerd, zal er ook minder stof ronddwarrelen. Deze aspecten die door de leverancier/importeur als belangrijk worden gevonden zijn niet aan bod gekomen in het experiment.

Verder word gesteld dat (vochtige) muren na langdurige IR-straling droger worden en hierdoor op den duur een hogere isolatiewaarde verkrijgen.

De investeringskosten in IR-panelen zijn aanmerkelijk lager dan die van de kosten voor aanleg van een cv-installatie. Verder is een gasnet niet overal beschikbaar, zoals in Frankrijk waar op grote schaal wordt verwarmd met elektrische convectieverwarming. Daar zal de energiebesparing en daaruit voortvloeiende kostenbesparing gemakkelijker aantoonbaar zijn.

De fabrikant is van mening dat als men langer de tijd had gehad (bijv. een maand) met fine tuning van de opstelling en met betere meetapparatuur, men zeker die 50% energiebesparing had kunnen bereiken en aantonen.

Conclusie

Ook bij de door de fabrikant berekende energiebesparing van 44% is er hier sprake van elektrische energie die bij opwekking (in een centrale) en na het transport al zo’n 60% van de verbrandingsenergie heeft verloren.
Omdat elektrische energie 3,4 keer zo duur is als energie uit gas blijkt in het experiment dat IR-verwarming 91% meer kost dan verwarming met aardgas. In het experiment blijkt IR-verwarming minder comfortabel dan verwarming met radiatoren of vloerverwarming vanwege het ontbreken van een homogene warmte. Dat is wellicht te compenseren door een goed gebalanceerde opstelling van de panelenen. De directe stralingswarmte is echter wel snel voelbaar. Verwarming van kleine ruimtes zoals de badkamer zou in dat geval een optie kunnen zijn, daar de verwarming elektrisch kan worden geschakeld en gemakkelijk lokaal kan worden gedoseerd. Er gaat dan ook weinig energie door bufferwerking verloren zoals bij elektrische vloerverwarming. Zie ook het artikel Hoe (on)zuinig is elektrische vloerverwarming?, waarin elektrische vloerverwarming wordt vergeleken met aardgasverwarming.

250 Reacties to “Verwarming met infrarood panelen”

 1. Arie G. Says:

  @ Hans,

  In het artikel wordt onder energieverbruik en kosten wel een opmerking gemaakt over het energieverbruik van de pomp van de CV-ketel. Dat verbruik was ongeveer 1 kWh per dag. Dat is meegenomen in de berekening.
  Ik denk verder dat je met een gashaard iets efficiënter verwarmt, omdat er geen leidingverlies optreedt. Aan de andere kant krijg je bij een HR-ketel een deel terug van de condensatie-energie van waterdamp in de afvoergassen. Die krijg je niet bij een gashaard.

 2. ilonka Says:

  Rekensommetje, kan dit kloppen ?
  Ik verbruik in jan 250m3 gas, in juli 25. Gebruik gas voor warmte is dan 225m3, dat is in geld 225×57 cent per m3 = 128 euro per maand, oftewel 4,20 per dag. Als ik daarvan 1/4 “inruil” voor IR, kan voor IR 1,– aan stroom verbruiken. Een irpaneel van 1000watt kost 20 cent per uur aan stroom, dus kan voor 1,– elke dag minimaal 5 uur aan (of langer omdat de 1000 watt niet altijd wordt gebruikt, heb ik hierboven gelezen).

  Klopt de som of niet? Als het klopt lijkt het mij nl een prima deal
  IR schijnt prettige warmte te zijn, lekker lokaal voor bij de tv, lekker snel zonder gedoe, mooi schoon alternatief voor een haard en alles wat ik minder verbruik aan gas maakt me blij.

  Oh ja, uiteraard komt de stroom van het dak, niet van een of andere vieze kolencentrale.

  Groetjes ilonka

 3. Arie G. Says:

  Beste Ilonka,

  Ik begrijp dat je het gasverbruik met 1/4 wilt minderen en daarvoor in de plaats een IR-paneel wilt gebruiken. Dan kun je al wat eerder de CV-thermostaat lager zetten.
  De berekening klopt wel ongeveer. Zeker als je genoeg zonnepaneelopbrengsten hebt kun je dat uitproberen. De kosten van een IR-paneel zullen vast niet al te hoog zijn.
  In het stookseizoen doen je PV-panelen niet zo geweldig veel, maar dat wordt door de hogere opbrengst in de zomer en het salderen wel weer goed gemaakt.
  Met 1 IR-paneel moet je je wel realiseren dat je daarmee geen homogene warmte in de hele kamer zult krijgen, maar wellicht llokale warmte in de zithoek.

 4. ilonka Says:

  Beste Arie, Bedankt voor je feedback.
  Ja dat is de bedoeling lokale warmte waar ik zit, net als een haard maar dan zonder stank en schoorsteen. Maar ook om in het najaar het gebruik van de CV uit te stellen. En wie weet ooit helemaal over op IR met instantheating voor het warme water en toedeledokie tegen het gas en het vastrecht daarvan. Als ik zon tekort kom, lijkt mij een stukje windmolen een goed alternatief, geen grote investering. Eens informeren of ik de duurzaamheidslening aan mag wenden voor dit plan ipv een nieuwe CV-ketel. Mijn huidige CV-ketel is 12 jaar oud wel hr107 en de vervanging daarvan mag met de lening, hopenlijk staan ze open voor deze visie op duurzaam. Wat mij betreft mag de belasting op electra totaal worden overgeheveld naar belasting op gas, dat zou een leuke boost zijn :). Groetjes ilonka

 5. D. Dap Says:

  Wat mij nog geheel niet duidelijk is in de discussie: zijn dit nu gewoon panelen die met electrische weerstandsdraden gelijkmatig tot een graad of vijfentachtig worden verhit, of zitten er kristallen in die IR straling uitzenden (zoals in een magnetron met microgolf gebeurt). Van dat laatste kan ik nergens iets terugvinden, en dus vermoed ik dat het eerste het geval is. Dan ben je dus qua stookkosten veel goedkoper uit door je CV radiatoren eenzijdig te isoleren, aan het plafond te hangen en op te stoken tot een graad of vijfentachtig. Door de slechte convectie daar bij het plafond zullen de radiatoren minder warmte aan circulerende lucht afstaan en dus een groter percentage via IR straling kwijtraken. Verder lijkt de opstelling zoals getest door Arie nogal veel op die van een standaard CV opstelling, met dubbelzijdige panelen naast de muur. Dit werkt convectie in de hand, en lijk me weinig voordelen te bieden t.o.v. CV.
  Zoals ik het nu zie is de grote truuk van IR dat je redelijk grote hete oppervlakken maakt op een plek waar convectie minimaal is (zodat het weinig energie kost om ze op 85 graden te houden). Aan het plafond dus. Eventueel gecombineerd met een lage temperatuur vloerverwarming systeem, om het condensatierendement van je HR ketel niet te verliezen. Maar of je dit alles nu met gas/water of met stroom doet (of met een speksteen haard) maakt in principe niet uit. Het is vooral een afweging van het gedoe met waterverwarmde radiatoren aan het plafond tegen het voordeel van de veel lagere kWh prijs van gas.

 6. Jasper Says:

  Wat ik hier aan ervaring met stralingswarmte heb Is onze houtkachel.
  Dit is 2m³ baksteen welke we normaal in de winter 2 maal daags een uurtje stoken.

  Maar, nu komt het. De eerste 2 dagen halen We niet het comfort dat we halen als we de 3e of 4e dag halen. Stralingswarmte heeft nu eenmaal meer tijd nodig om een comfortabele warmte te geven.

  Onze eerste 2 dagen of na een paar dagen niet stoken betekent dus niet dat onze kachel te klein is of ik er meer energie (hout) in moet steken maar het is gewoon dat het wat langzamer op gang komt dan een cv en zoals je zegt in het onderzoek. De warmte gaat in materiële dingen zitten en niet in de lucht en dat is gelijk aan een houtkachel (van steen of speksteen, gietijzer is totaal anders en lijkt meer op cv)

 7. Xavier Says:

  Het blijft me verbazen hoe veel mensen enkel hun eigen situatie bekijken en niet het globale plaatje (“ik verbruik 3500 kwh en ik produceer PV 3500 kwh dus ik ben CO2 neutraal”).
  Indien we allen elektrisch verwarmen dan stijgt de piekvraag in de winter enorm en moeten er enorme investeringen gebeuren om aan die piekvraag te beantwoorden. Installaties die in de zomer dan stilgelegd moeten worden.

  (ooit ergens gelezen dat we indien we alle fossiele brandstoffen willen vervangen door elektrische energie er wereldwijd 10.000 nieuwe kerncentrales nodig zijn) joeplahoi.

  Massaal elektrisch verwarmen houdt in dat er massaal nieuwe grote investeringen zullen moeten gebeuren op vlak van productie en distributie die uiteraard hun invloed zullen hebben op de prijs.

  En mits PV panelen quasi geen stroom in de winter produceren moeten ook de zogezegde energie-neutrale gezinnen voor hun elektrische verwarming massaal beroep doen op externe stroom.

  t is jammer dat dit niet zichtbaar is op de eletriciteitsfaktuur. De afrekening wordt gemaakt op jaarbasis en zou eigenlijk beter op kwartaal of seizoensbasis gemaakt worden.

  (ik heb zelf 3000kwh vermogen op het dak liggen, dus bovenstaande regeling zou voor mij ook financieel een domper zijn, naar bewustwording en verantwoord omgaan met energie zou het kunnen tellen).

  T gaat er dus om een evenwicht te vinden en om aanbod – opslag – vraag constant optimaal op elkaar af te stemmen en het piekvermogen zo laag mogelijk te houden.

  In België ligt het afschakelingsplan voor de winter klaar. De productie + import kan de vraag in de winterse piekperiodes nauwelijks aan.
  Investeringen komen er niet of heel traag door het steeds veranderende beleid van de opeenvolgende regeringen.

  Ik hoop op en verwacht op lange termijn oplossingen die transitie naar duurzame fossielvrije elektriciteit mogelijk maken.

  Tot zoverre is het kwestie van de vraag te beperken en allen mee te werken om het nodige piekvermogen zo laag mogelijk te houden zoniet kunnen we ons verwachten aan nog extra belastingen op PV productie en stijgende elektriciteitskosten (wat trouwens al bezig is).
  IR-elektrische verwarming (en ook warmtepompen) zijn voor mij daarom alleen al geen goede oplossing tenzij als tijdelijke verwarming in een kleine ruimte (badkamer) of als “object verwarming”.

  We zijn allen een deeltje van het geheel, een deeltje van het probleem en een deeltje van de oplossing. Met vriendelijke groeten Xavier

 8. mark Says:

  Beste Xavier,
  mooi verhaal heb niet alle verhalen gelezen maar wel een deel.

  Denk dat en dat zeg je ook “we” eigelijk moeten beginnen met minder verbruiken en meer isoleren
  verder zou je ook energie kunnen gebruiken uit andere landen als het hier donker is en anders om.

  Ik denk zelf (geen cijfers) dat een warmte pomp (dus vloer of muur verwarming) met zonneboiler en een dak vol zonnepanelen
  redelijk zelf supporting zijn ook in de winter, je hoeft alleen de pomp te laten draaien de zonneboiler en panelen zorgen voor warm water.

  koken is nog wel een punt maar dat lost de elektrische auto op 🙂 of als boer lekker warm eten overdag / op je werk en ‘s avonds brood of een salade dat probleem ook opgelost.

  Ik zat ook te denken aan ir-verwarmng maar deze moet dan eigelijk wel aan het plafond! (voor max rendement)

  verbruik 1400 kWh 500 m3 gas zonnepanelen 1380 kWh appartement 80 m2 (1 gas kachel en plafond ventilator)

  mark

 9. Collin Says:

  Ik heb op de slaapkamer een infrarood lamp geïnstalleerd net zoals je een lamp ophangt aan het plafond, dus geen paneel. De lamp is 175 watt en de heeft een dimmer zodat ik de IR lamp op wattage kan dimmen hierdoor kan ik de IR lamp ook op 75 watt zetten. Tevens geeft de IR lamp licht zodat je 2 vliegen in 1 klap hebt.
  Deze IR lamp heb ik ook nog aangesloten op een zonnepaneeltje met accu. Aanschaf van dit zonnepaneel acuu systeem was 300 euro en heb dus altijd gratis verwarming . Ook als ik de IR lamp op het net zou aansluiten kost het mij 5 cent per uur. Ik persoonlijk vind het een lekkere warmte en sluit er binnenkort ook 1 aan op de woonkamer op hetzelfde zonnepaneel want die kan 300 watt pakken, dan heb ik de boel heerlijk verwarmd en het kost mij behalve een kleine investering van totaal 460 euro helemaal niks. Mijn normale gebruik via het gas koste mij 770 euro oer jaar.
  Ik heb mijn investering er dus binnen een jaar weer uit.

  Lang leve infrarood verwarming.

 10. Arie G. Says:

  @Collin,

  De keuze van een IR-lamp kan ik best begrijpen als je de slaapkamer ook als werkkamer gebruikt en daar meestal bent.
  Toch begrijp ik een paar redenaties niet helemaal.
  1. Momenteel kun je toch gewoon je zonnepanelen met inverter op het lichtnet aansluiten. Dan hoef je bij de aansluiting van je lamp niet te switchen van lichtnet naar je accuvoeding en heb je ook geen energieverliezen die bij accugebruik voorkomen. Bovendien doet je zonnepaneel in de winter niet zoveel. De overdag opgeslagen energie is dan meestal niet voldoende om de lamp ‘s avonds te voeden.
  Bij aansluiten van je PV-paneel op het lichtnet is het lichtnet je buffer en kun je gewoon salderen.
  2. Je spreekt over 770 euro aan gasverbruik. Dat komt overeen met 1283 kuub gas. Daar verwarm ik in een jaar mijn hele hoekhuis mee.
  Als je de slaapkamer gebruikt als werk- of studeerkamer kan ik me het gebruik van de lamp voorstellen. Je zit dan op een plek en hoef je niet de hele kamer te verwarmen.

 11. Jan Cullens Says:

  Inderdaad zoals J.P. aangeeft is het uitgangspunt van deze hele discussie een onderzoek(je) uit 2010 volledig achterhaald is. De infrarood-techniek is de afgelopen jaren dusdanig verbeterd waardoor de resultaten van dit artikel er helemaal niet meer toe doen.
  Onze tevreden klanten zullen het comfortabele en zuinige effect van de nieuwe infraroodtechnieken voor u kunnen bevestien.

 12. Peter Says:

  als toevoeging op mijn bijdrage van 22 juni : Ja de hoogte van de kamer (3 m) kost natuurlijk veel energie; maar dat was voorheen met gas niet anders: en met de oude cv was het boven tegen het plafond echt wel een graad of 5 warmer: nu is dat verschil tussen vloer en plafond 2 graden en de thermostaat kan ook echt wel iets lager. En dat 3 dubbele glas (HR +++) wat ik noemde: echt een aanrader. Zeker in geval van grote ramen is dat een punt om hoog op je prioriteiten lijst te zetten.
  En saldering: ik moet het nog zien gebeuren : mileu doelen die we nu niet halen vragen om veel meer stappen en misschien ook wel om het intact houden van de huidige regeling. De Tesla accu’s heb je nu nog niet nodig en laat de industrie wat dat betreft vooral lekker door ontwikkelen: dat gaat tzt zeker helpen: I have a dream … accu’s ooit zo goedkoop en lange termijn opslag zodat we de boel in de zomer opladen en in de winter gebruiken; en zeg niet dat dit nooit gaat gebeuren… dat dacht men vroeger ook van vliegen ….

  Oh ja en ik kon de verleiding niet weerstaan om voor mijzelf te beginnen in Infrarood verwarming & zonnepanelen … noem het maar uit passie 🙂

 13. GJB Says:

  Zeer interessante discussie over wel of geen IR-verwarming. Echter hier worden – vanzelfsprekend – totaal verschillende energiebronnen vergeleken: gas en elektriciteit. Zelf heb ik zeer goede ervaringen met infrarood-verwarming op gas, deze zorgt voor onmiddellijke verwarming van alles wat zich in de ruimte bevindt, behalve de lucht, want die wordt, zoals hierboven al is opgemerkt, indirect verwarmd. Het comfort, echter, dat men onmiddellijk voelt, is vergelijkbaar met een open haard, zonder echter de enorme zuurstofbehoefte die een open houtvuur vergt. In een kamer behoeft niet meer dan een opening van iets meer dan 10cm2 te zijn voor een veilig gebruiken van een infrarood gaskachel in combinatie met een zeer bescheiden afvoert (schoorsteen). Tijdens aanhoudende lichte vorst houd ik de woonkamer van mijn Franse woning van natuursteen (muren >50cem dik, geen dubbelglas) heerlijk warm.

 14. Leona Says:

  Hallo allemaal,
  ik heb deze discussie nu een beetje doorgespit, en veel waarheden maar vooral veel onwaarheden kunnen ontdekken. We proberen op onze site informatie te geven hoe groot de verschillen zijn tussen cv (lucht verwarmen) en elektrisch Infrarood verwarming. Want bijna iedereen kijkt alleen maar naar het verbruik, maar niet naar de enorme nadelen die het verwarmen van lucht teweeg brengen. Ik heb altijd snel last van geïrriteerde luchtwegen gehad, als de cv weer aanging.Want dan gaat de convectie optreden…En ik kon echt zeer ziek worden, want ik kan absoluut niet tegen huismijt, pollen e.d.. Het is zo erg, dat ik geen gordijnen, tapijten e.d. in huis kan hebben. Altijd schoonmaken…Echter, sinds we infraroodpanelen hebben geïnstalleerd op de begane grond,is dit enorm verbeterd! Sindsdien zijn we verder gaan testen en zijn zo tevreden dat we 3 merken panelen zijn gaan verkopen. We staan open voor iedere vraag van jullie kant, want wij zijn dealer geworden omdat we 100% geloven in dit product. Kijk a.u.b. ook op http://www.infraroodpanelen-parkstad.nl voor meer informatie. Groeten Leona Willems

 15. James Says:

  nog, die zijn eigen promo maakt

 16. Leona Says:

  Ik wil overigens even reageren op Collin,
  U zegt in uw reactie dat een infraroodlamp bij u de warmte en het licht vervangt, dit lijkt mij in het geval van verwarming onjuist. Als de lamp uit is, is ook de warmte weg..Let er aub op dat kortgolvige infraroodstraling (hoge temperatuur) altijd schadelijk is bij lang gebruik, zeker als u er te dicht op zit! Infraroodwarmte korte golf is alleen geschikt op flinke afstand, en voor bv industriële toepassingen. Kijk maar eens in het boek “stralingsverwarming”, hier ook eerder al terecht aangegeven als prima informatiebron.
  Groeten Leona Willems.

 17. Paul Says:

  Sinds wanneer:
  ver infrarood zijn de meest energieke?

  En krachtig genoeg voor e-volt om de temperatuur van voorwerpen VERHOGEN ????

  Sinds wanneer:
  ver infrarood zijn verschillende meters?

  dit is de echte magie

 18. Arno Reijnen Says:

  Ik volg nu al een hele tijd de vele verhalen over de pro en contra over infra rood. Infrarood warmte is net als de zon, het warmt de massa en met een cv warm je lucht. Dit is een groot verschil in beleving en ook in kosten. Met infrarood warmte kun je ook spot verwarmen en dat is heel energie zuinig. Ik zit al een hele tijd in het vak en al mijn klanten zijn super gelukkig en blij met de panelen. Als je ook nog een Zonne panelen hebt dan is het helemaal slim. Je zet zonnelicht om in stroom en daarna maakt je er warmte mee. kijk eens een op mijn website en lees het complete verhaal :www.infrarood-warmtepanelen.nl

 19. Esther Says:

  Goedemorgen
  Ik heb ook sinds vrijdag een ir paneel van 660 wat in een erg koude keuken zeg maar 12 13 graden dus nu moet hij wel extra hard werken om de 19 graden vast te houden nu is mijn vraag vannacht heb ik hem naar 17 ,5 gezet is dit verstandig ? Of is gewoon op 19 laten staan beter
  Ik weet niet wat ik normaal verbruik van 22.00 tot 8 maar dat was nu dus 10

 20. Arie G. Says:

  Esther,
  Als je de reacties leest op mijn artikel: http://www.olino.org/articles/2010/05/14/verwarming-met-infrarood-panel
  maak ik uit de reacties op dat het niet gaat om de temperatuur, maar om de stralingswarmte. Dus de luchttemperatuur vindt men niet belangrijk. IR geeft stralingswarmte af vergelijkbaar met zonnestraling, die ook aangenaam aanvoelt als het buiten wat kouder is. Dan kun je de temperatuur in de keuken ‘s nachts best lager zetten, misschien wel op 14 graden. Je zou ook het IR-paneel op de dag een half uur van te voren aan kunnen zetten om ook de omgevingstemperatuur iets te verhogen.

 21. Jan Cullens Says:

  ik lees uit de reacties dat er nog veel onwetendheid heerst en ook veel vooroordelen zijn , de meningen zijn verdeeld over de toepassing van infrarood stralingswarmte. Ik voel mij geroepen als ervaringsdeskundige met veel zeer tevreden klanten ongevraagd een tip aan te reiken. Ga voelen, ervaren bij hen die geheel, ik benadruk , geheel zijn overgestapt naar volledige verwarmen met infrarood stralingsarmaturen in de gehele woning. Dit levert naar mijn mening de meest objectieve antwoorden op het vraagstuk of deze techniek iets voor u kan zijn en Geeft ook direct antwoord op de vraag: welke armaturen zij werkelijk echt effectief en efficiënt

 22. Anonymoo Says:

  ThermIQ , Lexin old , De hele waarheid zal worden onthuld !!! Op Klaarlichte dag !!!!
  Het is hoog tijd dat de MEDIA zich bewust zijn van deze enorme bedriegerij !!

 23. Jos Peters Says:

  Wat een enorme discussie over infrarood verwarmen! Ik lees heel interessante reacties hier. Waar het echter fout is gegaan is het uitgangspunt. De proefopstelling is totaal fout geweest. Infrarood verwarming is het meest effectief en energiezuinig wanneer je verwarmt vanaf het plafond, dus niet zoals bij jou vanaf de wand. Omdat infrarood niet de lucht verwarmd, maar de materie, kunnen we nu dus gaan rekenen in vierkante meters ipv kubieke meters. Vierkante meters oppervlakte bereik je optimaal en meest effectief vanaf het plafond. De straling komt nl als een paraplu uit het paneel (zoals een lichtbundel), dus niet alleen recht naar voren. Wanneer je vanaf de wand gaat verwarmen verdwijnt er dus een deel van deze straling naar het plafond, en daar wil je de warmte niet hebben. Dat is punt èèn.
  Punt 2 is dat infrarood verwarming de tijd moet hebben om te acclimatiseren in de materie. Dat moet je een weekje de tijd geven. Het vocht in de muren moet eerst opgelost worden, voordat de warmte geabsorbeerd kan worden in deze materie, en daarna weer afgegeven aan de ruimte. Vochtige muren kunnen nog geen warmte teruggeven. Infrarood verwarming lost dat op, maar dat kan niet binnen èèn dag.
  Deze 2 punten zijn erg belangrijk, eigenlijk zou de proef dus opnieuw uitgevoerd moeten worden.
  Infrarood verwarming kan als hoofdverwarming goed toegepast worden bij installatie van voldoende vermogen. Bij ondercapaciteit, te weinig vermogen dus, krijg je de ruimte niet goed op temperatuur en zal het veel te lang duren voordat de temperatuur bereikt wordt, waarschijnlijk helemaal niet. Bij een juist vermogen zal de ruimte echter zeer snel op temperatuur zijn. Stel jezelf eens de vraag wat duurder in verbruik is. Een waterkoker van 1000 Watt die er 3 minuten over doet om water te koken, of een waterkoker van 2000 Watt die dat binnen èèn minuut doet? Bij installatie van te weinig vermogen ga je dus zeker niet besparen, het duurt enorm lang voordat de ruimte op temperatuur is, en al die uren betaal je aan stroom. Het is dus zaak om de ruimte snel op temperatuur te krijgen, en dat kan bij een juiste berekening. Niet iedereen zal begrijpen dat een hoger Wattage juist zuiniger is, omdat je de opwarmtijd verkort.
  Als bijverwarming is infrarood verwarming sowieso ideaal, dan werk je niet met een thermostaat, maar gewoon handmatig aan of uit. Lucht wordt niet verwarmd, maar wel de mens en daar gaat het tenslotte om.
  Binnen een grotere ruimte kun je zo een warmtegordijn/zone creëren.
  Ik verkoop al 5 jaar infrarood verwarming via mijn Infraroodwarmteshop en heb alleen maar tevreden klanten. De juiste informatievoorziening is echter heel belangrijk bij deze “nieuwe” vorm van verwarmen.
  Ik ben zeer benieuwd naar je reactie Arie!

 24. Arie G. Says:

  @Jos,

  Het is een uitgebreid verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat IR-verwarming van bovenaf efficiënter is. Het blijft echter een vorm van elektrische verwarming, waarbij je per energie-eenheid 2,5 tot 3 keer zoveel betaalt als met aardgas. Dat kun je alleen compenseren door alleen die plaatsen te verwarmen waar dat nodig is en niet langer dan nodig. Met een CV-installatie worden ook plekken warm waar dat niet nodig is en het is ook trager, vooral bij vloerverwarming.
  Wat betreft je punt 2.
  Het is duidelijk dat je voldoende capaciteit moet hebben om het warm te krijgen. Over het droger worden van de muren kan ik niet zo goed oordelen. Dat zullen ervaringsfeiten zijn.
  Dat de meeste IR-gebruikers tevereden zijn neem ik zonder meer aan.
  Wat me wel interesseert is wat de kosten van de verwarming zijn. Daarvoor zou je moeten weten wat een gezin eerst met CV gebruikt en daarna met IR. Die proefopstellingen zijn moeilijk te realiseren. En uit een verschil bij gelijkwaardige huizen kun je ook moeilijk conclusies trekken vanwege verschillen in stookculturen bij diverse huishoudens. Maar wellicht is het nuttig om bij een aantal IR-verwarmde huizen het deel van het IR-gebruik er eens uit te lichten. Dan heb je een redelijk houvast.
  Op termijn zal onze gasbel wel opgedroogd zijn en als we meer gaan importeren wordt de gasprijs hoger. Nu is de energiebelasting op gas onlangs verhoogd. Dan zijn er nog de alternatieven om op water- of luchtwarmtepompen over te gaan.
  Argumenten om het elektraverbruik met zonnepanelen te dekken zijn nu nog steekhoudend, maar als je in de zomermaanden veel over hebt en dat ‘s winters nodig hebt, kan dat nu nog met salderen worden opgelost. Op termijn is daar geen zekerheid over. En als iedereen straks elektrisch verwarmt, is de huidige infrastructuur ontoereikend en zal er in het stookseizoen veel extra (fossiele) energie moeten worden opgewekt.

 25. Jos Peters Says:

  Beste Arie,
  Het is zeker een uitgebreid verhaal en ook afhankelijk van de behoeften per persoon, de gebruikte toepassing, en niet te vergeten de thermische omstandigheden van de ruimte/woning. Maar er valt zeker winst te behalen.
  Niet alleen financieel, maar ook omdat je de ruimte nu ineens heel anders kan indelen. De bank kan nu wel tegen de vensterbank en de draadloze thermostaat hoeft niet meer op die plek waar je eigenlijk een schilderij wilt hangen of een kast wilt zetten. Ook het gezondheidsaspect moeten we niet vergeten. De luchtvochtigheid blijft hoger, je zit dus niet meer de hele dag in die flauwe verwarmde convectielucht en stof/huismijt/bacteriën dwarrelen niet meer rond, omdat de lucht niet verwarmd wordt. Ook dat is winst.
  Je schrijft dat het een vorm van elektrische verwarming is, dat klopt alleen voor zoverre je naar de voedingsbron kijkt. Beiden worden gevoed door elektriciteit. Traditionele elektrische verwarming (met de spiraal) verwarmt ook de lucht, net als de CV en is zeker niet energiezuinig. 2000W per 10m³(kubieke m) is geen uitzondering. Lage temperatuur infrarood panelen echter verwarmen zoals je weet geen lucht en biedt alleen al door dat feit enorm veel voordelen. Met 600 Watt verwarm je al een redelijk goed geïsoleerde ruimte van ca 12 m²(vierkante m) of een badkamer tot 8 m². Dat is een groot verschil in verbruik. Nu kun je dus alleen de ruimtes waar nodig is gaan verwarmen, precies zoals je zegt, tactisch gebruik levert veel op. Het is niet te doen om simpel, èèn op èèn te gaan vergelijken met aardgas, dat is als appels met peren te gaan vergelijken. Dan moet je nl ook alle kosten gaan meenemen, zoals warmtetransport, onderhoud aan CV ketels, gasmeterkosten, gasprijsstijging etc etc. Een klant van ons die het hele huis met infrarood panelen verwarmt (tegen het plafond)heeft mij haar jaarverbruik gemaild. Zij was positief verrast met omgerekend € 104,00 per maand voor elektra en gas, In Nederland wordt echter zelden het hele huis verwarmd met IR omdat elk huis standaard een CV heeft, Meestal worden de panelen aangeschaft voor badkamer, aanbouw of bijverwarming op koude plekken (denk aan vloerverwarming). Pas als de ketel kapot gaat wordt er gedacht aan de aanschaf voor het hele huis. In de ons omringende landen is IR verwarmen een stuk bekender, ook omdat daar niet standaard met CV verwarmd wordt. In Duitsland krijg je zelfs korting op stroom als je deze gebruikt voor “infrarot flachheizung”
  Al met al ben ik ervan overtuigd dat het wel degelijk de verwarming van de toekomst wordt, ook gezien de huidige problemen met gas, zoals jijzelf ook aangeeft.

 26. Annonym Says:

  ThermIQ , Lexin old , De hele waarheid zal worden onthuld !!! Op Klaarlichte dag !!!!
  Het is hoog tijd dat de MEDIA zich bewust zijn van deze enorme bedriegerij !!

 27. Mary T Says:

  Volgens de geruchten , ThermIQ verbergt veel dingen !!

 28. Jos Peters Says:

  Beste Annonym en Mary T,
  Ik ben zeer benieuwd wat jullie bedoelen met jullie post.
  Ik snap er namelijk helemaal niets van. Als er iets is wat wij zouden moeten weten dan is dit dè plek om hier duidelijk over te zijn. Aan geruchten en mysteries hebben we niets dus wees svp helder met wat jullie bedoelen.

 29. Arie G. Says:

  Beste Jos,
  De reactie van Annonym is me ook niet duidelijk. Dat zou wat genuanceerd moeten worden.
  Wat betreft mijn ervaring met gasverwarming.
  Ik zelf zit in een hoekhuis van 1974, 1e, 2e en zolderverdieping met schuin dak en circa 350 m3. Het huis is rond 1981 nageïsoleerd, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en in 2001 HR++glas op alle verdiepingen. Ik heb in 1996 vloerverwarming aangelegd.
  Mijn gasverbruik afgelopen jaar voor verwarming was 1040 m3, waarvan 180 m3 voor tapwater en koken.
  Mijn elektraverbruik is 1300 kWh. Met 11 zonnepanelen (1700 kWh) lever ik 400 kWh terug. Ik heb geen wasdroger, wel een vaatwasser.
  Mijn maandelijks voorschotbedrag is € 65. Het uiteindelijke jaarbedrag komt neer op € 550 (€ 46 per maand).
  Ik ben benieuwd naar het verbruik van een vergelijkbaar huis met IR-verwarming.

 30. Remko Bolt Says:

  Beste Arie en andere geïnteresseerden,

  Ik kwam op deze pagina terecht vanwege mijn zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen om mijn zeer gedateerde woonboerderij te verwarmen.

  Ik heb alle bijdragen met veel interesse gelezen en moet constateren dat er erg veel verwarring heerst over het onderwerp “Verwarming met infrarood panelen”.

  Het essentiële verschil is dat je met een CV eerst de lucht verwarmt, die dan de ruimte verwarmt, inclusief alle objecten die er in staan. Met IR-panelen verwarm je rechtstreeks de objecten in die ruimte (die dan vervolgens ook de lucht verwarmen).

  De besparing zit hem in het feit dat je niet onnodig objecten en lucht verwarmt die die warmte niet nodig hebben, dus liefst alleen de mensen die zich in die ruimte bevinden.

  Het rendement van een IR-paneel is de verhouding tussen de afgegeven IR-straling en de elektrische energie die je er in stopt. Als we de informatie op Thuisbaas.nl mogen geloven bestaat er een theoretisch maximum rendement van 60%. De rest gaat “verloren” als “gewone” warmte.

  Het leeuwendeel van de besparing zal moeten komen uit het _niet_ verwarmen van de hele ruimte en het _niet_ verwarmen van alle spullen die er in staan. Dit is volgens mij de reden dat het experiment van Arie is mislukt.

  Ik heb geen ervaring met IR panelen maar wel met een eenvoudige houtkachel. Ook een houtkachel geeft een groot deel van zijn warmte af als IR-straling. Ik ben vaak langere tijd van huis en laat de temperatuur dan zakken tot rond de 10 graden. Als je vervolgens de kachel aan hebt kun je er heel behaaglijk bij zitten terwijl de temperatuur van de lucht nog steeds ver beneden de 20 graden is.

  De truc van IR-verwarming is volgens mij dus de panelen te plaatsen op plekken waar je je veel bevindt en ze alleen aan te hebben als je daar ook daadwerkelijk bent.

  De effectiviteit is ook sterk afhankelijk van je afstand en je positie ten opzichte van de panelen en de kleur van je kleding. Stralingsenergie neemt kwadratisch af met de afstand, en is afhankelijk van de hoek waaronder het oppervlak de straling ontvangt. Zo even in de gauwigheid een factor cosinus van de invalshoek, dus 100% als de invalshoek 90 graden is en 0% als de stralen evenwijdig _langs_ het object lopen. Ook de kleur en structuur van het te verwarmen object is belangrijk. Een ruw donker oppervlak zal minder straling weerkaatsen, dus beter opwarmen, dan een glad licht oppervlak (albedo). Tevens heb je ook nog last van schaduwvorming van andere objecten.

  In de praktijk denk ik dat panelen aan het plafond boven een zwarte bank waar je in zwarte kleding lekker onderuitgezakt zit met je voeten op een bankje een behaaglijk warmtegevoel zouden kunnen geven maar boven een eettafel waar je met je benen onder zit niet. Dan zou ik zeggen dat je ze naast je aan de muur moet hangen en ook nog minstens aan twee kanten. Of je moet gebruik maken van een glazen tafel waar de IR-stralen doorheen schijnen.

  Het regelen van een paneel is ook geen simpele zaak, alleen al omdat de gevoelstemperatuur afhankelijk is van de kleur van je kleren en zelfs van je huidskleur! Maar ook van je afstand en je positie dus, en van de omgevingstemperatuur. Gevoelsmatig zou ik zeggen een simpele knop op het paneel om hem hoger of lager te zetten. Anders denk ik dat je zowel een infrarood thermometer nodig hebt die zich in het stralingsgebied van het paneel bevindt én een gewone thermometer die zich buiten het stralingsgebied van het paneel bevindt.

  Effectief gebruik van IR-panelen is dus geen simpele kwestie van ophangen en aanzetten.

  Arie, bedankt dat je mij aan het denken hebt gezet.
  Veel succes met verwarmen iedereen!

 31. Remko Bolt Says:

  Kijk en dan sluipt er al meteen een onjuistheid in mijn verhaal (reactie 230). Kleur is blijkbaar onbelangrijk voor de mate van opname van IR-straling. Bron: http://www.deltat.com/pdf/Infrared%20Energy,%20Emissivity,%20Reflection%20%26%20Transmission.pdf

  Ik werd op het verkeerde been gezet door zonlicht. Bij zichtbaar licht is de kleur wél van invloed op de opwarming aangezien een (bijvoorbeeld) blauw oppervlak alleen licht met een blauwe golflengte weerkaatst een de rest absorbeert. Een zwart oppervlak absorbeert al het zichtbare licht en een wit oppervlak weerkaatst al het zichtbare licht.

  Toch is er een groot verschil in de mate waarin verschillende materialen IR-stralen absorberen, reflecteren en zelfs doorlaten.

  Misschien moeten we wel kleren ontwerpen waar IR-stralen doorheen schijnen om IR-panelen nog effectiever te maken 😉

 32. Bas Says:

  Beste iedereen,

  Ik ben op zoek naar een duurzame manier van verwarmen van een winkel.
  Mijn vraag is of infrarood verwarming een goede afweging zou zijn bij een winkel waar de deur constant open staat?
  Het lijkt me een geschikte optie aangezien het de lucht niet verwarmt en er dus geen warmte via tocht kan ontsnappen.
  Ik hoor graag wat jullie mening hier op is en of jullie misschien betere alternatieven weten.

 33. Arie G. Says:

  @Bas,

  Bij winkels waar in de winter de deur open staat, gaat m.i. veel warmte verloren. Dat zal bij infrarood verwarming bij de deur minder zijn.
  De vraag voor mij blijft of het dan ook verstandig is om de hele winkel infrarood te gaan verwarmen. Misschien zijn er al winkels waar er ervaring mee is opgedaan.

 34. Jos Peters Says:

  Beste Bas,

  Het ligt er ook een beetje aan wat voor een winkel je hebt.
  Als je bv een bloemenwinkel hebt is er heel veel voordeel bij infrarood verwarming te behalen. De bloemen in de winkel mogen het niet te warm krijgen. Daarom wordt hier meestal helemaal geen verwarming gebruikt.
  Wordt er wel verwarmt dan is er een aparte ruimte om de bloemen (zeker s avonds)te koelen. Wat je dus ziet is dat het personeel altijd dik gekleed is. Wanneer je nu een paneel boven de toonbank hangt, heeft het personeel (en de klanten) het in ieder geval op die plek warm.
  De klanten komen sowieso met een jas naar binnen (als het buiten ook koud is) en willen het daarom helemaal niet zo warm hebben, want dan gaat de jas uit. Omdat inderdaad de lucht niet verwarmd wordt blijft de warmte dus op de plek bij de toonbank. Bij fietsenwinkels wordt meestal ook niet de hele ruimte verwarmd. Door in ieder geval boven de toonbank een paneel te hangen is de investering en ook het verbruik zeer voordelig en het personeel heeft het desondanks toch warm.
  Panelen voor in een systeemplafond zijn bij ons nog voordeliger omdat deze niet aan de achterkant afgewerkt hoeven te worden. Voorbeeld : een paneel van 60 x 60 cm 300W kost bij ons slechts € 174,25 incl BTW
  Een paneel van 60 x 120 cm 600W € € 263,95 incl BTW
  Verbruik 300 W = 6,5 eurocent per uur. We hoeven niet met gas te gaan vergelijken om te weten dat dit ontzettend voordelig is.
  Wil je toch de hele winkel gaan verwarmen dan heb je in ieder geval het voordeel van het niet verwarmen van de lucht (dus nauwelijks warmteverlies als de deur open gaat. Infrarood verwarmen op stroom is met de huidige lage stroomtarieven zeker nog voordeliger geworden. Andere voordelen: De panelen kunnen bij huuropzegging of verhuizing gewoon meegenomen worden – Een gezonder binnenklimaat,
  Mvg Jos Peters Infraroodwarmteshop

 35. Jos Peters Says:

  Beste Remko Bolt,
  Je hebt het verhaal achter IR verwarming bijna begrepen.
  Kleur is inderdaad niet van invloed, wel het materiaal van de materie.
  Bv hout neemt sneller warmte op maar geeft deze ook weer sneller af. Keramiek (tegels) nemen langzamer warmte op en houden deze ook weer langer vast. De warmte van IR straling wordt geabsorbeerd in de materie (bv ook muren) en geeft deze warmte daarna weer af aan de ruimte. Echter wanneer er veel vocht in de muren zit (meestal is dat zo) dan kan er niet meteen geabsorbeerd worden en wordt er dus eerst ontvochtigd door de straling. Daarom moet je bij plaatsing van IR verwarming eerst de ruimte laten “acclimatiseren”. Dat kan zelfs een week duren. Als het vocht er dan uit is wordt de muur verzadigd met warmte. Hou je de ruimte dan op temperatuur met de thermostaat dan heeft het paneel nog maar weinig energie nodig om de ingestelde temperatuur te bereiken. dan begint het besparen.
  Ook het materiaal waar het paneel van gemaakt is is van invloed. Aluminium – glas – keramiek – RVS.
  Daarnaast is ook het verwarmingselement, de inhoud zeg maar, van groot belang. De meeste fabrikanten (bijna alle) gebruiken carbon als verwarmingselement, maar carbon kan op den duur gaan scheuren – slijten en er is altijd een veiligheidszekering benodigd, zodat het paneel niet te heet wordt. Onze fabrikant ILO echter, produceert hoogwaardige IR verwarmingsfolie die zodanig geprepareerd is dat geen zekering benodigd is, 100% veilig dus, en kan niet scheuren – slijten. Deze folie kan ook “los” achter bv een verlaagd plafond “verstopt” worden.
  Hiermee wordt de verwarming onzichtbaar. Ander voordeel is dat je niet meer strategisch panelen hoeft te plaatsen. Zoals je al schrijft Remko, kun je een paneel vergelijken met een open haard. Bij een open haard komt de warmte uit èèn bron, net zoals bij een paneel, daarom heb je een strategische opstelling nodig, liefst vanaf het plafond.
  Ons paneel (van ILO) bereikt een maximum temperatuur van 95 graden Celsius. Wanneer je echter de losse folie installeert over de hele oppervlakte van het plafond is deze strategische opstelling niet meer nodig. De warmte straling wordt dan verspreid over de gehele ruimte en creëert een warmtegordijn over deze hele ruimte. De folie wordt dan maar 40 graden Celsius. Verder is het natuurlijk van belang om voldoende vermogen te installeren.
  Wat betreft je verhaal over de thermostaat: Wanneer er voldoende vermogen geïnstalleerd is doet èèn thermotaat gewoon zijn werk. Deze moet je dan niet plaatsen vlakbij de panelen, want dan klopt de temperatuur natuurlijk niet meer. De thermostaat plaats je gewoon in de ruimte, zodat hij de ruimte temperatuur kan meten.
  Wanneer je IR verwarming gebruikt als bijverwarming dus om een koude plek bij te verwarmen dan moet je geen thermostaat gebruiken, maar het paneel gewoon aan of uit zetten, naar behoefte. Dan klopt jouw verhaal wel weer. Dimmen heeft geen zin, dat is niet energiezuinig.
  Mvg Jos Peters Infraroodwarmteshop

 36. Remko Bolt Says:

  Vochtregulering en warmtebeleving zijn wel heel interessante aspecten van verwarmen met IR panelen maar dat het verdampen van vocht in muren alleen met IR panelen zou plaats vinden lijkt me niet juist. Vocht verdampen kost energie, hoe dan ook.

  Wat het geheel lastig maakt om te bevatten is dat er een continue verandering plaats vindt van warmte, lucht en vocht ‘stromen’. Objecten in de woonruimte nemen warmte op en geven die ook weer af en hetzelfde geld voor vocht. Dit gebeurd omdat je een ruimte wilt verwarmen als je het nodig vindt, maar laat afkoelen als je energie wil besparen. Water verdampt bij verwarmen, dit kost extra energie, en water condenseert bij afkoelen, dit levert energie op. Een ruimte ‘droogt’ pas als je warme lucht met vocht gaat afvoeren en nieuwe koude (droge) lucht gaat aanvoeren.

  En wat zorgt er nu eigenlijk voor dat je een ruimte of omgeving als aangenaam ervaart qua warmte (en vocht)? Tijdens de wintersport kun je rond het vriespunt heerlijk buiten zitten op een houten bankje in de zon. Ook bij een ouderwets houtkacheltje is het aangenaam vertoeven. Maar niemand vind het lekker om met blote voeten over een koude tegelvoer te lopen.

  Wil je energie besparen is het belangrijk de warmte daar te hebben waar je ze voelt. Dan lijkt een kleedje in de badkamer efficiënter dan vloerverwarming. Om even lekker onder een warme douche te staan hoef je mijns inziens niet de hele badkamer inclusief vloer op 21C te brengen. Afdrogen naast een IR paneel klinkt dan wel aanlokkelijk. De warme stralen rechtstreeks op je blote lijf. Verder hoef je zo’n ruimte volgens mij niet te verwarmen.

  Zo kun je ook denken aan een elektrische deken in een koude slaapkamer. Lekker warm onder de dekens, verder geen warmte nodig.

  De woonkamer is een ander verhaal. Daar wil je de hele ruimte verwarmen, ten minste, als je daar langere tijd in rust gaat vertoeven. Ben je actief maakt je lichaam zelf warmte door spieractiviteit. Maar als je een tijdje zit te lezen koel je af en wil je een warme ruimte.

  Ik denk dat je met IR panelen vooral winst kunt behalen met het tijdelijk verwarmen van specifieke locaties, bijvoorbeeld naast een bureau op een slaapkamer waar een kind een uurtje huiswerk zit te maken of in een badkamer. Maar uiteindelijk zal warmte zich door een hele ruimte gaan verspreiden en maakt het niet meer zoveel uit wat de bron is. Dan is goed isoleren om energie te besparen veel belangrijker. Tenzij je natuurlijk, zoals in een winkel de deur open laat staan. Maar daar kreeg ik als kind van mijn ouders al voor op mijn donder…

 37. Jan Says:

  Interessant stuk Arie, ook omdat het inmiddels loopt over diverse jaren waarin we het energieaspect en inzichten langzaam maar zeker zien verschuiven. En tegenwoordig gezien uitlatingen politiek zou dat zelfs weleens relatief snel kunnen gaan… Gezien de documentatiewaarde hier wil ik mijn ervaringen graag hieraan toevoegen.

  Qua verwarming van mijn woning ben ik bezig sinds september 2014 (ik trok half januari 2014 in deze vrijstaande oudere woning), toen ik als eerste de gehele bovenetage ging ombouwen naar IR-folie achter de plafonds (2,4m hoog). Daar speelt volledig het aspect dat op vraag gestookt kan worden: 2 studeerkamers, een logeerkamer, een overloop en een grote slaapkamer met allen hun eigen thermostaat. In deze laatste ruimte hangen 6 kleine panelen (2400W) die ik eens goedkoop bij Gamma op de kop kon tikken, maar die verschillen kwalitatief absoluut van genoemde ILO panelen (en dan niet positief). Elke ruimte wordt dus aangestuurd middels een eigen thermostaat en dit voldoet erg goed doordat alleen daar op een hogere temperatuur gestookt wordt wanneer er iemand aanwezig is.
  Van de benedenetage zijn op dit moment de woonkamer en keuken verwarmd middels (ILO) IR-panelen aan het plafond op ca. 2,6 m hoogte. De rest van de benedenetage is nog niet verwarmd (het project liep dit jaar helaas enorme onvoorziene vertraging op). In de woonkamer gebruik ik ook nog een speksteenkachel op hout, die ik ‘s avonds in het stookseizoen veel gebruik: ten eerste gezellig en daarbij ook voor het comfort zonder de IR-panelen hoog op te stoken. De woonkamer is ca. 33 m2 waar ik 3700W aan IR-panelen voor gebruik, in de open keuken (ca. 15 m2) hangt 1100W die door dezelfde thermostaat wordt aangestuurd.
  In totaal heb ik hier momenteel een 10,5kW aan IR-verwarming gemonteerd, dus als hoofdverwarming.

  Als temperatuur hanteer ik in het stookseizoen 12 graden op alle ruimtes boven (slaapt heerlijk), alleen de overloop staat op 15 graden. Wanneer de studeerkamers worden gebruikt gaan die (handmatig) naar bijv. 18 of 20 graden, afhankelijk van de gebruiker. De temperatuur in de woonkamer staat op 16,5 graden, meestal rond 18:00 gaat deze naar 20 graden om bij het slapen gaan weer op 16,5 graden gezet te worden.

  Qua elektra heb ik een 3x25A aansluiting en 4400Wp aan zonnepanelen sinds half april 2015. Het warme water wordt vanaf juni 2015 voorzien door een zonneboiler (2×24 vacuümbuizen), welke elektrisch wordt naverwarmd indien nodig. Aangezien deze zonnecollector helaas op het Westen ligt (de panelen op Zuid, dak daar vol), is dat vanaf ca. oktober t/m januari vrij veel het geval. Dat zal ik t.z.t. nog aanpassen om dit efficiënter te maken. Van belang is uiteraard, zoals bij elke vorm van verwarmen, dat de isolatie van de woning/schil van belang is voor het comfortgevoel alsmede de kosten. Dat is iets wat hier in de loop der tijd dan ook steeds beter wordt, op dit moment rest nog vloerisolatie op de benedenetage. Deze woning is verder sinds maart 2016 gasloos, d.w.z. het gas is afgesloten waarmee ook de aansluitkosten daarvan zijn verdwenen.

  Algemene aspecten qua energie.
  – De energieopwekking van de zonnepanelen is buiten de zomer inderdaad enorm veel minder. Ik zou nog graag een kleine efficiënte windmolen toevoegen zodat dat beter gedekt is, maar die heb ik nog niet gevonden tenzij voor absurde prijzen voor het geleverde vermogen.
  – Zolang er nog te salderen valt, is het nadelig effect wat kleiner is maar energieopslag zou hier enorm bij helpen. Dat is echter nog niet echt goed rendabel te maken, maar ook hierin gaat de ontwikkeling hard.
  – Verbruikscijfers heb ik nog niet duidelijk omdat hier tijdens het proces van verbouwen en aanpassen nogal wat zaken zijn gewijzigd. D.w.z. nog geen jaar gehad waarin de situatie hetzelfde was. Wel zit ik op dit moment op een maandvoorschot van €125 (enkel elektra dus), maar dat zal waarschijnlijk nog wat lager uit kunnen vallen.
  – Het gasverbruik alhier heb ik ook enkel uit het begin waarin van alles continue veranderde. Wel was het erg hoog doordat het een oude en slecht geïsoleerde woning betrof , waaraan dus inmiddels al veel op isolatievlak is gebeurd. Energieneutraal valt een dergelijk type woning zonder mega-kosten niet te krijgen, dan moeten er structureel echt ernstige zaken worden uitgevoerd. En dan streef ik hier mijn doel toch wat voorbij.
  – Wat ik met de rest van de beneden verdieping ga uitvoeren qua verwarming is momenteel nog niet 100% duidelijk. Door de toestand van de vloeren kijk ik o.a. ook naar vloerverwarming middels een warmtepomp of pelletketel. Inmiddels informatie van een lucht/water warmtepomp gekregen waar men uitgaat van ca. 3500kWh/jaar (zonder koelen). Dat is een extra elektra belasting die ik niet echt zie zitten, dus nu verder studeren op een pelletketel. En wellicht toch nog anders, maar ik zou graag mijn elektrische “footprint” kleiner maken ondanks dat IR-verwarming ook voor de rest van de benedenetage aantrekkelijk is gezien de veel lagere installatiekosten.

  En qua IR-verwarming:
  – Werkt perfect met het naar behoefte stoken in diverse ruimtes.
  – Tijdens het werk in de winter zijn de benen onder het bureau inderdaad kouder door ontbrekende straling.
  – Het opwarmen (mits uiteraard zoals gemeld voldoende capaciteit aanwezig is) in de woonkamer met de IR-panelen gaat echt snel gaat door het vrijwel onmiddellijk optredende comfortgevoel (na een minuut ofzo). De ruimte echt opwarmen duurt uiteraard wat langer. Met de IR-folie achter het plafond gaat dat minder snel doordat de straling door gipsplaten moet.
  – IR-folie heeft als voordeel t.o.v. de IR-panelen dat je inderdaad een “heel stralend plafond” hebt i.p.v. de lokale IR-panelen. Ofwel een egalere warmte door de hele ruimte waar dit IR-folie is gemonteerd.
  – De temperatuur lijkt inderdaad lager ingesteld te kunnen worden, maar je hoeveelheid kleding speelt daarin natuurlijk ook mee.
  – Er is inderdaad een groot verschil in kwaliteit en wat sommige leveranciers (niet) vertellen. Ik ben zeer tevreden over mijn leverancier en de producten, het enige wat ik minder vind is dat de panelen aan het plafond qua montage en constructie beter/slimmer hadden gekund (gepriegel om te monteren en wat doorbuigen als ze warm worden). Gelukkig is de montage slechts eenmalig (hopelijk) en went het doorbuigen wel, al is dat niet echt fraai.
  – Er is ook een groot verschil in veiligheid, zelfde als hiervoor. Deze IR-panelen en -folie zijn beveiligd, bij andere producten bleek je dat bijv. zelf te moeten beveiligen middels een extra temperatuurvoeler achter het plafond. Maar dat werd niet verteld…

  Een paar tips tenslotte.
  – Kijk niet alleen naar de veel gepropageerde “terugverdientijd”. M.i. is wat men veelal opgeeft net zo flexibel als statistiek: vrolijk om te buigen naar wat je graag wilt laten zien. Daarbij verandert er zeker momenteel veel op zowel politiek (en dus financieel) als op technisch vlak. Kijk naar wat je wilt en uiteraard kunt betalen.
  – Als er IR-verwarming gaat worden toegepast, let dan goed op de verdeling over groepen en ook fases voor de elektra! Bijv. mijn woonkamer met keuken begint met ca. 5kW en moduleert dan langzaam omlaag (te zien op mijn YouLess meter). Dat zit over twee 16A groepen, geen probleem maar dat is al aardig Watt 🙂 In januari 2016 was het hier in het Noorden ineens zeer koud met Oostenwind plus een berg ijzel en rond 03:00 (bleek later) werden diverse ruimtes toevallig vrij tegelijk aangestuurd door hun thermostaten, net als de naverwarming van de zonneboiler. De hoofdaansluiting is hier 3x25A en (dus achteraf) bleken een paar van de grootste verbruikers toevallig op dezelfde fase te zijn gemonteerd. Trage hoofdzekeringen kunnen een ruime tijd een flinke overbelasting aan (uiteraard niet de bedoeling), maar op een goed moment is het gebeurd: hier klapte fase 1 eruit.Dus geen probleem met de groepen, maar met de fase… Dat is daarna uiteraard wat aangepast, maar let dus op dat bij 3-fase niet alleen de groepen van belang zijn…!

  Groet,
  Jan

 38. Arie G. Says:

  Jan,
  Een interessant verhaal. Je bent zo te lezen goed bezig. Een voorschotbedrag van €125 is alleszins redelijk. Infrarood verwarmen heeft inderdaad de voordelen dat deze warmte gemakkelijk te doseren is. En zeker als je huis nog niet optimaal is geïsoleerd, merk je snel het warmte-effect.
  Voorlopig verwarm ik mijn hoekhuis nog met gasgestookte CV-ketel en vermoedelijk ook nog wel de komende 10 tot 15 jaar, maar er komt een moment dat er geen gas meer is. Omdat ik vloerverwarming in mijn kamer heb, zou een lucht/lucht-warmtepomp op termijn tot de mogelijkheden behoren. Op de slaapkamers en zolder stook ik niet. Vanwege de spouwmuurisolatie, dakisolatie en HR++ beglazing in alle ruimtes blijft de temperatuur daar hangen op een waarde van rond de 15 graden.
  Verder heb ik 11 zonnepanelen die jaarlijks 1700 kWh leveren. Bij een verbruik van 1300 kWh lever ik 400 kWh terug. Ik heb bij Heatnet een IR-paneel van 440 Watt gekocht, waarmee ik wat ga experimenteren als ik tijdelijk zit in mijn werkkamer.
  Mijn voorschotbedrag is momenteel €50, mede dankzij een instapkorting van €210 bij mijn huidige energieleverancier. Ik verwacht op jaarbasis uit te komen op € 520.
  Wat mijn zonnepanelen betreft, merk ik dat deze tussen 21 maart en 21 september 3/4 van de totale jaaropbrengst leveren. Als de saldering komt te vervallen, is het zinvol om 1 à 2 kWh op te slaan, zodat je koelkast e.d. daar ‘s avonds en ‘s nachts op kunnen draaien. Het bufferen voor winterdag heeft geen zin. Dat vereist een opslagcapaciteit van 600 kWh. Dat haal je bij lange na niet met een Tesla Powerwall van 7 of 10 kWh.
  In de maand december leveren mijn PV-panelen gemiddeld 1 kWh/dag. Met een dagverbruik van 4 kWh kom ik er 3 tekort.
  En de ruimte op mijn ZO-dak is vanwege een dakkapel (waar er ook al 3 panelen op staan) door het schaduwprobleem beperkt. Aan de andere NW-kant heb ik ook 3 panelen met het voordeel van een gespreide dagopbrengst in de zomer, maar ‘s winters doen ze niet veel.

 39. Huub Abbeelen Says:

  Hallo,

  Op dit momet wil ik voor infrarood panelen gaan kiezen maar wat mij opvalt is dat er wel gesproken wordt over neem er van een goede kwaliteit !
  Maar nergens lees ik wat je het beste kan nemen , je hebt ze verkrijgbaag met glasplaat en van aluminium of staal ?

  Gr Huub

 40. Piet Says:

  Geachte lezers,
  Ik heb dit artikel en de reacties allemaal met veel aandacht gelezen omdat ik overweeg om in de slaapkamers en badkamer ir panelen te plaatsen.
  In de keuken/woonkamer heb ik vloerverwarming en wil dat zo laten maar wil de rest van de radiatoren afsluiten. Op mijn platte daken liggen 18 zonnepanelen van 275 wp per stuk. Wie kan mij adviseren?
  Piet

 41. Arie G. Says:

  @Piet,

  Op zich is jouw overweging niet verkeerd. IR-verwarming kun je onafhankelijk regelen van je vloerverwarming en toepassen op het moment dat je warmte nodig hebt. In de badkamer is het zeker veel effectiever dan elektrische vloerverwarming. Er zijn veel fabrikanten van IR-panelen. Laat je goed adviseren.

 42. Rokus W Says:

  Best Arie,

  Ik lees nu pas over je experiment en een deel van de reacties daarop. Spreekt me aan dat je zelf een experiment doet. Meten is weten. En het ook natuurkundig onderbouwt. Hoe men IR panelen beleeft, is iets totaal anders dan hoeveel energie wordt gebruikt. Dat is gewoon natuurkunde.

  1 aspect in je onderzoek intrigeert me wel. Het kan zijn dat iemand anders deze vraag al aan je heeft gesteld, ik heb niet alle thread in detail gelezen. Dus op het risico dat ik iets herhaal terwijl je het antwoord al hebt gegeven:
  Als ik het goed begrijp, geef je aan dat je ca 30 m3 gas hebt bespaard bij de inzet van de IR-panelen. Dit komt neer op ca 950 MJ (primair, onderwaarde). Bij een rendement van de ketel van 90% op onderwaarde scheelt dat dan 850 MJ aan warmte. In de plaats daarvan hebben je IR-panelen in totaal ca 155 kWh gebruikt, ofwel ca 550 MJ. Wanneer ik ervan uitga dat een IR-paneel 100% omzetting heeft naar warmte, is dan ook 550 MJ aan warmte geproduceerd, ofwel 65% van wat met de CV aan warmte nodig was. Ik zou zelf verwachten dat de warmtelevering van het IR-paneel ongeveer gelijk zou zijn aan de warmtevraag bij de CV. De warmteverliezen naar buiten (transmissie, ventilatie en infiltratie) zijn nl niet anders. En een verschil van 35% vind ik wel hoog voor en iets lagere luchttemperatuur bij de IR-panelen, of een iets lagere kamertemperatuur. Heb je zelf een verklaring voor dit verschil? Verlies je onderweg met de CV nog warmte en ligt het totale rendement voor de ketel nog lager (wat ik bij de CV met vloerverwarming onwaarschijnlijk vind) of maak ik hier ergens een denkfout?

  En om de discussie over comfort in relatie tot de temperatuur van de lucht en de wanden te voeden, is in het bovenstaande professor Fanger al genoemd? Hij heeft (lang geleden) uitgebreid onderzoek gedaan naar wat mensen comfortabel vinden (natuurlijk obv een standaardverdeling, er is altijd spreiding). Resultaat is een grafiek waarin is te zien bij welke lucht- en wandtemperatuur (alle wanden) mensen de verwarming nog comfortabel vinden

 43. Arie G. Says:

  Beste Rokus,

  Je conclusie dat er met de IR-panelen minder energie is geleverd dan er anders met de CV zou zijn geleverd is juist. Ik moet wel vermelden dat vanwege de lage buitentemperaturen de totale capaciteit van de IR-panelen wat ondermaats was. Ik kreeg het in huis niet echt warm. Maar dat is ook wat IR-voorstanders beweren. Je hebt met stralingsenergie minder energie nodig, want het is efficiënter.
  Maar ik krijg het idee dat de omgevingslucht gemiddeld niet zo warm wordt als wat je krijgt met een CV-systeem. Daardoor verlies je ook minder warmte door de buitenmuren en de ramen.
  Ik las onlangs het artikel op Olino:
  http://www.olino.org/articles/2017/01/03/ervaring-met-infraroodpanelen/
  Daarin wordt opgemerkt dat zittend aan een tafel je benen niet warm worden. De straling verwarmt alleen de delen die rechtstreeks bestraald kunnen worden.
  Je elektriciteitsverbruik wordt ook behoorlijk veel hoger. Dat moet dan gecompenseerd worden met flink wat zonne-energie uit PV-panelen.
  Zolang de salderingsregeling geldt zullen de meerkosten wellicht worden gecompenseerd. Maar als die regeling wordt afgebouwd, wat dan?
  Ik ben voorstanden van lage-temperatuurverwarming, waarbij je nu of later een lucht/water warmtepomp kunt gebruiken op het moment dat Nederland gasloos wordt. Dan kun je uit elektrische energie het viervoudige aan warmte-energie onttrekken.
  Bij grootschalige elektrische verwarming zal dat een aanzienlijke wissel trekken op de capaciteit van ons elektriciteitsnet. Mijn jaarverbruik aan gas is nu circa 1100 tot 1200 m3. Nu met deze koude dagen verbruik ik soms 10 kuub per dag. In mijn geval zal ik dan per jaar 34000 Mjoule nodig hebben voor verwarming hetgeen overeenkomt met 9440 kWh elektrische energie. Met een warmtepomp zou ik met een COP van 4, 2360 kWh extra gebruiken boven mijn huishoudelijk gebruik van 1300 kWh per jaar.

 44. Rokus Wijbrans Says:

  Beste Arie,

  Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik had het in mijn vorige bericht nog niet expliciet gezegd, maar leuk dat je zelf bent gaan meten om te weten hoe het echt zit. En het deelt met ons. Fijn.

  Je bevestigt mijn vermoeden tav het elektragebruik; een deel van de besparing komt doordat er een lagere temperatuur is dan gewenst. Dat wordt dan helemaal leuk als t buiten -10 gr C is. Dan moet je nog 20% aan capaciteit bijplaatsen. De onderzoeken van de eerder genoemde prof. Fanger mbt behaaglijkheid lieten zien dat de luchttemperatuur bij toepassing van een hogere temperatuur van de wanden (stralingswarmte) ca 1 – 2 gr C lager zou mogen zijn. Per graad C is het transmissieverlies naar buiten en daarmee het verbruik dan orde grootte 10% lager. Tav de behaaglijkheid zou dan gelden dat de straling van meer kanten komt; ook zou het verschil tussen lucht- en wandtemperatuur weer niet te groot mogen zijn; het onderzoek liet zien dat velen het anders (alleen warmtestraling van 1 kant, andere kant / voeten blijven koud, of te groot temp.verschil) toch minder prettig vonden.

  Voordeel van IR panelen vind ik idd mn de snelle regelbaarheid. Bij vloerverwarming, waar je ook veel stralingswarmte hebt, rekende ik vroeger ook met ca 5-10% energiebesparing, omdat de luchttemperatuur iets lager zou kunnen zijn. Praktijk was vaak anders: mensen hadden het koud, en wilden het dan even iets warmer. Door de traagheid van het systeem duurde dit echter zo lang dat men er vervolgens voor koos om de temperatuur standaard iets hoger in te stellen. Zo had men altijd het gewenste comfort. Het energetische voordeel is dan echter ook weg. De mogelijke besparing reken ik dan ook niet meer in.

  Tav je opmerking mbt de LT verwarming (vloerverwarming). Ik ben daar ook een voorstander van, vooral vanwege, zoals je zelf al aangeeft, de warmtepomp. Ik wil dan ook zelf een warmtepomp gaan aanschaffen, al wil ik deze vooral voor de basis inzetten, met snelle piek verwarming (mijn bestaande ketel) ernaast. Zet ik de warmtepomp alleen in de basis in, dan is de COP van de warmtepomp bij radiatoren al goed, en hoef ik deze niet te vervangen. Ik kan dan op termijn evt overgaan op LT verwarming, waardoor ik ook kan koelen en nog hoge rendement haal.

  Ik weet alleen niet of ik naar all-electric zou willen gaan. Vooral omdat ik dan een veel duurdere warmtepomp moet aanschaffen (omdat die dan alle warmte moet kunnen leveren, ook bij de laagste buitentemperatuur), terwijl ik deze dan alleen in de piek maximaal gebruik, en ook de COP van de warmtepomp een stuk lager wordt. Als ik mijn warmtepomp op de piek (laagste buitentemperatuur van – 10 gr C; met mijn ketel haal is het nu uitgelegd tot – 17 gr C) zou dimensioneren, dan zou ik veel meer geld moeten uitgeven, terwijl ik de meeste ruimten beperkt verwarm, en de heel lage temperaturen (< 0 gr C, laat staan lager) maar heel weinig voorkomen. De COP van mijn warmtepomp is bij die lage temperaturen ook nog eens een stuk lager (en bij mijn radiatoren zelfs slecht; of ik zou dan ook nog in LT verwarming moeten investeren, en dan wordt t nog duurder), waardoor ik een hogere piekvraag aan elektriciteit heb. Ook wordt de extra capaciteit van het elektriciteitsnet op wijkniveau veel groter; dat laat jouw gasverbruik per dag ook al zien. Ga ik mijn piek met IR panelen leveren, dan wordt de piek capaciteit nog veel groter. Omdat het elektriciteitsnet op wijkniveau is uitgelegd op 1 kW, verwacht ik dat ik in de toekomst dan fors meer moet betalen als mijn capaciteit zo sterk toeneemt.

  De warmtepomp zou ik (voor mijn situatie; ik heb overal radiatoren) hierbij dimensioneren op wat ik voor de woonkamer, keuken (en evt badkamer) samen nodig heb tot ca 4 gr C (is ook het idee achter de ELGA van Techneco). Voor de piekverwarming en het kortstondig verwarmen van mijn andere kamers wil ik de ketel houden. Het elektriciteitsnet hoeft dan niet te worden verzwaard, terwijl de ketel op jaarbasis beperkt wordt ingezet. Dit gas zou dan prima met groen gas, zonnegas of windgas kunnen worden opgewekt. Daar kan ik dan ook meer voor betalen, omdat ik uitspaar op de kosten voor de te grote warmtepomp en een nieuw afgiftesysteem.

  Grootste voordeel vind ik misschien wel dat ik geleidelijk aan kan verduurzamen en blijf beschikken over mijn bestaande systeem, dat ook als back-up kan dienen. Door steeds verder te isoleren en convector(radiator)en te plaatsen (waarmee ik ook kan koelen) kan mijn verbruik op termijn nog verder omlaag en het comfort omhoog. Mogelijk dat er tegen die tijd nog betere duurzame oplossingen zijn, op elektriciteit of op waterstof. Alle opties zijn dan nog open. Het gasnet wil ik dan ook graag nog even houden. Ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.

 45. Arie G. Says:

  Beste Rokus,

  Ik noteer elke wintermaand het gasverbruik en de gemiddelde buitentemperatuur. Hieruit haal je het gemiddeld gasverbruik per dag in relatie met de buitentemperatuur. Zet je de hierbij verkregen 7 punten uit in een Excel-tabel kun je een lijn door die punten trekken en de vergelijking hiervan door Excel laten vaststellen.
  X is de buitentemperatuur en Y het gasverbuik per dag.
  Bij mijn hoekhuis is die vergelijking: Y=-0,5X+8,15.
  In mijn kamer is de gemiddelde etmaaltemperatuur circa 19 graden”, ‘s nachts daalt deze naar 18 en overdag stijgt deze naar 20.
  In de slaapkamers en op zolder wordt niet gestookt.
  Bij 0 graden buiten gebruik ik per dag 8,12 kuub hetgeen bij een calorische waarde van 9,5 kWh per kuub en een rendement van 85% neerkomt op een gemiddeld vermogen van 2730 Watt. Aangezien ik de CV-ketel van 7 tot 21 uur laat branden wordt er in die periode een gemiddeld vermogen gevraagd van 2730*24/14 = 4680 Watt.
  Als er op termijn een warmtepomp nodig is verwacht ik bij 0 graden buitenlucht en 45 graden een COP van 3,7.
  Dan zou ik 4860/3,7 = 1265 Watt nodig hebben gedurende 14 uur.
  Dat zou dan mijn uitgangspunt moeten zijn.
  De warmtebron moet dus op zijn minst 5000 Watt kunnen leveren.
  Mocht het buiten kouder zijn, dan zou ik in de kamer kunnen bijstoken met IR-panelen of de stookperiode op koude dagen kunnen verlengen.
  Als ik uitga van een gemiddelde COP van 4 zou ik op jaarbasis uitkomen op een verbruik van 2220 kWh. Dat is bij 18 ct per kWh € 400.
  De kosten van een gasaansluiting zouden dan eventueel vervallen. Dat kost momenteel € 150 per jaar.
  Ik heb geen idee hoe lang ik nog in dit hoekhuis woon. De leeftijd (ik ben al een aantal jaren met pensioen) gaat ook een rol spelen.

  In jouw situatie zou ik ook voorlopig een combi van een warmtepomp met een CV-ketel gebruiken. De komende 15 jaar kunnen we zeker nog wel over gas beschikken. Het is wel verstandig om naar een lage temperatuur verwarming over te gaan. Dat kan met vloerverwarming of met radiatoren die kunnen volstaan met een lagere temperatuur.

 46. Annelies Says:

  Beste Arie,

  Al een tijdje ben ik op zoek naar wat de beste verwarming is voor mijn vakantiehuisje. Het gaat om een geïsoleerde vrijstaande ruimte van 550cm.x550cm. met een puntdak met helling 30. Een gedeelte van 110cm.x240cm. is bemuurd voor de badkamer. Er is alleen elektrisch. Ik vraag mij af of verwarmen met IR panelen voldoende is. Een airco zou misschien ook nog kunnen. Kunt u mij advies geven?

 47. Arie G. Says:

  Beste Annelies,

  Ik zou in dat geval gewoon kiezen voor IR-panelen. Zeker omdat er goede isolatie is, zul je weinig energie gebruiken. IR-warmte werkt vrij direct. Ik denk dat je met 2 of 3 panelen wel kunt volstaan. Misschien kun je een paar panelen op proef krijgen om het uit te proberen.
  Ik heb zelf ook een paneel aangeschaft om in het voor- en najaar wat bij te verwarmen, omdat ik met mijn zonnepanelen op jaarbasis meer energie produceer dan ik gebruik.

 48. G.Gemert Says:

  Beste Arie

  Een beetje laat mijn reactie maar ja.

  Als ik de foto bekijk dan zie ik dat het paneel wel erg laag staat.
  Om het paneel zo efficiënt mogelijk te gebruiken, met zo min mogelijk schaduwwerking van meubels, dien je deze zo hoog mogelijk te plaatsen. Het beste is op het plafond!
  Ik snap niet dat de leverancier hier niet naar gekeken heeft, dood zonde.

  Ik zie ook dat de test in 2010 is uitgevoerd. Ondertussen zijn er zuiniger panelen op de markt, deze IR nano panelen besparen 300% t.o.v. conventionele panelen en zijn tot 60% zuiniger dan gas.
  Bovendien het is leuk om te weten dat het een Nederlandse uitvinding is, gemaakt in Nederland en met een garantie van 25 jaar. De panelen verbruiken 15W per m2, wat je als een richtgetal moet houden in verband met de energielabel van het huis.

  Voor vragen kun jij mij bereiken op info@deenergiekste.nl of 06-49905722
  Ik woon in Ede dus voor advies in de buurt, kan ik natuurlijk altijd langskomen.

  Groeten

  Gilbert

 49. Arie G. Says:

  Beste Gilbert,

  De test die in 2010 is uitgevoerd was inderdaad niet optimaal. De panelen zouden indien hoger opgehangen beter tot hun recht zijn gekomen. Er is dan minder schaduwwerking van meubilair. En als de straling van boven komt zal dat directer overkomen. Toch ben ik van mening dat je met IR-panelen geen homogene warmteverdeling in je kamer krijgt. Er zullen altijd wel koudere plekken overblijven.
  En bij een verbetering van het rendement met 300% zet ik ook mijn vraagtekens. Dat vloekt m.i. met natuurkundige wetten.
  Dat neemt niet weg dat IR-panelen in sommige gevallen heel nuttig kunnen zijn. Ik heb zelf ook een IR-paneel van 480 Watt aangeschaft.
  Dat pas ik toe op koudere dagen in het voor- en najaar om mijn overschot aan zonne-energie te gebruiken. Die plaats ik dan in de zithoek. Dat spaart mijn gasverbruik. Misschien moet er nog een paneel bijkomen om de warmte wat meer te spreiden.
  Ik ben overigens wel benieuwd naar het jaarlijks energieverbruik van woningen die uitsluitend met IR-panelen worden verwarmd.
  In een goed geïsoleerde woning zul je vermoedelijk weinig IR-energie gebruiken, maar dat geldt ook voor energie uit aardgas of andere vormen van energie.
  Persoonlijk zie ik meer heil in de overstap naar lucht/water-warmtepompen, als we een gasloos tijdperk tegemoet gaan.
  Dan haal je uit 1 kWh elektrische energie circa 4 kWh warmte-energie.

 50. Gilbert Says:

  Beste Arie

  Welke natuurkundige wetten voor het rendement bedoel jij?
  Koude plekken krijg je als je niet overlappend werkt.

  De schaduwplekken worden verwarmt door de warmte van de verwarmde massa, maar om eerlijk te zijn je huis moet wel een beetje geïsoleerd zijn.

  Als jij je email adres opgeeft dan stuur ik je een plattegrond van een Energielabel C huis op met het aantal panelen die te plaatsen moeten worden.
  Voor dit huis betaal ik voor het gas € 1100,-,met de panelen € 330,-

  Dus stuur je mail adres naar info@deenergiekste.nl en ik stuur je de gegevens toe.

  Met energieke groet

  Gilbert

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in