OliNo

Duurzame Energie

Verwarming met infrarood panelen

Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing
Tags:
Geef een reactie

infrarood-paneelBegin januari 2010 heb ik de woonkamer van mijn hoekwoning, die normaal via de cv met vloerverwarming en een radiator wordt verwarmd, een aantal dagen verwarmd met infrarood panelen, hierna genoemd IR-panelen. Het resultaat is verrassend. Verwarmen met IR-panelen kost 91% meer dan verwarmen met aardgas. Verder blijkt uit het experiment dat IR-verwarming minder comfortabel is dan verwarming met radiatoren of vloerverwarming.

Op 4 januari jl., in het hart van de winter, werden mij een aantal IR-verwarmingspanelen ter beschikking gesteld om te bezien wat het effect hiervan is en wat het energieverbruik is t.o.v. verwarming met aardgas.

De kamer

De kamer met open keuken is rechthoekig met een lengte van 10 m en een breedte van 4,70 m. De kamer wordt normaal verwarmd middels vloerverwarming met de leidingen op 17,5 cm afstand. Gezien de trage werking van de vloerverwarming is bij de aanleg aan de achterzijde van de kamer een radiator gehandhaafd welke is voorzien van een thermostaatknop. De keuken is van de kamer gescheiden door een binnenmuur van 2,5 m op 4,20 meter afstand van de achterzijde van de woning. Bij het IR-experiment werden de vloerverwarming en de radiator uitgeschakeld en werd de cv alleen gebruikt voor verwarming van de badkamer (boven) en het halletje dat zich als uitbouw aan de voorkant van de kamer bevindt.
schema-infrarood-panelen
Schema kamer

Experiment

Bij het experiment beginnende op maandag 4-1 om 14.00 uur werden er 3 IR-panelen geplaatst, aan de achterkant onder het raam een paneel van 750 watt, in de kamer tegen de buitenmuur een paneel van 660 watt en tegen de tussenmuur een paneel van 385 watt. De kamer was toen al voorverwarmd door de vloerverwarming, die nog de nodige restwarmte in de vloer had achtergelaten. De thermostaat van de IR-panelen werd ingesteld op 20 graden. Deze bevond zich op 1,20 m hoogte aan het einde van de tussenmuur.
infrarood-paneel
Het IR-paneel

Op dinsdag 5-1 bleek dat het totale vermogen onvoldoende was om de kamertemperatuur op 20 graden te krijgen. De gemiddelde etmaaltemperatuur (-0,9˚) was hoger dan maandag (-2,8˚), maar de inmiddels ingestelde temperatuur van 20,5 graden werd niet gehaald. Woensdag 6-1 was de etmaaltemperatuur (-3,2˚) lager en was het om 11 uur nog maar 18,8˚. Daarom werd de vloerverwarming weer bijgeschakeld en is er om 17.00 uur een extra paneel van 730 watt bijgeschakeld, zoals op de tekening is aangegeven. Hierdoor kwam het totale vermogen op 2525 watt. Om 23.00 uur ging de nachttemperatuur in van 17,5 graad. Uiteindelijk werd op donderdag 7-1 een operationele situatie bereikt, waarbij de IR-panelen om 6 uur werden ingeschakeld. Hierdoor was er pas op 7 januari sprake van een werkbare situatie. Op donderdag 7-1 werd de dagtemperatuur (20,5˚) om 6 uur geprogrammeerd. Langzamerhand zie je de temperatuur vanaf 17,5 graad (nachttemperatuur) oplopen, die rond 18 uur op 20 graden komt. De ingestelde temperatuur van 20,5 graden werd voor 23 uur niet gehaald. De thermostaat heeft de panelen derhalve niet uitgeschakeld, behalve van 15:15 uur tot 16:16 toen de zon door het zijraam de thermostaat heeft beschenen en de temperatuur van de opnemer een piek vertoonde. Tegen 23.00 uur naderde de temperatuur de door de thermostaat gewenste waarde. Op vrijdag 8-1 werd de inschakeling vervroegd naar 5.00 uur vanwege de te verwachten lage nachttemperatuur. Het verloop van de temperatuur was analoog aan die van donderdag, zij het dat de gewenste temperatuur op 0,5 graad na werd bereikt. Je zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat het totale vermogen (2525 watt) net voldoende was om de warmtelek te compenseren. Bij een vluchtige berekening van de warmteweerstanden van muren, ramen, vloer en plafond van de kamer kwam ik bij -8 graden buitentemperatuur en rekening houdend met temperatuurverschillen in de verschillende vertrekken uit op een benodigd vermogen van 2460 Watt.

temperatuur-verloop
Temperatuurverloop met gebruik van de IR-panelen t/m 8 januari, daarna weer gebruik CV

Bevindingen

Het idee achter IR-verwarming is dat men IR-straling als aangenaam ervaart ook als de lucht om je heen kouder is zoals je ook ervaart op een zonnige dag in het voorjaar.
Toch werd de IR-stralingswarmte door ons als minder behaaglijk ervaren dan die van de vloerverwarming, die een homogene warmte verspreidt. En op de momenten dat de thermostaat even uitschakelde (op de dag van binnenkomst, toen de kamer al door de CV was voorverwarmd), werd het tijdelijk gemis aan stralingswarmtewarmte als oncomfortabel ervaren. Verder bleek de warmteverdeling niet homogeen. Een thermometer die op een bankleuning op 1,20 meter afstand van een IR-paneel werd geplaatst gaf een temperatuur aan van 20,6 graden. Achter de leuning was dat 17,9 graden. IR-warmte verwarmt in feite dan ook niet de lucht, maar de voorwerpen die rechtstreeks worden bestraald. Dit heeft wel als effect dat de lucht indirect door convectie wordt verwarmd. Per slot moet de thermostaat via verwarming van de lucht worden aangestuurd.

Indien we kijken naar de temperatuurweergave van de eigen klokthermostaat blijkt deze 0,3 graad lager weer te geven. Deze komt uiteindelijk rond 23 uur op het maximum van 20,1 graden uit. Op 8 januari is het inschakelpunt vanwege de te verwachten kou vervroegd naar 5 uur. Hoewel de gemiddelde etmaaltemperatuur op 8 januari dezelfde was als op de 7e, was de gemiddelde windsnelheid met 4 m/sec hoger dan de 2,5 m/sec van de 7e en de zonnestraling was minder. Dit bleek merkbaar bij het stoken, want de gevraagde temperatuur van 20,5 graad werd niet bereikt. De temperatuur bleef steken op 19,9 graden. Kennelijk was het totale vermogen van de IR-panelen (2525 watt) net voldoende om de kamer in deze periode op 20 graden te krijgen. Na eigen berekeningen van de K-waarde van de kamer blijkt deze bij een temperatuur van -5 graden circa 2460 Watt vermogen nodig te hebben om een temperatuur van 20 graden te handhaven afgezien van wind en zonnestraling.

temperatuur-verloop-2
Temperatuurverloop op 7 en 8 jan. in rood en op 9 en 10 jan. in blauw

Om een goed inzicht te krijgen in het temperatuurverloop heb ik in bijgaande grafiek het temperatuurverloop in de kamer weergegeven van zowel de IR-verwarming als de cv-verwarming.
Met de rode lijn is de temperatuur weergegeven van de kamer bij IR-verwarming gedurende de dagen 7 en 8 januari. De blauwe lijn geeft het temperatuurverloop van de kamer op 9 en 10 januari, waarbij weer werd teruggevallen op de normale verwarming. Aan de rode lijn is af te lezen dat de capaciteit van de IR-panelen aan de krappe kant was, want op 7 januari werd uiteindelijk 20 graden op 17:30 uur gehaald, een waarde die op de 8e niet is gehaald. Uit de blauwe grafiek is te zien, dat bij het begin van 9-1 door het ontbreken van bufferwarmte in de vloer de temperatuur snel is gedaald, waarbij de cv-ketel om 5:30 uur is geactiveerd vanwege het bereiken van de ingestelde nachttemperatuur van 16 graden. Door de langzame werking van de vloerverwarming wordt uiteindelijk om 17:30 uur de 20 graden bereikt en na 21.00 uur (het tijdstip van de nachtverlaging) is te zien dat temperatuur veel minder snel daalt dan bij de IR-verwarming die tot 23:00 uur actief bleef. Op 10-1 wordt de temperatuur van 20 graden rond 12 uur bereikt. Er moet wel worden vermeld dat de gemiddelde etmaaltemperatuur op 7 en 8 januari -4,8 graden bedroeg, op 9 januari -2,2 graden en op 10 januari -0,9 graden. Verder werd op zowel 7 als 8 januari van 15:15 tot 16:15 uur de IR-verwarming tijdelijk uitgeschakeld, doordat de zon in die periode via het zijraam op de thermostaat heeft geschehenen. Dat laatste is gezien het verloop van de grafiek ten koste gegaan van een stijging van 0,2 graad.
Ook dient bij cv-verwarming rekening te worden gehouden met de cv-pomp, die op dit soort dagen een energieverbruik vergt van circa 1 kWh.

Energieverbruik en kosten

In de periode van 4 t/m 8 januari was de gemiddelde etmaaltemperatuur T= -3,3 graden. Bij eerdere metingen heb ik bij mijn huis het verband tussen het gasverbruik per dag de buitentemperatuur vastgelegd. Volgens deze grafiek (y = -0,574 x T + 9,33) zou er in die periode bij gebruik van de vloerverwarming per dag gemiddeld 11,22 m3 gas zijn verbruikt, dus over 5 dagen 56,1 m3. In werkelijkheid is er aan gas 25,8 m3 verbruikt. De besparing aan gas was dus 30,3 m3 wat neerkomt op een bedrag van 30,3 x € 0,58 = € 17,57. Hiervoor in de plaats is 154,6 kWh aan elektrische energie gebruikt wat neerkomt op 154,6 x € 0,22 = € 34,01. Dat houdt in dat er 93,5% aan meerkosten is gemaakt door het gebruik van elektrische energie. Als ik bij het gasverbruik voor de verwarming nog 4 kWh meereken voor energieverbruik van de cv-pomp wordt de meerkostenfactor 88,5%.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde binnentemperatuur in de meetperiode door een te geringe capaciteit 19,1 graden bedroeg. Bij normaal bedrijf zoals op 10 januari bedroeg de gemiddelde kamertemperatuur 19,6 graden. Volgens de stookgrafiek zou er dan per dag 0,28 m3 meer nodig zijn geweest om de kamer die halve graad te compenseren. Dat is over ruim 4 dagen 1,2 m3. Dit leidt tot een finale meerkostenfactor van 96%. Dit gegeven extrapolerend naar een jaarverbruik van 1000 m3 gas voor cv-verwarming zou er bij IR-verwarming 5304 kWh nodig zijn aan elektrische energie tegen een prijs van € 1167. Aan gas zou er voor € 580 zijn verbruikt en met de gasaansluitkosten van € 177 erbij wordt dat € 757. Dat zou netto € 410 extra kosten met zich meebrengen overeenkomend met 54%. Hierbij moet dan weer worden opgemerkt dat bij het ontbreken van een gasaansluiting ook het tapwater elektrisch moet worden verwarmd, hetgeen de meerkostenfactor weer extra verhoogt.

De leverancier heeft de IR-meetgegevens gebruikt van 7 januari en deze vergeleken met die van het normale verbruik van 3 januari, waarbij de buitentemperaturen resp. -4,8 en -4,1 graden bedroegen. Op basis daarvan constateert hij dat er voor de kamerverwarming met infrarood 44% minder energie is verbruikt dan met de CV op 3 januari ervan uitgaande dat 1 m3 aardgas gelijkwaardig is aan 9 kWh elektrische energie. Als je dit in kosten vertaalt, is de IR-verwarming 91,1% duurder dan verwarming met aardgas.

Commentaar leverancier op experiment

De werking van de panelen is de afgelopen 3 jaar permanent getest in een testhuis in Duitsland.

Visie leverancier

De panelen werden beschikbaar gesteld door een leverancier/importeur die overtuigd is van de efficiënte werking van IR-panelen o.a. gebaseerd op eigen onderzoek in een testhuis in Duitsland gedurende 3 jaar in samenwerking met de universiteit van Trier. Daarnaast worden volgens hen deze bevindingen bevestigd door een vergelijkbaar onderzoek van de Universiteit van Kaiserslautern, waarbij in twee min of meer gelijkwaardige woningen zowel IR-verwarming als cv-verwarming werden toegepast. Zie ook het Duitse rapport: Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotstrahlungsheizung und Gasheizung im Altbaubereich.

Van de verkregen meetgegevens is door de fabrikant een analyse gemaakt, waaruit werd afgeleid dat er bij het IR-experiment 44% minder energie werd verbruikt dan bij het “normale” gebruik.

Gedurende de korte testperiode van enkele dagen was het voor Nederlandse begrippen behoorlijk koud. De periode was voor hen eigenlijk veel te kort om een optimale configuratie neer te zetten. Positionering van de panelen en het bepalen van het optimale vermogen is afhankelijk van diverse factoren en vergt de nodige tijd. Dat is op dit moment nog het zwakke punt van het verwarmingssysteem. Naarmate men meer ervaring krijgt in diverse typen huizen zal dit echter steeds sneller gaan.

Wanneer men de tijd had gehad om te optimaliseren, dan was er ook een meer homogene warmteverdeling ontstaan die een hoger comfort zou hebben gegeven. Dan was het mogelijk geweest om met dezelfde comfortbeleving de luchttemperatuur minimaal 1 graad lager in te stellen. Hierin zit een deel van de energiebesparing.

Daarnaast zit een deel van het comfort ook in het niet laten circuleren van de lucht, zoals dat bij convectieverwarming wel het geval is. Omdat er geen warme lucht door de kamer wordt gecirculeerd, zal er ook minder stof ronddwarrelen. Deze aspecten die door de leverancier/importeur als belangrijk worden gevonden zijn niet aan bod gekomen in het experiment.

Verder word gesteld dat (vochtige) muren na langdurige IR-straling droger worden en hierdoor op den duur een hogere isolatiewaarde verkrijgen.

De investeringskosten in IR-panelen zijn aanmerkelijk lager dan die van de kosten voor aanleg van een cv-installatie. Verder is een gasnet niet overal beschikbaar, zoals in Frankrijk waar op grote schaal wordt verwarmd met elektrische convectieverwarming. Daar zal de energiebesparing en daaruit voortvloeiende kostenbesparing gemakkelijker aantoonbaar zijn.

De fabrikant is van mening dat als men langer de tijd had gehad (bijv. een maand) met fine tuning van de opstelling en met betere meetapparatuur, men zeker die 50% energiebesparing had kunnen bereiken en aantonen.

Conclusie

Ook bij de door de fabrikant berekende energiebesparing van 44% is er hier sprake van elektrische energie die bij opwekking (in een centrale) en na het transport al zo’n 60% van de verbrandingsenergie heeft verloren.
Omdat elektrische energie 3,4 keer zo duur is als energie uit gas blijkt in het experiment dat IR-verwarming 91% meer kost dan verwarming met aardgas. In het experiment blijkt IR-verwarming minder comfortabel dan verwarming met radiatoren of vloerverwarming vanwege het ontbreken van een homogene warmte. Dat is wellicht te compenseren door een goed gebalanceerde opstelling van de panelenen. De directe stralingswarmte is echter wel snel voelbaar. Verwarming van kleine ruimtes zoals de badkamer zou in dat geval een optie kunnen zijn, daar de verwarming elektrisch kan worden geschakeld en gemakkelijk lokaal kan worden gedoseerd. Er gaat dan ook weinig energie door bufferwerking verloren zoals bij elektrische vloerverwarming. Zie ook het artikel Hoe (on)zuinig is elektrische vloerverwarming?, waarin elektrische vloerverwarming wordt vergeleken met aardgasverwarming.

250 Reacties to “Verwarming met infrarood panelen”

 1. Niels Says:

  Arie, zijn de geleverde IR-radiatoren wel vooraf afgestemd op de woonruimten (qua inhoud en Watt/m3 bv)?
  Ik kan me voorstellen dat de demo-radiatoren mogelijk (iets?) onderbemeten zijn en daardoor moeite hebben de ruimte te verwarmen?

  En kun je ons vertellen hoe je de temperaturen gemeten hebt? met een IR-temperatuurmeter, of gewoon vanaf een thermometer?
  Verder wel interessant artikel!

 2. Arie G. Says:

  @Niels,

  De capaciteit van de IR-radiatoren was ingeschat door de leverancier, maar door de strenge kou begin januari bleek ook met de extra (4e) ingezette radiator de capaciteit net op het randje.

  De temperatuur is gemeten door een thermometer/datalogger van de leverancier en was bevestigd op circa 30 cm onder mijn kamerthermostaat. De thermometer/logger gaf 0,3 graad meer aan dan mijn kamerthermostaat. Daarom werd de gevraagde temperatuur op 20,5 graad ingesteld. De leverancier suggereerde dat tegenover elkaar opgestelde IR-panelen elkaar versterken (wellicht door interferentie).
  Ik heb het vermoeden dat de behaaglijkheid toeneemt als de stralingswarmte vanaf twee kanten wordt ervaren.

  Ik ben van mening dat ook hier de 1e hoofdwet van de thermodynamica van toepassing is (de wet van behoud van energie). De hoeveelheid calorieën (oftewel kWh’s) is bepalend voor de temperatuur die een vertrek bij een gegeven buitentemperatuur aanneemt.

 3. Jan Maarten Fernig Says:

  @Arie, Ik denk dat vooral de 2e hoofdwet in het geding is. Uit deze wet volgt dat warmte netto altijd van een object met hogere naar een object met lagere temperatuur stroomt, net zolang tot beide objecten dezelfde temperatuur hebben. Eenmaal op dezelfde temperatuur wisselen beide objecten precies zoveel warmte uit dat die temperaturen aan elkaar gelijk blijven.

  Er zijn eigenlijk altijd 2 warmtestromen tussen 2 objecten. Ieder object straalt warmte uit (behalve bij een temperatuur op het absolute nulpunt). Hoe hoger de temperatuur van een object, hoe groter de straling. Het ene object op hogere temperatuur geeft meer warmtestraling dan het andere op lagere temperatuur.

  NB: dit is niet de 2e hoofdwet zelf, maar een gevolg ervan.

  Dus: een verwarmd huis staat altijd meer warmte af aan een koudere omgeving, dan het van die omgeving ontvangt. De snelheid waarmee dit gebeurd is afhankelijk van de isolatie EN van het temperatuurverschil. Dus hoe beter de isolatie, hoe minder warmte er per dag verloren gaat. En hoe minder er warmte hoeft te worden bijgestookt. Maar ook: hoe groter het temperatuurverschil (dus hoe kouder buiten bij dezelfde binnentemperatuur van 20 graden), hoe sneller de warmte naar buiten stroomt en dus hoe meer warmte er moet worden geproduceerd om het binnen op dezelfde temperatuur te houden.

 4. Arie G. Says:

  @Jan Maarten,

  Uiteraard is zoals je zegt ook de 2e Hoofdwet der Thermodynamica van toepassing, want die geeft aan dat er energie stroomt van een hoger naar een lager niveau (entropie).
  En dan zal de warmtestroom naar buiten evenredig zijn met het temperatuurverschil (Tbinnen-Tbuiten) en omgekeerd evenredig met de warmteweerstand (=isolatie).
  Maar de leverancier van de IR-panelen probeerde mij ervan te overtuigen dat de infrarood energievorm een toegevoegde waarde heeft, waardoor je met minder energie toe kunt dan die je uit verbranding van aardgas (rekening houdend met het warmteverlies in ketel en leidingen) krijgt om hetzelfde comfort te verkrijgen. Ik ben van mening dat de vorm van de toegevoerde energie niet van belang is. De hoeveelheid energie (of je dat nu uitdrukt in Joules, kWh of calorieën) is bepalend voor de temperatuur die een vertrek zal aannemen en de temperatuur is m.i. bepalend voor het comfort.
  En in die zin verwijs ik naar de 1e hoofdwet, die in feite impliciet zegt dat er geen extra energie uit het niets kan ontstaan.
  Ik leg daarom ook een relatie met mijn artikel op Olino over elektrische vloerverwarming, waarbij ook hoogwaardige elektrische energie voor directe verwarmingsdoeleinden wordt gebruikt.
  Hierin werd in reactie 154 door Cal aangevochten, dat je elektrische energie niet met warmte-energie kan vergelijken.
  De clou van dat verhaal was juist dat je (rekening houdend met het rendement van je cv-systeem) dat wel kunt doen. Het maakt voor de toegevoerde energie in je huis namelijk niet uit of deze nu uit de verbranding van aardgas in je HR-ketel wordt verkregen of uit elektrische energie verkregen uit de verwarming van weerstandsdraad (of IR-panelen).

 5. willem Says:

  Probleem is wel, dat het behaaglijk voelen van een mensch niet helemaal afhankelijk is de 1e en 2e hoofdwet.
  Het (globaal) gemiddelde van stralingstemperatuur en luchttemperatuur, in combinatie met luchtbeweging (o.a. koude door slecht geisoleerde bouwdelen) en de relatieve luchtvochtigheid bepalen gezamenlijk of wij, als ‘mench’ het behaaglijk hebben. Dan heb ik het metabolisme van de mens (verbranding van energie in het lichaam waardoor warmte vrij komt) en de hoeveelheid CLO (mate van isolatie van het lichaam) nog niet genoemd.
  .
  Maar in grote lijnen, als de stralingstemperatuur veel hoger wordt (zon of paneel of stralers op een terras), dan mag de luchttemperatuur dalen en houden we het toch nog behaaglijk.
  .
  In de besproken situatie is de buitentemp heel laag, dus de oppervlakte temperaturen van de wanden aan de binnenzijde worden ook lager. De straling van de panelen moet dan al heel veel zijn om die koudestraling te compenseren. De luchttemperatuur is, als je met 100% stralingswarmte werkt, een afgeleide van de hoeveelhei straling die geabsorbeerd wordt door een aangestraald appervlak, waardoor dat oppervlak wordt opgewarmd en daarna de omringende lucht weer gaat opwarmen.

 6. Arie G. Says:

  @Willem,

  De discussie gaat er in feite om of een IR-verwarming een toegevoegde waarde heeft t.o.v. andere verwarmingsmethoden en of deze methode ook energiebesparend en dus milieuvriendelijk is.
  Het kan dan wel zo zijn dat de panelen bij lage buitentemperaturen op vol vermogen moesten draaien om het warm te krijgen en ze minder energie zouden gebruiken bij hogere buitentemperatuur, maar een HR-ketel verbruikt bij een hogere buitentemperatuur ook minder gas.

  Als je via IR op een indirecte manier via bestraalde oppervlakken de lucht verwarmt, zou je volgens jouw redenatie geen gewone thermostaat nodig hebben om de hoeveelheid straling te doseren.
  Maar als je de luchttemperatuur wel als behaaglijkheidscriterium gebruikt, ontkom je niet aan de redenatie dat de hoeveelheid toegevoerde (elektrische) energie volgens de natuurkundige wetten (bij een gegeven buitentemperatuur) bepalend is voor de te bereiken binnentemperatuur.

 7. Pat Says:

  Het nadeel tov gas is 91% dus kan ik concluderen dat het voordeel tov reguliere elektrische verwarming zeer groot is.

  Dat is wel positief.

 8. Arie G. Says:

  Beste Pat,

  Ik weet niet wat je met reguliere elektrische verwarming bedoelt, maar elke vorm van elektrische verwarming is duur. Of je nu elektrische vloerverwarming, een straalkachel of infrarood verwarming gebruikt, de verwarming van je huis geschiedt met elektrische energie, waarbij je voor 1 kWh meer betaalt dan voor dezelfde hoeveelheid verbrandingsenergie uit aardgas. En de hoeveelheid kWh’s is bepalend voor de bereikte kamertemperatuur en daarmee ook de behaaglijkheid.
  De enig denkbare toepassing voor infrarood verwarming zie ik in het verwarmen van je badkamer. Het voordeel is hierbij dat je de verwarming makkelijk aan- en uit kunt schakelen en de badkamer alleen verwarmt als je een douche of bad neemt. Een radiator op je CV-systeem laat je meestal de hele dag aanstaan.

 9. Maggy Says:

  Ik heb (nog) geen ervaring met IR panelen. Naast wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke onderzoeken heb ik wel voldoende positieve ervaringen gelezen om zeer nieuwsgierig te zijn. Ik was dan ook van plan kleine paneeltjes te monteren onder bureaus en aan het plafond van de twee studeerkamers op de 1e verdieping en aan het plafond van de badkamer, ook op de 1e verdieping. Het hele huis heeft nu nog lelijke ruimteverslindende CV radiatoren. Er komt een pelletkachel op de begane grond. Er zijn veel subjectieve factoren die in bovenstaande onderzoeken niet zijn meegeteld en ook moeilijk in cijfers zijn uit te drukken, zoals (in mijn geval):
  -Veel betaalde warmte vanaf woonkamer en keuken beneden verwarmt via plafond en opstijgende verwarmde lucht “gratis” nog eens de 1e verdieping
  -In ongebruikte ruimtes hoeft op dat moment geen verwarming aan. Met CV radiatoren of vloerverwarming zal je zeker op koude winterdagen wel gek zijn om deze alleen aan te zetten als je een ruimte betreedt en meteen weer uit te zetten als je de ruimte verlaat. Bij IR panelen kan dat via een PIR sensor automatisch, je voelt de stralingswarmte zo snel je binnenloopt en verspilt geen energie meer zo snel je de ruimte verlaat.
  -De zon op je huid in de winter is heerlijke warmte, wie kent niet de foto’s van wintersporters die uit de wind, in de sneeuw, in T shirt zitten te zonnebaden? Okee, ik ben nooit op wintersport geweest, maar hetzelfde gevoel staat me van de laatste winter nog goed bij. Bij temperaturen onder nul kun je het behaaglijk warm hebben.
  -Een open haard, kampvuur, speksteenkachel of pelletkachel geven ook voornamelijk stralingswarmte, worden naar mijn bescheiden mening daardoor ook als zeer comfortabel ervaren. Ondanks dat ze je stoel en rug beslist slechter verwarmen dan een CV.
  -Ik heb een aandoening waardoor ik het in kassen, musea, bouwmarkten, winkelcentra snel benauwd krijg, CV in het algemeen ervaar ik als zeer onprettige warmte.
  -Ik heb me laten vertellen dat huisstofmijt, waar steeds meer mensen allergisch voor worden, floreert dankzij CV en niet zou houden van IR verwarming, maar daar heb ik verder geen objectieve of subjectieve data van gevonden.
  -Mensen zijn warmbloedige wezens. We zijn warm niet door de verwarming maar door ons metabolisme. Verwarming en kleding dienen slechts te snelle afkoeling tegen te gaan (esthetische en culturele functies buiten beschouwing latend).
  -Kortom, puur naar temperatuur kijken zegt niets over subjectieve warmtebeleving.
  -Radiatoren zijn in de regel lelijk, design-radiatoren zijn peperduur
  -Radiatoren nemen veel plaats in, vooral aan die muren die van ramen zijn voorzien en beperken de inrichting van de ruimte dus in ernstige mate.
  -CV kost veel meer in aanleg,
  -blijft onderhoudsgevoelig,
  -hangt bij schilderen en behangen hopeloos in de weg,
  -kan lek raken.
  -IR panelen kunnen in elke kleur, als spiegel of gedecoreerd met je favoriete foto of schilderij geleverd worden, die zijn wel veel duurder dan witte.
  -IR panelen kunnen gevoed worden met bijvoorbeeld PV panelen, hoewel zelfs huizen met een groot schuin dak op het zuiden niet snel voldoende zon zullen vangen om een groot huis geheel met IR comfortabel te krijgen.
  -Als je kookt op inductie, water verwarmt met een zonneboiler en geen CV gebruikt, kun je volgens mij 100% zonder gas, dus ook het vastrecht en andere leveringskosten is dan een besparing.
  -aanvullende warmte kan worden gewonnen met een warmtepomp (die ook nog eens in de zomer het huis koel kan houden) en/of met warmteterugwinning uit ventilatielucht.
  -aanvullende elektriciteit kan worden gewonnen met een windmolentje, een pelletkachel met sterlingmotor of microturbine, een parabool-reflector met idem enzovoorts.
  -gas is vrijwel 100% fossiele brandstof, ik ben er uiteraard niet voor om IR panelen op grijze stroom te laten werken, dat zou inderdaad nog extra fossiele brandstof kosten.
  -Bij IR panelen is naast de plaatsing van de panelen zelf ook de inrichting van de ruimte van belang. Daar zie ik niets van terug in bovenstaand plaatje.

 10. Arie G. Says:

  Beste Maggy,

  Zo te lezen heb je je behoorlijk goed verdiept in de materie en je argumentatie is niet onredelijk.
  Ik heb bovenstaand artikel geplaatst om aan te geven dat bij promotie van IR-panelen belangrijke informatie wordt verzwegen. Er worden alleen voordelen genoemd, die vaak heel suggestief zijn. Je leest nergens op Internet objectieve vergelijkingen van IR-verwarming met CV-verwarming.
  Elektrisch warmte (elektrische vloerverwarming, straalkachels of IR-panelen) is een factor 3,4 duurder dan warmte uit aardgas, hoewel er bij aardgas (HR-ketel) circa 15% aan warmte verloren gaat. En warmte van een CV-systeem is wat lastiger per kamer te regelen en te doseren. Een oplossing in slaap/studeerkamers is het gebruik van thermostaatkranen, die je opendraait als je de kamer gebruikt.
  Een CV-systeem aanleggen is zoals je aangeeft weliswaar duur, maar als het er toch al ligt heb je geen extra kosten. En in CV-radiatoren is er tegenwoordig een behoorlijke keus uit modellen. IR-panelen nemen ook een behoorlijke hoeveelheid ruimte in beslag. In mijn kamer kreeg ik het met 4 panelen nog niet warm genoeg.
  Warmtebeleving is zoals je zegt subjectief. Maar straling van IR-panelen is niet vergelijkbaar met de warmte van de winterzon die je op elke plek hetzelfde ervaart (onafhankelijk van afstand). IR-paneelwarmte vermindert met de toename van de afstand.
  Mijn vrouw was overigens blij dat het experiment was afgelopen. Het is in die periode nooit behaaglijk geweest. Het feit dat men beweert dat de thermostaat een of twee graden lager kan, komt omdat de lucht minder wordt verwarmd en de thermostaat juist werkt op de lucht die er langs stroomt.

  PV-panelen (ik heb er zelf 4 die jaarlijks 365 kWh opleveren) leveren ’s winters weinig energie. Om je IR-verbruik er mee te dekken heb je ongeveer 80 tot 100 PV-panelen nodig met terugdraaiende kWh-meter.
  Verder is een zonneboiler wel zinvol, maar elektrische naverwarming is ook weer duurder dan met een HR-combiketel.
  Warmtepompen zijn zinvol, maar een efficiënte warmtepomp vereist een pijp van circa 100 m in de grond en het nodige aan apparatuur met de nodige kostbare investering. Voor een goed rendement moet je je huis dan wel verwarmen met lage-temperatuurverwarming, zoals b.v. vloer- of wandverwarming.
  Een windmolentje op je dak (als je daar al vergunning voor krijgt) levert nauwelijks wat op (zie mijn artikel http://www.olino.org/articles/2009/05/28/hoeveel-energie-levert-een-windmolen.
  Grote windmolens doen er wel toe vanwege het rotoroppervlak en de hogere windsnelheid op grotere hoogten. Ik ben zelf lid van De Windvogel (www.windvogel.nl), die gaat voor duurzame energie.

  Het sluiten van een groen-energiecontract is zeker aan te bevelen, maar ik heb daarover wel mijn bedenkingen. De hoeveelheid duurzame energie wordt bepaald door de duurzame bronnen en is in die zin eindig (afhankelijk van wind en zon). Die kunnen bij extra vraag niet zo maar extra leveren.
  In Nederland wordt het merendeel geïmporteerd uit de van waterkracht afkomstige energie uit Noorwegen dat hiermee een exportkanaal heeft voor een veel gevraagd product dat anders aan eigen bewoners zou worden geleverd. Bij een tekort voor eigen bewoners wordt goedkope kernenergie uit Zweden geïmporteerd.
  De kosten zullen bij het toepassen van groene stroom niet lager zijn.

  De enig denkbare toepassing voor een IR-paneel zie ik in de badkamer, waar je de inschakeling aan de lichtschakelaar of een sensor zou kunnen koppelen. Je stookt dan alleen als er warmtevraag is.
  Verder zou je de radiatoren niet meer nodig hebben als je vloerverwarming (aangesloten op je CV-systeem) toepast. Ik heb er zelf al 14 jaar ervaring mee. Het geeft een homogene warmteverdeling en ik heb sindsdien nooit meer last van koude voeten. Met radiatoren ontstaat een koude luchtstroom net boven de vloer (vanwege de aanzuiging door de radiatoren).
  Veel succes met de keuze.

 11. Teun Blok Says:

  Geachte heer Groenveld,

  Ik heb enkele kleine vraagjes, zoals:
  Wordt er in de berekeningen ook meegenomen dat de installatiekosten zeer beperkt zijn.
  Bij vloerverwarming moet er nog al wat gedaan worden m.b.t. installatie en vraagt veel extra onderdelen hetgeen allemaal weer tijd en geld kost. Zo te zien zijn ze makkelijk verplaatsbaar en dus ook makkelijk vervangbaar. Hoe lang gaan deze panelen volgens de fabrikant eigenlijk mee?

  Met hartelijke groet,

 12. Arie G. Says:

  Beste heer Blok,

  Op zich zijn dit natuurlijk relevante vragen. De installatiekosten van IR zijn er nauwelijks, want je kunt de panelen gewoon via stopcontacten voeden, als je voldoende groepen hebt.
  Maar een vergelijking met vloerverwarming hoeft niet te worden gemaakt, want je kunt natuurlijk ook een gewone cv-installatie met radiatoren gebruiken.
  Als het gaat om nieuwbouw en er nog moet worden gekozen voor een verwarmingssysteem, ligt de zaak anders.
  Ook dan is het nuttig om energie op een efficiënte manier te gebruiken.
  IR-verwarming en ook elektrische vloerverwarming zijn op een relatief voordelige manier aan te brengen, maar als je de structurele kosten beziet en ook het milieu-effect, is elektrische verwarming niet verstandig zeker niet in een land waar nog maar circa 5% van de elektrische energie duurzaam wordt opgewekt.
  En als je op een zakelijke manier naar verwarming kijkt, heb je de kosten van de investering in een cv-systeem binnen 5 tot 10 jaar terugverdiend.
  De kosten bij mij thuis van de verwarming van huis en tapwater komen bij 1300 kuub op circa 900 euro. Bij elektrische verwarming zou dat jaarlijks minimaal op zo’n 2000 euro komen. Voor dat verschil kun je bij 15 jaar afschrijving flink wat investeren. En IR-panelen zijn ook niet gratis.

 13. Monique Says:

  Erg interessante discussie!

  Wij zijn op zoek naar een comfortabel, gemakkelijk te installeren verwarmingssysteem voor ons huis in Spanje. De gemiddelde wintertemperatuur daar is 15 graden Celcius en vorst kent men bijna niet.

  In het huis is nog geen verwarming aangelegd of voorbereid, enkel de centrale airco kan de lucht verwarmen, maar dat is zowel duur als onprettig. We hebben de keus tussen oliegestookte centrale verwarming, gaskachels (met gasflessen op de veranda dus, lelijk) of elektrische radiatoren. We hebben geen aardgas.

  Het zal voornamelijk gaan om verwarming van de woonkamer (32 m2), het kantoor (16m2) en twee badkamers (6 m2 per stuk). Slaapkamers verwarmen in Spanje is eigenlijk nooit nodig. Electriciteit is in Spanje goedkoper dan in Nederland.

  Ik ben erg beniewud welk advies jullie ons hier kunnen geven.

  Groet,

  Monique

 14. Arie G. Says:

  Beste Monique,

  Als de gemiddelde temperatuur niet erg laag is, is een airco-unit misschien toch niet zo gek.
  Die kan je als een soort warmtepomp gebruiken en je kunt er ‘s zomers mee koelen. Ik denk dat zo’n airco efficiënter is dan elektrische vloerverwarming.
  Wat je als verwarming gaat aanbrengen zou o.a. ook kunnen afhangen van de intensiteit van bewoning. Als je er in het stookseizoen niet vaak bent, moet je niet te veel investeren.
  Het zou ook geen kwaad kunnen om eens bij huizen in de buurt rond te kijken en naar energierekeningen te vragen.
  Zo te zien gaat het niet om veel energie vanwege de beperkte ruimtes die je warm moet stoken. Elektrisch verwarmen in Nederland is duur en inefficiënt. Lokaal advies inwinnen lijkt me zeer nuttig.

 15. Monique Says:

  Dank je wel voor je reactie Arie.

  Wij gaan permanent in Spanje wonen en verwarming is zeker wel essentieel. We gaan voornamelijk vanwege de gezondheid van mijn man en kou is funest voor hem.

  Vloerverwarming wordt het ook niet, de vloeren zijn allemaal al netjes betegeld en breken willen we niet. Een aircoverwarming is warme lucht die in de ruimte geblazen wordt en dat is echt niet prettig. Bovendien is het een centraal aircosysteem die dus de warme lucht door het hele huis zal blazen. Ik wil helemaal geen warme slaapkamers ;-)

  Ik ga inderdaad zeker lokaal informeren, maar als het IR wordt, worden het dus wandpanelen.

  Groet,

  Monique

 16. M. de Jong Says:

  @ Monique :
  Voor badkamer zou je ook infrarood stralers kunnen toepassen.
  Bijv. Solamagic (die zien er bovendien fraai uit).

 17. Pieter P Says:

  Beste hr. Groeneveld.

  Ik lees hier alleen ervaringen en meningen over vervanging. Is er iets bekend over meetresultaten als IR panelen als bijverwarming worden gebruikt?
  Onze huiskamer is voorzien van CV zonder vloerverwarming, maar met een koude tegelvloer. Mijn partner is reumatisch en heeft het dus altijd koud, want koude voeten … die zijn dus ‘s avonds altijd ‘van de vloer’.
  Zou een paneel aan het plafond boven het zitgedeelte die behaaglijke warmte kunnen geven die gewenst is? De woonruimte wordt door de cv op een redelijke temperatuur gebracht en door de straling met een klein paneel zou je lokaal dus een aangenamer klimaat kunnen scheppen.
  Wat zijn uw gedachten hierover en is daar ervaring mee?

  mvrgr,
  Pieter.

 18. Arie G. Says:

  Beste Pieter,

  Overigens is mijn naam niet juist gespeld, een e-tje teveel. Maar wat betreft de klachten van jouw partner denk ik niet dat het opgelost kan worden met IR-panelen.
  Ikzelf heb al geruime tijd last van het “koude voeten” probleem.
  Toen ik in 1996 de verwarming in mijn kamer had vervangen door vloerverwarming ben ik er een tijd van verschoond gebleven, maar geleidelijk is dat weer teruggekomen en als ik een avond op visite ben in een huis met radiatorverwarming ga ik meestal met koude voeten naar huis.
  E.e.a. heeft uiteraard te maken met een slechte doorbloeding van de voeten, maar ook met de vloertemperatuur.
  In een kamer met radiatoren ontstaat door de stijgende warme lucht bij de radiatoren een koude onderstroom elders in de kamer. Dat kun je zichtbaar maken door het plaatsen van een kaarsje op de vloer.
  Die onderstroom neem je niet weg met vloerisolatie, zoals ik destijds heb gemerkt, maar de vloertemperatuur zal daardoor vermoedelijk wel iets stijgen. Na de installatie van vloerverwarming heb ik een tijd geen last meer gehad van koude voeten. Maar geleidelijk is het koude- voetenprobleem weer teruggekomen (zal wel door de leeftijd komen). Ook schakelt mijn vloerverwarming om 21.00 uur uit, omdat er dan nog veel warmte in de vloer zit, maar die wordt daarna langzamerhand kouder.
  Ik experimenteer nu met twee paar sokken en van bont voorziene pantoffels en dat lijkt te gaan helpen.

  Of een IR-paneel aan het plafond uw probleem oplost weet ik niet.
  Het gaat immers om de temperatuur net boven de vloer. Wellicht is het zinvol om een elektrische voetenwarmer aan te schaffen. Ik zag advertenties op het Internet. Als je de warmte brengt op de plek waar je hem nodig hebt, is het effectiever en het spaart kosten.

 19. Bavo Says:

  Dank voor de test en info. Rest mij een vraag: hoe verklaar je het verschil tussen je bevindingen en die van het duitse universitaire onderzoek? (te downloaden via de link) Dat onderzoek is wel heel positief, terwijl jij het tegendeel ervaart.

 20. Arie G. Says:

  @Bavo,

  Het is deels intuïtie en deels mijn kennis over de diverse vormen van energie (kinetische, warmte, potentiële) die een zekere verwantschap hebben. Behaaglijkheid is objectief en moeilijk te meten. De hoeveelheid energie die nodig is om een kamer met lucht te verwarmen kun je berekenen. Ik had het gevoel dat er iets niet klopte, zoals bij elektrische vloerverwarming, waarover alleen de leveranciers positief zijn.
  Als je in een huis met IR-verwarming een thermostaat plaatst die bepalend is voor de toevoer van energie, waar moet je die dan plaatsen? In het stralingsveld? Wat gebeurt er dan als er genoeg behaaglijkheid wordt “gemeten”? Dan schakelt de thermostaat de energietoevoer uit of vermindert deze.
  Maar dan valt meteen de straling weg. Als de omgevingslucht dan warm genoeg zou zijn, moet er dus voldoende stralingsenergie omgezet zijn in warmte-energie en dan heb je al meteen een theoretisch conflict.
  Mijn verklaring is een veronderstelling, dat bij het ontwikkelen van een nieuwe vinding wetenschappers enthousiast zijn en zoveel mogelijk positieve argumenten aanvoeren om naar het gewenste resultaat toe te werken. Er worden ook prognoses opgevoerd over de ontwikkeling van de gasprijs en die van elektriciteit. Zijn die wel juist?
  Ik heb onvoldoende zekerheid over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Dat kan gesponsord zijn.

 21. Eddy Says:

  beste,
  ik heb vroeger elektrisch verwarmt en ben dan overgeschakeld naar CV, met condensatieketel. Met de CV was het warmtegevoel veel aangenamer. De energiekost algemeen is met 35% gedaald. Ik heb zelf wel een regelsysteem uitgewerkt om kamers enkel te verwarmen als het nodig is en het is ook gekoppeld aan het licht van betreffende ruimte (overgenomen van de sturing elektrische verwarming). Zo kan ik in de weinig gebruikte ruimtes mij beperken tot het breken van de koude. Zo kunnen de diverse ruimtes volgens een bepaald schema op temperatuur worden gehouden. Dit is opgelost door op de vertrekcollector CV, diverse kringen te voorzien van een automatisch bedienbaar ventiel. De condensatie CV temperatuur staat op 38° C en max. op 45°C (in putje winter), zo is er ook een goede recuperatie van warmte met de condensatie ketel. Als de ketel temp boven de 65° staat is er weinig energie recuperatie uit de condensatie ketel, hoe lager de temperatuur, hoe meer recuperatie. Hiervoor dien je wel de circulatie pomp meer naloop tijd te geven, maar deze verbruiken zeer weinig.
  Voor een meer optimale regeling overweeg ik een draadloze temperatuurmeting te plaatsen, per ruimte, om zo optimaler elke kamer te regelen. (zie Danfoss, Honeywell,….”draadloze regelsystemen”)
  Daar ik een overschot heb aan zonne-energie, kan ik dit verder combineren met de elektrische verwarming en de weinig gebruikte kamers op een lagere temperatuur houden met de CV verwarming. In combinatie met de elektrische verwarming kan de gewenste temperatuur sneller worden behaald.
  Verder heb ik ook twee elektrische verwarmingen direct tegen de radiatoren geplaatst, een primitieve manier van warmtewisseling.
  Dit om het starten van de brander CV te verminderen. De meeste CV’s werken volgens het principe, als de retour temperatuur 10° lager is dan de gevraagde temperatuur (instelling CV) schakelt de brander aan om bij te warmen.

  Wat betreft de Duitse studie en de bevindingen van de test, meen ik dat het uitgangspunt divers is.
  De Duitse testwoning was ideaal geïsoleerd, wat bij Arie zijn woning niet zo zal zijn geweest.
  Bij meer verlies dienen de elektrische toestellen meer te presteren en schakelt de temperatuur beveiliging (niet de thermostaat) het toestel regelmatig uit, hierdoor dien je een groter vermogen te installeren om het resultaat te behouden. Elektrisch is ook “aan” of “uit” een dynamische regeling is moeilijker of je dient er heel wat apertuur bij te plaatsen.

  Uiteindelijk zijn er meer elementen dan de gewoon geïnstalleerd elektrisch vermogen en CV vermogen. Een Condensatieketel ingesteld op 65° of 50 ° zal voor het zelfde kamer temperatuur al minder verbruiken.

  Ik heb vorig jaar mijn woning beter laten isoleren en heb de werking van de verwarming ook op een positieve wijze kunnen aanpassen.

  Verder vind ik het een goed artikel, meten is weten en geven soms een heel ander beeld dan de perceptie die er bestaat, ook de reacties zijn positief meegenomen, vandaar deze bijdrage betreffende mijn eigen ervaring.

 22. Arie G. Says:

  Beste Eddie,

  Bedankt voor je bijval aan het artikel, waarin ik met een praktijksituatie de theorie heb getoetst.
  De theorie is de eerste hoofdwet der thermodynamica (wet van behoud van energie).
  Dit staat overigens los van de mate van isolatie. De hoeveelheid energie die nodig is (of dat nu via een CV-ketel wordt geleverd of elektrisch) is afhankelijk van het buitenoppervlak, de warmteweerstand van de woning en het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Ook spelen de zonne-instraling en de windsnelheid hierin een rol.
  Wat betreft het experiment in vergelijking met de Duitse test, kan ik meedelen, dat er geen sprake was van een thermische beveiliging. Een centrale klokthermostaat was uitgerust met een zender die de radiografische contactdozen van de IR-panelen bediende. Vanwege de toevallige extreme koudeperiode werd er nauwelijks geschakeld, hetgeen ook blijkt uit de hoeveelheid verbruikte energie. Mijn hoekhuis is redelijk goed nageïsoleerd, maar het totale ingezette vermogen van de IR-panelen was in feite onvoldoende voor buitentemperaturen van zo’n 5 graden onder nul. Dat was zichtbaar uit de lange opwarmtijd van de huiskamer.

  Ik denk dat het zoals in jouw situatie handig is om elk vertrek van een onafhankelijke regeling te voorzien, maar dat is niet weggelegd voor een gemiddeld huishouden.
  En kennelijk heb je zoveel zonnepanelen, dat je bij normaal gebruik meer energie produceert dan je verbruikt, waardoor je de overtollige energie maar gebruikt om bij te verwarmen.
  In feite zonde van de elektrische energie. Het zou in feite zo moeten zijn dat je bij netto teruglevering voor deze kWh’s een vergoeding zou ontvangen.
  Verder begrijp ik uit je verhaal dat je de elektrische ontsteking wilt sparen door het retourwater elektrisch wat bij te verwarmen. Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee beoogt.

 23. Michel VN Says:

  Hallo,eindelijk eens iemand die een test heeft gedaan met infraroodpanelen.Mijn eerste vraag is zijn het infraroodpanelen met een straling van 10.000nm de zo genaamde zwarte infrarood genoemd? Zo ja dan spreken over dezelfde soort infraroodverwarming.(dit zijn de volgende merken waar ik info heb van gevonden:Lexin,Sunnyheat,Advenso,energyproducts=Belgisch)deze beweren dat ze minimum 50% minder verbruiken dan een gewoon elektrisch verwarmingstoestel(ook gelezen in het duits onderzoek IR 50% zuiniger dan Gas).Blijkt nu uit uw testen toch niet waar te zijn.U hebt de mogelijkheid gehad om dit uit te testen maar iedereen kan dit zomaar niet.Nu de panelen stonden wel niet ideaal opgesteld volgens de richtlijnen dat ik heb gelezen,ze zouden best aan het plafond worden gehangen maar of ze dan volwaardige verwarming leveren weet ik ook niet.Indien ze wel volwaardig zijn zouden ze zeer belovend zijn namelijk zeer goed voor de gezondheid,betere bloedsomloop,cholestorolverlagende werking,pijnbestrijdend etc..Dus had ik graag uw gedacht over deze IR panelen of U ze nog zou aankopen of niet daar ze volgens Uw test zeker geen duurzame energie verbruiken.

 24. Arie G. Says:

  Beste Michel,

  De door mij geteste panelen zijn van Infracomfort. Ik weet niet exact op welke golflengte ze stralen, maar het fabeltje dat IR-panelen zuiniger zijn dan gasverwarming klopt niet. Niet volgens de theorie en ook niet in de praktijk. Om een ruimte op een bepaalde temperatuur te brengen is namelijk een bepaalde hoeveelheid energie nodig (kan worden uitgedrukt in kwh, calorieën of Joules). Of dat energie is uit een elektrische kachel, een IR-paneel of radiator maakt niet uit. De hoeveelheid elektrische energie is gemakkelijk te bereken door het vermogen in Watt van een paneel of kachel te vermenigvuldigen met de tijd. Je krijgt dan energie in Wattuur (en gedeeld door 1000 in kWh).
  Zo’n IR-paneel is geen perpetuum mobile, dus er komt geen extra energie uit. Elektrische energie is circa 2,5 keer duurder dan warmte-energie uit aardgas.
  Stralingsenergie is wel behaaglijk als je er niet te ver vanaf zit, maar het komt maar van een kant. En verder moet deze energie toch ook de lucht verwarmen, anders valt de warmte weg als de thermostaat de panelen uitschakelt.
  Wat betreft de gezondheidswerking. Dat zijn pure verkoopargumenten. Zijn ze wetenschappelijk onderbouwd?
  Ik heb de test gedaan, omdat ik de theorie wilde toetsen. Ik gebruik zelf vloerverwarming, die ik in 1996 heb aangelegd. Dat geeft comfortabele homogene warmte. Er hangt nog een radiator in de kamer om de ruimte ’s morgens wat sneller op temperatuur te brengen. Ik ga zeker niet over op een vorm van elektrische verwarming. Hooguit is een IR-paneel of stralingslamp in de badkamer handig, omdat je de warmte maar een korte tijd nodig hebt.
  Gas of elektrische verwarming is sowieso niet duurzaam. Gas is nog steeds fossiele energie en elektriciteit wordt in Nederland voor circa 94% geleverd uit kolen- gas- of kerncentrales. Deze vormen van energie zijn niet duurzaam.
  Er bestaan momenteel overigens wel zonneboilersystemen, waarvan de warmte ook kan worden gebruikt voor huizen met lage-temperatuurverwarming, maar daar kun je ook geen wonderen van verwachten, zeker niet hartje winter, want dan staat de zon (als hij schijnt) laag en is maar weinig uren actief.

 25. SANOU Says:

  Beste Arie G,
  Goed artikel en interessante bijdrages. Ik woon in de ardennen en heb alleen vloerverwarming beneden. Na enig regelen zitten we nu op 18 °C overdag en 17° s’nachts, wat comfortabel is als je niet in korte broek rondloopt. Op de boven verdiepein heb ik (lage temperatuur) radiatoren met thermostaat. Ik verwarm zo min mogelijk boven. Het probleem is de badkamer. Moet ik de centraleverwarming laten lopen om de badkamer te verwarmen, die maar korte duur gebruikt wordt? Het lijkt me niet efficient. Ik had vloerverwarming willen hebben in de badkamer, maar dan moet je ook de hele tijd verwarmen. Dus lijkt me infrarood verwarming of stralings/hete luchte verwarming het meest comfortabel en de meest economische oplossing. Wat denkt men daarvan?

 26. Arie G. Says:

  @ SANOU,

  Zoals je zelf al aangeeft is verwarming in de badkamer alleen nodig als je er vertoeft. Continue verwarming is dan niet nodig. Het voordeel van IR-verwarming of een straallamp is dat je die aan kunt zetten met een aparte schakelaar of timer.
  Ikzelf heb in de badkamer een te kleine sierradiator, waardoor het er niet echt behaaglijk is. In zo’n geval is de IR-oplossing een uitkomst.
  Laat je goed voorlichten door de vakhandel. Desnoods laat je zo’n apparaat eens uitproberen. Als men graag wil verkopen, moet je toch weten hoe je het zelf ervaart.
  Als je hebt gekozen, lees ik graag je keuze en ervaring.
  Veel succes.

 27. Vincent Says:

  Beste Arie,
  Ik was me aan het verdiepen in electrische verwarming kom hier lees de rapportage van jouw experiment tegen.
  Ik had al het idee dat het gebruik van een kamerthermostaat quatsch was bij een IR systeem, maar dan zie ik nu toch mijn bedenking bewezen.
  Maar wat nou als je de kamer niet op een constante temperatuur wil hebben maar louter de straling op het moment dat je alleen in het vertrek zit?

  Ik heb best een grote woning, maar ik zit voornamelijk op mijn werkkamer als ik thuis ben en verder ben ik aan het werk.
  Ik stook desondanks toch nog wel een dikke 3100 tot 3500 kuub gas weg.
  Niet alleen de belastingen die er over geheven worden tikken aan, maar ook de correctiefactor die de energieleverancier er eerst nog eens bovenop gooit maakt het zonde geld. Nadeel is dat de bovenverdieping kouder is dan de benedenverdieping.
  Ik heb geen HR ketel en de woning is maar deels van dubbelglas voorzien. Een HR ketel past niet omdat het centrale afvoersysteem de andere uitlaadt in de weg zit. (Bovendien zit ik met de beperking van een VVE waardoor ik niet aan de buitenkant van mijn woning mag laten verbouwen.)
  Lijkt me dat in dit soort situaties plaatselijke verwarming toch wel beter toepasbaar is, maar dat is met CV waardeloos te regelen. Een thermostaat kraan dichtdraaien en de ruimtes dichthouden maakt de CV er zelf niet efficienterder op draaien heb ik gemerkt.

 28. Arie G. Says:

  Beste Vincent,

  Een lastig probleem, dat je m.i. niet oplost met elektrische verwarming. Je zou eens kunnen experimenteren met een elektrische kachel, maar elektrische warmte is wel ruim 2 keer zo duur.
  Isolatie zou ik zeker adviseren, want dat betaalt zich redelijk snel terug. Dan heb je ook je kamer sneller op temperatuur.
  Het plaatsen van een HR-ketel zou misschien wel kunnen, maar dan moet je de invoer van lucht voor de verbranding via een apart kanaal laten lopen. Ik weet niet of dat mogelijk is.
  Je bovenverdieping zal altijd koude blijven dan de benedenverdieping, als je alleen beneden verwarmt, maar als je boven gaat verwarmen wordt je energierekening zeker hoger.
  Ook boven isoleren helpt. Ik heb ontdekt dat er door het aanbrengen van dubbel glas (HR++) in het hele huis jaarlijks circa 450 m3 gas werd bespaard t.o.v. de situatie dat ik alleen dubbel glas in de kamer had. De warmte van je kamer stroomt ook naar boven, maar als het boven minder makkelijk weg kan, krijg je een gunstiger warmteverdeling in je huis.
  Verder helpt het ook als je een eventuele zolder (met schuin dak) isoleert.
  Zie ook mijn artikel: http://www.olino.org/articles/2006/07/12/energiebesparing-thuis-een-praktijkgeval, waarin ik aangeef hoe ik een jaarlijks gasverbruik van circa 4500 m3 heb teruggebracht heb tot circa 1300 m3. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat er nu 2 personen minder wonen dan in de beginsituatie, hetgeen natuurlijk ook gas voor tapwater bespaart.

 29. Adri Says:

  Heel interessant deze berichten. Misschien mag ik ook een vraagje stellen.
  Ik heb een goed geïsoleerd huis. Ik heb op de begane grond vloerverwarming. De badkamer bevindt zich op de begane grond, met twee buitenmuren. De vloerverwarming is niet toereikend voor verwarming. Ik heb een extra electrische designradiator. Deze geeft wel warmte maar vraagt veel energie. Bovendien duurt het een vijftiental minuten alvorens de radiator warm is. De stralingswarmte is beperkt. Ik overweeg nu de elektrische radiator te vervangen. Er zijn mijns inziens twee opties voor bijverwarming: een straalkachel met ventilator of infraroodverwarming. De infraroodverwarming kan middels stralers of via panelen. Wat zou de voorkeur verdienen? Mijn badkamer is ca 12 m2 groot.

 30. Arie G. Says:

  @ Adri,

  Ik neem aan dat de vloerverwarming doorloopt in de badkamer, maar onvoldoende warmte geeft. Dan zou je inderdaad een IR-paneel kunnen plaatsen. Dat zal niet voldoende zijn om de hele badkamer van warmte te voorzien, maar kan op het moment van douchen voldoende zijn om een aangename temperatuur te verkrijgen. En het voordeel is dat je hem na verlaten van de badkamer weer kunt uitzetten, waarmee je zuinig met energie omgaat.
  Wellicht kun je bij een bedrijf een paneel tijdelijk op proef krijgen.
  veel succes.

 31. Vincent Says:

  Dank voor je antwoorden Arie.
  Dubbel glas heeft zeker voordeel inderdaad.
  In mijn vorige woning had ik op alle etages dubbel HR++ glas laten aanbrengen. Daarbij nog een HR ketel laten inbouwen. Mijn verbruik was hooguit 2200 kuub per jaar.
  In mijn huidige woning mag ik helaas niks aan de kozijnen laten veranderen. En zoals je zei, voor een HR ketel heb je een aparte inlaat nodig, daar moet hoe dan ook een extra gat voor naar buiten waarvoor ik ook geen toestemming van de VVE krijg want dat is namelijk de hele pest hiervan.
  Isolatie van binnenuit kan ik misschien nog iets mee, maar dan ben ik dus inderdaad min of meer gedwongen om lokale verwarming te gebruiken en de rest van de woning onverwarmd te laten.

 32. Niels Thijssen Says:

  @Vincent: wellicht goed informeren bij de vakhandel: hier zit op mijn woning 1 dakdoorvoer, waarbij aan de binnenzijde de mechanische luchtventilatie (uitgang), de CV luchtinvoer, en CV-uitlaatgas in 1 zijn geintegreerd.
  Aan de buitenzijde heb je dan slechts 1 pijpje/schoorsteentje :)
  Werkt perfect.
  Merk/type weet ik zo niet, maar wellicht dat hier iets te vinden is: http://www.burgerhout.nl/dak-en-geveldoorvoeren/hr-en-vr-combi-dakdoorvoeren/ (willekeurige link met google gevonden, voor beeldvorming van de enkele pijp met daarin luchttoevoer en afvoer in 1).

 33. Evelien de Graaf Says:

  Bij ons in het dorp Spakenburg is een bedrijf wat bezig is met First Heating.www.firstheating.nl Wij hebben dit afgelopen weekend thuis getest in onze serre van 4 x 6 meter. Binnen korte tijd was het heerlijk behaaglijk met een IR paneel van 60 x 90. Na deze test hebben we er 1 besteld. Energie kosten rond de € 80,- per jaar. Nu hangt er een terras verwarmer lamp die we ruim 2 uur van tevoren aanzetten om het een beetje warm te krijgen. Wij gaan voor First Heating. Wel jammer dat het paneel pas 15 januari geleverd worden. Ik had deze graag met de kerst al gehad.

 34. Arie G. Says:

  @ Evelien,

  In een serre gebruik je zo’n IR-paneel incidenteel. Dan is IR-paneel niet eens zo’n slechte keus. En dat geldt ook voor badkamers, waarbij je niet continu warmte nodig hebt. Het is wat anders als je daarmee je hele huis gaat verwarmen. Dan zit je al gauw op een prijs van boven de € 1200 per jaar.

 35. Reinder Says:

  Als je nu voor je electriciteitsopwekking voor de IR verwarming je eigen stroom opwekt via bv. zonnepanelen heb je niet het inefficiente van ‘normaal’ grijze stroom. Hiermee sla je 2 vliegen in 1 klap. duurzame warmte en duurzame stroom.

 36. Arie G. Says:

  @Reinder,
  Op zich een positieve gedachte. Maar in de praktijk heb je dan wel 80 tot 100 zonnepanelen nodig, veel dakoppervlak en meer dan 15 extra groepen voor de aansluiting. Kortom een force investering. In de zomermaanden zul je dan voornamelijk energie aan het net terugleveren, want dan stook je niet. In de wintermaanden is de opbrengst van de pv-panelen gering, terwijl je dan de energie hard nodig hebt. Zie ook reactie 10.
  Verder kun je duurzaam opgewekte elektriciteit beter gebruiken door daarmee een warmtepomp als verwarmingssysteem te voeden, want dan kun je nog een factor 3 tot 6 extra energiewinst behalen.

 37. AJ Says:

  Nu ben ik helemaal geen deskundige in dit opzicht. De getoonde rekensom begrijp ik niet.
  Ik betaal 11,07 cent per kwh, snachts en in het weekend 6,63 cent per kwh.
  Bij mij ziet het sommetje er dan heel anders uit dan:

  Quote
  op 154,6 x € 0,22 = € 34,01. Dat houdt in dat er 93,5% aan meerkosten is gemaakt door het gebruik van elektrische energie.
  Einde quote.

  154,6 x E 0,11 = E 17,11. Zo ongeveer, niet in 3 cijfers achter de komma uitgerekend. Dan laat ik de verwarming in de daltarieven nog buiten beschouwing.

 38. Arie G. Says:

  @ AJ,

  Als je je energierekening bestudeert, kom je tot de conclusie dat je naast deze tarieven ook nog energiebelasting betaalt. Deze bedraagt in 2011 13,34 ct per kWh.
  Als je elektrisch verwarmt, valt het verbruik grotendeels in het dagtarief, waardoor je 24,41 ct per dag-kWh betaalt.
  Ik heb de energietarieven vorig jaar bestudeerd en heb er een artikel over geschreven in het kwartaalblad “De Windvaan” van http://www.windvogel.nl.
  Zie: http://www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2010/10/windvaanseptemberweb2010a.pdf op pagina 13.

 39. hannes Says:

  ik heb de markt van de infrarood ook eens goed bestudeerd en zie dat er toch veel verschillen zijn inzake die panelen. Je hebt er met korte golf straling, die veel goedkoper zijn en je hebt er met langestraling. die zijn wel duurder maar claimen veel betere resultaten. het ziekenhuis waar ik werk heeft zo’n panelen boven desks geplaatst en ook in recovery ruimtes, dat geeft toch wel goede resultaten maar ‘t zijn wel de duurdere versies.
  kan het dat die lange gols panelen beter en zuiniger resultaat geven ????

 40. Arie G. Says:

  @ Hannes,

  De objecten, die zich in het stralingsveld bevinden worden alleen aan de voorkant warm en wellicht is dat warmtegevoel sterker bij lange-golfstraling. De ruimte zal op den duur ook wel warmer worden, maar dan hangt de temperatuur die je wilt bereiken afhankelijk van de hoeveelheid elektrische energie (in kWh) die je er in steekt. Dat is onafhankelijke van de manier waarop je (elektrisch of infrarood) verwarmt. Je kunt dat uitrekenen met de wetten van de warmteleer.
  Er bestaat geen perpetuum mobile. Ik sluit niet uit dat IR-straling met een bepaalde golflengte warmer aanvoelt dan met een andere golflengte.

 41. Rob J Says:

  Beste Arie, interessant experiment. Als ik het verbruikte gas (30,3m^3) vermenigvuldig met de gemiddelde energie-inhoud van aardgas (9,77 kWh/m^3), kom ik op 296kWh. De elektrische energie die verbruikt was in de panelen is 154,6kWh. Dat is bijna de helft. Het lijkt daarmee dat IR wel efficiënter is. Probleem lijkt dat gas te goedkoop is… ;)

 42. Arie G. Says:

  Beste Rob,

  Dat heb je aardig uitgerekend. Je moet in je redenatie echter wel betrekken dat aardgas een primaire energiedrager is. Als je dat gebruikt om daar elektriciteit van te maken, kom je op een rendement van ongeveer 40%. Dan levert 1 kuub aardgas nog maar 40% van 8,8 kWh = 3,52 kWh. En 30,3 kuub 107 kWh. Ik ga hierbij uit van de onderwaarde (8,8 kWh) van de verbranding van 1 kuub gas. De bovenwaarde (9,77 kWh) verkrijg je bij terugwinning van de condensatiewarmte van de waterdamp in de rookgassen. Dat is bij een HR-ketel wel mogelijk, maar in een gasgestookte centrale betwijfel ik dat.
  In andere woorden: Elektrische energie is een kwalitatief hoogwaardige en universele vorm van energie, die vanwege de opwekking en de hiervoor benodigde infrastructuur per kWh duurder is en daardoor in feite ongeschikt voor elektrische vormen van verwarming. Per slot verdwijnt in een elektrische centrale circa 60% van de energie in het koelwater. Door deze in de winter te gebruiken voor stadsverwarming kun je het totaal rendement van een centrale nog wat opkrikken.
  Het is dus terecht dat elektriciteit per kWh duurder is dan die per kWh bij verbranding van aardgas.

  Als je een kuub gas in je HR-ketel verbrandt, komt er aan warmte circa 9,2 kWh vrij. Bij een cv-rendement van 85% blijft hier effectief 7,82 kWh van over. Een kuub aardgas kost ongeveer 56 ct.
  Als je 7,82 kWh elektrische energie voor verwarming gebruikt, kost dat 7,82 x 0,22 = 172 ct, hetgeen 3,1 keer zo duur is als diezelfde hoeveelheid energie uit aardgas.

  Alleen bij de aanwending van elektrische energie voor warmtepompen, kun je uit 1 kWh elektrische energie circa 3 tot 5 kWh aan warmte halen. In dat geval is elektrische energie zeker rendabel om als warmtebron te gebruiken. Maar een warmtepomp vereist meestal een flinke investering.

 43. hannes Says:

  @arie
  ik heb even nagevraagd bij de verantwoordelijke van de installaties in het ziekenhuis.
  zij beweren dat ir sowieso de goedkoopste elektrische verwarming is. tov verwarming met aardgas berekenden zij het warmteverlies bij door eigen tests, daar de deur daar enorm veel open en dicht gaat.
  Afgaande op de berekening van het verschil ir en aardgas, rekening houdende met het warmteverlies doordat de lucht word opgewarmd, dwz, kleine kiertjes, deur open en dicht, gewone isolatie en geen ‘supergoede’ isolatie, was voor hen ir de goedkoopste verwarming.
  kan dat kloppen ????

 44. MarijnvZ Says:

  Waar ik me over verbaas is dat er vergeleken wordt met het veel effectievere vloerverwarming en niet met een conventioneel systeem met alleen radiatoren.
  Een “duurzaam” gebouw krijgt tegenwoordig lage temperatuur vloerverwarming omdat dit een van de meest energiezuinige verwarmingsmethoden is. Een ketel die op 20% staat te moduleren is zuiniger dan een die op 70% staat te moduleren… die gedachte zeg maar…
  Ik denk dat die 96% extra kosten dus echt wel lager uitvallen ten opzichte van een conventioneel systeem. Ook wanneer je alleen verwarmt als je er bent en dus alles goed stuurt zul je veel lager uitkomen. Ik vind de periode van testen dan ook veel te kort en ben van mening dat de conclusies dan ook niet kloppen. Wellicht de fabrikant nog eens vragen om de boel te optimaliseren en de panelen gedurende een heel jaar te laten staan, inclusief temperatuur- en aanwezigheidsregeling. Als het zuiniger kan, kunnen ze dat dan bewijzen. Zo niet, laat je ze het verschil betalen.
  Heb verder geen ervaring met die panelen, maar zou ze op basis van dit verslag toch echt niet in de opslag laten liggen.

 45. Arie G. Says:

  @ Hannes,

  Als je de theorie er bij betrekt zoals in het artikel is IR een vorm van elektrische energie, waarbij de natuurkundige wetten leidend zijn. Dan is elektrisch verwarmen een factor 2 tot 2,5 keer duurder dan het stoken met een HR-ketel.
  Dat geldt ook voor de verwarming van een groot utiliteitsgebouw en daarin gaat het om grote hoeveelheden energie.
  Een uitzondering zou ik willen maken voor vertrekken, die incidenteel worden verwarmd. Het nadeel van CV in grote gebouwen is de regeling van de vertrekken afzonderlijk. Als je in elk vertrek afzonderlijk wilt regelen, zou je in elk vertrek een thermostaat moeten hangen, waarmee je thermostatische ventielen bedient. Ik kan me niet voorstellen dat men een heel ziekenhuis IR verwarmt.
  IR is beter te regelen, zoals b.v. in een badkamer waar je de warmte naar behoefte wilt regelen, omdat dit kan afwijken van de warmtebehoefte in de woonkamer.

  Wat betreft berekeningen. Het aantal benodigde calorieën, kWh’s of Joules kan men i.h.a. wel berekenen. Het is echter wel zo dat elektrische energie door de manier van productie (50% tot 60% rendementsverlies in elektrische centrales) daarom ook een factor 2 tot 2,5 maal zo duur is als die van gasverwarming.

 46. Arie G. Says:

  @MarijnvZ,

  Of vloerverwarming veel efficiënter is dan radiatorverwarming is nog maar de vraag. Misschien 5 tot 10%.
  Ik heb in mijn artikel http://www.olino.org/articles/2006/07/12/energiebesparing-thuis-een-praktijkgeval
  metingen verricht waarbij ik per maand de hoeveelheid verbruikt gas heb uitgezet tegen het aantal graaddagen en dat voor een aantal jaren.
  In 1996 heb ik vloerverwarming aangelegd in mijn woonkamer. Het viel mij op dat de helling van de “stooklijn” van het seizoen 96/97 groter was dan die van het seizoen 81/82, terwijl de lijnen elkaar sneden.
  Bij lage temperaturen verbruikte ik meer en bij hogere temperaturen minder. Misschien ligt dat aan de te beperkte vloerisolatie.

  Verder heb ik geëxperimenteerd met de max. watertemperatuur van mijn HR-ketel. Bij 58 graden is de hoeveelheid condenswater minder dan 50% van de theoretische haalbare hoeveelheid. Bij 50 graden haalde ik soms 66% van het maximum. Voor het totaalrendement van de ketel maakt dat verschil dus niet zoveel uit, want het verschil in rendement van een HR-ketel bij geen condensatie en 100% condensatie is 11%.

  Je hebt gelijk als het gaat over de flexibiliteit van de regeling van IR-verwarming. Die kun je met een timer regelen. Voor een badkamer kan dat een goede optie zijn.
  Ik zou er niet mijn hele huis mee verwarmen. Elektrisch verwarmen is nou eenmaal duur.

 47. MarijnvZ Says:

  @46, Arie
  Je geeft zelf al aan dat je isolatie wellicht de oorzaak is.
  Welke RC zit er dan onder je vloer?
  Met radiatorverwarming is dat een factor die volgens mij verwaarloosd kan worden, met vloerverwarming stook je echter het beton van de vloer warm (dat is dan je radiator!) en dus ga je daar het meeste verliezen. Isolatiewaarden Rc=4 of hoger onder de vloer brengen de winst. Maar dat is al gauw 15cm schuimisolatie. Anders ben je constant 25C tegen 10C aan het verwarmen, de Aarde is nogal een fors koellichaam…
  Slechte isolatie doen een constant temperatuursysteem als vloerverwarming dus geen goed. Een vriend van me heeft 30cm tempex onder de vloer (en 20cm glaswol in de wanden en plafond) en die stookt amper wat.

  Verder een mooi artikel, door jouw geschiedenis wordt al snel duidelijk dat met meerdere samenhangende maatregelen het meeste wordt bereikt. Inspiratie genoeg in ieder geval.

 48. Arie G. Says:

  @Marijn,

  In 1981 heb ik onder de betonnen broodjesvloer 6 cm steenwol aangebracht.
  En bij de aanleg van mijn vloerverwarming in 1996 heb ik op de betonvloer een laag alkreflex gelegd met aan de zijkanten ook isolatie. De daarop aangebrachte vloerverwarming in beton is dus zwevend. Of de isolatie de oorzaak is? Ik weet het niet. In bestaande bouw blijft het improviseren geblazen. Bij nieuwbouw kun je het wat fundamenteler aanpakken. Er zal vast wel wat warmte naar de vloer weglekken, maar dat verlies heb ik zoveel mogelijk beperkt. Mijn gasverbruik is na de ingreep niet gestegen.
  Het uitrekenen van de warmteweerstand lijkt me redelijk complex. Onder mijn vloer staat water. Het zou best kunnen dat de steenwol niet optimaal isoleert. Maar voor een hoekwoning zit ik met een gemiddeld gasverbruik (inclusief voor tapwater) van 1300 kuub aan de lage kant.

 49. MarijnvZ Says:

  @Arie
  6cm steenwol is hooguit Rc van 2.
  Die alkreflex maakt er misschien 3 van omdat dit nogal wat reflecteert.

  Maar je hebt een kruipruimte die nat is, dat is heel ongunstig voor je isolatie omdat de grond dus veel warmte kan geleiden, de warmte in je kruipruimte wordt weggekoeld door de grond. Droge grond isoleert vel beter. Daarnaast heb je kans dat je steenwol vochtig is en dat werkt ook nadelig. Als je nog wat wilt winnen zou je dit probleem moeten aanpakken, misschien helpt een extra drainageslang leggen.
  Misschien zou je daar eens een meting kunnen doen. temperatuur van de bodem, en van de lucht in de kruipruimte in relatie met de temperatuur in de ruimte erboven. Op basis daarvan kon je volgens mij de Rc van je vloer berekenen.

  Maar je zit erg laag inderdaad met 1300m³.

 50. mariomulders Says:

  We hebben net een huis gekocht in Glasgow, Schotland. Aangezien er geen centrale verwarming is en de gasprijzen de pan uit rijzen. Hebben we besloten na veel wikken en wegen om ons huis volledig te voorzien van infrarode verwarmingspanelen. Welk merk ben ik nog niet helemaal uit. Het zal afhangen van leverbaarheid en prijs en kwaliteit. Er zijn een aantal merken hier in de Schotland leverbaar en uiteraard vanuit Duitsland. Aangezien er zoveel tegenstrijdige informatie is over de besparing en of het echt werkt. Zal ik uitgebreidt verslag doen van het hele proces vanaf de aanschaf tot en met het gebruik van de komende winter. Het huis wat wij gekocht hebben is een typisch Tenement style zandsteen woning in het centrum van de stad. Het is gebouwd in 1897 en dus niet een hoogstaand energy besparend huis. Het heeft 2 slaapkamers, keuken, badkamer, woonkamer en gang. Totaal ongeveer 120m^2. Het klimaat hier is natter en kouder dan Nederland. We hebben afgelopen winter in een vergelijkbare woning gewoond met centrale verwarming. We hebben dus een vergelijkbare maatstaf mbt stookgedrag. Zodra ik wat meer details heb zal ik deze posten. Ik zal proberen om verslag te doen op een wetenschappelijke manier zoals het verslag van de TU Kaiserslautern. http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~kosack/menu1/1.shtml
  Ik hoop uiteraard dat het kostenbesparend zal zijn, maar indien dit niet het geval is dan hebben we in ieder geval deze kennis voor de toekomst. Indien iemand tips en/of vragen heeft dan hoor ik dit graag.

 51. Arie G. Says:

  @ mariomulders,

  Als auteur van dit artikel ben ik uiteraard zeer benieuwd naar ervaring van anderen.
  In jouw geval is de investering in IR-panelen vast geringer dan die van een cv-systeem. Ik begrijp echter niet waarom het gas in Schotland zo duur is. Er zal toch wel een zelfde relatie zijn met de prijs van elektriciteit zoals in Nederland.
  Ik zie je resultaat met spanning tegemoet.

 52. WLJ Says:

  Hallo,
  Leuk al die testen. Arie is zwaar antie en test een ir-paneel alsof er maar 1 merk/type bestaat. Koop je een nieuwe auto dan probeer je toch ook wat andere merken/modellen Arie? Of scheer je altijd álles over 1 kam?
  En Mario gaat een ir-paneel testen in Schotland. Mmm, wonen we hier niet in een Nederlands klimaat Mario?

  Elk huis, vloer, wanden, glas, isolatie, etc, etc, is anders. Vrijstaand of rijtjeshuis, voorgevel op het noorden of westen, op het platte land of in een vinex… De een wil 23 graden en de ander 20 graden, ook dit gegeven maakt een verschil in energieverbruik.
  Als iemand serieus is geinteresseerd kan hij/zij thuis laten informeren en adviseren door een vakman met ervaring in infrarood. Men krijgt dan een persoonlijk advies voor de eigen woning met de eigen behoefte.

  Ikzelf ga de komende winter mijn derde winterseizoen in met mijn infrarood paneeltjes. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad, zeker niet over het lage energieverbruik. Als ik straks weer zit te genieten door mijn draadloze thermostaat op 23 te zetten zal ik aan jullie denken.

  Probeer met de tijd mee te gaan. Die warmwatertroggen aan de wand die men c.v. noemt heeft zijn tijd inmiddels echt wel gehad.

  Succes met jullie keuze.

 53. Jeroen van Agt Says:

  @WLJ,

  Je klinkt erg enthousiast over je eigen IR panelen. Kun je aangeven waar je ze precies ingezet hebt in je huis, hoeveel panelen je gebruikt en wat het jaarlijkse stroomverbruik is van je panelen?

  Heb je zelf helemaal geen CV installatie meer in je huis? Zo ja, wat is de gasbesparing die je hiermee gehaald hebt? Hebben je IR panelen ook voor een kostenbesparing gezorgd?

 54. Arie G. Says:

  @WLJ,
  Leuk verhaal. Maar argumenten voor IR-verwarming haal ik er niet uit.
  Je mag dan misschien een laag energieverbruik hebben met IR-verwarming, maar dat heeft iemand die in zo’n zelfde soort huis woont als jij ook met een cv-installatie, want de eigenschappen van een huis zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het energieverbruik van de verwarming.
  Alleen is de elektrische energie die je gebruikt voor IR-verwarming een factor 2 tot 2,5 keer duurder dan energie uit aardgas en dat kan voor veel mensen een argument zijn om niet te kiezen voor IR.

 55. WLJ Says:

  Jeroen,
  Het gemiddelde stroomverbruik van mijn warmtepanelen ligt ongeveer op 30 kw/u per jaar. Ik heb geen andere verwarming in huis (ong. 170mtr2)Met IR panelen verwarm ik mijn badkamer, hobbyruimte, living en keuken. De behaalde besparing is ongeveer 46% bij een (thermostaat) temperatuurinstelling van 23 graden. Dit is natuurlijk relatief, soms heb je echt koude dagen soms is het wat minder koud. Mijn huis is normaal geisoleerd. Toen mijn c.v. ketel stuk ging heb ik ook geinformeerd naar een nieuwe ketel. Deze kosten waren aanzielijk hoger dan de aanschaf van IR- panelen. Daarnaast zijn er geen overige kosten als installatie en onderhoud. In de badkamer heb ik aanzienlijk minder vocht, kans op schimmels zijn uitgesloten.

 56. WLJ Says:

  @Arie
  Er zullen altijd mensen bestaan die niet met de tijd meegaan en om wat voor rede dan ook elke innovatie belemmeren.

  Mijn IR panelen hebben een piekspanning van maximaal 1800w. Deze 1800w wordt nagenoeg bijna niet gebruikt, is de kamer op temperatuur neemt het verbruik flink af.
  Het verbruik wordt geregeld door de thermostaat. Volgens de energiemeter die ik gebruik schommelt het verbruik continu tussen 100w/200w. De 1800w wordt dus bijna nooit verbruikt.
  Arie, met alle respect maar misschien moet je toch eens een leverancier uitnodigen met een goed IR- paneel en je eens goed laten informeren voordat je onzin verkoopt. Doe net als ik, zet een energiemeter tussen het IR paneel en je stopcontact tijdens een demonstratie, betrouwbaarder kan niet!

 57. roland Says:

  @WLJ,
  “Volgens de energiemeter schommelt het verbruik continu tussen 100w/200w” “Het gemiddelde stroomverbruik ligt op 30 kw/u per jaar”
  Dus slechts 200 uur per jaar, ofwel 20 dagen (van 10 uur) per jaar.

 58. Arie G. Says:

  @WLJ,

  Je informatie is niet helemaal duidelijk. Met een vermelding van 30kw/u kan ik niet zoveel. In feite staat daar 30 kw per uur en dat is een voor mij onbekende meeteenheid. Als je een jaarlijks verbruik bedoelt van 30 kWh kan ik er ook niets mee, want dan zouden de panelen zoals Roland aangeeft bij een gemiddeld verbruik van 150 watt in totaal 200 uur hebben aangestaan. Een spaarlamp van 15 watt die elke avond gemiddeld 6 uur brandt, verbruikt per jaar al 33 kWh en daar kun je zeker je huis niet mee verwarmen.

  En het merk IR-paneel of de methode van verwarming heeft niet zoveel te maken met het met de tijd meegaan. Er zijn nu eenmaal natuurkundige wetten, waarmee je kunt uitrekenen hoeveel energie er nodig is om een bepaalde hoeveelheid lucht een aantal graden te verwarmen en warm te houden bij een bepaalde binnen- en buitentemperatuur en isolatiewaarde van je huis. Dat kun je uitdrukken in Joules, kalorieën of kWh-en. Daarbij kun je gebruik maken van IR-panelen (van welk merk dan ook) of elektrische vloerverwarming. Maar IR-verwarming is geen perpetuum mobile, m.a.w. je kunt de opgenomen hoeveelheid energie van het lichtnet hiermee niet vermeerderen. Je kunt de energieopname van IR-panelen wel gemakkelijker doseren dan die van een CV-ketel, maar daarmee kun je misschien 15% winst behalen.
  Het vergelijken van energieverbruiken bij verschillende huishoudens en omstandigheden is een lastige zaak. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
  - op welke binnentemperatuur stel je je thermostaat in?
  - pas je nachtverlaging toe?
  - hoeveel m3 ruimte verwarm je?
  - wat is het buitenoppervlak (ook ramen) en wat is de isolatiewaarde?
  - zit je deels ingebouwd, zoals bij appartementen?
  - stook je met open ramen?
  - verwarm je ook je slaapkamers en/of een studeerkamer?

  Je jaarlijkse energieverbruik kun je objectief vasstellen door het verschil te bepalen van de de meterstanden bij de meteropnamen.
  Een jaarverbruik in kWh van de som van dag- en nachtverbruik is een redelijke indicatie voor het energieverbruik voor verwarming, maar daar moet je dan nog het energieverbruik van je huishoudelijke apparatuur van aftrekken.
  Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het gemiddelde Nederlandse gezin ligt op 3500 kWh, maar er is een behoorlijke spreiding. Ikzelf verbruik op jaarbasis (met 2 personen) circa 1800 kWh. Een kennis van mij (met een gezin van 6 personen) zit op 6200 kWh.
  Met mijn gasverbruik (hoekhuis, jaarlijks 1300 kuub) en 1800 kWh elektriciteit is mijn maandbedrag momenteel 102 euro.
  Ik ben benieuwd wat jouw maandbedrag is bij je gebruik van IR-verwarming. Ook is hierbij van belang het type woning, bouwjaar, etc.

 59. Arie G. Says:

  @Bart,

  Het vervolg van reactie 257 onder:
  http://www.olino.org/articles/2007/12/31/hoe-on-zuinig-is-elektrische-vloerverwarming

  Jouw reactie 256 was:
  “zoals eerder gepost, dit is een vb van verbruiksberekening :
  om een ruimte constant op t te houden verbruikt een paneel gemiddeld 0.3 van het vermogen ( studie vreg in gent )
  deze berekening is gebeurd na een test bij het VREG, de vlaamse regulator voor elektriciteit en gasvoorziening, het controleorgaan in belgie van de overheid.
  van hieruit volgt de berekening van het verbruik :
  KW van het paneel x gewogen graaddagen in belgie, gedeeld voor verbruiksfactor
  deze som moet men vermenigvuldigen met de gemiddelde elektriciteitsprijs in belgie en dan bekom je volgende :
  1 kw maal 2088, gedeeld door 3
  dit vermenigvuldigt met de gemiddelde elek prijs 0.135 is 93,96 euro per jaar voor een ruimte van 25 m2 grondoppervlak.
  maandelijks kost het verwarmen van deze ruimte dus 7,83 euro.”

  Ik vind de berekening wat kort door de bocht en ook de aannames.
  In een plaats in de provincie Utrecht was het gemiddeld aantal graaddagen over de afgelopen 10 jaar 2865. En als ik kijk op Belgische energievergelijkings-sites ligt de prijs van een kWh rond 22 cent en niet op 13,5 cent.
  Dan wordt het bedrag al een factor 2,24 hoger en kom je uit op een jaarbedrag van € 210 voor een kamer van 25 m2.
  Ik verwarm met aardgas een heel hoekhuis voor een jaarbedrag van € 630.
  Verder spreek je over een ruimte van 25 m2. Hoe is de ligging van deze “standaard” ruimte? Is het een inpandige ruimte? Hoeveel glasoppervlak? Hoe is de isolatie?
  Want hoewel je in je motivatie in reactie 251 aangeeft dat door de stralingswarmte de buitentemperatuur er niet zo veel toe doet, wordt deze impliciet via de graaddagenfactor in je formule wel meegenomen.
  En als je de buitentemperatuur meeneemt in je formule, dan is de isolatiewaarde ook van belang.

  Zoals ik al eerder heb aangegeven ben ik benieuwd naar de kosten in een praktijksituatie, waarin een heel huis of appartement met IR-panelen wordt verwarmd. Alleen daarmee kun je me overtuigen.

 60. John Says:

  Goed artikel maar het brengt me nog niet heel veel verder. Veel is nog niet duidelijk en blijf ik met nog veel vragen zitten.
  Heb je ook gevraagd of je de panelen nog een keer mag testen, in een verbeterede opstelling? Of van een andere leverancier?
  Is er ook contact geweest met de universiteiten, ik ben ook wel benieuwd naar hiun reactie?
  Verder ben ik vooral benieuwd naar de ervaringen van mario mulders in Schotland.

 61. Arie G. Says:

  John,

  Voorstanders van IR-warmte beweren dat je met IR-straling zoals die van de zon met minder energie toe kunt dan bij convectie. Als dat zo is, zal de gemiddelde temperatuur in het te verwarmen vertrek lager zijn bij IR-verwarming. Want via natuurkundige wetten kun je uitrekenen hoeveel energie het kost om een bepaalde hoeveelheid lucht een aantal graden te verwarmen. Wellicht kun je met IR-verwarming met iets minder energie toe, maar aangezien elektrische energie circa 2,5 keer zo duur is als energie uit aardgas, zou IR-verwarming wel een heel efficiënte manier van verwarming moeten zijn. Mijn experiment toont aan dat dit niet zo is. Leveranciers van IR-panelen zullen het tegenovergestelde beweren evenals leveranciers van elektrische vloerverwarming. Misschien zou een andere opstelling van IR-panelen tot een iets betere efficiency kunnen leiden, maar dat zou dan een factor twee moeten zijn om gelijke exploitatiekosten te realiseren. Ik verwacht niet dat dat mogelijk is.
  Vooralsnog ben ik benieuwd naar ervaringsresultaten en dan niet zozeer naar het comfort (dat kun je ook met CV bereiken), maar naar de kosten.
  Hierbij zijn de eigenschappen (type woning, grootte, isolatie e.d.) niet onbelangrijk.

 62. walter Says:

  ik heb hier in Delft een situatie dat zelf met elektrische kachels verwarmen voordeliger uitpakt dan met de zogenaamde overigens hier niet bestaande stadsverwarming van eneco de tarieven zijn schrikbarend hoog en het verbruik is werkelijk ontzettend (ongeveer 55gj per jaar) wat neerkomt op zo’n 1800 euro incl tapwaterverwarming.
  Het gaat hier om 1e etagewoningen van 97m2 gelijkvloers en 2 woningen die ongeveer 80m2 zijn .
  En nee dat is niet het verbruik van al deze woningen opgeteld maar een relatief laag verbruiksvoorbeeld van een dezer woningen .
  isolatie is goed dubbelglas is van de hoogste isolatienorm ++ opp van het glas is in de huiskamer ongeveer 7,5m2 achterkant (dit zelfde)glas opp is ongeveer 4m2maximaal ,
  Stokers zijn wij zeker niet in oktober/november (meestal in de laatste week)gaat de verwarming aan en eind of half maart weer uit .
  hier komt er zeker een beter kostenplaatje uit met infrarood verwacht ik .

 63. Wim Says:

  @walter,
  Wat!? Voor een vrijstaand huis van 140m² betaal ik nog geen €600 per jaar, terwijl mijn vrouw dagelijks minimaal een half uur onder de douche staat.

  Gaat dat meten van de GJ nog steeds met die verdampingsmetertjes?
  Die deugen voor geen meter. Warme zomer… Kassa voor de leverancier.
  Het eiken van zo’n meter is ook een probleem. Meteen nieuwe meters vragen. Gebaseerd op Tin en Tout in de meterkast.

  Volgens http://www.eon-benelux.com/eonwww/publishing.nsf/Content/Centrale+Delft
  hebben die gascentrales in delft geen wkk.

  55 GJ komt overeen met 15277 kWh.
  Bij een prijs van 20 cent per kWh kost elektrisch je dan €3055.
  Elektrisch is dan 1,6 keer duurder. En ze komen checken of je een wietplantage hebt.

 64. Arie G. Says:

  @Walter,

  Een jaarverbruik van 55 GJ zou bij een HR-ketel met een rendement van 100% overeenkomen met 1700 kuub gas. En met warmtetransportverliezen met circa 2000 kuub. Dat correspondeert niet met de energiebehoefte van een goed geïsoleerd huis en een zuinige stoker.
  Ik ben het met de reactie van Wim eens, dat de warmtemeters niet deugen.
  Je zou eens moeten nagaan hoeveel ze in de zomermaanden registreren, dus in de periode waarin je geen warmte afneemt.

 65. Wim Says:

  Een verdampingsmeter is sowieso onzin. Want hij verdampt altijd. Ook als je niet stookt. Verder heb je nog warm water verbruik. Zit daar ook een verdampingsmeter op?

  Waarschijnlijk is je energie leverancier vergeten om de standaard verdamping te compenseren met de gemeten waarde. Ik zou geld terug vragen van de afgelopen jaren. Tip de buren ook even. Gemeenschappelijk advocaatje een brief laten sturen helpt altijd.

  En als je meters niet kloppen is elektrisch stoken waarschijnlijk goedkoper. Want je verbruikt helemaal geen 55GJ! Of zet je in de winter alle ramen open als zuinige stoker?

 66. Wieger Says:

  Beste Arie, zeer inzichtelijk allemaal en ook leerzaam. Ik kwam op dit draadje omdat ik iets meer wilde weten over de voor- en nadelen van IR-verwarming. Daar ben ik nu wel van op de hoogte. Toch denk ik dat ik voor één ruimte IR-verwarming kies. Ik zat hierbij te denken aan langwerpige CIR-verwarmingselementen van Frico, veel gebruikt in meer industriële toepassingen, op te hangen aan een horizontaal afsluitend vlak (plafond) van een puntdak op een hoogte van een ruime twee meter. Ik lees echter alleen maar iets over panelen. Kan je nog wat feed-back geven op deze keuze?! Bvd, Wieger

 67. Chris Says:

  Infrarood verwarming kan zorgen voor een goede besparing in vergelijking met een conventionele CV verwarming. Natuurlijk moeten ze dan wel goed worden ingezet. Plaats de panelen bijvoorbeeld aan het plafond, dan hebben de infrarood stralen een veel groter bereik dan wanneer het paneel op de plaats van de radiator staat. En zorg dat je de panelen aanstuurt met een intelligente sturing. Bij ThermIQ (fabrikant van infrarood panelen en sturingen) hebben ze hele goede sturingen ontwikkeld. Die zelfs op afstand bedienbaar zijn en rekening houden met invloeden van het weer. Op deze manier kun je pas echt besparen. Misschien goed in in de volgende test eens mee te nemen.

  Check even http://www.thermiq.nl/product/sturingen/

 68. roland Says:

  Vreemde beweringen over infrarood als “de ideale warmtebron voor op kantoor” en natuurlijk dat het “gezond” zou zijn. Merkwaardig dat het zo weinig wordt toegepast met die “intelligente sturing” en “een prettiger en comfortabeler binnenklimaat”. Of is dat laatste meer wens dan werkelijkheid?

 69. Arie G. Says:

  Beste Wieger,

  Ik ben nu net terug van vakantie als ik je reactie lees. Hoewel ik door de opgedane ervaringen en vanwege de theoretische achtergrond de huidige vormen van elektrische verwarming niet zelf zou willen toepassen voor ruimtes die gedurende een behoorlijk dagdeel verwarmd moeten worden, zou je best met een kleine ruimte kunnen experimenteren. Voor een badkamer zou IR-verwarming of een IR-straler best kunnen, want die gebruik je gedurende korte periodes. Als het gaat om verwarming voor langere perioden, is het verstandig om te kijken of het ook anders kan.
  Wellicht kan zoals Chris aangeeft IR-verwarming een besparing geven op energiegebruik, maar de kosten van elektrische energie zijn nu eenmaal hoger dan die van energie uit aardgas.
  Een kuub gas kost 58 ct. Deze produceert circa 9 kWh bij verbranding.
  Koop je 9 kWh elektrische energie, dan kost dat 9 x 22 ct = 198 ct.
  Dat is een factor 3,4. Als je het rendement bij gasverwarming op 85% stelt, kom je op een factor 2,9 uit.
  En dan heb ik het nog niet eens over de CO2-uitstoot bij de opwekking van elektrische energie, die in Nederland voor het grootste deel wordt geleverd door kolencentrales.
  Leveranciers willen alleen maar verkopen. Ze praten wel over besparingen, maar niet over de exploitatiekosten.
  In dat opzicht sta ik achter de reactie van Roland.

 70. roland Says:

  Arie,
  \ .. de opwekking van elektrische energie, die in Nederland voor het grootste deel wordt geleverd door kolencentrales\ Die komt in Nederland vooral van gas, zie:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_elektriciteitscentrales_in_Nederland

 71. Arie G. Says:

  Roland,

  Bedankt voor de link met het overzicht. Het geeft een beeld van de vermogens van de centrales, waarvan het merendeel gasgestookt blijkt. Ik ben overigens wel benieuwd naar de daadwerkelijk geleverde energie in het afgelopen jaar. Daar zal vast wel een overzicht van te vinden zijn. Kolencentrales zijn niet zo gemakkelijk regelbaar en zullen daarom ook veelal op hun maximum vermogen draaien. Dit in tegenstelling tot gascentrales.
  Maar dan blijft nog wel de stelling gelden dat het beter is om de verbrandingsenergie van aardgas direct om te zetten in warmte dan er eerst elektrische energie van te maken die daarna voor verwarmingsdoeleinden wordt gebruikt.
  Met een uitzondering hierop voor warmtepompen.

 72. Wim Says:

  Een Siemens gasturbine haalt 38,7% efficiëntie.
  http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/gas-turbines/sgt-750.htm?stc=wwecc120154#content=Technical Data
  Met een warmtekracht koppeling erachter kan dat nog beter, maar die warmte is alleen in de winter zinvol.
  Een HR107 ketel haalt rendement van 107%.
  Dus vanuit aardgas verbruik bekeken is elektrisch stoken niet zinvol.

 73. roland Says:

  @Arie,
  “.. benieuwd naar de daadwerkelijk geleverde energie in het afgelopen jaar” zie het stuk van Jeroen: “.. het grootste gedeelte van de elektriciteit in NL opgewekt middels gas (61%) en kolen (24%)”
  http://www.olino.org/articles/2011/09/19/warmtepomp-vs-gasketel#more-28413

 74. Geert Says:

  Ik heb een mijn garage van 6 bij 7 meter. Goed geïsoleerd, ingericht als atelier waar workshops gegeven worden met o.a. glas in lood. Ik kan daar helaas geen aardgas krijgen. Nu is mijn vraag uit welk systeem kan ik het beste kiezen. Airco met warmte pomp of IR platen. Ik moet er bij zeggen dat ik een glasoven heb die minimaal een keer per week aanstaat (min. 24 uur) en deze geeft een omgevingstemperatuur van ongeveer 25 graden.

 75. Arie G. Says:

  @Geert,

  In een goed geïsoleerde garage van 6 bij 7 meter zul je weinig energieverlies hebben. Luchtwarmtepompen kunnen een COP halen van 4, maar de waarde van de COP is afhankelijk van de temperatuur van het medium voor de verwarming en ook van de buitentemperatuur. De COP (Coefficient of performance) is de verhouding tussen de energie die je eruit krijgt en de elektrische energie die je erin stopt.
  Bij IR heb je volgens mij een COP van 1.
  Ik heb zelf geen ervaring met luchtwarmtepompen, maar er zijn sites met informatie hierover: http://www.ecobouwers.be/node/41437.
  Ik heb ook geen idee wat zo’n unit kost.
  Je kunt bij leveranciers ook eens vragen naar praktijksituaties.

 76. Puck Meijer Says:

  Arie, ik heb een oud huis gekocht waarin de isolatie niet geweldig is. In mijn atelier en de woonkamer staan gaskachels die ik wil handhaven. Het zijn kleine kamers die snel warm zijn. De overige ruimten wil ik graag op ongeveer 5-10 graden houden. Is IR daarvoor een goede keuze ? Of Econoheatpanelen ?

 77. Maggy Says:

  Hi Arie en anderen,
  Ik ben verrast dat deze discussie nog steeds loopt. Het huis waarover ik vorig jaar juni (bericht 9 hierboven) berichtte, was toen net 6 dagen in ons bezit. Inmiddels hebben we een fikse teruggave van het energiebedrijf gekregen. En dat in een jaar dat we flink verbouwd hebben met zware machines, bouwlampen, elektrische verwarming in de ongeïsoleerde schuur tegen bevriezing van onze voorraad verven en lijmen. En dat terwijl de winter hier extreem lang en koud was. Ons huidige voorschotbedrag aan het energiebedrijf staat op € 56, gas gebruiken we vrijwel alleen voor warm water uit de al aanwezige combi HR CV. Koken doen we met een elektrische oven, magnetron en inductiekookplaat. Inmiddels zijn de meeste lichtpunten voorzien van spaar- of LEDlampen. Helaas zijn we wel erg gehecht aan onze (ooit zeer duur gekochte) design lampen voorzien van dimmers, waarin nog altijd 50 W halogeen per stuk brandt. Het zal helaas nog even duren voor er dimbare G4 LEDs op de markt komen met evenveel lumen.
  Het huis is een hoekwoning van 135 m2, gebouwd in 1987 volgens de (minimale) eisen van het toen in Nederland geldende bouwbesluit. Het is osst, zuid, west georïenteerd. De zon op de zuidgevel en op het zadeldak geeft op een heldere winterdag een zeer welkome warmte-bijdrage. Dubbel glas maar bepaald niet HR, laat staan HR++. Isolatie in gevels, vloer en dak zijn aanwezig maar daar is ook alles mee gezegd.
  Met de pelletkachel is vrijwel het hele huis onder vrijwel alle weersomstandigheden goed tot zeer goed comfortabel warm te stoken. De kosten van pellets bedroegen het afgelopen jaar ongeveer € 250. Alleen bij het zeer klamme vochtige sombere mistige weer van de afgelopen maand moest de CV af en toe bijspringen. Hoewel ik de meterstanden regelmatig noteer waren de verschillen niet veel hoger dan in de zomer.
  Een bijkomend voordeel van pellets stoken is dat het volledig CO2 neutraal is. Pellets worden geperst van zaagsel uit de hout-industrie of van sloophout. In beide gevallen gaat het om hout uit productiebossen die evenveel CO2 binden als er bij de verbranding weer ontstaat.

  Nog niet alle energiemaatregelen die ik zou willen nemen en die ik in mijn vorige bericht beschreef, zijn ook feitelijk genomen. Onze eerste prioriteit was van dit totaal uitgewoonde voormalige huurhuis een paleisje maken met een gezellige voor- en achtertuin. Dat heeft heel wat tijd, zweet en budget opgeslokt en is nog niet echt af.

  Helemaal energieneutraal en/of kostenneutraal zal dit huis vast nooit worden. Inmiddels hebben we extra dakramen op zolder (onze slaapkamer) geplaatst. Noodzakelijk om er te kunnen verblijven als de zon op het dak schijnt. Maar het heeft wel dakoppervlak gekost waar geen PV panelen of zonneboiler meer kan komen. Met wat puzzelen zal er naar schatting op het resterende oppervlak nog zo’n 1800 Wattpiek PV en een klein zonneboilertje passen. Met een kleine elektrische bijverwarming op het warm water zouden we per jaar nog wel een paar honderd kWh van het energiebedrijf moeten kopen. 1800 Wp mag in 3 groepen op onze bestaande installatie worden aangesloten, onze meter is al van het type dat kan teruglopen.

  Op dit moment heb ik nog de keus als ik naar mijn studeerkamer ga:
  -laat ik de pelletkachel het hele huis verwarmen?
  -laat ik de CV voornamelijk mijn studeerkamer verwarmen?
  Dat laatste is een beetje omslachtig gegoochel. ‘s Ochtend ontbijten we in de huiskamer bij de pelletkachel. Dat is ook de enige ruimte met CV thermostaat, dus de CV slaat niet aan. Als ik dan naar boven ga, is daar nog niet voldoende warmte van de pelletkachel om het behaaglijk te hebben, dus thermostaatkraan wijd open, terug naar beneden, kamerthermostaat op 24C, pelletkachel uit, naar boven als de studeerkamer is opgewarmd, na verloop van tijd weer naar beneden om de kamerthermostaat naar beneden bij te stellen etc…
  Of… niet modderen met CV en toch maar pellets blijven stoken al geniet er op dat moment niemand verder in het hele huis van de geproduceerde warmte.

  Volgens mij zal het toch een zinnige investering zijn om dan, zoals vorig jaar al voorzien, toch maar een klein IR paneeltje onder mijn bureau en eentje boven mijn hoofd te hangen. Het is een minimale uitgave, het scheelt flink in de verstookte pellets en samen met de andere geplande investeringen zou het ook betekenen dat we het gas helemaal zouden kunnen afsluiten, wat een flinke slok aan vastrecht en dergelijke kosten zou schelen.

  Het is opvallend, Arie, hoe je steeds weer terugkomt op dezelfde rekensom en de stelling dat gratis energie niet bestaat. Als ik op mijn studeerkamer zit, wil IK het warm, behaaglijk hebben. Het zal me een biet zijn of mijn vloer, meubilair, lucht, boeken het warm hebben. CV kan maar 1 ding, de hele ruimte verwarmen. En die warmte moet dan nog eens voornamelijk overgedragen worden via circulerende en ontsnappende lucht. Lucht is een bar-slechte warmtegeleider, kijk maar naar de luchtspouw in je HR++ ramen. IR straling kun je prima toepassen zodanig dat het precies daar aankomt waar je het nodig hebt. Voor een behaaglijk gevoel is nodig dat je warmte voelt op je ontblote huid (gezicht en handen? of loop je bloot?) en je voeten (die verliezen makkelijk warmte door contact met de vloer die nu eenmaal meestal kouder is dan 37C en een gigantische warmtecapaciteit heeft). En natuurlijk moeten voorwerpen die je aanraakt ook niet kil aanvoelen. Maar als een IR paneel op mijn handen straalt, raken die stralen ook mijn toestenbord, pen, telefoon en de boeken die ik lees. Allemaal invloeden die pleiten voor IR verwarming (in specifieke situaties) die ik noch in je originele artikel, noch in je vele reacties tegenkom.
  Maar wel steeds die rekensommetjes… Ja, als je je hele huis met IR naar dezelfde temperatuur wilt krijgen als met vloerverwarming op gas, dan is IR duurder. En als je grijze energie in je IR panelen stopt, inderdaad dan is het dus ook milieu-belastender. Goed, met 1800Wp aan panelen op ons dak kunnen we al niet voldoende produceren om het warm water van een zonneboiler bij te verwarmen, laat staan dat we dan ook de energiebehoefte van IR panelen nog ‘s zelf zouden kunnen opwekken. Gelukkig is groene stroom ook gewoon te koop. En onze leverancier, Greenchoice, is al bij verschillende tests als groenste en betrouwbaarste uit de bus gekomen.

  Overigens kwam ik bij het herlezen van het artikel op het volgende:
  Maak op het midden van te plaatsen IR panelen lampjes op batterijen. Doe het licht uit en gordijnen dicht. Elke plek die donker is wordt ook door de IR straling niet bereikt. Verplaats de panelen tot de warmte volgens de lampjes kan komen waar de warmte gewenst is. Plekken die verlicht worden door reflectie van licht via muren, plafonds en dergelijke zullen ook onvoldoende IR krijgen. Deze oppervlakken zijn veel beter in het reflecteren van licht dan van warmte.

 78. Arie G. Says:

  Beste Maggy,

  De strekking van mijn artikel is, dat het niet zinvol is om je gehele huis met IR te verwarmen. Het is ook kostbaar. Dat neemt niet weg dat het in bepaalde situaties zinvol is om kleinere vertrekken zoals een badkamer of studeerkamer met IR te verwarmen. Elektrische energie is namelijk wel gemakkelijk regelbaar en te doseren. En het gaat hierbij niet om grote hoeveelheden energie.
  En zoals je in je uitvoerige verhaal aangeeft, ga je heel bewust om met energie.
  In jouw situatie zou ik gewoon een paar IR-panelen aanschaffen.

  Wat betreft de PV-panelen wil ik je wijzen op de actie van de Windvogel, die een deal heeft gesloten met MetdeZon waarbij 15% korting wordt verleend op zonnepanelen. Ik heb zelf als lid inmiddels al van deze actie gebruik gemaakt.
  Ik wens je veel succes.

 79. Wim Says:

  @Maggy,
  Stralingswarmte is belangrijker dan luchttemperatuur.
  Ik zou zeggen koop een IR straal kacheltje. Paar tientjes. En ervaar het comfort. Lekker dichtbij gaan zitten.
  Bij 10° lucht temperatuur voel je je ook aangenaam warm bij een haard.
  Hier heb ik CV en vloer verwarming. Maar de oppervlakte temperaturen verschillen nogal, al je die meet met IR thermometer. Als mijn vrouw het koud heeft zet ik er even een IR straal kacheltje naast.

 80. piet Says:

  vraag aan Hannes,

  Van welk merk zijn deze ir panelen .
  Verder wil ik aan de ir discussie toevoegen dat er heel veel cowboys in infraroodland rondrijden met maar een doel en dat is zakken vullen met chinees downkwaliteit .

 81. Ron Says:

  @Piet
  Klopt niet helemaal Piet, ik zag dat er ook een Indiaan rondrijd uit Afferden, hij noemt zich Tomaheat en volgens mij verkoopt ie Arie’s paneel :-) :-). Grappig…… en je kan er zelfs ook nagellak kopen !? ;-) Hmmm, als dat geen vertrouwen geeft……….

 82. Chantal29 Says:

  Interessant gebeuren hier!!
  Ook ik vraag me af of op deze wijze van verwarmen wel zo zuinig is maar ben helaas niet technisch onderlegd.

  Na wat zoeken blijkt dat het hier gaat over een Sunnyheat infraroodverwarming met een importeur uit België. Wat me verbaasd is dat niemand van Sunnyheat reageert. Als deze verwarming zo goed is als zij zeggen moet dit toch geen probleem zijn?? Ze kunnen dan toch e.e.a. weerleggen? Waar zijn zij zo bang voor?
  Ook heb ik een e-mail naar hen gestuurd {12 maart} met eenvoudige vragen, maar nog geen antwoord gehad…….. zou het ze te warm worden onder de voeten ;-}

 83. Arie G. Says:

  @Chantal29,

  Een beetje kennis van de natuurkunde is voldoende om te begrijpen dat je een bepaalde hoeveelheid elektrische energie niet kunt omzetten naar een grotere hoeveelheid. Er bestaat immers geen perpetuum mobile. Bij warmtepompen kan dat wel, maar dan onttrek je de warmte vanuit een extern medium.

 84. Wim Says:

  Bij warmte pompen kan het wel. Maar niet als iedereen het doet. Lees David MacKay. http://www.withouthotair.com/

 85. dirk Says:

  @arie,

  aangezien ik zelf aan het rondkijken ben voor IR-panelen als hoofdverwarming stel ik mij de vraag of de panelen die u getest hebt
  een vermogen hebben van totaal 2500kwh of een opbrengst van 2500kwh.
  Aangezien er nu op de markt panelen zijn die een warmtevermogen hebben
  van bv 1000watt maar door de impuls werking maar 500watt verbruiken.

 86. Arie G. Says:

  @Dirk,

  Mijn geteste panelen hadden een totaal vermogen van 2525 watt. Energie = vermogen vermenigvuldigd met tijd. In een uur gebruiken deze panelen 2525 wattuur = 2,525 kWh.
  Laat je niets wijsmaken met panelen die 1000 watt zijn en maar 500 watt gebruiken. Dan leveren ze ook niet meer vermogen dan die 500 watt. Hoe je het ook wendt of keert, een perpetuum mobile bestaat niet.
  Elektrische energie als warmte (geldt ook voor elektrische vloerverwarming) is vanwege het slechte rendement bij opwekking in een elektrische centrale ruim een factor 2 duurder dan energie uit aardgas.
  De energie van 1 kuub aardgas is gelijkwaardig met 9 kWh elektrische energie. Voor 1 kuub gas betaal je ongeveer 62 cent. Voor 9 kWh elektrische energie betaal je 9 x 23 cent = 207 cent. Rekening houdend met circa 15% warmteverlies in een huis met een cv-ketel houd je van een kuub aardgas nog circa 7,5 kWh over aan energie hetgeen in elektrische vorm 172 cent zou kosten. In dat geval is elektrische energie bijna 3 keer zo duur als warmte uit aardgas.
  In algemene zin maakt het niet zo veel uit welk merk panelen je wilt gebruiken. Als je panelen gebruikt met een lager vermogen dan moeten ze langer aan staan om dezelfde hoeveelheid energie te leveren als panelen van een hoger vermogen. De hoeveelheid energie die nodig is wordt o.a. bepaald door de gewenste temperatuur, de grootte van het vertrek, de mate van isolatie en de buitentemperatuur.

 87. Wim Says:

  Wat heb ik nu aan al die reken sommetjes, de ene weet het beter dan de ander, probeer gewoon eens een goed werkend infrarood paneel uit en je zult zien dat er weinig berichten hierzo geschreven niet kloppen. Ikzelf heb 2 panelen hangen in een matig geïsoleerde hobbyruimte, deze ruimte verwarm ik binnen 1 uur van 14 naar 22 graden bij -5 tot -10 graden buitentemperatuur. Doordat ik een overcapaciteit heb in verwarmingspanelen heb ik de ruimte zo warm, daarna doen ze nauwelijks nog energie verbruiken. Voor mij is het dus de ideale verwarming en tijdens het opwarmen is het al aangenaam vertoeven in mijn hobbyruimte omdat deze panelen veel warmte afstralen. De oppervlakte temperatuur is hier wel belangrijk wil je voldoende warmte afstraling krijgen om de ruimte snel op te warmen. Heb je dit niet dan zal het paneel alleen verbruiken en de ruimte dus niet warm krijgen. Ter vergelijking, als je een auto rijd die max 140 km haalt dan wordt het moeilijk om 145 km te rijden en verbruikt dus maximaal brandstof zonder die snelheid ooit te halen. Het is ook heel erg belangrijk waar je deze panelen hangt, hoe meer oppervlakte je kunt bereiken hoe beter het rendement, laat je dus goed adviseren door een bedrijf aan huis te vragen voor advies en waar je het beste zo’n paneel kunt plaatsen. Infraroodverwarming hoeft niet voor iedereen gunstig uit te pakken, als je een zeer goed geïsoleerd huis hebt zal er weinig verschil zijn in verbruikskosten, heb je een vrijstaand huis en stookt 3000 m3 gas per jaar dan kun je voor 9000Kw/h aan infrarood verwarming verbruiken,ik denk dat je dan beter met infrarood af bent omdat je dan elke ruimte apart kunt regelen, je kunt dan slimmer met energie omgaan.

 88. Ook een Wim Says:

  @Wim.
  Arie had waarschijnlijk IN 2010 een probleem met de leverancier van deze panelen en wil op deze manier zijn gram halen ;-0
  Je kunt op zijn foto de sticker zien van het fabrikaat, ik heb deze panelen op de beurs gezien. Arie verkondigd ook leugens. Zijn paneel van 120x60cm verbruikt bij normaal gebruik 1000w en geen 2525w. Wil je snel verwarmen, druk op een toets en het verwarmt snel op 2000w. Is de ruimte warm dan neemt het piekverbruik af naar 1000w en wordt de temperatuur MODULAIR geregeld = een lager energieverbruik. Een elektrisch apparaat zal nooit meer (piekvermogen) verbruiken dan opgegeven. Arie, voor mij ben je absoluut ongeloofwaardig, al weet je het nog zo leuk te vertellen!!
  Beste mensen, deze onzin staat hier al sinds 2010, kom op zeg!!

 89. Ook een Wim Says:

  @Arie. Nog even dit. De kracht oftewel intensieteit van infrarood is regelbaar tegenwoordig net als energieverbruik. Dit heeft dus ook een sterke invloed op het verbruik. Natuurlijk zou ik mijn verbruik hier kunnen opgeven maar dit zou zinloos zijn. Een grote of kleine woning, tussenwoning of hoekwoning, isolatiekwaliteit, buitentemperatuur van een moment, de gewenste temperatuur, etc. etc, kunnen verschillen geven dit geldt voor elk soort warmtesysteem.
  Mijn woning is geheel voorzien van deze verwarming (2 jaar nu) en ik ben in alle opzichten tevreden. Ik wil geen reklame maken (kreeg ook geen korting ;-)) maar wilde persé de panelen van M uit W. Zij leveren zelfs aan o.a. Philips Campus te Eindhoven, en Kruitvat. EN Arie, deze jongens maak je niets wijs op elektragebied. Een belangrijk voordeel van dit bedrijf is dat zij alles aantonen tijdens een bezoek bij jou thuis, je voelt de warmte en kunt zelf het stroomverbruik controleren. Deze demo kost en verplicht je tot niets en dan krijg ook nog eens een advies voor je woning, misschien belangrijker voor ons Nederlanders……… ze doen dit HELEMAAL GRATIS!! Wat voor bewijs moet je nog meer hebben??

  Ik reageer bijna nooit op forums, daar haal je alleen sumiere info vandaan. Ik heb er alleen moeite mee wanneer mensen kost wat kost hun gelijk willen halen en daarmee een mooi revolutionair product voor een enkeling geen kans willen geven.

  Als laatste: deze topic bestaat sinds jan. 2010. In dezelfde tijd heb ik twee lieve dochters gemaakt en op de wereld gezet :-)). Zij groeien nu op in deze gezonde warmte en een ervan gaat zelfs volgend jaar aan de schoolplicht voldoen ;-)))

 90. peter Says:

  Hehe, eindelijk eens duidelijke taal van deze Wimmen. Ook ik heb de panelen van dit bedrijf uit Wijchen (en kreeg ook geen korting ;-)) Zij produceren zelf en waren als eerste op o.a. de Nederlandse markt. Ik heb ze eens gebeld of ze dit forum kennen, natuurlijk zeiden ze, we zijn echter te druk met klanten te bezoeken en hebben geen tijd voor onzin. Als mensen dit geloven is dat hun goed recht en hun eigen verantwoordelijkheid.
  Sinds zij dit product aanbieden zijn er veel cowboy’s bijgekomen die allemaal een graantje van deze markt willen meepikken en een Aziatisch ding proberen te verkopen. Wat deze paneeltjes betreft moet ik Arie gelijk geven, die vreten energie en verwarmen nauwelijks. Maar ja, wat doe je als je voor een duppie op de eerste rij wilt? Of je koopt een goed paneel met een laag verbruik, of je koopt een goedkoop paneel met een hoog stroomverbruik.
  Succes allemaal. Ik ga nu weer lekker in de zon zitten, net als ‘s winters onder een M paneeltje.

 91. PeterZ Says:

  Volgens mij is verwarmen met elektra altijd duurder dan bijvoorbeeld aardgas, tenzij je er andere energie in stopt zoals met een warmtepomp. Maar nieuwsgierig geworden naar de aanbieder van deze infraroodpanelen heb ik even hun website bezocht waarbij mijn interesse uitging naar hun berekening. En die gebruik ik dan hier maar.

  IN hun voorbeeld verwarmen zij een badkamer van 7,5 m2 voor 120 euro per jaar maar dankzij hun gepatenteerde thermostaat wordt dat maar 50 euro per jaar. Als je die bedragen deelt door het aantal vierkante meters kom je op 16,00 resp. 6,67 euro per m2.

  Maar!!! Je badkamertje is dan maar 200 dagen per jaar warm. Je zit dus van mei t/m oktober te rillen als het buiten koud is. Bovendien is het nog maar 3 uurtje per dag warm.

  Als ik dat vergelijk met mijn eigen verwarming op duur propaangas dan ben ik in2011 per m2 14,51 euro kwijt geweest. Let wel, voor 365 dagen per jaar en voor 24 uur per dag op een aangename 21 = 22 graden.

  Het zal in bepaalde situatie best een voordelig systeem zijn maar niet voor mij.

 92. Ook een Wim Says:

  Daar gaat ie weer :-) weer zoiemand die het allemaal beter weet dan iemand die ze zelf in huis heeft. Vriendje van Arie, of zomaar een c.v. installateur?
  Deze berekening klopt wél bij mij thuis, sterker nog mijn badkamer is exact 8,73 mtr2 en ik betaal hiervoor minder dan de berekening van M.
  Je leest waarschijnlijk wát je graag zou willen. Er staat: wanneer men de thermostaat ‘ WAT LAGER insteld bij het niet gebruiken” men is dan NÓG goedkoper uit!
  Ik heb in het begin een energiemeter tussen het badkamerpaneel en het stopcontact geplaatst. Resultaat van een weekend was : gezin met 4 personen, smorgens douchen en ‘s avonds. Temperatuur 23 graden bij het douchen en 17 graden (op advies) bij het niet gebruiken van de badkamer. Als ik b.v. om 19.uur douchte was het om 22.oo uur nog steeds lekker warm. ACUMMULERENDE warmte, ook niet gelezen? Ik verbruikte op beide dagen totaal 1,3 kw/u oftewel 1300w oftewel 0,24,7 cent. (ik betaal 0,19 ct per kw/u aan mijn energieleverancier).

  Voor iedereen die zich achter zijn pc’ tje verstopt……. Bang voor de waarheid? Nodig ze dan uit, het kost je helemaal niets hooguit je wantrouwen.

  Pffff, het niveau is hier soms wel heel erg laag, ik begrijp nu waarom M hier niet reageert, zulke klanten zou ik ook niet willen.

  Gegroet, ik ben en blijf hier weg.

 93. Arie G. Says:

  Aan de reacties van de Wimmen blijkt dat ze weinig kaas hebben gegeten van de natuurkunde. Ook hebben ze mijn artikel niet goed begrepen. Het totale paneelvermogen was 2525 kW en niet dat van een paneel.
  Wat te denken van: ik verbruikte op beide dagen totaal 1,3 kW/u oftewel 1300w. Als je over energie discussieert moet je wel de juiste eenheden gebruiken.
  En panelen van een bepaald vermogen met een slecht rendement bestaan niet. Alle opgenomen energie wordt omgezet in warmte.
  Beweringen dat je een huis dat voor verwarming 3000 kuub gas per jaar verbruikt ook met 9000 kWh aan IR-paneelenergie kunt verwarmen zijn natuurlijk ook een slag in de lucht.

 94. Marijke Says:

  Vanavond heb ik alles hier gelezen, omdat ik geinteresseerd ben. Vond het prachtig allemaal. Waarom? Ik heb een groot, onpraktisch te verwarmen huis. Niet geisoleerd, geen kruipruimte.Dubbele beglazing heeft geen besparing opgeleverd. De gasrekening was jaren geleden al enorm. Ik heb een elektrische CV met zgn. ruimtevaartolie met 3 buizen om zo het water te verwarmen, dat dmv een pomp mijn huis verwarmd dmv convectoren. De kachel zelf is een radiator. Ik heb deze elektrische CV al 18 jaar, meteen toendertijd 100 gld. p/mnd bespaard. Voordeel geen afvoer, geen onderhoudskosten, waarschijnlijk tot aan mijn dood geen nieuwe CV, (er kan heel weinig slijten of kapot gaan), 1 x (in die 18 jaar) een onderdeeltje van 10,00 moeten vervangen. Bij informatie was ons gasbedrijf tegen, want elektra zou altijd duurder zijn. Heb na aanschaf een jaar mijn verbruik, buiten temp. en dichtsbijzijnde bekende temp. notatieplaats genoteerd en opgestuurd toen moest ik opeens warmte en koude dagen invoeren. Want mijn besparing kon niet, want ik moest rekening houden met de vervuiling van de aanmaak van de elektra t.o.v. de gasaanmaak. (m.i. plicht van het elektrabedrijf tot aan mijn meter. Tegen alle adviezen in wel geinstalleerd en….. zeer tevreden. Ik ben geintresseerd in evt. 2 panelen. Dus misschien moet iedereen die deze panelen wel of niet wat lijkt, gewoon op zijn eigen intuitie afgaan en bij interesse mensen benaderen die er al een hebben. Ik heb geen gas meer en nooit de vraag gehad of wij wiet telen. Een nadeel is dat op 380 geen zonnepaneel aan te sluiten is. Heel veel succes allemaal.

 95. Arie G. Says:

  Beste Marijke,

  Dank je voor je reactie. je verhaal is duidelijk. Je bent tevreden. Maar voor mij is het nog niet helemaal duidelijk, want ik sta op het standpunt: meten is pas weten, want zonder meetgegevens kun je geen conclusies trekken.
  Uit sommige reactoes blijkt dat men zeer tevreden is met IR-verwarming, maar niemand vertelt daarbij hoeveel energie er jaarlijks wordt gebruikt.
  Mijn vragen aan jou zijn dan ook:
  - hoeveel kuub gas gebruikte je destijds? En hoeveel kWh?
  - Gebruikte je al een HR-ketel?
  - hoeveel kWh gebruik je nu?
  - is het aantal bewoners in je huis intussen gewijzigd?
  - hoe weet je dat dubbele beglazing geen besparing heeft opgeleverd? De winter na de ingreep kan koud geweest zijn?
  - Hoe warm stook je je huis?
  - Is het aantal kamers dat je warm stookt gewijzigd?
  - Is er iets veranderd aan de isolatie van je woning?

  Ik heb een paar jaar geleden iemand geadviseerd om een elektrisch radiator in de kamer van zijn zoon te vervangen door een waterradiator en die aan te sluiten op zijn CV-verwarming (op gas).
  Zijn elektriciteitsverbruik is aanzienlijk teruggelopen en het gasverbruik iets gestegen. Hij betaalt nu circa € 50 per maand minder aan stookkosten.
  Ikzelf verwarm mijn (nageïsoleerd) hoekhuis uit 1974 met dubbele beglazing. Gasverbruik per jaar circa 1200 kuub, Elektriciteitsverbruik 1500 kWh. Maandelijks voorschotbedrag € 90.

 96. Marijke Says:

  Hallo Arie, dank voor je snelle reactie.
  Eerst je vragen beantwoorden. Inderdaad meten is weten, ik ben een bijhoud-mens met staatjes geweest in de eerste jaren. Tot grote ellende van mijn man, maar hoe kon ik mensen anders overtuigen en mijzelf. Na informatie en berekening toendertijd (18 jaar geleden) bleek de aanschaf van een nieuwe HR ketel veel duurder dan de huidige Atrium electr. CV. De uitvoering leek mijn man zo solide en zelf te repareren/aan te passen/te onderhouden dat wij in het diepe sprongen.
  Kan mijn gebruik aan gas toen niet meer nagaan.Toen waren HR ketels nog erg duur en een levensduur van 10 a 11 jaar.
  In het jaar dat wij dubbele beglazing namen, was het een gemiddelde winter en geen dubbeltje besparing, terwijl verder niets was gewijzigd, ook het volgende jaar niet. Daarbij is de dubbele beglazing nu na 7 jaar aan vervanging toe, want er zit vocht tussen de ramen en garantie geldt niet meer na 5 jaar.
  Sinds 2 jaar is het aantal bewoners gewijzigd en het verbruik lager.
  Vanwege het beroep van mijn man stook ik 23 graden en wij blijven op tot ruim 3 uur ‘s nachts.
  Het aantal kamers is het zelfde gebleven. De laatste 2 jaar meer gaan isoleren, maar het blijft een oud en moeilijk te isoleren huis, de woonkamer is een uitbouw, waarvan wij het dak aankomende weken gaan isoleren. Toen isolatie in zwang kwam waren wij eigenlijk te oud om het terug te verdienen en nog is de verwachting laag, maar dat is niet bewezen natuurlijk.
  De stookkosten toen wij 30 jaar geleden de eerste cv aanlegden, waren ruim 800 gulden per 2 maanden en later bijna 1000 gulden, daarom div. ruimten voorzien van deuren. Ik kook momenteel elektrisch.
  Het huis heeft enkelsteens muren, gebouwd voor 1900, heeft een opp. van 99 ca, en de helft ervan 2 verdiepingen.Waarvan alles aan 3 zijden vrijstaand. Een dikke betonnen vloer, zonder kruipruimte, de vloer van 50 ca boven het beton een beetje geisoleerd dmv een verhoogde vloer met isolatie. Mijn gasverbruik is zeer laag €16,– incl vast recht, want alleen de oude keukengeyser werkt nog op gas om te douchen.Een aansluiting op de CV voor warm water is erg onvoordeling, omdat de CV dan ook zomers aan moet blijven en nu uit staat.
  De watertemperatuur wordt alleen geregeld, omdat een kamerthermostaat op dit systeem niet werkt. Wij hebben een gescheiden systeem, in voor- en najaar klein circuit en in de winter groot met slaapkamers erbij
  Het elektra verbruik is dit jaar op zijn laagst 12.500 kwh en ons voorschotbedrag voor hoog en laag tarief € 231,– p/mnd en blijft hetzelfde voor aankomend jaar. Ons dag- en nachtverbruik is overdag iets mimder, omdat ik rekening houd met het goedkopere tarief.
  Het eerder genoemde voordeel van geen afvoer naar buiten en de CV ketel die een radiator is, was bij aanschaf ook een voordeel, hetgeen in de huidige tijd niet meer zo geldt (denk ik).
  De beste oplossing zou zijn, een geheel nieuw goed geisoleerd huis neerzetten op deze plek, maar dat hadden we dan 20 jaar geleden moeten doen.
  Als je nog meer wilt weten, alleen mijn pincode houd ik geheim.
  Groetjes.

 97. Wim Says:

  Hallo Marijke,
  Op 380 zijn prima zonnepanelen aan te sluiten. Ik neem aan dat je 3 fase hebt, en niet op alle stopcontacten 380 volt staat. Dus sluit je ze aan op 2 fases van de 3, waar 240V op staat. http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning

  Bij een verbruik van 12500kWh heb je 12500/880=14kWp aan panelen nodig. Dat is veel. Dat moet je dan verdelen over 16A 2-fase aansluitingen (3,6kW) in je meterkast. Vandaar dat de meeste inverters 3kW zijn.
  Bij 3 fase mag je maximaal 17kW aan het net leveren. Daar zit je dan net onder.
  Maar per fase is hij afgezekert op 35A. Dat word een puzzel.

 98. Arie G. Says:

  @Wim,

  Hierbij nog even een correctie op jouw commentaar van een elektrotechnicus.
  De spanning tussen elke fase en de nul is 230 Volt. Dus uit elk stopcontact komt 230 Volt. De spanning tussen de 3 fasen onderling is 390 Volt. Maar om die spanning te kunnen gebruiken heb je een speciaal 3-fasen stopcontact nodig. Dat wordt nog wel eens toegepast bij elektrische fornuizen.

 99. Monique Says:

  Geachte Arie,

  Met veel interesse heb ik uw verhaal en de daarop volgende reacties gelezen. De onduidelijkheid wat nu voor ons te doen wordt alleen maar groter. Wij zijn kortgeleden geëmigreerd naar Duitsland, hebben een vrijstaand huis gekocht. Dit betreft een 100 jaar oude, nieuw opgebouwde boerderij, (130 m2 woonoppervlak) met wanden van 30-50 cm dik, dubbel glas en zoals hier gebruikelijk stoken wij de CV’s op olie, met een kachel van 27 jaar oud, welke aan vervanging toe is. Wij hebben ons geïnformeerd over: vlakke warmwatercollectoren of vacuumpijpen, beide ter ondersteuning van de verwarming en warm water, met aanschaf nieuwe ketel, totale investering ong. 21.000 euro. Alternatief is: dak vol met zonnepanelen (dak is 8×12,5 meter) ligt volledig op het zuiden, IR panelen voor het hele huis voor de verwarming en een warmwater-warmtepomp (Dimplex type BWP30HM) voor de warmwatervoorziening (offerte in afwachting). Teveel opgewekte stroom wordt geleverd aan het net (ontvangen wij plm. 18 cent), wanneer we moeten kopen in de winter kost het ong. 26 cent, we betalen dan dus daadwerkelijk 8 cent. Zodra er efficiënte betaalbare accu’s zijn (verwachting 2 jaar??) willen wij volledig onafhankelijk zijn met in het achterhoofd een elektrische auto… In ons onderzoek merken wij dat iedereen zijn eigen systeem aanpraat en een ander afkraakt. Voor ons een complexe materie die veel geld kost en die voor de komende 30-40 jaar moet gaan functioneren. Onze gedachte is dat wij van de dure olie afwillen en onafhankelijk qua energie willen zijn. Graag uw reactie/advies.

  Monique

 100. Arie G. Says:

  Beste Monique,

  Na een gesprek met een duurzaam ondernemer in Waddinxveen, die in zijn bedrijf de CV-ketel heeft vervangen door IR-verwarming, ben ik wat genuanceerder over IR-verwarming gaan denken. Op het zijn bedrijf heeft hij veel zonnepanelen, die 80% van zijn energieverbruik dekken.
  Het voordeel van IR-panelen is dat je de warmte in elk vertrek onafhankelijk van elkaar kunt regelen. Dat is bij CV veel complexer.
  In jullie geval in een goed geïsoleerd huis is het wellicht ook een optie, zeker als je van plan bent om veel zonnepanelen te plaatsen.
  De investering is in ieder geval geringer dan die 21.000 euro.
  Ook bij hoge ruimtes zoals in kerken kan IR voordelen opleveren, want warmte stijgt naar boven.
  Als er een CV-infrastructuur met leidingen zou liggen zou CV nog te overwegen zijn, maar ik begrijp dat dat nu net veel moet gaan kosten.

 101. Jan Willem Says:

  Beste Arie,

  Ook ik ben een afweging aan het maken met in mijn achterhoofd een gaskachel of een IR module in de keuken met aangebouwde serre opp. 30 m2
  Ik heb alle post gelezen op dit forum en ik vind dat je je er een goed onderbouwde mening op na houdt. Waarvoor alle eer!
  Maar hoe komt het dat jk er ondanks alle sommetjes nog niet uit ben? Wat ik van mijzelf ook niet weet of het tegen beter weten in is, of dat ik gewoon gezonde twijfel heb. De Iheat IR verwarming van het bedrijf uit W. spreekt mij op de één of andere manier toch wel aan.
  Ik heb een vrijstaande woning op de vlakte/platteland die we met een op houtgestookte heteluchtverwarming helemaal verwarmen. Heb inmiddels 4.68 KW/p op het dak liggen die ik kan uitbreiden naar een nader te bepalen grootte. (4.7 is ongeveer mijn jaarverbruik)
  Je hebt mij getriggerd met je uitspraak ……ben ik wat genuanceerder over IR-verwarming gaan denken.
  Hoe moet ik dat nu lezen? Betekent dit dat je de eerder gemaakte sommetjes een andere invulling geeft of wat is nu de precieze reden dat je er inmiddels een iets andere mening op na houdt?

  Nogmaals, positieve insteek mijnerzijds en hoop op een prof. onderbouwing. De serre bestaat uit +/- 20 m2 glas en in de keuken zelf zit ook nog een raam van 2 m2 voor de rest is het geheel goed geïsoleerd en op het westen gesitueerd.
  De doelstelling is om deze ruimte keuken met aangebouwde open serre snel warm te maken en te houden, totdat het houtgestookte heteluchtsysteem zijn bijdrage levert en de verwarming min of meer weer overneemt.
  Bvd
  Jan Willem

 102. Dirk Says:

  Op de volgende website: http://ecoheating.nl/infrarood_verwarming/ wordt gesproken over eco-lampen.
  Ze vergelijken gewone electriciteitsverwarming met infrarood verwarming. Je kan opmaken dat er een flinke besparing is tgo gewone electriciteitsverwarming. Kan iemand me vertellen wat ik hieruit moet opmaken? Ik ben een leek in de materie.

 103. Arie G. Says:

  @Jan-Willem,

  In feite is een elektrische manier van verwarmen ruim een factor 2 duurder in vergelijking met verwarming middels aardgas. Maar als het gaat om een relatief geringe hoeveelheid energie voor het voorverwarmen van een serre, kun je natuurlijk best gebruik maken van een IR-paneel.
  Dat moet je dan wel uitrusten met een thermostaat, zodat deze geen energie meer gebruikt als het heteluchtsysteem de functie gaat overnemen.
  Ik zou er in ieder geval wel een energiemeter tussen plaatsen om te achterhalen wat de kosten ervan zijn. Dat kan een bijdrage leveren aan dit discussieforum.

 104. Arie G. Says:

  @Dirk,
  De opstellers van de informatie op de genoemde website zijn geen energiedeskundigen. Ze praten over de eenheid kW/uur (is kW per uur) ipv kWh. Ik neem aan dat ze kWh bedoelen. Als ik de tabellen bekijk, merk ik het volgende op. Het gaat over een kamer van 30 m2. Bij gebruik van een CV-ketel praat men over 52 kWh per dag en bij elektrische verwarming over 72 kWh per dag.
  CV-verwarming heeft een rendement van ongeveer 85%. Daarvoor zou je dus meer energie gebruiken dan bij elektrische verwarming.
  Kloppen de cijfers?
  In mijn nageisoleerd hoekhuis verbruik ik voor verwarming per jaar 1000 kuub, waarbij ik de kamer (47 m2), hal en badkamer verwarm.
  Kosten aan gas per jaar: € 620. Ik stook circa 210 dagen per jaar, oftewel gemiddeld voor € 2,95 per dag.
  1000 kuub gas komt bij 85% rendement overeen met 7650 kWh, oftewel per dag 36,5 kWh. Dat zou ik ook ongeveer gebruiken als ik elektrisch verwarm. Maar energie uit gas is wel een factor 2,5 voordeliger dan elektrische energie.
  Met hun IR-verwarming zou per dag slechts 8 kWh aan energie nodig zijn.
  Als je je gasverbruik in kaart brengt door per elke week de meterstand te noteren (met de gemiddelde buitentemperatuur van het KNMI) kun je je energieverbruik redelijk goed inschatten.
  Als je IR-verwarming wilt gaan aanschaffen, zou ik je adviseren tot het verzoek van een proefplaatsing en dan het energieverbruik eens te gaan meten.

 105. Richard Says:

  Beste Arie,

  Met interesse heb ik je artikel en de reacties gelezen. Graag leg ik ook mijn casus aan je voor. Voor de goede orde: ik ben een leek in alle energie-materie.

  Ik heb een hoekhuis gekocht (jaren ’60), woonkamer 24m2, per etage 40m2. Op dit moment is er geen gasaansluiting, er wordt verwarmd met “normale” elektrische radiotoren.
  In mijn huidige woning, iets groter, maar beter geisoleerd, verbruik ik 1.250m3 gas. Volgens diverse websites is wordt gemiddeld 70% van het gasverbruik gebruikt voor verwarming, de rest is warmwater & koken.
  Laten we gemakshalve aannemen dat het verwarmingsverbruik van gas in mijn nieuwe woning is 1.000m3 is.

  Als ik de woning zou verwarmen met elektriciteit is dit, als ik je rederingen goed gevolgd heb, 1.000 x 9 dus 9.000kWh.
  Als ik de woning zou verwarmen met IR zou dit maximaal 80m2 x 34watt/uur (blijkens in eerdere reactie genoemde website) = 2,7 kWh/uur x 200 dagen x 8 uur dus 4.352 kWh kosten.

  1.000m3 gas kost mij 620 euro plus circa 200 euro vastrecht is 820 euro
  4.352kWh electriciteit (extra, dus zonder vastrecht) kost mij 990 euro (o.b.v. 0,23/kWh)

  Kun je me tot zover volgen en ben je het met me eens?
  Zijn er nog zaken die ik over het hoofd gezien heb?

  Om te bepalen wat in mijn situatie het meest voordelig is, is de basisinvestering dus cruciaal; het verschil op jaarbasis is ‘slechts’ 170 euro, op basis van prijsniveau 2012.
  Ben je dit ook met me eens?

  Ik ben benieuwd naar je reactie. Overigens ben ik tot op heden nog geen negatieve recenties tegengekomen van mensen die IR daadwerkelijk (langdurig) geplaatst hebben. Ken jij anderen met negatieve (praktijk)-ervaring?

  Alvast bedankt voor je reactie!
  Mocht je nog aanvullende vragen en/of aandachtpunten hebben, houd ik mij zeker aanbevolen!

 106. Arie G. Says:

  Beste Richard,

  Je energiebehoefte per jaar voor verwarming is o.a. afhankelijk van het buitenoppervlak van je woning, de isolatie en de gewenste temperatuur.
  Om te weten wat je nodig hebt is het zinvol om je elektraverbruik van de huidige radiatoren eens te meten over een periode van een paar dagen. Via het KNMI kun je met de gemiddelde buitentemperatuur over die periode dan wel ongeveer berekenen wat het jaarverbruik zal zijn.
  De beheerder van de website http://ecoheating.nl/infrarood_verwarming/ gebruikt een eenheid van Watt/uur. Kennelijk begrijpt men niet dat de eenheid Watt=Joule/sec een vermogenseenheid is. Vermogen is energie per tijdseenheid.
  Ik vermoed dat men bedoelt dat men voor 30 m2 bij 8 uur stoken per dag gemiddeld 8 kWh aan energie nodig heeft. Voor 80 m2 zou dat 8/3 maal zoveel zijn = 21,3 kWh per dag. Over 200 dagen is dat 4266 kWh.
  Ik kom dan ongeveer uit op jouw berekening.
  Maar de vraag is of de aanname juist is. Je kamer is meestal warmer dan de slaapkamers. Met IR stook je t.o.v. andere vormen van verwarming alleen zuiniger als de gemiddelde temperatuur lager is, want het energieverlies naar buiten is evenredig met het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur en omgekeerd evenredig met de warmteweerstand (isolatie). Als bij IR-verwarming (ook een vorm van elektrische verwarming) de temperatuur bij de muren en ramen lager is en je toch een behaaglijk gevoel krijgt in de ruimte zou de redenatie kloppen. Maar in mijn experiment was mijn ervaring anders en kostte IR-verwarming het dubbele t.o.v. aardgas. Maar het was op dat moment een zeer koude periode en was de capaciteit van de IR-panelen eigenlijk ontoereikend.
  Volgens mij is het bij een goede leverancier altijd mogelijk om gewoon een paar losse proefpanelen te laten plaatsen en dan het energiegebruik in een bepaalde periode te meten (en te relateren aan de gemiddelde buitentemperatuur).
  Je krijgt van leveranciers meestal lovende informatie over hun producten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

 107. edwin kolkman Says:

  Beste Arie, Al enige tijd wil ik mij verdiepen in IR-panelen. Jouw artikel heb ik met grote belangstelling gelezen. Ook prettig dat er kritische geluiden zijn. Dit verbreedt toch wel mijn onderzoek wat ik zoek. Bovendien heb ik nog niet vermeld dat er veel begrijpelijke taal wordt gesproken zowel door jou als door de anderen.
  Mijn case; ik heb een bedrijfsunit “een blikken doos” 1500 m3, Een kantoor heb op een verdieping, 100m3. Ik heb er nu geen verwarming, verbruik ook geen gas. Om het comfort toch iets op te vijzelen tijdens kantoordagen in de wintermaanden zoek ik een systeem om een warme werkplek te creeren. Wat ik begrepen heb van wat ik geinformeerd heb is om een eenvoudige IR-paneel te laten stralen naar de werkplek. Zeer lokale warmte, korte inschakeltijd, Lijkt mij weinig energie-verslindend.
  Stel ik plaats een paneel onder het bureau (voor de benen) en een twee meter boven het bureau (voor het bovenlichaam). Hoe groot moeten die panelen dan zijn is daar iets over te zeggen? Werkt het uberhaupt wat ik bedacht heb.

 108. Arie G. Says:

  Beste Edwin,

  Gezien het probleem dat je schetst lijkt jouw voorstel wel zinvol.
  Hoeveel vermogen je nodig hebt weet ik niet exact.
  Er is een bedrijf in Waddinxveen, waar men met een soortgelijk probleem had. Men heeft daar op dat gebouw heel veel zonnepanelen geplaatst en vervolgens de centrale verwarmingsinstallatie vervangen door in de bedrijfsruimtes en kantoren zonnepanelen te plaatsen. En dat functioneert naar tevredenheid. Ik zal je van de persoon die ik daar gesproken heb het telefoonnummer en de bedrijfsnaam via e-mail doorgeven. Wellicht kan deze persoon je wat meer praktische info verstrekken.

 109. hilly Says:

  hoi Arie, hallo allemaal.
  Plan: Bed en Breakfast! Met IR & PV
  we hebben een huis op het oog (slecht geisoleerd, oude convector verwarming met ketel uit 98 en electrische warmwater boiler en dus energiekosten voor huidige eigenaar ( 4 personen en huis van 270m2) van thans ong.450 per maand..:(

  meestal is men gefixeerd op de hypotheekkosten, maar het zijn vaak de indirekte kosten waar je op de duur op gaat leegbloeden.

  Onze wens:
  a.niet meer afhankelijk van grillige prijsontwikkelingen en belastingen op basis behoeftes als energie.
  b. 1x goed investeren zonder groot onderhoudsposten:
  c. auttarch zijn: dus IR samen met PV ( ideale Zuiduitrichting en genoeg plek voor de PV.
  d. vooral flexibel zijn om tegemoet te komen aan het wisselende gebruik / behoefte van verwarming:
  N.B. het dan verwarmen per kamer wanneer er ook gasten zijn in ons aanstaande B.& B.; bezettingsgraad van 50% is realistisch in de zomer; winter- niet echt seizoen!

  Mijn rekenvoorbeeld:
  ik heb van producenten in Duitsland gelezen dat men eigenlijk min. 60 watt per m2 woonoppervlakte moet rekenen.
  Verwarmingsperiode is aangezet met 180 dagen

  A.Permanent bewoond eigen woondeel: ja, volle verwarmingsperiode
  154 M2 woonopp x 60 Watt= 9,2KW x 6 uur x 180 dagen

  Gastendeel: in de zomer hoef je niet te verwarmen!
  sowieso een bezettingsgraad van 50% en in de winters nauwelijks seizoen: maar toch! de boel niet te koud laten worden- dus:

  B. Het gastendeel is 120m2 woonoppervlakte x 60 watt= 7200 watt=7,2 KW
  7,2 KW x 6 uur x 30 Verwarmingsdagen

  on top komt dan de gewone verbruik van Electra: met een verwacht gebruik per annum van 3.500 KWh

  nu ben ik dus echt een leek, maar dus wel bereid te leren!

  Vraag: wat is dan eigenlijk ons totaal jaarverbruik gebasserd op deze cijfers.

  daar het piekgebruik / piekbehoefte dus duidelijk in de winter ligt
  volgende vraag:

  hoeveel stroom moet ik opwekken via mijn PV??
  m.a.w. dat ik zomers genoeg kan generen voor ons gebruik in de winter?

  Vraag: hoeveel zonnepanelen hebben we daarvoor nodig?

  Vraag:en is er een max. wat wij in de zomertijd aan het net mogen toeleveren?

  Verdere suggesties welkom!

  bij voorbaat dank!
  ps er is hier geen RSS feed: jammer!
  ik kan anders wanneer gewenst mijn direkte email doorgeven.

 110. hilly Says:

  Arie..
  1.wat vind je van
  https://www.windcentrale.nl/hoe-werkt-het

  2. is dat een goed alternatief voor de PV?

 111. Arie G. Says:

  Beste Hilly,

  Het aanleggen van een PV-installatie is sowieso nuttig. Om het gemiddelde verbruik van 3500 kWh per jaar op te wekken heb je circa 17 PV-panelen nodig van 240 Wattpeak.
  Wat betreft de Windcentrale. Er is een alternatief. Ik ben al 20 jaar lid van de Windvogel. Zie http://www.windvogel.nl. Deze windmolenvereniging heeft 6 windmolens en levert al stroom aan eigen leden.
  Voor eenmalig € 50 ben je al lid. Je wordt dan mede-eigenaar van de windmolens. Verder bemiddelt de Windvogel in het verkrijgen van 15% korting op een PV-installatie.
  Ik ben je eerste vraag nog aan het analyseren. Wellicht is het goed om te weten hoeveel m3 gas de vorige eigenaar gebruikte en hoeveel kWh.
  Dat geeft wat meer informatie. Verder is het handig om te weten wat er aan isolatie is gedaan en of je het hele huis warm wilt stoken of alleen de woonkamer, keuken en badkamer.
  Die 60 watt per m2 zou weleens het vermogen kunnen zijn dat maximaal nodig is in extreme omstandigheden. In het voor- en najaar heb je minder nodig. Je gaat verder uit van 6 uur stoken op een dag over 6 maanden. Dat is wat aan de korte kant. Normaal verwarm je een woonkamer van 8 uur tot circa 23 uur, dat is 15 uur op een dag. Ik stook over circa 7 maanden.
  Van mijn eigen hoekwoning met eerste verdieping en zolder verwarm ik de kamer met keuken(47 m2) en badkamer. De spouwmuur is nageïsoleerd. Verder heb ik het dak en ook de vloer geïsoleerd. Ik gebruik per jaar ongeveer 1250 m3 gas met inbegrip van de verwarming van het tapwater.
  1250 kuub gas heeft een verbrandingswaarde van 1250 x 9 kWh = 11250 kWh. Als het rendement van de CV-installatie 85% is, blijft daar 9562 kWh van over.
  Als ik op dezelfde manier met infrarood of elektrisch zou verwarmen heb ik dus circa 10000 kWh nodig. Om die behoefte met IR-panelen te dekken zou ik 48 zonnepanelen (van 100×165 cm) nodig hebben.
  Maar met IR kun je selectief verwarmen. Dat kan het verbruik enigszins beperken.
  Verder is een elektrische boiler ook duur in gebruik.
  Dit is een energievreter die bovenaan staat op de lijst van energieverbruikers. Zie de website van MilieuCentraal.
  Ik stuur je verder wel een e-mail, want ik krijg het commentaar door via mijn e-mailadres.
  Als mijn internet weer werkt (ik hoop a.s. maandag), stuur ik je een e-mail. (Ik werk nu tijdelijk met de wifi van de buren).

 112. hilly Says:

  goh wat fijn dat je zo snel reageert..dank je wel.( en aardige buren heb je)

  we gaan volgend weekend het huis bezichtigen en weten dan meer over de isolatie ( maar veel verwacht ik er niet van, laaste reale verbouwing was in 1978).. dan weet je het wel..

  ik vraag bij de makelaar de info op over het gebruik van de huidige eigenaar ( zal wel eens moeilijk kunnen worden, scheiding- huis staat al 2 jaar leeg! de pest voor zo een charmant oud schatje)

  van ons (toekomstige ) privewoondeel:
  die 154 m2 woonopp.:
  een deel daarvan is helemaal zonder aansluiting, geen cv, nix
  dit bestaat uit:
  een huidige bijkeuken die we willen omvormen tot besloten badkamer 15m2 ( wij verwarmen een badkamer eigenlijk zelden. ons gebruik is uitsluitend voor het moment als we ons er langere tijd in ophouden en anders is de deur gewoon dicht.
  1 werkruimte die we gaan omvormen tot semi open keuken 20m2 ( keukens wordt door ons ook eerder zelden verwarmd. wel fijn als je bij behoefte even het topje van de frisheid eraf kan halen, maar meer toont ons gedrag niet. nu hebben we daar geen deur gepland, dus is er wel een koude brug die richting woonruimte komt.

  Ook in de toekomstige woonruimte is geen installatie!
  is thans de inpandige schuur ( 38 M2): die om te vormen is tot woonruimte 38m2: hier staat thans de huidige cv aansluiting opgesteld en is een additionele schoorsteen.. volgens mij ook genoeg rookkanaal voor aansluiting voor een houtkachel !!
  door de houtkachel wordt dit toekomstige woondeel wel lekker meeverwarmd.
  je ziet we hebben hier zo’n 75 m2 woonopp. zonder cv aansluiting – vandaar onze gedachten richting IR-

  uitsluitend de huidige woonkamer ( 57) die we zouden omvormen tot kantoor/ slaapkamer heeft die hetelucht radior.

  Daarnaast:
  het deel wat wij voor de Bed en breakfast willen gebruiken ( 120 M2) is in z’n geheel wel aangesloten ( maar op die hete lucht radioator- bij geen goede isolatie..)
  hier jedoch is het gebruik anders als bij het prive deel: gasten komen eerder in de zomer als in de winter. ( zie vorige post)

  alvast bedankt Arie!
  ps:
  ik heb voor de gein nog eens gekeken wat ik voor energiebelasting en trasnportkosten betaal voor de eigen energie rekening.. er komt maar liefst 76% ( zesenzeventig procent!!! )bovenop de rekening! en dat is dus het deel waar ik helemaal allergisch van wordt.
  wij zijn spaarzaam met energie maar de staat pakt je en de energiefirma pakt je..
  en dit is voor ons ook de grote impuls om autark te willen / moeten zijn – straks een nominaal klein pensioen later betekent: de dan aanvallende dagelijkse kosten op een minimum wensen te moeten beheersen.
  De Bedoeling woon en B&B deel zoveel mogelijk energie neutraal te hebben en dus geen energieverzekering/ transportkosten en andere grappen.

  nu kunnen we nog een bedrag investeren, het daarna rustig af te kunnen schrijven om strakies,(energie) zorgen vrij te zijn.
  tsja ik moet me daar mee bezig houden, ogen dicht doen voor de realiteit betekent later tot de kategorie energie armoede te horen.. en die groep groeit heel snel aan!!)

  tot gauw dan maar weer en een fijne zondag

 113. hilly Says:

  hoi arie, grappig door jouw posts werd ik me eerst bewust hoe anders wij verwarmen..jij zit op 7 maanden en 15 uur per dag.

  nu zijn wij heel sterk door het duitse heizperiode gevormd: d.w.z. de verwarming is zo ingesteld dat hij maar 6 maanden per jaar werkt.. de zogn. gesetzliche heizperiode.. en in het begin heel beizar, maar ach we zijn er nu aan gewend en het is prima te doen.

  en zo heeft de mens zo zijn gewoontes:
  wij doen in de winter sochtends even de verwarming aan ( hier is alles dus wel goed geisoleerd) het topje van de kou is er af.
  het kantoor is wel aan de hele dag, maar ondanks isolatie de cv haalt het nooit mijn koede voeten te warmen ( altijd 2 paar sokken aan)
  slaapkamer is zelden aan, moet echt diep minus zijn.
  de woonkamer wordt pas savonds weer opgewarmd.

  mijn partner doet ook altijd bij alle weertypen de ramen en de deuren open om te luchten.. dat zorgt dan wel weer voor irritatie want de warme lucht van de cv is dan weg. ( daarom zon’e warme lucht cv / warmtepomp e.d. niet zo slim als je zo een partner hebt als ik

  m.a.w. dus na reflectie over ons gebruik/ gedrag:
  die 6 uur per dag en gedurende 180 dagen.. dat is onze realiteit- ik heb hier kantoor aan huis en beide werken we vanuit huis. dus ook daar is de status quo al bepalend voor de toeksomstige B&B situatie

  natuurlijk zullen we in het evt. aan te schaffen huis ook iets richting isolatie moeten doen- logisch..

  goh fijn dat ik iemand heb om mee te kunnen beraden..
  nogmaals mijn dank

 114. Arie G. Says:

  Hoi Hilly,

  Er valt met isolatie heel wat te besparen. Dat is in feite een vereiste.
  Ik ben er al vanaf 1979 mee begonnen. Het resultaat zie je in het artikel dat ik al enkele jaren geleden plaatste.
  http://www.olino.org/articles/2006/07/12/energiebesparing-thuis-een-praktijkgeval
  Mijn gasverbruik (oorspronkelijk ruim 4000 m3 per jaar) heb ik tot 1/3 kunnen reduceren.
  In principe is gasverwarming efficiënter, daar je verbranding thuis laat plaatsvinden met een rendement van circa 85%. Aardgascentrales hebben een rendement van 40 tot 50%. De overblijvende elektrische energie wordt getransporteerd naar je huis, waardoor er aan koperverliezen (warmte) nog eens 5% vanaf gaat. Daardoor is elektrische energie een factor 2,5 à 3 keer zo duur als gelijkwaardige energie uit aardgas. Alleen kun je elektrische energie wat beter regelen, uit- en aanzetten wanneer je het nodig hebt.
  Mijn stookgedrag is inherent aan de eigenschappen van vloerverwarming.
  Het kost zeker 2 uur tijd om mijn kamer een graad in temperatuur te laten stijgen. Verwarming m.b.v. radiatoren is veel sneller.
  Ventileren via de roosters in de HR++ ramen doen we meestal ‘s nachts.
  Zie ook de website van MilieuCentraal:
  http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen
  Nog wat info over zonnepanelen.
  Ik heb in november 2011 er 3 panelen bijgeplaatst. Resultaat 600 kWh/jaar. Ik heb een terugverdientijd berekend van 9 jaar, rekening houdend met rente en de verwachte prijsstijging van de energiekosten.
  Zie mijn artikel: http://www.olino.org/articles/2012/06/25/breng-systematisch-uw-elektrisch-energieverbruik

 115. hilly Says:

  hoi arie.. dank voor je reactie.
  ja met vloerverwarming heb ik in een vorig huis ook gemerkt dat het je stookgedrag beinvloed..
  en helemaal met je eens:ik heb me al verdiepd in evt. nieuwe HR++ vensters. heb ooit eens ergens gelezen dat min 25 % v/d warmte swoepdiwoop door oude vensters verdwijnd.

  bestaat er zoiets als een energie consultant voor particuliere huishoudens? maw. iemand van het vak die je huis bezichtigt, een concept kan opstellen gebaseerd op de specifieke situatie van het huis en je gedrag / wensen/ ..

  kan zijn dat er een vakorganisatie / dakverband is waar je per provicie iemand als aanspreek partner hebt.
  Natuurlijk tegen een vergoeding, logisch.

 116. elena Says:

  Beste Arie,
  In je vergelijk ga je geheel theoretisch te werk, Je formules staan als een huis.
  Maar wat ik in de berekening mis is het volgende:
  Als je je huis verwarmt met CV dan heb je een aantal nadelen:
  De radiatoren gaan boven niet aan als je beneden niet stookt.
  Het moet immers beneden eerst kouder worden dan je ingestelde temperatuur voordat de ketel gaat pompen.
  Daarnaast worden alle vertrekken volledig verwarmd en moet je ook rekening houden met een aanzweltijd,
  De IR panelen maken het nu juist mogelijk om alleen te verwarmen wat op dat moment noodzakelijk is,
  Je zou zelfs in een grote woonkamer de eetruimte ‘s-avonds niet hoeven te verwarmen en ‘s-ochtends de tv hoek niet.
  Ik las al ergens dat je met een simpele begeginsdetector (PIR) panelen kunt aan- of uitschakelen.
  Electra mag dan wel 2,4 keer duurder zijn dan gas, maar als je op deze manier efficienter kan stoken en je je verbruik kunt halveren dan ziet het plaatje er al heel anders uit.
  Ik kom zelf in Almere Poort te wonen en daar hebben ze geen gas.
  Ik krijg een Nuon stadsverwarming door mijn strot geduwd (wel even 7 mille aftikken!) en een belachelijk hoge vastrecht (zo ergens tussen de 500 en 600 euro p/j).
  Je snapt dat ik van alles zoek om daar zo snel mogelijk van af te geraken…
  IR zou een mooie vervanger kunnen zijn. Helaas lees ik nog te weinig positieve gebruikersreacties…

 117. elena Says:

  Vergeet ik nog wat ik eigenlijk wilde melden:
  Gisteren (13 april 2013) zond SBS 6 een aflevering uit van het Engelse programma De Grote Verbouwing (aflevering 142). Deze mensen wilde duurzaam bouwen en bouwde een kolossaal huis met zwembad en enorme raampartijen.
  Het huis werd louter verwarmd door ramen die zelf IR uitzonden. Dit werd gemaakt door een Belgisch bedrijf. Ik heb me suf gegoogled, maar nergens vond ik iets met IR Ramen.
  De hamvraag was natuurlijk na twee jaar en werkt het ook? Het antwoord was Ja en ze waren totaal aan electricieteit 1000 pond (1500 euro) per jaar kwijt. Dit is inclusief koken en ander huishoudelijk apparatuur.
  Die ramen zullen wel wat gekost hebben, ik ga nog even verder googelen. Als iemand ze gevonden heeft, houd ik mij aanbevolen!

 118. Arie G. Says:

  Beste Elena,

  Je hebt gelijk wat betreft de tekortkomingen van een cv, waarbij je boven niet kunt stoken als de thermostaat beneden niet vraagt.
  Er zijn echter wel mogelijkheden met gescheiden circuits en een extra thermostaat.
  Jouw probleem ligt anders. Bij stadsverwarming zijn de vaste lasten vanwege de investering hoog, waardoor het niet stimuleert tot zuinig stoken.
  In dat opzicht zou IR mogelijkheden bieden, omdat je daarmee gedoseerd kunt verwarmen. Daarmee zou je efficiënter kunnen verwarmen, maar of je daarmee de hogere energieprijs kunt compenseren is voor mij de vraag. Je haalt nergens van het Internet de resultaten van twee vergelijkbare situaties, waarin op een andere manier wordt verwarmd.
  Je zou wat dat betreft eens kunnen beginnen met een IR-paneel in een kleinere ruimte, b.v. de badkamer en dan de radiatorknop dichtdraaien.
  Een andere optie is verwarmen met luchtwarmtepompen (omgekeerde airco-units). Die werken ook wel op elektrische energie, maar onttrekken daarbij extra warmte van de buitenlucht.
  Helaas kan ik je daarover ook geen meetresultaten voorschotelen.
  Wat betreft de casus van de TV-uitzending. Dat is lastig te beoordelen. Je zou het aantal kWh’s moeten weten, dat wordt verbruikt. De energieprijs kan daar wel veel lager liggen dan in NL. Neem b.v. Zweden. Daar is de energieprijs lager dan de helft van ons tarief.

 119. elena Says:

  Wat ik eigenlijk probeerde uit leggen is dat we appels met peren aan het verglijken zijn.
  Als je het huis voorziet van IR panelen en het precies zo verwarmt als we gewend zijn, dan heb je volkomen gelijk en is deze wijze van verwarmen te duur.
  De truc is nu juist gebruik te maken van de eigenschappen van IR.
  Stel je hebt een open keuken. Via normale verwarming wordt deze ruimte automatisch meeverwarmd als je de woonkamer verwarmt.
  Met IR panelen zou je nu de keuken alleen verwarmen als je aan het koken bent. Wat ik ervan begrijp is dat de directe stralingswarmte je lichaam het gevoel moet geven alsof je in het zonnetje staat te koken; ook al is de omgevingstemperatuur 10 graden.
  Zodra je klaar bent met koken, stopt het verwarmen en heb je 1 uur ‘duur’ staan verwarmen ipv 16 uur ‘goedkoop’.
  Ook hoeft het hele vertrek niet de gewenste 21 graden te worden, maar gaat het erom dat op de belangrijkste plaatsen (zitplaatsen) de lichamen bereikt kunnen worden door de straling. Althans, dat is de theorie.
  Op het web kan ik weinig ervaringscijfers vinden. Als er al wat te vinden is, is het van de leveranciers afkomsting.
  De enige manier om hier achter te komen is zoals je zelf al aangeeft: Een aantal panelen op proef nemen en ondervinden of de koude omgevingstemperatuur (want het vertrek wordt dan NIET verwarmd tot ‘kamertemperatuur’) voldoende wordt gecompenseerd door de directe stralingswartme…
  To be continued…

 120. benny Says:

  Ik zou graag de ervaring horen van Dhr Mario mulders in Schotland.

 121. Mark Says:

  Beste Elena. Als iemand er hier helemaal niets van begrijpt dan ben jij het wel, jij vergelijkt inderdaad appels met peren. In principe heeft elke keuken standaard een verwarming, nu nog vaak c.v. Net als met dit conventioneel verwarmen zal men in een keuken ook een infrarood-panel moeten plaatsen. Alle warmte verplaatst zich, ook naar andere ruimtes, ook hier een gelijke verwarming als al het andere.

  Is je omgevingstemperatuur 10 graden en staat en zet je, je thermostaat op 15 graden zal elke verwarming aan slaan en gaan verwarmen. Is de temperatuur behaald zal elke thermostaat het verwarmen stoppen. Wat heeft dit met koken van doen??

  Een goed panel zal een juiste stralingshoek moeten hebben, zo niet, moet men meer panels plaatsen. (met meer panelen meer energieverbruik) Ik ken een panel dat 160 graden breed straalt, het kan dus wel.

  Er wordt veel Chineesche downkwaliteit ingekocht door de heren handelaren, vaak met een zeer simpele thermostaat, een laag comfort en een hoog verbruik zijn dan het resultaat. Je goed laten informeren is dus van groot belang.

  Maar Elena, je hebt de klok horen luiden, nu nog even de klepel zoeken.

 122. Mark Says:

  Nog even dit.
  Ik heb verschillende leveranciers bij mij thuis uitgenodigd omdat ook ik nieuwsgierig ben, hierdoor ben ik veel wijzer geworden. Er worden veel simpele infraroodpaneeltjes verkocht, vaak ook als “leuke” schilderijtjes of fotolijst. Een simpel ir-paneeltje is vaak ook niet meer als een bijverwarmings-kacheltje met het bekende hoge energieverbruik.

  Zoek een professioneel bedrijf en laat je hierdoor informeren. Kijk ook vooral naar de achtergrond van een bedrijf. Soms zijn het handelaren die b.v. ook nog schoonheidsproducten, massagestoelen, e.d. uit China bestellen of zij doen dit naast een vaste baan erbij.

  Je ziet, ik heb me goed laten informeren door een professioneel bedrijf met vele jaren ervaring op dit gebied. Ik verwarm er overigens sinds 2 winters mijn woonkamer (53mtr2) mee (2 panelen) en ben zeer tevreden.

  Mark.

 123. Jan Says:

  Beste Mark
  Ik zou graag in contact willen komen met de professional die jou de 2 panelen heeft geadviseerd met tevreden resultaat.
  Wil je svp mij de contactgegevens mailen. Bij voorbaat bedankt.
  Vriendelijke groeten
  Jan

 124. Jan Says:

  Mark
  hierbij nog even min mailgegevsn: jancullens@gmail.com
  gr

 125. Arie G. Says:

  Onlangs las ik op de website van heatnet (een leverancier die ook IR-panelen verkoopt) een m.i. objectief verhaal over IR-verwarming.
  Zie: http://www.heatnet.nl/faq/faq.php?q_id=44
  Men vindt dat IR-verwarming voor kleine ruimtes vanwege de onafhankelijke controle en dosering zinvol kan zijn. Men raadt echter af om IR-verwarming te gebruiken voor grote ruimtes.
  Ik constateer uit de reacties dat er tevreden gebruikers zijn, maar meestal wordt er niet bij vermeld wat het jaarverbruik in kWh-en is.
  En ik denk dat juist dat voor veel mensen een interessant gegeven is.

 126. John Says:

  Beste Arie, ik heb zelf sinds 3 jaar infraroodpanelen van M. Mijn huiskamer is bijna 80 mtr2 groot en heeft grote ramen (4 mtr breed, 2,30 hoog). Ik heb mijn bedrijf aan huis (165 mtr2. Ik had besloten om na een periode van 2 jaar te beslissen of ik ook mijn bedrijf hiermee wilde verwarmen. Echter………… al voordat de eerste winter voorbij was, waarin ik ervaring heb opgedaan in mijn huiskamer, heb ik direct een bestelling gedaan bij M om de gehele 165 mtr2 van mijn bedrijf ook met infrarood te laten verwarmen.

  IK BEN DUS ZEER TEVREDEN, vooral ook over het lage energieverbruik. Ik vermoed sterk dat je om persoonlijke redenen zo negatief over dit product post. Je doet dit product namelijk veel onrecht aan. Ik lees hier ook alleen van mensen die geen ervaring hebben over dit relatief nieuwe product. Wat ik niet begrijp is waarom men geen demonstratie aanvraagt bij een professioneel bedrijf ??? Je voelt dan zelf of het wel of niet werkt en je kunt meteen het energieverbruik controleren. Wat is hierbij het probleem?

  Je hebt het over het verbruik. Als je hier nu kunt aangeven welke temperatuur we op b.v. 18 december 2013 hebben en welke temperatuur men over 50 verschillende woningen met 50 verschillende bewoners (appartementen, hoekwoningen en vrijstaande woningen instelt dan ben je een hele pief. Zolang je namelijk niet vooraf een exacte temperatuur weet kun je ook geen verbruik opgeven.

  Ik ben in ieder geval zeer tevreden. Wat betreft Heatnet, misschien moeten ze een beter product in het assortiment opnemen. Tjonge, jonge, wat een zinloze discussie hier.

 127. Arie G. Says:

  Beste John,

  Bedankt voor je reactie.
  Ik heb als milieubewust persoon niets tegen producten die op een efficiënte manier warmte produceren. Maar door mijn weliswaar korte ervaring met IR-panelen kreeg ik een ander beeld en dat kon ik theoretisch onderbouwen.
  Als er anderen zijn die positieve ervaringen hebben, zou ik mijn mening moeten bijstellen en is deze discussie zeker niet zinloos.
  Ik adviseer daarom ook om leveranciers van IR-panelen te vragen om een proefplaatsing.
  Je geeft aan dat je tevreden bent, vooral door het lage energieverbruik.
  Maar een laag energieverbruik is ook maar een relatief gegeven. Wat bij de een hoog is, is bij de ander laag. Ik ben geïnteresseerd in het jaarverbruik in kWh, het type woning en het verwarmingsgedrag zoals o.a. de ingestelde kamertemperatuur.
  Wat betreft de inschatting van het energiejaarverbruik op basis een meting over een periode kan ik aangeven, dat het mogelijk is om van elk huis een grafiek te maken waarin de relatie wordt gelegd tussen de gemiddelde buitentemperatuur en het energieverbruik per etmaal.
  Dat is een ongeveer een rechte lijn. Als je b.v. in een wat koudere periode een meting doet gedurende een week, heb je één punt op de grafiek. Als je dan nog een tweede punt vindt met een verschillende buitentemperatuur, kun je de lijn zo ongeveer construeren.
  Als je dan ook nog de gemiddelde buitentemperatuur over de stookmaanden uit de website van het KNMI haalt, kun je binnen bepaalde marges het jaarverbruik bepalen.
  Met dat verbruik kun je met het gegeven van het type woning en het stookgedrag van de bewoners (hoe warm stookt men de kamer) inschatten of het verbruik hoog of laag is.

 128. paul Says:

  Arie,

  is de isolatiewaarde van dubbelglas hetzelfde voor stralingswarmte als voor convectiewarmte?

 129. John Says:

  @ Arie,
  Ik denk niet dat er een bedrijf is dat ingaat op deze zinloze prietpraat. Ik heb je foto nog eens goed bekeken en kom tot de volgende conclusie.
  Voor het plaatsen van een panel wordt door mijn leverancier M het plafond geadviseerd, jij hebt hem staan voor een muurtje, achter een plant, een bureaustoel ervoor en ergens in een hoekje. Jij als \specialist\ moet toch weten dat een paneel vrij baan moet hebben om de warmte in de ruimte te kunnen sturen om hierdoor de ruimte te kunnen verwarmen? Je moet dan toch ook weten dat het niet mogelijk is om temperaturen te regelen met een eenvoudig stekkerthermostaatje? Alleen met een goed product, dus geen \Chinese downkwaliteit in combinatie met een Chinese stekkerthermostaat\ maar een speciaal voor infraroodverwarming ontwikkelde thermostaat en een goede plaat zal het lage energieverbruik geven.

  Niet dat ik me laat uitdagen door je discussie, maar ik voelde me wel aangesproken door je bewering dat ik niet de juiste keuze hebt gemaakt. Ik ben accountant maar door de informatie die me toen door mijn leverancier M is verstrekt is het me hier duidelijk geworden dat ik toch wel wat meer specialisme bezit dan menig \ander\.

  In ieder geval……. de kwantiteit van deze \discussie is vele malen hoger dan de kwaliteit.

 130. Arie G. Says:

  Paul,

  De vraag over de isolatiewaarde van dubbelglas is door mij niet simpel te beantwoorden. Ik zag een artikel hierover op wikipedia.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbel_glas
  Misschien geeft dat het antwoord dat je vraagt.

 131. Arie G. Says:

  Beste John,
  ik heb de panelen ter test aangeboden gekregen door een leverancier.
  Wellicht is het plafond een betere plaats voor een IR-paneel.
  Ik zou deze discussie niet als prietpraat willen bestempelen. Leveranciers van IR-panelen schermen met het lage vermogen van de panelen. Over de energiekosten wordt niet gesproken. Bij lagere vermogens moet een paneel langer aanstaan om dezelfde hoeveelheid energie te kunnen leveren.
  Verder constateer ik dat nauwelijks reacties binnenkomen waarin wordt ingegaan op de kosten, want daar ging het in mijn artikel wel om.
  In mijn nageïsoleerd hoekhuis van 1974 verbruik ik ongeveer 1000 m3 gas voor verwarming en 200 m3 voor tapwater en koken. Kosten voor verwarming komen dan op circa €50 per maand. Mijn elektriciteitsverbruik ligt afgezien van de teruglevering van mijn zonnepanelen op 1500 kWh per jaar.
  Ik zou wel eens willen weten hoeveel iemand met uitsluitend IR-panelen per jaar betaalt aan de verwarming.

 132. Hessel Rienks Says:

  Wat mij opvalt, is dat in de test situatie verslag wordt gedaan van de luchttemperatuur. Infrarood verwarming verwarmt het lichaam zelf en niet de omgeving van het lichaam en dus ook niet direct de lucht. Ik zou graag lezen of het comfortabel voelde of juist niet.

 133. Arie G. Says:

  @ Hessel,

  Wellicht vind je het commentaar van Henri op de windvogel-website van 15 september over hetzelfde onderwerp interessant.
  Zie: http://www.windvogel.nl/2010/05/31/infrarood-verwarming-is-duur/#comment-1957.
  Tijdens mijn experiment was de buitentemperatuur ‘s nachts circa -10 graden. Dan lekt er vrij veel warmte weg naar buiten en is de temperatuur als je even buiten de IR-straling loopt vrij laag. Dat voelde niet zo comfortabel aan, omdat je in een bepaalde ruimte grote temperatuursverschillen krijgt.
  Maar als het volgens jou niet om de omgevingstemperatuur gaat, waar ga je dan je thermostaat plaatsen? Je moet toch ergens een mechanisme hebben om de temperatuur te regelen en de panelen te kunnen schakelen.
  Ik kan me best vinden in het idee dat je alleen warmte nodig hebt op de plek waar je bent, maar als je met meerdere personen bent geldt dat ook voor de anderen.

 134. w.bremmer Says:

  Heb sinds maart 2013 zonnepanelen op m’n dak. Ik weet het nog niet precies, maar verwacht wel zo’n 1000 kwh over te hebben aan stroom. Dit wil ik liever niet terug leveren aan het net, maar wel bijv. gebruiken voor verwarming van de woonkamer..
  Ik heb me daarin de laatste tijd verdiept en zo kwam ik terecht bij IR verwarming en ook bij dit forum van de windvogel.
  Interessant om te lezen. Zeker de verschillende ervaringen van mensen.
  Mijn kamer is 36 m2. voorzien van dubbel glas en de muren heb ik laten isoleren met zilverparels.
  Ik lees dat Mark z’n woonkamer kan verwarmen (al 2 winters lang) met 2 panelen.
  Ben wel nieuwsgierig welke panelen dat dan zijn.
  Men heeft mij nl. geadviseerd om 4 panelen te nemen.
  Ben ook nieuwsgierig naar de prijs.
  Ik hoor graag advies

 135. Arie G. Says:

  @ w.bremmer,
  1000 kWh overschot kun je meen ik volledig verzilveren als je GreenChoice als energieleverancier neemt. Dat levert € 230 op.
  Maar je kunt het ook zoals je aangeeft gebruiken voor IR-verwarming.
  Ik weet niet hoe je momenteel je kamer verwarmt. 1000 kWh elektrische verwarming komt volgens mijn inschatting overeen met de energie uit 140 m3 aardgas, als je cv-ketelrendement 80% is. Dat kost € 91.
  Het voordeel van IR-verwarming is echter wel dat je het beter kunt doseren en je hoeft daarmee niet een heel vertrek te verwarmen. Maar je zult wel een thermostaat nodig hebben om IR-verwarming te kunnen regelen. Dat zal geen aan/uit-regeling zijn, want dan kan de straling wegvallen. Maar waar plaats je de thermostaat?
  Ik heb verder nog geen reacties gezien, waarin het energieverbruik van IR-verwarming wordt aangegeven. Daar ben ik juist heel benieuwd naar.

 136. job grovenstein Says:

  Arie je laatste berekening snap ik niet helemaal. Voor € 230 kun je toch 230/0,65 = 353 cub gas. Dat heeft m.i. niks met het rendement te maken, dat kun je voor dat bedrag verbruiken

 137. Arie G. Says:

  @ Job,

  Als je in plaats van de energie van 1000 kWh er voor kiest om daarvoor aardgas middels een CV-ketel te gebruiken (1 m3 gas heeft een verbrandingswaarde van 9 kWh) zou je 111 m3 aardgas nodig hebben, maar bij een ketelrendement van 80% wordt dat 140 m3. De kosten daarvan bedragen € 91. Dan houd je geld over.

 138. Georgette namens Enthus BV Says:

  Ik zal maar meteen aangeven dat ik werk bij een leverancier van infrarood panelen. Ik volg deze discussie al en tijdje en ik heb toch maar besloten een reactie te geven. Omdat er zoveel onduidelijkheid is over dit onderwerp en dat is jammer. Ik hoop dat de lezer wat heeft aan deze informatie:

  Als je kiest voor infrarood panelen vanwege de eventuele besparing dan dien je je te houden aan de gouden regel:

  Gebruik het waar en wanneer je het nodig hebt…

  Een sterk punt van IR panelen is de snelle reactietijd: binnen 30 seconden is de warmte al voelbaar. In ons Nederland met de snel wisselende temperaturen, kan je dus veel eenvoudiger inspringen op tijdelijke warmte behoefte. De panelen hoeven minder vaak aan en hoeven ook niet altijd allemaal tegelijkertijd aan. (waarom zou je continue je hele huis verwarmen als je in de woonkamer bent?)
  Je zult dus niet direct besparen als je alle panelen voluit hebt staan bij extreem lage temperaturen. Je “winst” haal je voornamelijk bij juist de wisselende temperaturen, en als het volstaat een bepaald plekje bij te warmen voor de periode wanneer je daar daadwerkelijk bent.

  Plaatsing: Zoals John hierboven ook aangeeft is het plafond de beste plaats voor IR, waarbij de meest gebruikte plekjes als uitgangspositie dienen voor plaatsing (bijvoorbeeld boven de bank een eettafel). Ook dien je rekening te houden met een maximaal stralingsbereik per paneel (meestal tussen de 3 en 4,5 meter). Plaats je het op de muur, is richting wat verwarmt dient te worden de beste situatie en dient er niets voor het paneel te staan.

  Ook zal een goede thermostaat (een conventionele werkt niet met IR) en/of aanwezigheidssensor een goede aanvulling zijn.

  Het ene infrarode paneel is het andere niet. Allereerst dien je te kijken naar panelen die werken met hoge frequentie straling voor de meest efficiënte warmte. Maar ook daarin worden de panelen met verschillende materialen gemaakt en geeft de een meer warmte dan de ander (zelfs als het wattage hetzelfde is). Vergelijk dus ook goed de warmtecapaciteit naast wattage.

  Meer of minder panelen plaatsen is vooral afhankelijk van wens en situatie. Een voordeel van meerdere panelen is dat ze afhankelijk van elkaar geschakeld kunnen worden en je dus beter naar warmtebehoefte kan schakelen.

  Dan toch even een voorbeeld mbt een kamer van 50m2 met 2 binnendeuren en 10m2 raam oppervlakte als indicatie voor de warmtebehoefte vs wattage:
  Dan zou men dit kunnen verwarmen bij -10C met 1800-2000 Watt,
  Als de buitentemperatuur 10C is, heb je 1050-1200 Watt nodig om dezelfde ruimte te verwarmen.
  Dan is het aan een ieder zelf om te bepalen of men gebruik maakt van de gehele capaciteit of ervoor kiest om alleen plaatselijk te verwarmen. En dat laatste is nu net wat het verschil zal maken.

  Mocht je willen beginnen met infrarode verwarming, licht je dan goed voor. En een goede tip in deze discussie is om absoluut ook een proefplaatsing aan te vragen zodat je ook voor jezelf kan ervaren of deze manier van verwarmen bij je past.

 139. Wim Says:

  Ik bevind me nooit op welk forum dan ook wanneer ik informatie zoek, ik informeer altijd bij de bron. Toen ik bovenstaande (laatste) reactie las moest ik toch even een eenmalige reactie geven op hetgeen men hier verkondigd.

  Infrarood werkt accumulerend. Oftewel, alles wat zich binnen het bereik van een panel bevind wordt door warmte aangestraald en opgenomen. Hierbij maak je verschil tussen “harde” en “zachte materialen”. Harde materialen (beton, tegels, metaal, ect.) nemen de warmte traag op en geven deze warmte traag af in de ruimte. Zachte materialen (hout, kunstof, plastic, stoffen, etc.) nemen de warmte snel op en geven deze warmte snel af aan de ruimte.
  Beiden hebben hierbij geen nadelige gevolgen voor het comfort. Het trage afgeven van de warmte houdt je temperatuur constant, het snelle opwarmen zorgt voor een snel comfort. Alles is uiteraard gerelateerd aan een goed product.

  Voorbeeld; Denk aan de zon. Als deze door een raam naar binnen schijnt zal het het gebied (vloer, wanden, meubels, personen) dat door het zonlicht aangeraakt wordt opwarmen. Deze warmte vult daarna je ruimte.

  Panel aan de wand plaatsen.

  Wanneer je een panel aan de wand of op de vloer plaatst zal dit weinig comfort en enorm veel energie kosten. Doordat de warmtestraling deels niet of geen vaste lichamen kan bereiken zal het accumuleren plaatsvinden middels stofmolecuultjes, oftewel stofdeeltjes die zich altijd in een ruimte bevinden. Er vind dan een wrijving plaats tussen de uitstraling (accumulatie) van de warmte door het panel en deze stofdeeltjes.
  Je begrijpt dat een panel aan de wand dan veel elektrische energie kost, de door jou genoemde 2000w heb je dan in deze situaties minimaal zeker nodig, en zelfs dan verwarmt je maar een klein gebiedje.

  Wanneer is het plaatsen van een panel (b.v. een spiegel) aan de wand wel mogelijk?

  Antwoord; Alleen in kleine ruimtes en met een panel waarvan de warmte op grote afstand voelbaar is.

  Mocht je toch een panel aan de wand willen plaatsen dan moet je de warmtestraling van een panel minimaal op 2,5 tot 3 meter afstand van een panel kunnen voelen, anders heeft het geen zin. Het panel kan dan b.v. de wand aan de overzijde verwarmen en zo de ruimte vullen met warmte. B.v. in een kleine ruimte zoals b.v. een toilet, kleine douche/badruimte, hal. (Let bij een badruimte goed op de IP-waarde van een panel en de voorgeschreven zones i.v.m. gevaar voor elektrocutie.)

  De thermostaat.

  Voor het verwarmen met infrarood middels een panel bestaan speciale thermostaten. Je kunt namelijk geen stralingswarmte regelen met een thermostaat die bedoeld is voor convectieverwarming (luchtverwarming) omdat het namelijk twee totaal verschillen wijzen van verwarmen is. (stilstaande en zich door lucht verplaatsende warmte)

  Van belang is ook dat men geen stekkerthermostaat gebruikt. Je bent namelijk altijd verplicht om deze in een stopcontact te plaatsen waardoor deze zich vaak buiten het verwarmde gebied bevind. Ook is het vaak esthetisch geen gezicht. Dus, een ontvanger voor bij het panel en een draadloze zender/thermostaat is ons advies.

  Uiteraard draagt een goede en voor stralingswarmte bedoelde thermostaat bij aan een laag energieverbruik waarbij besparingen van 40% of meer absoluut haalbaar zijn in vergelijk met het conventionele verwarmen.

  Welk panel? Elk formaat panel draagt een eigen capaciteit (1300w, 1000w, etc.) waarmee je een bepaald gebied kunt verwarmen. Per mtr2 benodigd men 50w. Met de juiste thermostaat wordt dit verbruik teruggebracht wanneer de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt en wordt de temperatuur met een laag wisselend verbruik aangenaam constant gehouden. Houdt ook altijd rekening met een kleine overcapaciteit zoals gebruikelijk is bij elke warmtebron.

  Er valt nog veel te vertellen en een persoonlijk advies voor uw specifieke ruimte is tevens belangrijk.

  In juli gaan we ons nieuwe bedrijfspand van bijna 700 mtr2 betrekken en het gehele pand zal worden verwarmt door ons panel. Daarnaast beschikken we dan tevens over een showroom van ong. 200 mtr2 waar we u alleen op afspraak van alle informatie kunnen voorzien en waar men de warmte kan ervaren.

  Vragen met antwoorden over infrarood verwarmen vind u tevens op http://www.gratisadviseurs.nl zoekwoord Infrarood Verwarming.

  Maxxinno.

  P.s. Dit is een eenmalig bezoek aan dit forum. U kunt natuurlijk altijd via onze website bij ons terecht.

 140. Koen Hoebeek Says:

  Men zou aan Google moeten vragen om deze pagina te weren wanneer je opzoeking doet naar infraroodverwarming.
  2-3 jaar geleden moest ik beslissen over welke verwarming we zouden nemen in ons nieuw gebouwd, weliswaar zeer goed geisoleerd, huis. Mazout (of stookolie)en gas waren als fossiele brandstoffen uit den boze voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat electriciteit de enige onuitputtelijke en groene energievorm van de toekomst is. Hierover kun je discussiëren tot je 5gr weegt, maar het is een persoonlijke overtuiging.
  Als je geen fossiele brandstoffen wil kan je nog pellets gebruiken. Doch ik zag op tegen het stof dat dit ongetwijfeld met zich meebrengt, de moeite die je moet doen om pellets te kopen en ze aan te brengen en bovendien was er het gerucht dat je in Vlaanderen geen pellets meer mag gaan gebruiken wegens te veel fijn stof.
  Een warmtepomp was dan wel een aanvaardbare optie. Maar dan las ik dat je toch nog voldoende backup moest voorzien voor extra koude dagen op te vangen. Bovendien was zo’n warmtepomp verschrikkelijk duur (in mijn geval 15.000€) + alle vloeren voorzien van vloerverwarming.
  Electrisch verwarming met accumulatoren was een andere aanvaardbare oplossing. Maar het is oude technologie, vrij duur en toch niet efficient.
  Kwam ik dan nog uit bij IR verwarming als alternatief. Ondanks dat dit artikel me sterk heeft doen twijfelen heb ik toch de knoop doorgehakt en heb gekozen voor IR verwarmingspanelen. Ik heb er nachten wakker van gelegen omdat ik vreesde de verkeerde beslissing te hebben genomen. Huis bouwen en geen voorzieningen getroffen voor gas of mazout en dan elektrisch verwarmen: iedereen verklaarde me gek.

  We hebben de IR panelen nu bijna een jaar in gebruik en ik slaap nu zeer goed. Ttz. de panelen doen prima werk, verwarmen het huis zeer aangenaam en efficient.
  Omdat cijfers niet onbelangrijk zijn maar echt verschillen van situatie tot situatie toch een aantal kerngetallen.

  - oppervlakte huis: 200m²waarvan 3 slaapkamers die slechts op 18° gehouden worden. De rest wordt 21-22° vervarmd.
  - geplaatst vermogen : 6700 Watt verdeeld over 8 panelen.
  - geschat verbruik voor verwarming voor 1e jaar : 3.300kwH
  - er is permanent iemand thuis dus de ganse dag moet het huis warm zijn

  Misschien moet het verbruik wel 20-30% verhoogd worden wegens de zachte winter.
  Je kan mijn meetgegevens vinden op deze pagina:
  https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AqUbZGKeJtSEdF8wTHdnVVZXMmRmLW9FSkx2U00tQnc&output=html

  Ik vul daar dagelijks het stroomverbruik in van het ganse huis.

  Tip voor de mensen die IR overwegen:
  - laat je goed informeren door vakmensen
  - lees veel op internet maar probeer de vele onzin die je vindt over IR te filteren. (in beide richtingen)
  - vraag je leverancier referentiedata van mensen die het al een tijd gebruiken en bel deze mensen zelf op
  - weet dat elk geval verschillend is
  - investeer eerst in isolatie en kies dan hierop je verwarmingswijze

  Omdat ik graag zou willen dat dit artikel dus verdwijnt van het net, heb ik deze reactie geplaatst. Het is baarlijke onzin en mag geenszins als ijkpunt voor je beslissing meespelen. Mensen die verdere gebruikservaring willen, kunnen me contacteren op Koen.Hoebeek[AT]gmail.com

 141. Koen Hoebeek Says:

  Dit nog even vermelden:
  Natuurlijk hebben we ook zonnepanelen op het dak gelegd. Deze leveren ongeveer 6.500Kwh per jaar. Het normaal gebruik aan electriciteit (koelkast, diepvries, led-verlichting, pc, oven, fornuis,…) bedraagt 9-10 kwh per dag. Dus dit jaar gaan we waarschijnlijk slechts 1.000kwh moeten opleggen en daarmee hebben dan onze ganse energiefactuur betaald (verwarming, warm water, huishoudelijk verbruik).
  Dit betekent in Belgie een opleg van 1000 x 0.17€ = 170€

  Naast IR verwarming kan ik jullie ook het gebruik van een warmtepompboiler aanbevelen. Die levert warm water voor wasmachine, 2 volwassenen en 1 baby aan 2-3Kwh per dag. Op jaarbasis dus 2.5 x 365 x 0,15€ (nachttarief) = 137€

  Conclusie: het kiezen voor een zeer goed geisoleerde woning én zonnepanelen én een warmtepompboiler én vooral IR verwarming heeft in ons geval gezorgd voor een verwaarloosbare energiefactuur.
  Nu nog een elektrische- of persluchtwagen en we gebruiken helemaal geen fossiele brandstoffen meer…

 142. roland Says:

  @Koen Hoebeek,
  Met een ophoging van 30% vanwege de warme winter is het verschil in verbruik met deze 5 daagse proef op jaarbasis zo’n 1000 kwh.
  Bij beter inregelen was een winst van 10% mogelijk, schat de schrijver, dus dat halveert dit verschil.

  De vaststelling: “Omdat ik graag zou willen dat dit artikel verdwijnt van het net, heb ik deze reactie geplaatst. Het is baarlijke onzin en mag geenszins als ijkpunt voor je beslissing meespelen.”
  Deze vorm van censuur mist onderbouwing, temeer daar niet duidelijk is hoe vergelijkbaar beide proeven zijn.

 143. Koen Hoebeek Says:

  @Roland
  Ik wou met mijn reactie aangeven dat IR verwarming wel werkt maar dat ik door dit artikel sterk beginnen twijfelen ben. Gelukkig heb ik toch voor IR gekozen. Misschien heeft dit artikel andere mensen dan weer wel weerhouden.
  Een ding is belangrijk: elke situatie is anders en vraagt een specifieke oplossing.
  Voor ons is IR een goede oplossing gezien mijn aversie voor fossiele brandstoffen en mijn geloof in electricteit als de enige energiedrager van de toekomst.
  Ik kan ivm IR verwarming dit recentere en mi. relevantere artikel warm aanbevelen:

  http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/elektrische-infraroodverwarming.html

 144. roland Says:

  @Koen,
  Een vreemd “lowtech” artikel, dat begint met “er is geen thermische isolatie nodig” en de bewering “bij het gebruik van stralingswarmte kan thermisch comfort worden behaald bij lagere luchttemperaturen — het verschil bedraagt ongeveer twee tot vijf graden.” Dus anders dan 21-22° verwarmd. Niet overtuigend, blijkbaar is stralingswarmte voor uitzonderingen.

  Als elke situatie anders is, is het goed meerdere ervaringen te beschrijven, dus juist geen rede om het artikel te schrappen wegens “baarlijke nonsens”. Bovendien verschillen bij beide het verbruik niet zoveel, herhaal ik!

  De huidige elektriciteit komt voor het grootste deel van fossiele brandstof met een groot aandeel sterk vervuilende kolen. Belangrijke energievreters als mobiliteit is nog lang afhankelijk van fossiel vooral voor luchtvaart en (zee)scheepvaart, beide sterke groeiers.
  Ook de industrie blijft afhankelijk van fossiel en niet iederen heeft een dak voor zo’n 6000 kwh en dan negeer ik de opslag tussen de zomeropbrengst en de wintervraag.

  Dus “geloof in electricteit als de enige energiedrager van de toekomst” miskent de werkelijkheid

 145. Arie G. Says:

  @Koen,

  Ik kan als auteur van het artikel de reactie van Roland wel onderschrijven. Gezien alle reacties kan IR mits goed geplaatst en goed geregeld een oplossing zijn, zeker in een goed geïsoleerde woning. Je kunt IR-energie ook beter doseren dan verwarming met CV. Maar bedenk wel dat elektrische energie voor meer dan 90% fossiel wordt opgewekt.
  Maar ook bij verwarming met een CV-ketel kan men mits men alert is, zuinig stoken. In mijn nageïsoleerd hoekhuis met begane grond, bovenetage en zolder met schuin dak heb ik het afgelopen seizoen 1150 m3 gas verstookt (vorig seizoen 1400 m3) en ik gebruik aan elektrische energie 1400 kWh, waarvan 1200 kWh met zonnepanelen wordt opgewekt.
  Ik ben echter geen standaard gebruiker en dat ben jij waarschijnlijk ook niet. Jij verwarmt ook heel bewust en woont waarschijnlijk in een zeer goed geïsoleerde woning.
  Ik constateer verder dat men in België niet over een wijd vertakt aardgasnet beschikt, waardoor het aantal keuzemogelijkheden beperkt is.

 146. Koen Hoebeek Says:

  @Arie & @Roland

  Zoals reeds gezegd is kiezen voor elektriciteit voor mij een overweging voor de toekomst. Dat 90% van de elektriciteit fossiel wordt opgewekt durf ik te betwijfelen, zeker niet in Europa. Doch, zelf moest het zo zijn, elektriciteit kan wel 100% groen opgewekt worden en verwacht wordt dat dit binnen enkele deccenia ook zo zal zijn (lees hiertoe het boek van Peter Diamandis : ‘Abundance’). De gasbrander kan je niet zomaar even met een andere energie gaan voeden.

  Het opwekken van de energie in de zomer en het gebruiken ervan in de winter is zo’n typisch argument van niet-zonnepaneelbezitters. Energie die je in de zomer niet moet opwekken met kolen of uranium is toch gewonnen, nee? “Ja maar in de zomer is er dan veel te veel elektriciteit’. Geloof me, die wordt dan wel gebruikt om water naar boven te pompen in de Oostenrijkse bergen om dan in de winter te gebruiken.
  Doch dit zijn discussies die buiten de scoop van dit betoog vallen.

  Wat voor mij telt en wat ik wil duidelijk maken aan de mensen die dit artikel als het ware evangelie willen beschouwen, is :

  - IR verwarming werkt voor ons prima
  - de energiekost is in ons geval herleid tot 0 of tot een absoluut minimum
  - we zijn zeer tevreden van de IR panelen die helemaal onderhoudsloos aan onze plafonds hangen
  - overweeg IR maar laat je vooraf professioneel informeren en praat eens met gezinnen die er werkelijk mee verwarmen.

 147. roland Says:

  @Koen,
  “Geloof me, gebruikt om water naar boven te pompen in de bergen om dan in de winter te gebruiken”
  - Nee dat geloof ik niet, de werkelijkheid is anders en dan neig ik ook andere uitspraken te betwijfelen.

  Waterkracht is nu veruit het belangrijkste middel voor stroomopslag en met een redelijk rendement, edoch dat is vooral om aan de wisselende dag-nachtvraag te voldoen. Atoomstroom wordt in de nacht opgeslagen en bij de hogere dagvraag benut.
  Zonne-energie voor winteropslag is een geheel andere omvang niet voor 1 dag maar voor zo’n 100 dagen. Waar vinden we die waterbekkens honderd keer zo groot?

  Een warmtepomp is een veel effectiever middel om stroom in warmte om te zetten en gas te vervangen.

 148. Koen Hoebeek Says:

  Lees ter staving dit artikel uit Test Aankoop : http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/TA_warmtepomp_1113.pdf

 149. roland Says:

  @Koen,
  Boeiende uitspraak:
  “Uiteindelijk is de warmtepomp het enige elektrische verwarmingssysteem met een toekomst”

  Goed die waarschuwing voor stroompieken bij grote koude, dat is zeker een probleem mede daar bij een groot temperatuurverschil het rendement van de warmtepomp daalt en daardoor het stroomverbruik verder stijgt.

 150. Koen Hoebeek Says:

  @roland

  Voor mij WAS een warmtepomp de eerste keuze maar veel te duur. 15.000€ voor installatie en boringen. Bovendien moest ik dan overal vloerverwarming plaatsen (nog eens 6.000€ erbovenop) en dat is toch wel enorm duur. Terugverdientijd : 16 jaar bij stijgende energieprijzen. Bovendien lees ik dat het verbruik voor de WP ook 3.000-4.000kwh (op fora kom ik die getallen tegen). Dan verbruik ik met mijn IR panelen hetzelfde en heb ik geen zware investeringen moeten doen, geen onderhoud en geen kans op lekken in vloerverwarming.
  Voordeel was wel de mogelijkheid tot afkoelen huis in zomer met WP. Maar dat vreet ook weer veel energie.

  Door de gunstige subsidieregeling voor zonnepanelen in Vlaanderen, heb ik de komende 20 jaar gratis energie en worden de zonnepanelen volledig terugbetaald. Binnen 20 jaar is de zonnepaneeltechnologie zodanig efficiënt en goedkoop geworden dat je 10 keer zoveel energie kan produceren dan dat jezelf verbruikt.

  tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/overvloed.html

 151. roland Says:

  @Koen,
  Zoals het artikel aangeeft is een luchtwarmtepomp (veel) goedkoper.
  @: “Binnen 20 jaar is de zonnepaneeltechnologie zodanig efficiënt en goedkoop dat je 10 keer zoveel energie kan produceren dan dat jezelf verbruikt”
  - Het huidige rendement van panelen is zo’n 20%, een rendement van 200% is onmogelijk. Ook beschikken velen niet over (voldoende) dakoppervlak.
  Onbegrijpelijke uitspraak, afgezien van wilde toekomstvoorspellingen, die gedaan worden.

 152. Jan Quist Says:

  @Arie
  Als “laatbloeier” reageer nu pas op het interessante experiment en het goed geschreven artikel. Ik heb nog wel wat vragen
  1. Is “de” temperatuur die je met een conventionele thermostaat meet dezelfde als die je met de ir thermostaat meet? Voor mijn besef kun je maar 1 temperatuur meten, nl die van de langsstromende “convectie” luchtstroom. Maar wellicht zie ik iets over het hoofd.
  2. In een van je replieken noem je behaaglijkheid een objectief gegeven. Ik neem aan dat dit een slip of the pen is?
  3. Ik was zelf druk bezig met ir verwarming op basis van stroom van pv zonnecellen. Door dit artikel ben ik behoorlijk aan het twijfelen geraakt. IR straling zou m.i een goed alternatief zijn als je alle benodigde stroom uit zonnecellen zou kunnen halen. Ben je het daarmee eens? Alleen ben ik op basis van ruwe schattingen tot de conclusie gekomen dat je met zonnepanelen het vereiste vermogen bijna nooit kunt halen, tenzij je een zeer gunstig gelocaliseerd dak hebt en voldoende oppervlak hebt.
  4. Je zou zelfs kunnen stellen dat met zonnecellen met een veel beter rendement het geen zin meer heeft om dure naisolatie toe te passen. Ben je het daarmee eens?

 153. Jan Quist Says:

  @Arie (aanvulling op mijn eerste posting)
  Sorry, ik zie nu pas dat in de postings 10 en 36 de combinatie van zonnecellen en IR verwarming al ter discussie is gesteld. Alleen begrijp ik niet helemaal het probleem van overschot in de zomer en tekort in de winter. Als je een terugdraaiende meter hebt wordt het overschot (dacht ik) gewoon aan het net geleverd en de “opbrengst” daarvan kun je in de winter opsouperen. Of zie ik nu iets over het hoofd?

 154. Arie G. Says:

  @Jan,
  1. De door de leverancier geplaatste thermostaat bevond zich naast de thermostaat die ik voor mijn CV-verwarming gebruik. Ik ga er vanuit dat deze ook de luchttemperatuur heeft gemeten. En hier raak je de kern van de discussie. IR-verwarming geeft stralingswarmte die er natuurlijk op termijn ook wel voor zorgt dat de luchttemperatuur stijgt. Als de luchttemperatuur in de kamer op alle plaatsen even hoog zou worden als met conventionele verwarming krijg je de situatie zoals ik die heb gemeten en ben je duurder uit.
  Als je de panelen goed plaatst (wellicht wat hoger) kun je zeker meer comfort met minder energie behalen met IR-panelen.
  2. Behaaglijkheid is uiteraard een subjectief gevoel.
  3. Bij een goed geïsoleerde woning kun je met een flink aantal zonnepanelen (b.v. 8000 Wp) aardig in de richting komen van de benodigde energie voor IR-verwarming. Zolang je een terugdraaiende meter hebt en een op termijn blijvende saldering na de verplichting tot slimme meters, is er geen probleem. Maar aangezien de zonnepanelen in de 7 koude maanden (oktober t/m april) 36% produceren van een jaartotaal, zou je de 64% van de zomeropbrengst daarvoor willen benutten. Met de mogelijkheid tot salderen leg je het probleem neer bij de nationale netbeheerder, die ‘s winters meer productiecapaciteit moet inzetten en ‘s zomers minder. Dat wordt pas een probleem als een groot deel van de bevolking op die manier elektrische energie produceert en gebruikt. Maar de komende 5 à 6 jaar zal de saldering nog wel gehandhaafd blijven.
  4. Uit reacties maak ik op dat IR-verwarming de muren niet hoeft te verwarmen om het behaaglijk te krijgen. Dan zal er ook niet veel warmte naar buiten lekken en zou je moeilijke en dus dure isolatie achterwege kunnen laten. Maar volgens de wet van behoud van energie zal stralingswarmte op den duur op een indirecte manier ook de luchttemperatuur doen stijgen.

 155. Jan Quist Says:

  @Arie
  Nog even een opmerking. In een recente uitgave van lowtechmagazine (op internet) staat een artikel over Ir verwarming. Volgens deze auteur treedt er veel warmteverlies op via de muren die bij cv verwarming relatief vochtig zijn. Bij Ir verwarming worden de muren “droog”, waardoor het warmteverlies sterk vermindert. Volgens betzelfde artikel zou het “drogen” van de muren enkele maanden kosten. Als dit verhaal waar is zou jouw experiment natuurlijk min of meer op losse schroeven komen te staan. In 4 dagen kun je dit effect niet meenemen.

 156. Jan Quist Says:

  @Arie,
  Ik had nog een gedachte die ik vergat te melden. In verschillende postings poneer je dat volgens natuurkundige wetten er een bepaalde hoeveelheid energie nodig is om een object (of ruimte)te verwarmen (ik zou overigens terughoudend zijn in het gebruik van thermodynamische wetmatigheden; die zijn in eerste instantie bedoeld voor gesloten evenwichtssystemen. Gesloten systemen zijn systemen die geen energie uitwisselen met hun omgeving). Maar in de bewering van “dezelfde hoeveelheid warmte” zie je m.i de claim van van de IR lobby, nl. dat bij IR verhitting de thermostaat ca. 1.5 graad lager afgesteld kan worden omdat de straling van de objecten dan al een zelfde “gevoelstemperatuur” oplevert, over het hoofd. Want voor het opwarmen naar een lagere temperatuur is minder warmte nodig. Overigens poneer ik niet dat de genoemde claim juist is! Ik bouw alleen voort op een veronderstelde juistheid er van.

 157. Jan Quist Says:

  @Arie,
  Ik constateer dat ik wel erg actief ben op dit forum….Dat komt omdat ik bezig ben met een nieuw verwarmingssysteem. Als ik vervelend wordt laat het me dan a.u.b even weten..
  Ik heb een opmerking over de teneur van de antwoorden. Ik vind eerlijk gezegd dat je wel erg stevig hamert op de 2.5x zo hoge kosten bij het elektrisch verwarmen t.o.v aardgas. We zijn dacht ik overeengekomen dat bij gebruik van zonnepanelen het verhaal totaal anders wordt. Zonneenergie wordt ons door onze Schepper gratis geleverd…De kosten die je dan nog maakt is de afschrijving op de installatie en eventueel rente indien het project door de bank gefinancierd moet worden. Ik denk dat het naar de lezers/deelnemers aan deze discussie toe fair zou zijn om hier elke keer duidelijk op te wijzen.

 158. Jeroen van Agt Says:

  @Jan Quist,

  Heb je voor je verwarming van je huis ook al gekeken naar de mogelijkheden van een warmtepomp? Hiermee kun je je huis 100% elektrisch (en mogelijk ook 100% duurzaam) verwarmen met een veel hoger rendement als IR panelen (voor ruimtes die langdurig verwarmd moeten worden). Op OliNo staan diverse artikelen over dit onderwerp.

  Zie ook: http://www.olino.org/articles/tag/warmtepomp

 159. Arie G. Says:

  @Jan,
  Op mijn dak ligging OZO (met dakkapel) liggen 8 zonnepanelen, die jaarlijks 1200 kWh opleveren, die mijn jaarverbruik van 1400 kWh nagenoeg dekken. Aan aardgas voor mijn hoekwoning gebruik ik 1280 m3 gas, waarvan 1100 m3 voor de verwarming van voornamelijk mijn woonkamer.
  Het energiegebruik komt bij een CV-rendement van 85% op 1100x9x0,85 = 8415 kWh. Stel dat ik IR-verwarming op een efficiënte wijze zou toepassen en daarbij uitkom op 6000 kWh. Dan heb ik aan zonnepanelen circa 6700 Wp nodig. Kosten bij zelf plaatsing circa € 6700. Dat zou binnen 6 à 7 jaar kunnen worden terugverdiend, waarbij je hoopt dat er na die tijd nog steeds volledige saldering plaats vindt. Er gaan geruchten dat deze na 2017 zal worden beperkt. Ik verwacht dat men tegen die tijd alle meters door slimme meters heeft vervangen en dan heeft de overheid alle vrijheid om het beleid te wijzigen.
  Mijn huidige stookkosten bedragen circa € 700 bij een gasprijs van 63 ct. Als ik 6000 kWh per jaar nodig heb, zou ik bij een energieleverancier jaarlijks € 1260 moeten betalen, excl. de kosten voor het netbeheer.

  Wat het experiment betreft is 4 dagen wel een heel korte periode. En toevallig viel deze periode in een koudegolf, die nog maar heel weinig voorkomt.

 160. Jan Quist Says:

  @jeroen
  Ik heb inderdaad naar warmtepompen gekeken. Een geothermische warmtepomp is (voor mij) te duur (en dan moet de tuin overhoop, waar ik ook niet op zit te wachten) ook al zal ik voor de aanschaffing en plaatsing van zonnecellen ook behoorlijk wat moeten dokken. Verder heb ik geen lage temperatuur verwarmingssysteem dus dat zou vervangen moeten worden. Nog los van de kosten daarvan vind ik het wel een prettig gevoel dat ik in het geval van storing op mijn hr cv kan terugvallen. Ik las in het door jou gelinkte artikel dat op dit moment eenzelfde installatie ca 30000euro zou moeten kosten. Dat vind ik ook een hele hoop geld…Ik had eerder moeten inspringen zodat ik van die subsidies van bijna 60000 euro (sic!)gebruik had kunnen maken. Maar helaas, de werkelijkheid is nu eenmaal zo. Nog een ander punt is dat ik wel geinteresseerd ben in het door de IR lobby geclaimde “natuurlijke warmtegevoel”,al zal ik dit natuurlijk voor aanschaf wel checken.

  @Arie,
  Denk jij dat het aantrekkelijk zou zijn om in plaats van pv panelen een stuk of twintig aandelen (a 500kwh)aan windenergie te kopen?. Er is een park waarbij je voor ruim 200 euro deze aandelen kunt kopen. Op het eerste gezicht een vrij lage investering. En de jaarlijkse kosten zijn ook niet hoog. Ik heb wel ergens gelezen dat er nogal getwijfeld wordt of alle kosten (b.v demontagekosten na afschrijving) in de gepubliceerde berekeningen verdisconteerd zijn. Greenchoice stelt dat daar een regeling voor is getroffen (ik weet niet meer precies welke) waardoor de kosten daarvan heel laag zouden zijn.

 161. Arie G. Says:

  @Jan,
  Ik denk dat je momenteel toch nog beter de aanschaf van zonnepanelen kunt overwegen. De saldering zal zeker niet binnen 4 jaar worden teruggedraaid en het financieel rendement is hoog, zeker als je alle opgewekte jaarenergie ook gebruikt. Voor een overschot krijg je niet veel meer. En je hebt zelf controle over de opbrengst. Bij die windenergieaandeln moet je dat nog maar afwachten. Als saldering op termijn wordt teruggeschroefd zal daar zeker nog wel wat van overblijven. Er zijn bedrijven die gratis panelen plaatsen die na 15 jaar je eigendom worden. Die zouden failliet gaan, als de saldering binnen 5 jaar zou stoppen. Dat kan de overheid die toch streeft naar CO2-reductie de burger niet aandoen.

 162. F. van Oostveen Says:

  Ik heb 16 zonnepanelen op mijn dak, goed voor 4250 kWh. Dat dekt mijn elektriciteitsverbruik. Daarbij heb ik een speksteenkachel geïnstalleerd en stook dus voor de huiskamer op hout. Ik kan zeggen dat de luchttemperatuur veel lager kan om toch een behaaglijk gevoel te hebben puur door de warmtestraling van de kachel. Wat is veel lager? 17-18 graden ipv 21-22. De lucht warmt wel langzaam op, maar voor het gevoel door de straling maakt dat niet uit. Aangezien de warmtestraling door speksteen of een IR-paneel niet of nauwelijks verschilt lijkt me de discussie over verbruikte energie bij een bepaalde luchttemperatuur dan ook zinloos als het infraroodstraling betreft. Wat ik mij wel afvraag is de zg thermostaat die nodig zou zijn bij IR straling. Je bent er wel of je bent er niet. Als de straling je een comfortabel gevoel geeft is de omgevingstemperatuur onbelangrijk.
  In- en uitschakelen lijkt me daarom interessanter qua besparing dan een thermostaat. Als zo’n paneel minder gaat stralen omdat de omgevingstemperatuur gestegen is gaat het voordeel van de straling verloren en zit je weer met een ouderwetse luchtverwarming. Ik zou dus zeggen dat een paneel met net genoeg capaciteit om de personen te verwarmen, als ze er zijn, het meest nuttig rendement oplevert.

 163. Arie G. Says:

  @van Oostveen,

  De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest in IR-verwarming. Er zijn ook specifieke thermostaten voor IR-panelen. Het lijkt me dat de hoeveel benodigde straling afhankelijk moet zijn van de buitentemperatuur en van de mate van isolatie van een vertrek. Daarom lijkt het me zinvol dat je IR-panelen nodig hebt, waarvan je het vermogen kunt regelen. En ik denk dat die wel in de handel zijn.
  Is het niet mogelijk om bij een leverancier een proefplaatsing aan te vragen? Je hoeft niet meteen je hele kamer vol te hangen.

 164. F. van Oostveen Says:

  Arie, bedankt voor het snelle antwoord. Wat ik bedoel is dat de hoeveelheid straling onafhankelijk is van de buitentemperatuur, net zoals in de zon zitten bij 0 graden op wintersport. Ik weet dat de ramen of muren dan kou afstralen, maar afgezien daarvan zou de stralingsenergie op het lichaam niet wezenlijk moeten verschillen.
  Mensen itt objecten hebben al een basistemperatuur.

 165. Arie G. Says:

  @van Oostveen,
  Ik begrijp je insteek wel, maar er is natuurlijk wel een zekere afhankelijkheid van de buitentemperatuur, want bij een buitentemperatuur boven de 17 graden hoef je niet bij te verwarmen. En bij 15 graden is het niet zinvol om het volledig vermogen uit IR-panelen te halen. Met andere woorden: De buitentemperatuur kun je niet uitsluiten.

 166. F. van Oostveen Says:

  Daarin heb je natuurlijk gelijk, maar we komen steeds dichter bij het punt dat ik bedoel. De crux is het opwarmen van personen en daarbij is natuurlijk meer energie voor nodig bij een lagere buitentemperatuur. Maar waar ik tegenaan loop is het gebruik van luchttemperatuur als maatstaf om de benodigde energie te berekenen. Nu zal er een verband zijn tussen de benodigde IR energie om personen op te warmen en de luchttemperatuur, maar het is zeker niet zo dat een luchttemperatuur van 20 graden nodig is om een behaaglijk gevoel te krijgen. Het is natuurlijk ook afhankelijk van kou die ramen en muren afstralen, dus gerelateerd aan de buitentemperatuur, maar het zou goed kunnen dat een luchttemperatuur van 16 of 17 graden het bijverschijnsel is van de voldoende opwarming van personen door IR-panelen. Dat zal onder meer afhankelijk zijn van isolatie.
  Stel de buitentemperatuur is 10 graden, dan kan 6 graden opwarming van de lucht voldoende zijn ipv 10 graden die ons naar de in ons hoofd gestampte 20 brengt, hetgeen goed zou aanvoelen. Ik weet niet of het verband tussen energieverbruik en luchtwarmte rechtlijnig is, maar ik denk het niet. Het zou best kunnen dat 10 graden opwarmen 2x zoveel energie vereist als 6 graden opwarmen. Het warmteverlies loopt bij hogere temperaturen natuurlijk ook op. Kortom, de luchttemperatuur lijkt mij nog steeds een secundair verschijnsel bij infraroodverwarming.

 167. Arie G. Says:

  Ik heb nog even gegoogeld naar ervaringen op het gebied van IR-verwarming. Als je elektriciteit opwekt met zonnepanelen en flink wat overhoudt, loont het wellicht de moeite om IR te gebruiken. Zie:
  http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/infrarood-verwarming-ervaringen-en-info-van-experts/
  Uit de ervaring van een gebruiker haal ik wel het advies om modulerende aansturing te gebruiken van IR-panelen, juist om de warmte goed te kunnen doseren en hier heb je uiteraard een thermostaat voor nodig. Bij conventionele verwarming heb ik uit metingen kunnen afleiden, dat er een lineariteit zit tussen gasverbruik en buitentemperatuur en dat is theoretisch te onderbouwen.
  Hoe dat met IR zit kan ik niet beoordelen.
  Eigenlijk zou ik willen weten wat men met IR per jaar aan energiekosten uitgeeft. Maar omdat er al een behoorlijke spreiding is in het huishoudelijk gebruik tussen gezinnen onderling, krijg je nooit een overzicht, wat bij IR de kosten voor de verwarming zijn.

 168. F. van Oostveen Says:

  Dat lineaire verband zie ik niet. Er wordt steeds gesproken over 6-7% besparing bij het verlagen van de temperatuur met 1 graad. Dat is een percentage. En percentages hebben de neiging af te nemen in reële getallen als het totaal kleiner wordt. Stel je verbruikt 2000m³ gas. Bij een verlaging met 1 graad zou je dan 140m³ besparen. Als je dan opnieuw wilt besparen en je zet de thermostaat nog 1 graad lager bespaar je opnieuw 7%. Maar dat is nu nog maar 130,2m³.
  Dan kan het niet anders of bij verhoging van de temperatuur geldt hetzelfde, maar dan omgekeerd.
  Bij verhoging van 6 graden zou dat dan een meerverbruik van 50% zijn, bij verhoging van 10 graden 96%.
  Dit gaat dus over luchttemperatuur binnenshuis. Als met infrarood de luchttemperatuur 4 graden lager mag zijn is dit op zich al een flinke besparing.

 169. Arie G. Says:

  Die 6-7% is m.i. een richtlijn. Als je het puur natuurkundig bekijkt, is de warmtestroom naar buiten evenredig met het temperatuurverschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Daarin zit de lineariteit. Dat kun je aantonen in het stookgedrag als functie van graaddagen en als functie van de buitentemperatuur.
  Ik heb het beide gedaan in mijn artikelen op Olino:
  http://www.olino.org/articles/2006/07/12/energiebesparing-thuis-een-praktijkgeval
  en
  http://www.olino.org/articles/2007/01/07/hoeveel-bespaart-men-met-een-hr-ketel
  Hierbij zie je wel wat spreiding in de ligging van de meetpunten t.o.v. de rechte lijn, maar dat is te verklaren door de invloed van wind en zonnestraling die juist in de lentemaanden veel invloed heeft.
  Bij gebruik van IR-panelen kan dat afwijken, omdat dan de luchttemperatuur lager zal zijn dan bij conventioneel stoken.

 170. Mary Ritsema Says:

  Leuk dat je dit hebt onderzocht en met ons deelt.
  In principe wordt er wel minder energie gebruikt.
  Financieel lijkt het niet goedkoper, maar dat zou wel het geval zijn als je de stroom zelf met zonne-panelen op zou wekken.
  De rekenformule is dat 8 KwH gelijk staat aan 1 kuub gas.
  Het systeem dat je hebt getest is dus wel energie zuiniger en bespaart ook CO2. Ook worden op die manier minder afhankelijk van gas en kunnen we problemen voorkomen in de provincie Groningen.
  Succes met alles!!

 171. s.landman Says:

  Wat een ontzettend mooie thread is hier gemaakt.
  mijn ervaring met ir verwarming is ontzettend positief!
  MITS; de woning goed geïsoleerd is! hiermee staat of valt het rendement van ieder verwarming, maar bij ir is dit vele malen belangrijker.
  verder moet er gerekend worden met wat voor bouw er in het huis gebruikt is.
  ik heb bijvoorbeeld een duits huis met dikke (30 cm) betonnen muren.
  de eerste weken zal er gerekend moeten worden dat de wanden de warmte gaan opslaan( en dus niet de lucht)
  hierdoor lijkt op het eerst de kosten de pan uit te rijzen.
  totdat het huis is opgewarmd. daarna zal de consumptie drastisch afnemen. daarmee wordt ook het homogene effect bereikt.
  het heeft dus geen zin 1 kamer in het huis met ir te verwarmen want de wanden zullen alle warmte aan de andere kant weer afgeven.
  ook raampartijen hebben meer invloed. het richten van de panelen op een ruit laat de warmte eruit.
  (gesproken wordt over 240 vierkante meter, 6 kamers 2 badkamers woonkamer met open keuken ).
  het mooie is dat de panelen op de onderste verdieping de verdieping erboven vloerverwarming geven.
  in het totaal hangt er 9000 watt aan panelen in alle vormen. (spiegels badverwarming).
  met 12 zonnepanelen met totaal 3500kwh opbrenst is het huis enrgieneutraal.

 172. Arie G. Says:

  @S.Landman,

  Het is goed om het resultaat te vernemen van iemand met ervaring. Uit reacties hierboven en uit artikelen van internet lees ik dat de muren geen warmte opnemen, hetgeen een voordeel zou zijn van IR. Maar in jouw reactie lees ik dat de muren toch wel energie opnemen. Bij een goed geïsoleerd huis kan dat geen kwaad.
  Verder gebruik je 3500 kWh. Is dat voor je totaal verbruik in het huis of alleen voor de IR-verwarming? 3500 kWh is namelijk ook ongeveer het gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden.
  3500 kWh aan warmte komt ongeveer overeen met de energie uit 460 m3 gas uitgaande van een warmte-inhoud van 9 kWh per kuub en een cv-ketel rendement van 85%.
  Wat betreft de kosten kun je voor hetzelfde bedrag 1380 kuub gas verstoken uitgaande van 20 cent per kWh en 60 cent per kuub gas. En als je geen gasaansluiting nodig hebt scheelt dat per jaar 164 euro. Dan komt 3500 kWh aan kosten overeen met 1107 kuub gas.

 173. camiel Says:

  Interessant artikel, ik ben zelf ook geinteresseerd in verwarmingsalternatieven zoals warmtepompen en IR-panelen. Ik denk dat elektrische verwarmingsmanieren de toekomst hebben, omdat we in de toekomst af moeten van fossiele brandstoffen. Nederland is een typisch aardgasland en heeft lang geprofiteerd van het gas dat vnl. in Groningen wordt opgepomd. Echter, de Groningers voelen nu letterlijk de negatieve gevolgen van de gaswinning en het gas raakt ook op binnen een jaar of 30.

  Een warmtepomp is als alternatief het meest interessant, vanwege de hoge COP-waarden, maar daar staan wel zeer hoge investeringskosten tegenover t.o.v. IR-panelen die weer wat meer zullen kosten aan stroom.

  In een van de voorgaande reacties wordt gemeld dat elektriciteit in feite ongeschikt is voor verwarming, omdat aardgas wordt omgezet in elektriteit met een rendement van 40%, terwijl het rendement van HR-ketel boven de 90% ligt.

  Echter hoe ziet de berekening eruit als je in een land als Noorwegen woont, waar 99% van de elektriciteit wordt opgewekt met waterkracht ? Dan lijkt mij elektrisch verwarmen een “no-brainer”. Ook in het buurland Zweden wordt veel gebruik gemaakt van elektriciteit (afkomstig uit waterkracht en kernenergie) voor verwarmingsdoeleinden: 50% van de vrijstaande woningen hebben daar al warmtepompen.

 174. MirandaK Says:

  Ik zie hier ook het warmtepaneel van Sunnyheat genoemd worden. Ik heb twee jaar geleden eentje gekocht bij Sunnyheat.com in België (hoofdimporteur) omdat ik vlak bij de grens in NL woon. Nu doet mijn thermostaat het niet meer en ik wil een nieuwe. Toen ik contact wilde opnemen met Sunnyheat België bleken ze failliet. Geen website en geen contactmogelijkheid meer. Toen 2x een dealer gebeld ook daar wordt geen gesprek aangenomen. Balen, daar gaat je garantie.

 175. Arie G. Says:

  Beste Miranda,

  Als ik jou was zou ik contact opnemen met de fabriek in Duitsland via e-mail of door het invullen van een contactformulier op de website:
  http://www.sunnyheat.com/index.php/en/info-and-contact/contact

 176. Arie G. Says:

  @ Camiel,

  je hebt gelijk dat we in de toekomst af moeten van fossiele brandstoffen, maar als je bekijkt welk percentage er in Nederland duurzaam wordt opgewekt, is aardgas voorlopig nog een efficiënte warmtebron. Daar de hoeveelheid duurzame energie nog lang niet de lading dekt, wordt op macroniveau elke kWh die meer wordt gevraagd fossiel geproduceerd. Als je zelf zonnepanelen hebt kun je dat aardig compenseren, maar dan wordt de hiermee opgewekte energie meestal op een tijdstip opgewekt waarop je deze niet voor verwarming nodig hebt.
  Door het saldeereffect zul je hiervan geen nadeel ondervinden.
  In dat opzicht zijn windturbines geschiktere energiebronnen, omdat deze in de wintermaanden gemiddeld meer energie produceren dan in de zomer.
  In Noowegen en Zweden wordt op grote schaal elektrisch verwarmd, maar daar zijn de woningen gemiddeld energiezuiniger gebouwd dan in Nederland.

 177. Stijn Peltzer Says:

  Beste S.Landman

  U zegt: ook raampartijen hebben meer invloed. Het richten van de panelen op een ruit laat de warmte eruit.
  Echter op school heb ik geleerd: Als zonlicht naar binnen straalt gaat het om zichtbare straling.Zichtbare stralen zorgen voor aanstraling van alle voorwerpen in ruimte; voorwerpen warmen daardoor op en stralen warmte in vorm van IR-straling uit; IR-straling heeft een grote golflengte; deze komt vrijwel niet door een glasvlak heen. Dit is de reden waarom zonlicht ruimtes opwarmt.

  Infrarood straling heeft een golflengte van 780 nanometer tot 1 mm (106 nm)
  Hoe groot is de golflengte van infrarood panelen?
  Komt de infrarood straling van panelen dan wel door glas?

  Groeten Stijn Peltzer

 178. Joannes den Hollander Says:

  Wat zijn jullie allemaal een rekenwonders. Vooral de natuurkundigen onder jullie, Petje af hoor. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Wat ik wel weet is dat in 2013 mijn gasrekening 2100 euro bedroeg. In mijn slecht geïsoleerde, doch royale twee onder een kap woning uit 1920 heb ik geen CV. Wel enkel glas op de bovenverdieping vanwege het glas in lood. De twee gaskachels heeft de voddenboer inmiddels meegenomen. De onderverdieping wordt verwarmd met een technisch hoogstandje uit 1965 die op lage stand een combinatie van stralingswarmte en convectiewarmte levert van 25 graden, sinds half oktober, 6 maanden dus dag en nacht. Om de keuken te verwarmen zet ik de keukendeur open. Dan moet ik echter dit technisch vernuft wel handmatige een standje hoger zetten want er zit geen electronische thermostaat op. Maar dat vind ik dan niet bezwaarlijk. Tenslotte kreeg ik van Essent 1500 euro terug en daar wil ik af en toe wel even voor bukken. Voordat ik naar bed ga zet ik wel de deur naar de gang open zodat het boven zo’n 18 graden word. Als de zon schijnt zet ik wel af en toe de buitendeur open anders word het te warm. Nog lager zetten gaat niet want dan gaat hij uit, vandaar dus. Als de buitentemperatuur lager wordt dan -20 Celsius dien ik wel over te stappen op de wat meer calorieën leverende nootje 3. Maar vooralsnog ben ik tevreden met nootje 4.
  Aan verwarmingskosten ben ik nu 600 euro per jaar kwijt. Dat is wel inclusief 12% kolenbelasting.
  Boven op de douche vind ik het niet behaaglijk genoeg. Dankzij uw waardevolle adviezen, waarvoor mijn dank, zal ik daar een infrarood verwarming laten ophangen. Die ene keer per week dat die dan zo’n 20 minuten aan staat zal me mijn kop wel niet kosten.

 179. Frank Buurman Says:

  Beste Joannes,

  Ik begrijp niet hoe je huis wordt verwarmd. Je hebt het over een gasrekening, maar je hebt geen CV of gaskachels. Wat is dan dat technisch hoogstandje uit 1965, dat kennelijk op elektriciteit werkt en pas een half jaar in bedrijf is? Kun je dit verduidelijken?

 180. Joannes den Hollander Says:

  Beste Frank

  Vlak voordat de kolenmijnen gesloten werden hadden een aantal ingenieurs de koppen bij elkaar gestoken om een kolenhaard te ontwikkelen die duurzaam was, gemakkelijk te bedienen, zeer zuinig en een hoog rendement moest leveren waarbij ook al rekening gehouden werd met het milieu.
  Uiteindelijk is ze dit gelukt. Zeker voor die tijd kon men terecht spreken over een technisch vernuft. Zelfs de tegenwoordige kolenkachels die verkocht worden halen bij lange na niet de rendementen van de modellen die midden jaren zestig op de markt kwamen. Om enkele merken te noemen die in de handel gebracht werden waren: Efel, Nestor Martin en Surdiac. De laatste leverde zelfs een type van 7 kw met een rendement van maar liefst 86%. Dat is uitzonderlijk hoog. Deze nieuwe generatie kolenkachels gaf niet alleen stralingswarmte maar ook convectiewarmte zodat ook de rest van het huis verwarmd werd. Dit in tegenstelling tot de oudere generatie kachels. Daar was het in de nabijheid van de kachel behaaglijk warm maar de rest bleef relatief koud.
  Vanwege de opkomst van het gas stagneerde de verkoop van deze relatief dure kachels. Bovendien begonnen de mijnen te sluiten en stapte men massaal over op gasverwarming. De kleine groep mensen die er wel een kochten waren er uitermate tevreden over. Ik dus ook.

 181. H.J. Says:

  ik hen al jaren een voorschot nota van €70,= per maand voor gas en Electra samen inkl.vast recht .
  bij eind afrekening krijg ik meestal tussen de 50 en 80 euro terug .
  kleine CV ( 3 radiatoren = warm water douche en keuken ).
  gas haard voor woonkamer / keuken .
  30 Zonne panelen .
  ik ben dik tevreden

 182. Arie G. Says:

  @H.J.

  Je verkeert in de luxe omstandigheden dat je 30 zonnepanelen kunt plaatsen. Vermoedelijk is dat goed voor een opbrengst van 6500 kWh per jaar. Die luxe is voor veel bewoners niet weggelegd. Zeker niet voor huizen in de huursector of voor bewoners van appartementen of woningen die ongunstig liggen t.o.v. invallend zonlicht.

 183. Arjan Says:

  De ‘dialoog” tussen reacties en schrijver van het artikel is zeer waardevol om een beeld te vormen. Ik vind de test nogal geisoleerd van context en te doelgericht op het ”ontmaskeren” van reclame beweringen van IR Panelen. IR panelen zijn een middel om het huis te verwarmen en zo richting gasloos huishouden te gaan. Voor een goede vergelijking moet je ze aan het plafond testen. Electrische vloerverwarming lijkt mij per definitie een energie inefficiente oplossing en de test en vergelijking daarmee irrelevant voor het doel IR panelen als hoofdverwarming (letterlijk in dit geval). Je kan niet iets veranderen (afhankelijkheid van fossiele brandstof) zonder niets te veranderen. Ik zoek verder naar een onderzoek dat werkelijk de kracht van IR panelen onderzoekt en niet een die ze toepast alsof het gemankeerde CV vloerverwarming is en dan concludeert dat het minder zuinig is. Dat klinkt als iemand die klaagt dat een aansteker niet zo goed als lucifers om je je tanden er niet mee kan stokeren.

 184. Danny Says:

  Wij hebben sinds begin dit jaar 2 infraroodpanelen van een onbekend merk in huis. 1200 Watt vermogen in de woonkamer en 600 Watt in een zolderkamer. Als het in de avond kil is, zetten we het paneel in de woonkamer aan en deze brengt de woonkamer snel op een aangename temperatuur als het buiten >7 graden is. Bij echte kou gebruiken we de CV omdat we graag meerder vertrekken in huis willen verwarmen.
  Voor de zolderkamer is het helemaal ideaal omdat er we niet uren van te voren de kleine radiator hoeven aan te zetten. Uiteraard hangen de IR panelen aan het plafond. Ik heb helaas niet de exacte cijfers over het extra stroomgebruik, maar we hebben behoorlijk wat gas bespaart.
  We produceren met onze zonnepanelen nog steeds meer stroom dan we gebruiken, dus dan is helemaal fijn dat je kan besparen op gas.

  Nu we komende jaren steeds meer duurzaam gaan opwekken met windmolens en zonnepanelen wordt de milieubalans ook steeds beter.

  Er bestaat een redelijke kans dat belastingen komende jaren gaan verschuiven van stroom naar gas. (Lagere tarieven voor stroom en hogere voor gas)

  Infraroodpanelen kunnen dus een hele goede keus zijn, als je ze op de juiste manier inzet.

 185. Douwe Says:

  Snel even de maten genomen van de woning kom ik tot de conclusie dat er véél te weinig vermogen gebruikt is om te verwarmen – is de positionering compleet fout. Daarnaast is een paar dagen meten wel erg kort door de bocht! Conclusie: Het experiment deugd werkelijk van geen kant om een zinnig antwoord te geven op het juiste verbruik bij IR verwarming. Ook lees ik het advies om warmtepompen te gebruiken omdat deze een hele hoge COP hebben….. bij 18°C ja, bij de test opstelling onder ideale condities.
  Mensen de werkelijkheid is toch een stuk genuanceerder. Eerste punt: Onder de verschillende IR -panelen te koop bestaan ook grote verschillen. Helaas gaan wij Nederlanders vaak voor het goedkoopste product in de markt of als we toch wat meer willen uitgeven dan gaan we geloven in termen als modulerend… De praktijk is dat er tussen het ene en het andere paneel een factor 10 kan zitten wat betreft het energieverbruik.
  Punt twee: De opgegeven COP versus de reële COP bij warmtepompen blijkt sterk te verschillen, hierdoor is het stroomverbruik in de praktijk vaan een stuk hoger dan van te voren geschat. Warmte heb je nodig als het koud is, op dat moment is de werkelijke COP een stuk lager dan de COP op de specificaties. Daarnaast is het comfort een stuk lager. In de winter en zomer zijn er geen problemen, echter in het voorjaar en najaar wanneer het weer erg wisselvallig is blijkt een warmtepompsysteem te traag te zijn om de temperatuur goed te kunnen reguleren. Een dag met een lage buitentemperatuur na een dag met een warme buitentemperatuur, resulteert vaak in een koude woning. Natuurlijk als er maar flink geïnvesteerd is ‘over’- capaciteit van het systeem dan kun je deze narigheden enigszins ondervangen. Wie meer wil weten, neem gerust een kijkje op onze website http://www.leranti.nl

 186. Arie G. Says:

  Beste Douwe,
  Je woord “deugd” deugt trouwens ook niet.
  Wat betreft het experiment ben ik het met je eens dat er gezien de toen heersende buitentemperatuur het IR-vermogen aan de krappe kant was. Maar bij een groter vermogen zou het energieverbruik zeker hoger geweest zijn, want de gevraagde temperatuur en het behaaglijkheidsgevoel werden niet echt behaald. Ik kan me overigens wel voorstellen dat er een factor 10 kan zitten in het vermogen van IR-panelen, maar niet in het energieverbruik van IR-installaties. Energie is immers: vermogen x tijd.
  IR zou toepasbaar kunnen zijn in heel goed geïsoleerde woningen, want daaruit lekt weinig warmte weg. Maar dat geldt ook voor verwarming met een CV-ketel. Als je besluit om geen aardgas te gebruiken, bespaart dat wel op de kosten van het netbeheer, maar je moet dan wel elektrisch koken en dan zal ook het tap- en douchewater elektrisch moeten worden verwarmd. Dat verhoogt de kosten weer.
  Over warmtepompen wordt in het artikel niets gezegd, wel in reacties. Maar de investering is voor grondsystemen hoog en bij luchtwarmtepompen neemt de COP af bij een dalende buitentemperatuur.
  Ik zou graag informatie willen zien over behaalde resultaten met IR-verwarming met het elektriciteitsverbruik opgesplitst in verwarming en huishoudelijk gebruik. Want dat laatste kan per huishouden aanzienlijk verschillen.
  Verder merk je op dat er tussen de te koop zijnde IR-panelen grote verschillen bestaan. Hoe moet de potentiële koper dan weten wat de juiste panelen zijn? Krijgt hij/zij ze op proef?

 187. Douwe Says:

  Hallo Arie, of het nu een cv installatie of een elektrische luchtverwarming of de in uw experiment gebruikte infrarood verwarming is, zodra de installatie te krap bemeten is dan staat hij bij te veel transmissieverlies gewoon altijd aan! Het is net zoiets als autorijden, wanneer je 120 wilt rijden, met een te kleine motor en vol gas deze 120 niet haalt, in dat geval kost het veel meer energie dan wanneer je dit gaat doen met een over bemeten motor en deze 120 makkelijk haalt.(zie http://www.streetfire.net/video/143-top-gear-toyota-prius-bmw-m3-fuel_180378.htm). Daarnaast staan de IR panelen op de grond, zoals in de vele eerdere reacties ook al vermeld, heeft deze manier van positioneren een significant negatief effect op het rendement van het verwarmen met IR panelen. Daarnaast heb ik het over factor 10 in het verbruik en niet over factor 10 in het vermogen, wij leveren panelen van 150 W tot zelfs 3000W, dit is factor 20. Het gaat om de techniek om de energie ‘snel’ om te zetten in infrarode warmte, hier zitten de grote verschillen. Als de techniek ‘traag’ is x tijd, dan kost dit veel meer energie dan wanneer de in installatie snel is x tijd, dit bij hetzelfde geïnstalleerde vermogen.
  Wat betreft de elektrische woning met infraroodverwarming, … Mijn persoonlijke keuze zou zijn: Koken op inductie
  Warmwater d.m.v. een goed zonneboilersysteem bijgestaan met een elektrisch verwarmingselement.
  Afgemaakt met zonnepanelen is de perfecte all-elec
  Helaas zijn er nog geen rapporten in Nederland beschikbaar wat betreft het vergelijk van het verbruik van infraroodverwarming. TNO & Kiwa etc. staan zeer negatief tegenover elke vraag vanuit de markt of proberen door exorbitante bedragen deze onderzoeken al in de kiem te smoren(dit kan ik zeggen uit eigen ervaring). Deze twee instituten zijn de enige twee die een officieel rapport uit kunnen brengen voor de Nederlandse markt. Rapporten en ervaringen uit het buitenland (voornamelijk Duitsland en Oostenrijk) worden afgedaan als ontoereikend.
  Gelukkig zorgen de positieve ervaringen met infraroodverwarming ervoor dat infraroodverwarming steeds meer toegepast wordt, ook in Nederland.
  Potentiële kopers worden door ons zeer uitgebreid geïnformeerd om zodoende de verschillen tussen de verschillende panelen op te merken. Ook behoort een demonstratie tot de mogelijkheden. Voor meer informatie verwijs ik naar onze website http://www.leranti.nl of contact met ons op te nemen via 0418-745092.

 188. Arie G. Says:

  Beste Douwe,

  Bedankt voor je reactie. Ik vraag me af of je bij IR-panelen bij een te lage capaciteit een lager rendement haalt. Bij CV-verwarming kan ik me er nog iets bij voorstellen, omdat je dan een hogere watertemperatuur moet gebruiken, waardoor het HR-deel door verminderde condensatie minder goed functioneert.
  Een factor 10 in energieverbruik tussen diverse IR-systemen lijkt me ook stug. Panelen die het slechts functioneren zou je dan kunnen zien als warmtebron vergelijkbaar met elektrische verwarming, waarbij je vergeleken met CV-verwarming circa 15% minder energie gebruikt. Maar omdat elektrische warmte per geleverde kWh bijna 3 keer zo duur is als gas (1 kuub gas levert 9 kWh), worden je stookkosten circa 2,5 keer zo hoog. Als er panelen zijn die 10 x beter presteren, zou je daarmee dan een factor 4 voordeliger zijn dan met CV-verwarming. Dat gaat er bij mij niet in.
  Het enige voordeel van IR-verwarming is dat je deze gemakkelijker kunt doseren en uit zet, wanneer je deze niet nodig hebt. Bij CV-systemen zit er nog veel restwarmte in het circuit als je deze uitzet.
  Maar ook met CV-warmte kun je efficiënt omgaan. Bij mij schakelt met vloerverwarming de thermostaat om 21.00 uur over naar de nachttemperatuur juist vanwege de nog vrijkomende energie. Veel huishoudens hebben geen klokthermostaat en zetten deze laag als men gaat slapen.
  En daarom ben ik geïnteresseerd in meet- en verbruiksgegevens van diverse systemen, ook van warmtepomp-systemen.
  Het blijft lastig, want het stook- en energieverbruiksgedrag verschillen per huishouden aanzienlijk.

 189. jan visser Says:

  Hei,
  Wellicht een rare vraag, maar ik overweeg mijn huis te gaan verwarmen met infrarood panelen, is het dan nog noodzakelijk om een balansventilatie met WTW te installeren?
  Ik dacht, omdat IR verwarming de lucht in de ruimte toch niet verwarmt, dat dat dan niet nodig zou zijn, en een mechanische afzuiginstallatie dan zou volstaan. Graag uw commentaar.
  mvh,
  Jan Visser

 190. Arie G. Says:

  @Jan Visser,

  Ook al gaat het bij IR om stralingsenergie, die energie gaat niet verloren en moet ergens blijven. Dat houdt in dat er toch lucht wordt opgewarmd. Dus de gemiddelde temperatuur in het vertrek/huis zal toch stijgen. En daarom zou ik je zeker adviseren om met WTW te ventileren, tenzij je alleen ‘s nachts ventileert. Maar ook dan zal de temperatuur in je huis hoger zijn dan de buitentemperatuur.
  Je zou bij de vakhandel kunnen informeren. Als je de ventilatorcapaciteit weet en het temperatuurverschil tussen binnen- en buitenlucht, zou je kunnen uitrekenen hoeveel energie je zonder WTW naar buiten blaast.
  Het is overigens wel interessant om te weten wat het verschil in energieverbruik is na de installatie van je panelen en dus ook het verschil in verwarmingskosten.

 191. Jan Visser Says:

  Ok bedankt Arie,
  Dan zal ik ook aan de balansventilatie met WTW gaan. Vergelijken gaat lastig worden, ik heb een huis gekocht wat 7 jaar leeg gestaan heeft en waarvan de elektra vervangen moet worden. Heb nu de boel volledig gestript aan de binnenkant. Wil het, denk althans dat ik dat doe, grondig en zo energie zuinig mogelijk aanpakken. Het huis staat trouwens in Noorwegen, dus frisjes is het af en toe wel.
  Mvh
  Jan.

 192. Lucas Helmer Says:

  Hallo Arie,
  kreeg van Urgenda in de nieuwsbrief van 19 mei 2015 een verwijzing naar ‘Thuisbaas’ die IR verwarming van ThermIQ en instant heaters van Clage aanbeveelt.
  Hierbij zijn ook voorbeelden en vergelijkingen tussen/met IR gebruikers genoemd.
  mvg. Lucas

 193. Arie G. Says:

  Hallo Lucas,

  Ik heb even op de website http://www.thuisbaas.nl gekeken. Men propageert IR-verwarming. Ik vraag me af in hoeverre Thuisbaas onafhankelijk en objectief is. Men verkoopt IR-panelen.
  Ik zie in een vergelijkingsberekening dat men voor een kuub uitgaat van 65 cent. Momenteel zijn er leveranciers die voor 55 cent een kuub gas leveren. Ik denk wel dat IR in sommige gevallen best een goede optie is, zoals in de badkamer. Maar ik zou graag een onafhankelijk vergelijkingsrapport zien met praktijkgegevens.

 194. J.P. Says:

  Wat mij verbaast is dat het uitgangspunt van deze hele discussie een onderzoek(je) uit 2010 is en dus al volledig achterhaald is. De infrarood-techniek is de afgelopen jaren dusdanig verbeterd waardoor de resultaten van dit artikel er helemaal niet meer toe doen.

 195. Arie G. Says:

  Beste J.P.,

  De wetten van de fysica die ten grondslag liggen aan de energietechniek zijn in de afgelopen 5 jaar niet veranderd. I.R. is een van de manieren om elektrisch te verwarmen en dat is minder efficiënt dan de warmte te gebruiken die van de rechtstreekse verbranding komt van fossiele brandstoffen. De enige manier om met I.R. winst te behalen is om deze aan te wenden op de plaatst waar deze nodig is en ook niet langer dan nodig is.

 196. Peter Says:

  Na het nodig onderzoek heb ik nu het hele huis (Monument, vrijstaand uit 1905) voorzien van I.R. panelen (18 stuks). Allemaal hangend aan het plafond en daar lag ook gelijk een uitdaging: plafonds van 3 meter hoogte vragen om meer innovatieve techniek dan lagere plafonds. Na het nodige testen kwam ik uit bij Firstheating.com. En dan niet de Wist panelen: een test daarmee haalde het niet behalve in 1 slaapkamer met een lager plafond.
  Elke ruimte voorzien van een eigen Eberle thermostaat dus per ruimte te regelen. Voor de grap met de leverancier besproken om ook maar voor mijzelf te beginnen (www.infraroodwarmte.nu).
  About the money ? Is nog wat moeilijk te bepalen: de boel hangt sinds begin dit jaar en eerst maar eens een vol jaar bekijken: tuurlijk gaat er een hoop elektriciteit doorheen en in verhouding wat meer dan ik aan gas kwijt was. Maar met recentelijk een vracht zonnepanelen er bij wordt het plaatje anders. Daar moet denk ik ook het voordeel gevonden worden: zelf je energie opwekken (weliswaar in de zomer…).
  Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor IR panelen: een goede isolatie: ik merkte dit vooral bij de erker: grote ramen: dubbelsteens muur zonder spouw: dit nu net extra geïsoleerd en 3 dubbel (HR+++) glas geplaatst.
  En ja: mag idealisme ook wat kosten: ik heb geen gas aansluiting meer: geen gas uit Groningen of Rusland meer nodig voor de verwarming.

 197. Peter Says:

  Oh ja ter aanvulling: dat warm water: daar heb ik een fraaie warmtepompboiler voor staan van 300 liter: omgekeerde koelkast werking: daar bespaar ik t.o.v. van gas zeker mee.
  Doe er je voordeel mee … Zeker in combinatie met bijna 11000wp aan zonnepanelen ;-)

 198. Arie G. Says:

  @ Peter,
  Een interessante casus. Ik kan me voorstellen dat je met 3 meter hoge plafonds veel energie verbruikt om het “beneden” warm te krijgen. Ik ben wel benieuwd hoeveel m3 het vrijstaand huis groot is en wat je aan elektriciteit per jaar gaat verbruiken met IR-verwarming.

 199. P. Lomito Says:

  @Peter Houdt er in ieder geval rekening mee dat de salderingsregeling over enkele jaren waarschijnlijk wordt afgeschaft en vervangen door stroomdiftar die dan mogelijk is dankzij de vervanging van draaischijfmeters door slimme meters. Zonnestroom is dan alleen nog interessant als je de stroom direct kunt gebruiken. Opsparen voor winterverwarming kun je vergeten…

 200. Hans Says:

  Wat ik hier mis is het Elektra gebruik van de cv . Er word alleen gekeken naar gas maar een cv gebruikt toch ook elektra? Hoe zouden de verhoudingen liggen als je het moet vergelijken met een gashaard?

 201. Arie G. Says:

  @ Hans,

  In het artikel wordt onder energieverbruik en kosten wel een opmerking gemaakt over het energieverbruik van de pomp van de CV-ketel. Dat verbruik was ongeveer 1 kWh per dag. Dat is meegenomen in de berekening.
  Ik denk verder dat je met een gashaard iets efficiënter verwarmt, omdat er geen leidingverlies optreedt. Aan de andere kant krijg je bij een HR-ketel een deel terug van de condensatie-energie van waterdamp in de afvoergassen. Die krijg je niet bij een gashaard.

 202. ilonka Says:

  Rekensommetje, kan dit kloppen ?
  Ik verbruik in jan 250m3 gas, in juli 25. Gebruik gas voor warmte is dan 225m3, dat is in geld 225×57 cent per m3 = 128 euro per maand, oftewel 4,20 per dag. Als ik daarvan 1/4 “inruil” voor IR, kan voor IR 1,– aan stroom verbruiken. Een irpaneel van 1000watt kost 20 cent per uur aan stroom, dus kan voor 1,– elke dag minimaal 5 uur aan (of langer omdat de 1000 watt niet altijd wordt gebruikt, heb ik hierboven gelezen).

  Klopt de som of niet? Als het klopt lijkt het mij nl een prima deal
  IR schijnt prettige warmte te zijn, lekker lokaal voor bij de tv, lekker snel zonder gedoe, mooi schoon alternatief voor een haard en alles wat ik minder verbruik aan gas maakt me blij.

  Oh ja, uiteraard komt de stroom van het dak, niet van een of andere vieze kolencentrale.

  Groetjes ilonka

 203. Arie G. Says:

  Beste Ilonka,

  Ik begrijp dat je het gasverbruik met 1/4 wilt minderen en daarvoor in de plaats een IR-paneel wilt gebruiken. Dan kun je al wat eerder de CV-thermostaat lager zetten.
  De berekening klopt wel ongeveer. Zeker als je genoeg zonnepaneelopbrengsten hebt kun je dat uitproberen. De kosten van een IR-paneel zullen vast niet al te hoog zijn.
  In het stookseizoen doen je PV-panelen niet zo geweldig veel, maar dat wordt door de hogere opbrengst in de zomer en het salderen wel weer goed gemaakt.
  Met 1 IR-paneel moet je je wel realiseren dat je daarmee geen homogene warmte in de hele kamer zult krijgen, maar wellicht llokale warmte in de zithoek.

 204. ilonka Says:

  Beste Arie, Bedankt voor je feedback.
  Ja dat is de bedoeling lokale warmte waar ik zit, net als een haard maar dan zonder stank en schoorsteen. Maar ook om in het najaar het gebruik van de CV uit te stellen. En wie weet ooit helemaal over op IR met instantheating voor het warme water en toedeledokie tegen het gas en het vastrecht daarvan. Als ik zon tekort kom, lijkt mij een stukje windmolen een goed alternatief, geen grote investering. Eens informeren of ik de duurzaamheidslening aan mag wenden voor dit plan ipv een nieuwe CV-ketel. Mijn huidige CV-ketel is 12 jaar oud wel hr107 en de vervanging daarvan mag met de lening, hopenlijk staan ze open voor deze visie op duurzaam. Wat mij betreft mag de belasting op electra totaal worden overgeheveld naar belasting op gas, dat zou een leuke boost zijn :). Groetjes ilonka

 205. D. Dap Says:

  Wat mij nog geheel niet duidelijk is in de discussie: zijn dit nu gewoon panelen die met electrische weerstandsdraden gelijkmatig tot een graad of vijfentachtig worden verhit, of zitten er kristallen in die IR straling uitzenden (zoals in een magnetron met microgolf gebeurt). Van dat laatste kan ik nergens iets terugvinden, en dus vermoed ik dat het eerste het geval is. Dan ben je dus qua stookkosten veel goedkoper uit door je CV radiatoren eenzijdig te isoleren, aan het plafond te hangen en op te stoken tot een graad of vijfentachtig. Door de slechte convectie daar bij het plafond zullen de radiatoren minder warmte aan circulerende lucht afstaan en dus een groter percentage via IR straling kwijtraken. Verder lijkt de opstelling zoals getest door Arie nogal veel op die van een standaard CV opstelling, met dubbelzijdige panelen naast de muur. Dit werkt convectie in de hand, en lijk me weinig voordelen te bieden t.o.v. CV.
  Zoals ik het nu zie is de grote truuk van IR dat je redelijk grote hete oppervlakken maakt op een plek waar convectie minimaal is (zodat het weinig energie kost om ze op 85 graden te houden). Aan het plafond dus. Eventueel gecombineerd met een lage temperatuur vloerverwarming systeem, om het condensatierendement van je HR ketel niet te verliezen. Maar of je dit alles nu met gas/water of met stroom doet (of met een speksteen haard) maakt in principe niet uit. Het is vooral een afweging van het gedoe met waterverwarmde radiatoren aan het plafond tegen het voordeel van de veel lagere kWh prijs van gas.

 206. Jasper Says:

  Wat ik hier aan ervaring met stralingswarmte heb Is onze houtkachel.
  Dit is 2m³ baksteen welke we normaal in de winter 2 maal daags een uurtje stoken.

  Maar, nu komt het. De eerste 2 dagen halen We niet het comfort dat we halen als we de 3e of 4e dag halen. Stralingswarmte heeft nu eenmaal meer tijd nodig om een comfortabele warmte te geven.

  Onze eerste 2 dagen of na een paar dagen niet stoken betekent dus niet dat onze kachel te klein is of ik er meer energie (hout) in moet steken maar het is gewoon dat het wat langzamer op gang komt dan een cv en zoals je zegt in het onderzoek. De warmte gaat in materiële dingen zitten en niet in de lucht en dat is gelijk aan een houtkachel (van steen of speksteen, gietijzer is totaal anders en lijkt meer op cv)

 207. Xavier Says:

  Het blijft me verbazen hoe veel mensen enkel hun eigen situatie bekijken en niet het globale plaatje (“ik verbruik 3500 kwh en ik produceer PV 3500 kwh dus ik ben CO2 neutraal”).
  Indien we allen elektrisch verwarmen dan stijgt de piekvraag in de winter enorm en moeten er enorme investeringen gebeuren om aan die piekvraag te beantwoorden. Installaties die in de zomer dan stilgelegd moeten worden.

  (ooit ergens gelezen dat we indien we alle fossiele brandstoffen willen vervangen door elektrische energie er wereldwijd 10.000 nieuwe kerncentrales nodig zijn) joeplahoi.

  Massaal elektrisch verwarmen houdt in dat er massaal nieuwe grote investeringen zullen moeten gebeuren op vlak van productie en distributie die uiteraard hun invloed zullen hebben op de prijs.

  En mits PV panelen quasi geen stroom in de winter produceren moeten ook de zogezegde energie-neutrale gezinnen voor hun elektrische verwarming massaal beroep doen op externe stroom.

  t is jammer dat dit niet zichtbaar is op de eletriciteitsfaktuur. De afrekening wordt gemaakt op jaarbasis en zou eigenlijk beter op kwartaal of seizoensbasis gemaakt worden.

  (ik heb zelf 3000kwh vermogen op het dak liggen, dus bovenstaande regeling zou voor mij ook financieel een domper zijn, naar bewustwording en verantwoord omgaan met energie zou het kunnen tellen).

  T gaat er dus om een evenwicht te vinden en om aanbod – opslag – vraag constant optimaal op elkaar af te stemmen en het piekvermogen zo laag mogelijk te houden.

  In België ligt het afschakelingsplan voor de winter klaar. De productie + import kan de vraag in de winterse piekperiodes nauwelijks aan.
  Investeringen komen er niet of heel traag door het steeds veranderende beleid van de opeenvolgende regeringen.

  Ik hoop op en verwacht op lange termijn oplossingen die transitie naar duurzame fossielvrije elektriciteit mogelijk maken.

  Tot zoverre is het kwestie van de vraag te beperken en allen mee te werken om het nodige piekvermogen zo laag mogelijk te houden zoniet kunnen we ons verwachten aan nog extra belastingen op PV productie en stijgende elektriciteitskosten (wat trouwens al bezig is).
  IR-elektrische verwarming (en ook warmtepompen) zijn voor mij daarom alleen al geen goede oplossing tenzij als tijdelijke verwarming in een kleine ruimte (badkamer) of als “object verwarming”.

  We zijn allen een deeltje van het geheel, een deeltje van het probleem en een deeltje van de oplossing. Met vriendelijke groeten Xavier

 208. mark Says:

  Beste Xavier,
  mooi verhaal heb niet alle verhalen gelezen maar wel een deel.

  Denk dat en dat zeg je ook “we” eigelijk moeten beginnen met minder verbruiken en meer isoleren
  verder zou je ook energie kunnen gebruiken uit andere landen als het hier donker is en anders om.

  Ik denk zelf (geen cijfers) dat een warmte pomp (dus vloer of muur verwarming) met zonneboiler en een dak vol zonnepanelen
  redelijk zelf supporting zijn ook in de winter, je hoeft alleen de pomp te laten draaien de zonneboiler en panelen zorgen voor warm water.

  koken is nog wel een punt maar dat lost de elektrische auto op :-) of als boer lekker warm eten overdag / op je werk en ‘s avonds brood of een salade dat probleem ook opgelost.

  Ik zat ook te denken aan ir-verwarmng maar deze moet dan eigelijk wel aan het plafond! (voor max rendement)

  verbruik 1400 kWh 500 m3 gas zonnepanelen 1380 kWh appartement 80 m2 (1 gas kachel en plafond ventilator)

  mark

 209. Collin Says:

  Ik heb op de slaapkamer een infrarood lamp geïnstalleerd net zoals je een lamp ophangt aan het plafond, dus geen paneel. De lamp is 175 watt en de heeft een dimmer zodat ik de IR lamp op wattage kan dimmen hierdoor kan ik de IR lamp ook op 75 watt zetten. Tevens geeft de IR lamp licht zodat je 2 vliegen in 1 klap hebt.
  Deze IR lamp heb ik ook nog aangesloten op een zonnepaneeltje met accu. Aanschaf van dit zonnepaneel acuu systeem was 300 euro en heb dus altijd gratis verwarming . Ook als ik de IR lamp op het net zou aansluiten kost het mij 5 cent per uur. Ik persoonlijk vind het een lekkere warmte en sluit er binnenkort ook 1 aan op de woonkamer op hetzelfde zonnepaneel want die kan 300 watt pakken, dan heb ik de boel heerlijk verwarmd en het kost mij behalve een kleine investering van totaal 460 euro helemaal niks. Mijn normale gebruik via het gas koste mij 770 euro oer jaar.
  Ik heb mijn investering er dus binnen een jaar weer uit.

  Lang leve infrarood verwarming.

 210. Arie G. Says:

  @Collin,

  De keuze van een IR-lamp kan ik best begrijpen als je de slaapkamer ook als werkkamer gebruikt en daar meestal bent.
  Toch begrijp ik een paar redenaties niet helemaal.
  1. Momenteel kun je toch gewoon je zonnepanelen met inverter op het lichtnet aansluiten. Dan hoef je bij de aansluiting van je lamp niet te switchen van lichtnet naar je accuvoeding en heb je ook geen energieverliezen die bij accugebruik voorkomen. Bovendien doet je zonnepaneel in de winter niet zoveel. De overdag opgeslagen energie is dan meestal niet voldoende om de lamp ‘s avonds te voeden.
  Bij aansluiten van je PV-paneel op het lichtnet is het lichtnet je buffer en kun je gewoon salderen.
  2. Je spreekt over 770 euro aan gasverbruik. Dat komt overeen met 1283 kuub gas. Daar verwarm ik in een jaar mijn hele hoekhuis mee.
  Als je de slaapkamer gebruikt als werk- of studeerkamer kan ik me het gebruik van de lamp voorstellen. Je zit dan op een plek en hoef je niet de hele kamer te verwarmen.

 211. Jan Cullens Says:

  Inderdaad zoals J.P. aangeeft is het uitgangspunt van deze hele discussie een onderzoek(je) uit 2010 volledig achterhaald is. De infrarood-techniek is de afgelopen jaren dusdanig verbeterd waardoor de resultaten van dit artikel er helemaal niet meer toe doen.
  Onze tevreden klanten zullen het comfortabele en zuinige effect van de nieuwe infraroodtechnieken voor u kunnen bevestien.

 212. Peter Says:

  als toevoeging op mijn bijdrage van 22 juni : Ja de hoogte van de kamer (3 m) kost natuurlijk veel energie; maar dat was voorheen met gas niet anders: en met de oude cv was het boven tegen het plafond echt wel een graad of 5 warmer: nu is dat verschil tussen vloer en plafond 2 graden en de thermostaat kan ook echt wel iets lager. En dat 3 dubbele glas (HR +++) wat ik noemde: echt een aanrader. Zeker in geval van grote ramen is dat een punt om hoog op je prioriteiten lijst te zetten.
  En saldering: ik moet het nog zien gebeuren : mileu doelen die we nu niet halen vragen om veel meer stappen en misschien ook wel om het intact houden van de huidige regeling. De Tesla accu’s heb je nu nog niet nodig en laat de industrie wat dat betreft vooral lekker door ontwikkelen: dat gaat tzt zeker helpen: I have a dream … accu’s ooit zo goedkoop en lange termijn opslag zodat we de boel in de zomer opladen en in de winter gebruiken; en zeg niet dat dit nooit gaat gebeuren… dat dacht men vroeger ook van vliegen ….

  Oh ja en ik kon de verleiding niet weerstaan om voor mijzelf te beginnen in Infrarood verwarming & zonnepanelen … noem het maar uit passie :-)

 213. GJB Says:

  Zeer interessante discussie over wel of geen IR-verwarming. Echter hier worden – vanzelfsprekend – totaal verschillende energiebronnen vergeleken: gas en elektriciteit. Zelf heb ik zeer goede ervaringen met infrarood-verwarming op gas, deze zorgt voor onmiddellijke verwarming van alles wat zich in de ruimte bevindt, behalve de lucht, want die wordt, zoals hierboven al is opgemerkt, indirect verwarmd. Het comfort, echter, dat men onmiddellijk voelt, is vergelijkbaar met een open haard, zonder echter de enorme zuurstofbehoefte die een open houtvuur vergt. In een kamer behoeft niet meer dan een opening van iets meer dan 10cm2 te zijn voor een veilig gebruiken van een infrarood gaskachel in combinatie met een zeer bescheiden afvoert (schoorsteen). Tijdens aanhoudende lichte vorst houd ik de woonkamer van mijn Franse woning van natuursteen (muren >50cem dik, geen dubbelglas) heerlijk warm.

 214. Leona Says:

  Hallo allemaal,
  ik heb deze discussie nu een beetje doorgespit, en veel waarheden maar vooral veel onwaarheden kunnen ontdekken. We proberen op onze site informatie te geven hoe groot de verschillen zijn tussen cv (lucht verwarmen) en elektrisch Infrarood verwarming. Want bijna iedereen kijkt alleen maar naar het verbruik, maar niet naar de enorme nadelen die het verwarmen van lucht teweeg brengen. Ik heb altijd snel last van geïrriteerde luchtwegen gehad, als de cv weer aanging.Want dan gaat de convectie optreden…En ik kon echt zeer ziek worden, want ik kan absoluut niet tegen huismijt, pollen e.d.. Het is zo erg, dat ik geen gordijnen, tapijten e.d. in huis kan hebben. Altijd schoonmaken…Echter, sinds we infraroodpanelen hebben geïnstalleerd op de begane grond,is dit enorm verbeterd! Sindsdien zijn we verder gaan testen en zijn zo tevreden dat we 3 merken panelen zijn gaan verkopen. We staan open voor iedere vraag van jullie kant, want wij zijn dealer geworden omdat we 100% geloven in dit product. Kijk a.u.b. ook op http://www.infraroodpanelen-parkstad.nl voor meer informatie. Groeten Leona Willems

 215. James Says:

  nog, die zijn eigen promo maakt

 216. Leona Says:

  Ik wil overigens even reageren op Collin,
  U zegt in uw reactie dat een infraroodlamp bij u de warmte en het licht vervangt, dit lijkt mij in het geval van verwarming onjuist. Als de lamp uit is, is ook de warmte weg..Let er aub op dat kortgolvige infraroodstraling (hoge temperatuur) altijd schadelijk is bij lang gebruik, zeker als u er te dicht op zit! Infraroodwarmte korte golf is alleen geschikt op flinke afstand, en voor bv industriële toepassingen. Kijk maar eens in het boek “stralingsverwarming”, hier ook eerder al terecht aangegeven als prima informatiebron.
  Groeten Leona Willems.

 217. Paul Says:

  Sinds wanneer:
  ver infrarood zijn de meest energieke?

  En krachtig genoeg voor e-volt om de temperatuur van voorwerpen VERHOGEN ????

  Sinds wanneer:
  ver infrarood zijn verschillende meters?

  dit is de echte magie

 218. Arno Reijnen Says:

  Ik volg nu al een hele tijd de vele verhalen over de pro en contra over infra rood. Infrarood warmte is net als de zon, het warmt de massa en met een cv warm je lucht. Dit is een groot verschil in beleving en ook in kosten. Met infrarood warmte kun je ook spot verwarmen en dat is heel energie zuinig. Ik zit al een hele tijd in het vak en al mijn klanten zijn super gelukkig en blij met de panelen. Als je ook nog een Zonne panelen hebt dan is het helemaal slim. Je zet zonnelicht om in stroom en daarna maakt je er warmte mee. kijk eens een op mijn website en lees het complete verhaal :www.infrarood-warmtepanelen.nl

 219. Esther Says:

  Goedemorgen
  Ik heb ook sinds vrijdag een ir paneel van 660 wat in een erg koude keuken zeg maar 12 13 graden dus nu moet hij wel extra hard werken om de 19 graden vast te houden nu is mijn vraag vannacht heb ik hem naar 17 ,5 gezet is dit verstandig ? Of is gewoon op 19 laten staan beter
  Ik weet niet wat ik normaal verbruik van 22.00 tot 8 maar dat was nu dus 10

 220. Arie G. Says:

  Esther,
  Als je de reacties leest op mijn artikel: http://www.olino.org/articles/2010/05/14/verwarming-met-infrarood-panel
  maak ik uit de reacties op dat het niet gaat om de temperatuur, maar om de stralingswarmte. Dus de luchttemperatuur vindt men niet belangrijk. IR geeft stralingswarmte af vergelijkbaar met zonnestraling, die ook aangenaam aanvoelt als het buiten wat kouder is. Dan kun je de temperatuur in de keuken ‘s nachts best lager zetten, misschien wel op 14 graden. Je zou ook het IR-paneel op de dag een half uur van te voren aan kunnen zetten om ook de omgevingstemperatuur iets te verhogen.

 221. Jan Cullens Says:

  ik lees uit de reacties dat er nog veel onwetendheid heerst en ook veel vooroordelen zijn , de meningen zijn verdeeld over de toepassing van infrarood stralingswarmte. Ik voel mij geroepen als ervaringsdeskundige met veel zeer tevreden klanten ongevraagd een tip aan te reiken. Ga voelen, ervaren bij hen die geheel, ik benadruk , geheel zijn overgestapt naar volledige verwarmen met infrarood stralingsarmaturen in de gehele woning. Dit levert naar mijn mening de meest objectieve antwoorden op het vraagstuk of deze techniek iets voor u kan zijn en Geeft ook direct antwoord op de vraag: welke armaturen zij werkelijk echt effectief en efficiënt

 222. Anonymoo Says:

  ThermIQ , Lexin old , De hele waarheid zal worden onthuld !!! Op Klaarlichte dag !!!!
  Het is hoog tijd dat de MEDIA zich bewust zijn van deze enorme bedriegerij !!

 223. Jos Peters Says:

  Wat een enorme discussie over infrarood verwarmen! Ik lees heel interessante reacties hier. Waar het echter fout is gegaan is het uitgangspunt. De proefopstelling is totaal fout geweest. Infrarood verwarming is het meest effectief en energiezuinig wanneer je verwarmt vanaf het plafond, dus niet zoals bij jou vanaf de wand. Omdat infrarood niet de lucht verwarmd, maar de materie, kunnen we nu dus gaan rekenen in vierkante meters ipv kubieke meters. Vierkante meters oppervlakte bereik je optimaal en meest effectief vanaf het plafond. De straling komt nl als een paraplu uit het paneel (zoals een lichtbundel), dus niet alleen recht naar voren. Wanneer je vanaf de wand gaat verwarmen verdwijnt er dus een deel van deze straling naar het plafond, en daar wil je de warmte niet hebben. Dat is punt èèn.
  Punt 2 is dat infrarood verwarming de tijd moet hebben om te acclimatiseren in de materie. Dat moet je een weekje de tijd geven. Het vocht in de muren moet eerst opgelost worden, voordat de warmte geabsorbeerd kan worden in deze materie, en daarna weer afgegeven aan de ruimte. Vochtige muren kunnen nog geen warmte teruggeven. Infrarood verwarming lost dat op, maar dat kan niet binnen èèn dag.
  Deze 2 punten zijn erg belangrijk, eigenlijk zou de proef dus opnieuw uitgevoerd moeten worden.
  Infrarood verwarming kan als hoofdverwarming goed toegepast worden bij installatie van voldoende vermogen. Bij ondercapaciteit, te weinig vermogen dus, krijg je de ruimte niet goed op temperatuur en zal het veel te lang duren voordat de temperatuur bereikt wordt, waarschijnlijk helemaal niet. Bij een juist vermogen zal de ruimte echter zeer snel op temperatuur zijn. Stel jezelf eens de vraag wat duurder in verbruik is. Een waterkoker van 1000 Watt die er 3 minuten over doet om water te koken, of een waterkoker van 2000 Watt die dat binnen èèn minuut doet? Bij installatie van te weinig vermogen ga je dus zeker niet besparen, het duurt enorm lang voordat de ruimte op temperatuur is, en al die uren betaal je aan stroom. Het is dus zaak om de ruimte snel op temperatuur te krijgen, en dat kan bij een juiste berekening. Niet iedereen zal begrijpen dat een hoger Wattage juist zuiniger is, omdat je de opwarmtijd verkort.
  Als bijverwarming is infrarood verwarming sowieso ideaal, dan werk je niet met een thermostaat, maar gewoon handmatig aan of uit. Lucht wordt niet verwarmd, maar wel de mens en daar gaat het tenslotte om.
  Binnen een grotere ruimte kun je zo een warmtegordijn/zone creëren.
  Ik verkoop al 5 jaar infrarood verwarming via mijn Infraroodwarmteshop en heb alleen maar tevreden klanten. De juiste informatievoorziening is echter heel belangrijk bij deze “nieuwe” vorm van verwarmen.
  Ik ben zeer benieuwd naar je reactie Arie!

 224. Arie G. Says:

  @Jos,

  Het is een uitgebreid verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat IR-verwarming van bovenaf efficiënter is. Het blijft echter een vorm van elektrische verwarming, waarbij je per energie-eenheid 2,5 tot 3 keer zoveel betaalt als met aardgas. Dat kun je alleen compenseren door alleen die plaatsen te verwarmen waar dat nodig is en niet langer dan nodig. Met een CV-installatie worden ook plekken warm waar dat niet nodig is en het is ook trager, vooral bij vloerverwarming.
  Wat betreft je punt 2.
  Het is duidelijk dat je voldoende capaciteit moet hebben om het warm te krijgen. Over het droger worden van de muren kan ik niet zo goed oordelen. Dat zullen ervaringsfeiten zijn.
  Dat de meeste IR-gebruikers tevereden zijn neem ik zonder meer aan.
  Wat me wel interesseert is wat de kosten van de verwarming zijn. Daarvoor zou je moeten weten wat een gezin eerst met CV gebruikt en daarna met IR. Die proefopstellingen zijn moeilijk te realiseren. En uit een verschil bij gelijkwaardige huizen kun je ook moeilijk conclusies trekken vanwege verschillen in stookculturen bij diverse huishoudens. Maar wellicht is het nuttig om bij een aantal IR-verwarmde huizen het deel van het IR-gebruik er eens uit te lichten. Dan heb je een redelijk houvast.
  Op termijn zal onze gasbel wel opgedroogd zijn en als we meer gaan importeren wordt de gasprijs hoger. Nu is de energiebelasting op gas onlangs verhoogd. Dan zijn er nog de alternatieven om op water- of luchtwarmtepompen over te gaan.
  Argumenten om het elektraverbruik met zonnepanelen te dekken zijn nu nog steekhoudend, maar als je in de zomermaanden veel over hebt en dat ‘s winters nodig hebt, kan dat nu nog met salderen worden opgelost. Op termijn is daar geen zekerheid over. En als iedereen straks elektrisch verwarmt, is de huidige infrastructuur ontoereikend en zal er in het stookseizoen veel extra (fossiele) energie moeten worden opgewekt.

 225. Jos Peters Says:

  Beste Arie,
  Het is zeker een uitgebreid verhaal en ook afhankelijk van de behoeften per persoon, de gebruikte toepassing, en niet te vergeten de thermische omstandigheden van de ruimte/woning. Maar er valt zeker winst te behalen.
  Niet alleen financieel, maar ook omdat je de ruimte nu ineens heel anders kan indelen. De bank kan nu wel tegen de vensterbank en de draadloze thermostaat hoeft niet meer op die plek waar je eigenlijk een schilderij wilt hangen of een kast wilt zetten. Ook het gezondheidsaspect moeten we niet vergeten. De luchtvochtigheid blijft hoger, je zit dus niet meer de hele dag in die flauwe verwarmde convectielucht en stof/huismijt/bacteriën dwarrelen niet meer rond, omdat de lucht niet verwarmd wordt. Ook dat is winst.
  Je schrijft dat het een vorm van elektrische verwarming is, dat klopt alleen voor zoverre je naar de voedingsbron kijkt. Beiden worden gevoed door elektriciteit. Traditionele elektrische verwarming (met de spiraal) verwarmt ook de lucht, net als de CV en is zeker niet energiezuinig. 2000W per 10m³(kubieke m) is geen uitzondering. Lage temperatuur infrarood panelen echter verwarmen zoals je weet geen lucht en biedt alleen al door dat feit enorm veel voordelen. Met 600 Watt verwarm je al een redelijk goed geïsoleerde ruimte van ca 12 m²(vierkante m) of een badkamer tot 8 m². Dat is een groot verschil in verbruik. Nu kun je dus alleen de ruimtes waar nodig is gaan verwarmen, precies zoals je zegt, tactisch gebruik levert veel op. Het is niet te doen om simpel, èèn op èèn te gaan vergelijken met aardgas, dat is als appels met peren te gaan vergelijken. Dan moet je nl ook alle kosten gaan meenemen, zoals warmtetransport, onderhoud aan CV ketels, gasmeterkosten, gasprijsstijging etc etc. Een klant van ons die het hele huis met infrarood panelen verwarmt (tegen het plafond)heeft mij haar jaarverbruik gemaild. Zij was positief verrast met omgerekend € 104,00 per maand voor elektra en gas, In Nederland wordt echter zelden het hele huis verwarmd met IR omdat elk huis standaard een CV heeft, Meestal worden de panelen aangeschaft voor badkamer, aanbouw of bijverwarming op koude plekken (denk aan vloerverwarming). Pas als de ketel kapot gaat wordt er gedacht aan de aanschaf voor het hele huis. In de ons omringende landen is IR verwarmen een stuk bekender, ook omdat daar niet standaard met CV verwarmd wordt. In Duitsland krijg je zelfs korting op stroom als je deze gebruikt voor “infrarot flachheizung”
  Al met al ben ik ervan overtuigd dat het wel degelijk de verwarming van de toekomst wordt, ook gezien de huidige problemen met gas, zoals jijzelf ook aangeeft.

 226. Annonym Says:

  ThermIQ , Lexin old , De hele waarheid zal worden onthuld !!! Op Klaarlichte dag !!!!
  Het is hoog tijd dat de MEDIA zich bewust zijn van deze enorme bedriegerij !!

 227. Mary T Says:

  Volgens de geruchten , ThermIQ verbergt veel dingen !!

 228. Jos Peters Says:

  Beste Annonym en Mary T,
  Ik ben zeer benieuwd wat jullie bedoelen met jullie post.
  Ik snap er namelijk helemaal niets van. Als er iets is wat wij zouden moeten weten dan is dit dè plek om hier duidelijk over te zijn. Aan geruchten en mysteries hebben we niets dus wees svp helder met wat jullie bedoelen.

 229. Arie G. Says:

  Beste Jos,
  De reactie van Annonym is me ook niet duidelijk. Dat zou wat genuanceerd moeten worden.
  Wat betreft mijn ervaring met gasverwarming.
  Ik zelf zit in een hoekhuis van 1974, 1e, 2e en zolderverdieping met schuin dak en circa 350 m3. Het huis is rond 1981 nageïsoleerd, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en in 2001 HR++glas op alle verdiepingen. Ik heb in 1996 vloerverwarming aangelegd.
  Mijn gasverbruik afgelopen jaar voor verwarming was 1040 m3, waarvan 180 m3 voor tapwater en koken.
  Mijn elektraverbruik is 1300 kWh. Met 11 zonnepanelen (1700 kWh) lever ik 400 kWh terug. Ik heb geen wasdroger, wel een vaatwasser.
  Mijn maandelijks voorschotbedrag is € 65. Het uiteindelijke jaarbedrag komt neer op € 550 (€ 46 per maand).
  Ik ben benieuwd naar het verbruik van een vergelijkbaar huis met IR-verwarming.

 230. Remko Bolt Says:

  Beste Arie en andere geïnteresseerden,

  Ik kwam op deze pagina terecht vanwege mijn zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen om mijn zeer gedateerde woonboerderij te verwarmen.

  Ik heb alle bijdragen met veel interesse gelezen en moet constateren dat er erg veel verwarring heerst over het onderwerp “Verwarming met infrarood panelen”.

  Het essentiële verschil is dat je met een CV eerst de lucht verwarmt, die dan de ruimte verwarmt, inclusief alle objecten die er in staan. Met IR-panelen verwarm je rechtstreeks de objecten in die ruimte (die dan vervolgens ook de lucht verwarmen).

  De besparing zit hem in het feit dat je niet onnodig objecten en lucht verwarmt die die warmte niet nodig hebben, dus liefst alleen de mensen die zich in die ruimte bevinden.

  Het rendement van een IR-paneel is de verhouding tussen de afgegeven IR-straling en de elektrische energie die je er in stopt. Als we de informatie op Thuisbaas.nl mogen geloven bestaat er een theoretisch maximum rendement van 60%. De rest gaat “verloren” als “gewone” warmte.

  Het leeuwendeel van de besparing zal moeten komen uit het _niet_ verwarmen van de hele ruimte en het _niet_ verwarmen van alle spullen die er in staan. Dit is volgens mij de reden dat het experiment van Arie is mislukt.

  Ik heb geen ervaring met IR panelen maar wel met een eenvoudige houtkachel. Ook een houtkachel geeft een groot deel van zijn warmte af als IR-straling. Ik ben vaak langere tijd van huis en laat de temperatuur dan zakken tot rond de 10 graden. Als je vervolgens de kachel aan hebt kun je er heel behaaglijk bij zitten terwijl de temperatuur van de lucht nog steeds ver beneden de 20 graden is.

  De truc van IR-verwarming is volgens mij dus de panelen te plaatsen op plekken waar je je veel bevindt en ze alleen aan te hebben als je daar ook daadwerkelijk bent.

  De effectiviteit is ook sterk afhankelijk van je afstand en je positie ten opzichte van de panelen en de kleur van je kleding. Stralingsenergie neemt kwadratisch af met de afstand, en is afhankelijk van de hoek waaronder het oppervlak de straling ontvangt. Zo even in de gauwigheid een factor cosinus van de invalshoek, dus 100% als de invalshoek 90 graden is en 0% als de stralen evenwijdig _langs_ het object lopen. Ook de kleur en structuur van het te verwarmen object is belangrijk. Een ruw donker oppervlak zal minder straling weerkaatsen, dus beter opwarmen, dan een glad licht oppervlak (albedo). Tevens heb je ook nog last van schaduwvorming van andere objecten.

  In de praktijk denk ik dat panelen aan het plafond boven een zwarte bank waar je in zwarte kleding lekker onderuitgezakt zit met je voeten op een bankje een behaaglijk warmtegevoel zouden kunnen geven maar boven een eettafel waar je met je benen onder zit niet. Dan zou ik zeggen dat je ze naast je aan de muur moet hangen en ook nog minstens aan twee kanten. Of je moet gebruik maken van een glazen tafel waar de IR-stralen doorheen schijnen.

  Het regelen van een paneel is ook geen simpele zaak, alleen al omdat de gevoelstemperatuur afhankelijk is van de kleur van je kleren en zelfs van je huidskleur! Maar ook van je afstand en je positie dus, en van de omgevingstemperatuur. Gevoelsmatig zou ik zeggen een simpele knop op het paneel om hem hoger of lager te zetten. Anders denk ik dat je zowel een infrarood thermometer nodig hebt die zich in het stralingsgebied van het paneel bevindt én een gewone thermometer die zich buiten het stralingsgebied van het paneel bevindt.

  Effectief gebruik van IR-panelen is dus geen simpele kwestie van ophangen en aanzetten.

  Arie, bedankt dat je mij aan het denken hebt gezet.
  Veel succes met verwarmen iedereen!

 231. Remko Bolt Says:

  Kijk en dan sluipt er al meteen een onjuistheid in mijn verhaal (reactie 230). Kleur is blijkbaar onbelangrijk voor de mate van opname van IR-straling. Bron: http://www.deltat.com/pdf/Infrared%20Energy,%20Emissivity,%20Reflection%20%26%20Transmission.pdf

  Ik werd op het verkeerde been gezet door zonlicht. Bij zichtbaar licht is de kleur wél van invloed op de opwarming aangezien een (bijvoorbeeld) blauw oppervlak alleen licht met een blauwe golflengte weerkaatst een de rest absorbeert. Een zwart oppervlak absorbeert al het zichtbare licht en een wit oppervlak weerkaatst al het zichtbare licht.

  Toch is er een groot verschil in de mate waarin verschillende materialen IR-stralen absorberen, reflecteren en zelfs doorlaten.

  Misschien moeten we wel kleren ontwerpen waar IR-stralen doorheen schijnen om IR-panelen nog effectiever te maken ;-)

 232. Bas Says:

  Beste iedereen,

  Ik ben op zoek naar een duurzame manier van verwarmen van een winkel.
  Mijn vraag is of infrarood verwarming een goede afweging zou zijn bij een winkel waar de deur constant open staat?
  Het lijkt me een geschikte optie aangezien het de lucht niet verwarmt en er dus geen warmte via tocht kan ontsnappen.
  Ik hoor graag wat jullie mening hier op is en of jullie misschien betere alternatieven weten.

 233. Arie G. Says:

  @Bas,

  Bij winkels waar in de winter de deur open staat, gaat m.i. veel warmte verloren. Dat zal bij infrarood verwarming bij de deur minder zijn.
  De vraag voor mij blijft of het dan ook verstandig is om de hele winkel infrarood te gaan verwarmen. Misschien zijn er al winkels waar er ervaring mee is opgedaan.

 234. Jos Peters Says:

  Beste Bas,

  Het ligt er ook een beetje aan wat voor een winkel je hebt.
  Als je bv een bloemenwinkel hebt is er heel veel voordeel bij infrarood verwarming te behalen. De bloemen in de winkel mogen het niet te warm krijgen. Daarom wordt hier meestal helemaal geen verwarming gebruikt.
  Wordt er wel verwarmt dan is er een aparte ruimte om de bloemen (zeker s avonds)te koelen. Wat je dus ziet is dat het personeel altijd dik gekleed is. Wanneer je nu een paneel boven de toonbank hangt, heeft het personeel (en de klanten) het in ieder geval op die plek warm.
  De klanten komen sowieso met een jas naar binnen (als het buiten ook koud is) en willen het daarom helemaal niet zo warm hebben, want dan gaat de jas uit. Omdat inderdaad de lucht niet verwarmd wordt blijft de warmte dus op de plek bij de toonbank. Bij fietsenwinkels wordt meestal ook niet de hele ruimte verwarmd. Door in ieder geval boven de toonbank een paneel te hangen is de investering en ook het verbruik zeer voordelig en het personeel heeft het desondanks toch warm.
  Panelen voor in een systeemplafond zijn bij ons nog voordeliger omdat deze niet aan de achterkant afgewerkt hoeven te worden. Voorbeeld : een paneel van 60 x 60 cm 300W kost bij ons slechts € 174,25 incl BTW
  Een paneel van 60 x 120 cm 600W € € 263,95 incl BTW
  Verbruik 300 W = 6,5 eurocent per uur. We hoeven niet met gas te gaan vergelijken om te weten dat dit ontzettend voordelig is.
  Wil je toch de hele winkel gaan verwarmen dan heb je in ieder geval het voordeel van het niet verwarmen van de lucht (dus nauwelijks warmteverlies als de deur open gaat. Infrarood verwarmen op stroom is met de huidige lage stroomtarieven zeker nog voordeliger geworden. Andere voordelen: De panelen kunnen bij huuropzegging of verhuizing gewoon meegenomen worden – Een gezonder binnenklimaat,
  Mvg Jos Peters Infraroodwarmteshop

 235. Jos Peters Says:

  Beste Remko Bolt,
  Je hebt het verhaal achter IR verwarming bijna begrepen.
  Kleur is inderdaad niet van invloed, wel het materiaal van de materie.
  Bv hout neemt sneller warmte op maar geeft deze ook weer sneller af. Keramiek (tegels) nemen langzamer warmte op en houden deze ook weer langer vast. De warmte van IR straling wordt geabsorbeerd in de materie (bv ook muren) en geeft deze warmte daarna weer af aan de ruimte. Echter wanneer er veel vocht in de muren zit (meestal is dat zo) dan kan er niet meteen geabsorbeerd worden en wordt er dus eerst ontvochtigd door de straling. Daarom moet je bij plaatsing van IR verwarming eerst de ruimte laten “acclimatiseren”. Dat kan zelfs een week duren. Als het vocht er dan uit is wordt de muur verzadigd met warmte. Hou je de ruimte dan op temperatuur met de thermostaat dan heeft het paneel nog maar weinig energie nodig om de ingestelde temperatuur te bereiken. dan begint het besparen.
  Ook het materiaal waar het paneel van gemaakt is is van invloed. Aluminium – glas – keramiek – RVS.
  Daarnaast is ook het verwarmingselement, de inhoud zeg maar, van groot belang. De meeste fabrikanten (bijna alle) gebruiken carbon als verwarmingselement, maar carbon kan op den duur gaan scheuren – slijten en er is altijd een veiligheidszekering benodigd, zodat het paneel niet te heet wordt. Onze fabrikant ILO echter, produceert hoogwaardige IR verwarmingsfolie die zodanig geprepareerd is dat geen zekering benodigd is, 100% veilig dus, en kan niet scheuren – slijten. Deze folie kan ook “los” achter bv een verlaagd plafond “verstopt” worden.
  Hiermee wordt de verwarming onzichtbaar. Ander voordeel is dat je niet meer strategisch panelen hoeft te plaatsen. Zoals je al schrijft Remko, kun je een paneel vergelijken met een open haard. Bij een open haard komt de warmte uit èèn bron, net zoals bij een paneel, daarom heb je een strategische opstelling nodig, liefst vanaf het plafond.
  Ons paneel (van ILO) bereikt een maximum temperatuur van 95 graden Celsius. Wanneer je echter de losse folie installeert over de hele oppervlakte van het plafond is deze strategische opstelling niet meer nodig. De warmte straling wordt dan verspreid over de gehele ruimte en creëert een warmtegordijn over deze hele ruimte. De folie wordt dan maar 40 graden Celsius. Verder is het natuurlijk van belang om voldoende vermogen te installeren.
  Wat betreft je verhaal over de thermostaat: Wanneer er voldoende vermogen geïnstalleerd is doet èèn thermotaat gewoon zijn werk. Deze moet je dan niet plaatsen vlakbij de panelen, want dan klopt de temperatuur natuurlijk niet meer. De thermostaat plaats je gewoon in de ruimte, zodat hij de ruimte temperatuur kan meten.
  Wanneer je IR verwarming gebruikt als bijverwarming dus om een koude plek bij te verwarmen dan moet je geen thermostaat gebruiken, maar het paneel gewoon aan of uit zetten, naar behoefte. Dan klopt jouw verhaal wel weer. Dimmen heeft geen zin, dat is niet energiezuinig.
  Mvg Jos Peters Infraroodwarmteshop

 236. Remko Bolt Says:

  Vochtregulering en warmtebeleving zijn wel heel interessante aspecten van verwarmen met IR panelen maar dat het verdampen van vocht in muren alleen met IR panelen zou plaats vinden lijkt me niet juist. Vocht verdampen kost energie, hoe dan ook.

  Wat het geheel lastig maakt om te bevatten is dat er een continue verandering plaats vindt van warmte, lucht en vocht ‘stromen’. Objecten in de woonruimte nemen warmte op en geven die ook weer af en hetzelfde geld voor vocht. Dit gebeurd omdat je een ruimte wilt verwarmen als je het nodig vindt, maar laat afkoelen als je energie wil besparen. Water verdampt bij verwarmen, dit kost extra energie, en water condenseert bij afkoelen, dit levert energie op. Een ruimte ‘droogt’ pas als je warme lucht met vocht gaat afvoeren en nieuwe koude (droge) lucht gaat aanvoeren.

  En wat zorgt er nu eigenlijk voor dat je een ruimte of omgeving als aangenaam ervaart qua warmte (en vocht)? Tijdens de wintersport kun je rond het vriespunt heerlijk buiten zitten op een houten bankje in de zon. Ook bij een ouderwets houtkacheltje is het aangenaam vertoeven. Maar niemand vind het lekker om met blote voeten over een koude tegelvoer te lopen.

  Wil je energie besparen is het belangrijk de warmte daar te hebben waar je ze voelt. Dan lijkt een kleedje in de badkamer efficiënter dan vloerverwarming. Om even lekker onder een warme douche te staan hoef je mijns inziens niet de hele badkamer inclusief vloer op 21C te brengen. Afdrogen naast een IR paneel klinkt dan wel aanlokkelijk. De warme stralen rechtstreeks op je blote lijf. Verder hoef je zo’n ruimte volgens mij niet te verwarmen.

  Zo kun je ook denken aan een elektrische deken in een koude slaapkamer. Lekker warm onder de dekens, verder geen warmte nodig.

  De woonkamer is een ander verhaal. Daar wil je de hele ruimte verwarmen, ten minste, als je daar langere tijd in rust gaat vertoeven. Ben je actief maakt je lichaam zelf warmte door spieractiviteit. Maar als je een tijdje zit te lezen koel je af en wil je een warme ruimte.

  Ik denk dat je met IR panelen vooral winst kunt behalen met het tijdelijk verwarmen van specifieke locaties, bijvoorbeeld naast een bureau op een slaapkamer waar een kind een uurtje huiswerk zit te maken of in een badkamer. Maar uiteindelijk zal warmte zich door een hele ruimte gaan verspreiden en maakt het niet meer zoveel uit wat de bron is. Dan is goed isoleren om energie te besparen veel belangrijker. Tenzij je natuurlijk, zoals in een winkel de deur open laat staan. Maar daar kreeg ik als kind van mijn ouders al voor op mijn donder…

 237. Jan Says:

  Interessant stuk Arie, ook omdat het inmiddels loopt over diverse jaren waarin we het energieaspect en inzichten langzaam maar zeker zien verschuiven. En tegenwoordig gezien uitlatingen politiek zou dat zelfs weleens relatief snel kunnen gaan… Gezien de documentatiewaarde hier wil ik mijn ervaringen graag hieraan toevoegen.

  Qua verwarming van mijn woning ben ik bezig sinds september 2014 (ik trok half januari 2014 in deze vrijstaande oudere woning), toen ik als eerste de gehele bovenetage ging ombouwen naar IR-folie achter de plafonds (2,4m hoog). Daar speelt volledig het aspect dat op vraag gestookt kan worden: 2 studeerkamers, een logeerkamer, een overloop en een grote slaapkamer met allen hun eigen thermostaat. In deze laatste ruimte hangen 6 kleine panelen (2400W) die ik eens goedkoop bij Gamma op de kop kon tikken, maar die verschillen kwalitatief absoluut van genoemde ILO panelen (en dan niet positief). Elke ruimte wordt dus aangestuurd middels een eigen thermostaat en dit voldoet erg goed doordat alleen daar op een hogere temperatuur gestookt wordt wanneer er iemand aanwezig is.
  Van de benedenetage zijn op dit moment de woonkamer en keuken verwarmd middels (ILO) IR-panelen aan het plafond op ca. 2,6 m hoogte. De rest van de benedenetage is nog niet verwarmd (het project liep dit jaar helaas enorme onvoorziene vertraging op). In de woonkamer gebruik ik ook nog een speksteenkachel op hout, die ik ‘s avonds in het stookseizoen veel gebruik: ten eerste gezellig en daarbij ook voor het comfort zonder de IR-panelen hoog op te stoken. De woonkamer is ca. 33 m2 waar ik 3700W aan IR-panelen voor gebruik, in de open keuken (ca. 15 m2) hangt 1100W die door dezelfde thermostaat wordt aangestuurd.
  In totaal heb ik hier momenteel een 10,5kW aan IR-verwarming gemonteerd, dus als hoofdverwarming.

  Als temperatuur hanteer ik in het stookseizoen 12 graden op alle ruimtes boven (slaapt heerlijk), alleen de overloop staat op 15 graden. Wanneer de studeerkamers worden gebruikt gaan die (handmatig) naar bijv. 18 of 20 graden, afhankelijk van de gebruiker. De temperatuur in de woonkamer staat op 16,5 graden, meestal rond 18:00 gaat deze naar 20 graden om bij het slapen gaan weer op 16,5 graden gezet te worden.

  Qua elektra heb ik een 3x25A aansluiting en 4400Wp aan zonnepanelen sinds half april 2015. Het warme water wordt vanaf juni 2015 voorzien door een zonneboiler (2×24 vacuümbuizen), welke elektrisch wordt naverwarmd indien nodig. Aangezien deze zonnecollector helaas op het Westen ligt (de panelen op Zuid, dak daar vol), is dat vanaf ca. oktober t/m januari vrij veel het geval. Dat zal ik t.z.t. nog aanpassen om dit efficiënter te maken. Van belang is uiteraard, zoals bij elke vorm van verwarmen, dat de isolatie van de woning/schil van belang is voor het comfortgevoel alsmede de kosten. Dat is iets wat hier in de loop der tijd dan ook steeds beter wordt, op dit moment rest nog vloerisolatie op de benedenetage. Deze woning is verder sinds maart 2016 gasloos, d.w.z. het gas is afgesloten waarmee ook de aansluitkosten daarvan zijn verdwenen.

  Algemene aspecten qua energie.
  - De energieopwekking van de zonnepanelen is buiten de zomer inderdaad enorm veel minder. Ik zou nog graag een kleine efficiënte windmolen toevoegen zodat dat beter gedekt is, maar die heb ik nog niet gevonden tenzij voor absurde prijzen voor het geleverde vermogen.
  - Zolang er nog te salderen valt, is het nadelig effect wat kleiner is maar energieopslag zou hier enorm bij helpen. Dat is echter nog niet echt goed rendabel te maken, maar ook hierin gaat de ontwikkeling hard.
  - Verbruikscijfers heb ik nog niet duidelijk omdat hier tijdens het proces van verbouwen en aanpassen nogal wat zaken zijn gewijzigd. D.w.z. nog geen jaar gehad waarin de situatie hetzelfde was. Wel zit ik op dit moment op een maandvoorschot van €125 (enkel elektra dus), maar dat zal waarschijnlijk nog wat lager uit kunnen vallen.
  - Het gasverbruik alhier heb ik ook enkel uit het begin waarin van alles continue veranderde. Wel was het erg hoog doordat het een oude en slecht geïsoleerde woning betrof , waaraan dus inmiddels al veel op isolatievlak is gebeurd. Energieneutraal valt een dergelijk type woning zonder mega-kosten niet te krijgen, dan moeten er structureel echt ernstige zaken worden uitgevoerd. En dan streef ik hier mijn doel toch wat voorbij.
  - Wat ik met de rest van de beneden verdieping ga uitvoeren qua verwarming is momenteel nog niet 100% duidelijk. Door de toestand van de vloeren kijk ik o.a. ook naar vloerverwarming middels een warmtepomp of pelletketel. Inmiddels informatie van een lucht/water warmtepomp gekregen waar men uitgaat van ca. 3500kWh/jaar (zonder koelen). Dat is een extra elektra belasting die ik niet echt zie zitten, dus nu verder studeren op een pelletketel. En wellicht toch nog anders, maar ik zou graag mijn elektrische “footprint” kleiner maken ondanks dat IR-verwarming ook voor de rest van de benedenetage aantrekkelijk is gezien de veel lagere installatiekosten.

  En qua IR-verwarming:
  - Werkt perfect met het naar behoefte stoken in diverse ruimtes.
  - Tijdens het werk in de winter zijn de benen onder het bureau inderdaad kouder door ontbrekende straling.
  - Het opwarmen (mits uiteraard zoals gemeld voldoende capaciteit aanwezig is) in de woonkamer met de IR-panelen gaat echt snel gaat door het vrijwel onmiddellijk optredende comfortgevoel (na een minuut ofzo). De ruimte echt opwarmen duurt uiteraard wat langer. Met de IR-folie achter het plafond gaat dat minder snel doordat de straling door gipsplaten moet.
  - IR-folie heeft als voordeel t.o.v. de IR-panelen dat je inderdaad een “heel stralend plafond” hebt i.p.v. de lokale IR-panelen. Ofwel een egalere warmte door de hele ruimte waar dit IR-folie is gemonteerd.
  - De temperatuur lijkt inderdaad lager ingesteld te kunnen worden, maar je hoeveelheid kleding speelt daarin natuurlijk ook mee.
  - Er is inderdaad een groot verschil in kwaliteit en wat sommige leveranciers (niet) vertellen. Ik ben zeer tevreden over mijn leverancier en de producten, het enige wat ik minder vind is dat de panelen aan het plafond qua montage en constructie beter/slimmer hadden gekund (gepriegel om te monteren en wat doorbuigen als ze warm worden). Gelukkig is de montage slechts eenmalig (hopelijk) en went het doorbuigen wel, al is dat niet echt fraai.
  - Er is ook een groot verschil in veiligheid, zelfde als hiervoor. Deze IR-panelen en -folie zijn beveiligd, bij andere producten bleek je dat bijv. zelf te moeten beveiligen middels een extra temperatuurvoeler achter het plafond. Maar dat werd niet verteld…

  Een paar tips tenslotte.
  - Kijk niet alleen naar de veel gepropageerde “terugverdientijd”. M.i. is wat men veelal opgeeft net zo flexibel als statistiek: vrolijk om te buigen naar wat je graag wilt laten zien. Daarbij verandert er zeker momenteel veel op zowel politiek (en dus financieel) als op technisch vlak. Kijk naar wat je wilt en uiteraard kunt betalen.
  - Als er IR-verwarming gaat worden toegepast, let dan goed op de verdeling over groepen en ook fases voor de elektra! Bijv. mijn woonkamer met keuken begint met ca. 5kW en moduleert dan langzaam omlaag (te zien op mijn YouLess meter). Dat zit over twee 16A groepen, geen probleem maar dat is al aardig Watt :-) In januari 2016 was het hier in het Noorden ineens zeer koud met Oostenwind plus een berg ijzel en rond 03:00 (bleek later) werden diverse ruimtes toevallig vrij tegelijk aangestuurd door hun thermostaten, net als de naverwarming van de zonneboiler. De hoofdaansluiting is hier 3x25A en (dus achteraf) bleken een paar van de grootste verbruikers toevallig op dezelfde fase te zijn gemonteerd. Trage hoofdzekeringen kunnen een ruime tijd een flinke overbelasting aan (uiteraard niet de bedoeling), maar op een goed moment is het gebeurd: hier klapte fase 1 eruit.Dus geen probleem met de groepen, maar met de fase… Dat is daarna uiteraard wat aangepast, maar let dus op dat bij 3-fase niet alleen de groepen van belang zijn…!

  Groet,
  Jan

 238. Arie G. Says:

  Jan,
  Een interessant verhaal. Je bent zo te lezen goed bezig. Een voorschotbedrag van €125 is alleszins redelijk. Infrarood verwarmen heeft inderdaad de voordelen dat deze warmte gemakkelijk te doseren is. En zeker als je huis nog niet optimaal is geïsoleerd, merk je snel het warmte-effect.
  Voorlopig verwarm ik mijn hoekhuis nog met gasgestookte CV-ketel en vermoedelijk ook nog wel de komende 10 tot 15 jaar, maar er komt een moment dat er geen gas meer is. Omdat ik vloerverwarming in mijn kamer heb, zou een lucht/lucht-warmtepomp op termijn tot de mogelijkheden behoren. Op de slaapkamers en zolder stook ik niet. Vanwege de spouwmuurisolatie, dakisolatie en HR++ beglazing in alle ruimtes blijft de temperatuur daar hangen op een waarde van rond de 15 graden.
  Verder heb ik 11 zonnepanelen die jaarlijks 1700 kWh leveren. Bij een verbruik van 1300 kWh lever ik 400 kWh terug. Ik heb bij Heatnet een IR-paneel van 440 Watt gekocht, waarmee ik wat ga experimenteren als ik tijdelijk zit in mijn werkkamer.
  Mijn voorschotbedrag is momenteel €50, mede dankzij een instapkorting van €210 bij mijn huidige energieleverancier. Ik verwacht op jaarbasis uit te komen op € 520.
  Wat mijn zonnepanelen betreft, merk ik dat deze tussen 21 maart en 21 september 3/4 van de totale jaaropbrengst leveren. Als de saldering komt te vervallen, is het zinvol om 1 à 2 kWh op te slaan, zodat je koelkast e.d. daar ‘s avonds en ‘s nachts op kunnen draaien. Het bufferen voor winterdag heeft geen zin. Dat vereist een opslagcapaciteit van 600 kWh. Dat haal je bij lange na niet met een Tesla Powerwall van 7 of 10 kWh.
  In de maand december leveren mijn PV-panelen gemiddeld 1 kWh/dag. Met een dagverbruik van 4 kWh kom ik er 3 tekort.
  En de ruimte op mijn ZO-dak is vanwege een dakkapel (waar er ook al 3 panelen op staan) door het schaduwprobleem beperkt. Aan de andere NW-kant heb ik ook 3 panelen met het voordeel van een gespreide dagopbrengst in de zomer, maar ‘s winters doen ze niet veel.

 239. Huub Abbeelen Says:

  Hallo,

  Op dit momet wil ik voor infrarood panelen gaan kiezen maar wat mij opvalt is dat er wel gesproken wordt over neem er van een goede kwaliteit !
  Maar nergens lees ik wat je het beste kan nemen , je hebt ze verkrijgbaag met glasplaat en van aluminium of staal ?

  Gr Huub

 240. Piet Says:

  Geachte lezers,
  Ik heb dit artikel en de reacties allemaal met veel aandacht gelezen omdat ik overweeg om in de slaapkamers en badkamer ir panelen te plaatsen.
  In de keuken/woonkamer heb ik vloerverwarming en wil dat zo laten maar wil de rest van de radiatoren afsluiten. Op mijn platte daken liggen 18 zonnepanelen van 275 wp per stuk. Wie kan mij adviseren?
  Piet

 241. Arie G. Says:

  @Piet,

  Op zich is jouw overweging niet verkeerd. IR-verwarming kun je onafhankelijk regelen van je vloerverwarming en toepassen op het moment dat je warmte nodig hebt. In de badkamer is het zeker veel effectiever dan elektrische vloerverwarming. Er zijn veel fabrikanten van IR-panelen. Laat je goed adviseren.

 242. Rokus W Says:

  Best Arie,

  Ik lees nu pas over je experiment en een deel van de reacties daarop. Spreekt me aan dat je zelf een experiment doet. Meten is weten. En het ook natuurkundig onderbouwt. Hoe men IR panelen beleeft, is iets totaal anders dan hoeveel energie wordt gebruikt. Dat is gewoon natuurkunde.

  1 aspect in je onderzoek intrigeert me wel. Het kan zijn dat iemand anders deze vraag al aan je heeft gesteld, ik heb niet alle thread in detail gelezen. Dus op het risico dat ik iets herhaal terwijl je het antwoord al hebt gegeven:
  Als ik het goed begrijp, geef je aan dat je ca 30 m3 gas hebt bespaard bij de inzet van de IR-panelen. Dit komt neer op ca 950 MJ (primair, onderwaarde). Bij een rendement van de ketel van 90% op onderwaarde scheelt dat dan 850 MJ aan warmte. In de plaats daarvan hebben je IR-panelen in totaal ca 155 kWh gebruikt, ofwel ca 550 MJ. Wanneer ik ervan uitga dat een IR-paneel 100% omzetting heeft naar warmte, is dan ook 550 MJ aan warmte geproduceerd, ofwel 65% van wat met de CV aan warmte nodig was. Ik zou zelf verwachten dat de warmtelevering van het IR-paneel ongeveer gelijk zou zijn aan de warmtevraag bij de CV. De warmteverliezen naar buiten (transmissie, ventilatie en infiltratie) zijn nl niet anders. En een verschil van 35% vind ik wel hoog voor en iets lagere luchttemperatuur bij de IR-panelen, of een iets lagere kamertemperatuur. Heb je zelf een verklaring voor dit verschil? Verlies je onderweg met de CV nog warmte en ligt het totale rendement voor de ketel nog lager (wat ik bij de CV met vloerverwarming onwaarschijnlijk vind) of maak ik hier ergens een denkfout?

  En om de discussie over comfort in relatie tot de temperatuur van de lucht en de wanden te voeden, is in het bovenstaande professor Fanger al genoemd? Hij heeft (lang geleden) uitgebreid onderzoek gedaan naar wat mensen comfortabel vinden (natuurlijk obv een standaardverdeling, er is altijd spreiding). Resultaat is een grafiek waarin is te zien bij welke lucht- en wandtemperatuur (alle wanden) mensen de verwarming nog comfortabel vinden

 243. Arie G. Says:

  Beste Rokus,

  Je conclusie dat er met de IR-panelen minder energie is geleverd dan er anders met de CV zou zijn geleverd is juist. Ik moet wel vermelden dat vanwege de lage buitentemperaturen de totale capaciteit van de IR-panelen wat ondermaats was. Ik kreeg het in huis niet echt warm. Maar dat is ook wat IR-voorstanders beweren. Je hebt met stralingsenergie minder energie nodig, want het is efficiënter.
  Maar ik krijg het idee dat de omgevingslucht gemiddeld niet zo warm wordt als wat je krijgt met een CV-systeem. Daardoor verlies je ook minder warmte door de buitenmuren en de ramen.
  Ik las onlangs het artikel op Olino:
  http://www.olino.org/articles/2017/01/03/ervaring-met-infraroodpanelen/
  Daarin wordt opgemerkt dat zittend aan een tafel je benen niet warm worden. De straling verwarmt alleen de delen die rechtstreeks bestraald kunnen worden.
  Je elektriciteitsverbruik wordt ook behoorlijk veel hoger. Dat moet dan gecompenseerd worden met flink wat zonne-energie uit PV-panelen.
  Zolang de salderingsregeling geldt zullen de meerkosten wellicht worden gecompenseerd. Maar als die regeling wordt afgebouwd, wat dan?
  Ik ben voorstanden van lage-temperatuurverwarming, waarbij je nu of later een lucht/water warmtepomp kunt gebruiken op het moment dat Nederland gasloos wordt. Dan kun je uit elektrische energie het viervoudige aan warmte-energie onttrekken.
  Bij grootschalige elektrische verwarming zal dat een aanzienlijke wissel trekken op de capaciteit van ons elektriciteitsnet. Mijn jaarverbruik aan gas is nu circa 1100 tot 1200 m3. Nu met deze koude dagen verbruik ik soms 10 kuub per dag. In mijn geval zal ik dan per jaar 34000 Mjoule nodig hebben voor verwarming hetgeen overeenkomt met 9440 kWh elektrische energie. Met een warmtepomp zou ik met een COP van 4, 2360 kWh extra gebruiken boven mijn huishoudelijk gebruik van 1300 kWh per jaar.

 244. Rokus Wijbrans Says:

  Beste Arie,

  Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik had het in mijn vorige bericht nog niet expliciet gezegd, maar leuk dat je zelf bent gaan meten om te weten hoe het echt zit. En het deelt met ons. Fijn.

  Je bevestigt mijn vermoeden tav het elektragebruik; een deel van de besparing komt doordat er een lagere temperatuur is dan gewenst. Dat wordt dan helemaal leuk als t buiten -10 gr C is. Dan moet je nog 20% aan capaciteit bijplaatsen. De onderzoeken van de eerder genoemde prof. Fanger mbt behaaglijkheid lieten zien dat de luchttemperatuur bij toepassing van een hogere temperatuur van de wanden (stralingswarmte) ca 1 – 2 gr C lager zou mogen zijn. Per graad C is het transmissieverlies naar buiten en daarmee het verbruik dan orde grootte 10% lager. Tav de behaaglijkheid zou dan gelden dat de straling van meer kanten komt; ook zou het verschil tussen lucht- en wandtemperatuur weer niet te groot mogen zijn; het onderzoek liet zien dat velen het anders (alleen warmtestraling van 1 kant, andere kant / voeten blijven koud, of te groot temp.verschil) toch minder prettig vonden.

  Voordeel van IR panelen vind ik idd mn de snelle regelbaarheid. Bij vloerverwarming, waar je ook veel stralingswarmte hebt, rekende ik vroeger ook met ca 5-10% energiebesparing, omdat de luchttemperatuur iets lager zou kunnen zijn. Praktijk was vaak anders: mensen hadden het koud, en wilden het dan even iets warmer. Door de traagheid van het systeem duurde dit echter zo lang dat men er vervolgens voor koos om de temperatuur standaard iets hoger in te stellen. Zo had men altijd het gewenste comfort. Het energetische voordeel is dan echter ook weg. De mogelijke besparing reken ik dan ook niet meer in.

  Tav je opmerking mbt de LT verwarming (vloerverwarming). Ik ben daar ook een voorstander van, vooral vanwege, zoals je zelf al aangeeft, de warmtepomp. Ik wil dan ook zelf een warmtepomp gaan aanschaffen, al wil ik deze vooral voor de basis inzetten, met snelle piek verwarming (mijn bestaande ketel) ernaast. Zet ik de warmtepomp alleen in de basis in, dan is de COP van de warmtepomp bij radiatoren al goed, en hoef ik deze niet te vervangen. Ik kan dan op termijn evt overgaan op LT verwarming, waardoor ik ook kan koelen en nog hoge rendement haal.

  Ik weet alleen niet of ik naar all-electric zou willen gaan. Vooral omdat ik dan een veel duurdere warmtepomp moet aanschaffen (omdat die dan alle warmte moet kunnen leveren, ook bij de laagste buitentemperatuur), terwijl ik deze dan alleen in de piek maximaal gebruik, en ook de COP van de warmtepomp een stuk lager wordt. Als ik mijn warmtepomp op de piek (laagste buitentemperatuur van – 10 gr C; met mijn ketel haal is het nu uitgelegd tot – 17 gr C) zou dimensioneren, dan zou ik veel meer geld moeten uitgeven, terwijl ik de meeste ruimten beperkt verwarm, en de heel lage temperaturen (< 0 gr C, laat staan lager) maar heel weinig voorkomen. De COP van mijn warmtepomp is bij die lage temperaturen ook nog eens een stuk lager (en bij mijn radiatoren zelfs slecht; of ik zou dan ook nog in LT verwarming moeten investeren, en dan wordt t nog duurder), waardoor ik een hogere piekvraag aan elektriciteit heb. Ook wordt de extra capaciteit van het elektriciteitsnet op wijkniveau veel groter; dat laat jouw gasverbruik per dag ook al zien. Ga ik mijn piek met IR panelen leveren, dan wordt de piek capaciteit nog veel groter. Omdat het elektriciteitsnet op wijkniveau is uitgelegd op 1 kW, verwacht ik dat ik in de toekomst dan fors meer moet betalen als mijn capaciteit zo sterk toeneemt.

  De warmtepomp zou ik (voor mijn situatie; ik heb overal radiatoren) hierbij dimensioneren op wat ik voor de woonkamer, keuken (en evt badkamer) samen nodig heb tot ca 4 gr C (is ook het idee achter de ELGA van Techneco). Voor de piekverwarming en het kortstondig verwarmen van mijn andere kamers wil ik de ketel houden. Het elektriciteitsnet hoeft dan niet te worden verzwaard, terwijl de ketel op jaarbasis beperkt wordt ingezet. Dit gas zou dan prima met groen gas, zonnegas of windgas kunnen worden opgewekt. Daar kan ik dan ook meer voor betalen, omdat ik uitspaar op de kosten voor de te grote warmtepomp en een nieuw afgiftesysteem.

  Grootste voordeel vind ik misschien wel dat ik geleidelijk aan kan verduurzamen en blijf beschikken over mijn bestaande systeem, dat ook als back-up kan dienen. Door steeds verder te isoleren en convector(radiator)en te plaatsen (waarmee ik ook kan koelen) kan mijn verbruik op termijn nog verder omlaag en het comfort omhoog. Mogelijk dat er tegen die tijd nog betere duurzame oplossingen zijn, op elektriciteit of op waterstof. Alle opties zijn dan nog open. Het gasnet wil ik dan ook graag nog even houden. Ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.

 245. Arie G. Says:

  Beste Rokus,

  Ik noteer elke wintermaand het gasverbruik en de gemiddelde buitentemperatuur. Hieruit haal je het gemiddeld gasverbruik per dag in relatie met de buitentemperatuur. Zet je de hierbij verkregen 7 punten uit in een Excel-tabel kun je een lijn door die punten trekken en de vergelijking hiervan door Excel laten vaststellen.
  X is de buitentemperatuur en Y het gasverbuik per dag.
  Bij mijn hoekhuis is die vergelijking: Y=-0,5X+8,15.
  In mijn kamer is de gemiddelde etmaaltemperatuur circa 19 graden”, ‘s nachts daalt deze naar 18 en overdag stijgt deze naar 20.
  In de slaapkamers en op zolder wordt niet gestookt.
  Bij 0 graden buiten gebruik ik per dag 8,12 kuub hetgeen bij een calorische waarde van 9,5 kWh per kuub en een rendement van 85% neerkomt op een gemiddeld vermogen van 2730 Watt. Aangezien ik de CV-ketel van 7 tot 21 uur laat branden wordt er in die periode een gemiddeld vermogen gevraagd van 2730*24/14 = 4680 Watt.
  Als er op termijn een warmtepomp nodig is verwacht ik bij 0 graden buitenlucht en 45 graden een COP van 3,7.
  Dan zou ik 4860/3,7 = 1265 Watt nodig hebben gedurende 14 uur.
  Dat zou dan mijn uitgangspunt moeten zijn.
  De warmtebron moet dus op zijn minst 5000 Watt kunnen leveren.
  Mocht het buiten kouder zijn, dan zou ik in de kamer kunnen bijstoken met IR-panelen of de stookperiode op koude dagen kunnen verlengen.
  Als ik uitga van een gemiddelde COP van 4 zou ik op jaarbasis uitkomen op een verbruik van 2220 kWh. Dat is bij 18 ct per kWh € 400.
  De kosten van een gasaansluiting zouden dan eventueel vervallen. Dat kost momenteel € 150 per jaar.
  Ik heb geen idee hoe lang ik nog in dit hoekhuis woon. De leeftijd (ik ben al een aantal jaren met pensioen) gaat ook een rol spelen.

  In jouw situatie zou ik ook voorlopig een combi van een warmtepomp met een CV-ketel gebruiken. De komende 15 jaar kunnen we zeker nog wel over gas beschikken. Het is wel verstandig om naar een lage temperatuur verwarming over te gaan. Dat kan met vloerverwarming of met radiatoren die kunnen volstaan met een lagere temperatuur.

 246. Annelies Says:

  Beste Arie,

  Al een tijdje ben ik op zoek naar wat de beste verwarming is voor mijn vakantiehuisje. Het gaat om een geïsoleerde vrijstaande ruimte van 550cm.x550cm. met een puntdak met helling 30. Een gedeelte van 110cm.x240cm. is bemuurd voor de badkamer. Er is alleen elektrisch. Ik vraag mij af of verwarmen met IR panelen voldoende is. Een airco zou misschien ook nog kunnen. Kunt u mij advies geven?

 247. Arie G. Says:

  Beste Annelies,

  Ik zou in dat geval gewoon kiezen voor IR-panelen. Zeker omdat er goede isolatie is, zul je weinig energie gebruiken. IR-warmte werkt vrij direct. Ik denk dat je met 2 of 3 panelen wel kunt volstaan. Misschien kun je een paar panelen op proef krijgen om het uit te proberen.
  Ik heb zelf ook een paneel aangeschaft om in het voor- en najaar wat bij te verwarmen, omdat ik met mijn zonnepanelen op jaarbasis meer energie produceer dan ik gebruik.

 248. G.Gemert Says:

  Beste Arie

  Een beetje laat mijn reactie maar ja.

  Als ik de foto bekijk dan zie ik dat het paneel wel erg laag staat.
  Om het paneel zo efficiënt mogelijk te gebruiken, met zo min mogelijk schaduwwerking van meubels, dien je deze zo hoog mogelijk te plaatsen. Het beste is op het plafond!
  Ik snap niet dat de leverancier hier niet naar gekeken heeft, dood zonde.

  Ik zie ook dat de test in 2010 is uitgevoerd. Ondertussen zijn er zuiniger panelen op de markt, deze IR nano panelen besparen 300% t.o.v. conventionele panelen en zijn tot 60% zuiniger dan gas.
  Bovendien het is leuk om te weten dat het een Nederlandse uitvinding is, gemaakt in Nederland en met een garantie van 25 jaar. De panelen verbruiken 15W per m2, wat je als een richtgetal moet houden in verband met de energielabel van het huis.

  Voor vragen kun jij mij bereiken op info@deenergiekste.nl of 06-49905722
  Ik woon in Ede dus voor advies in de buurt, kan ik natuurlijk altijd langskomen.

  Groeten

  Gilbert

 249. Arie G. Says:

  Beste Gilbert,

  De test die in 2010 is uitgevoerd was inderdaad niet optimaal. De panelen zouden indien hoger opgehangen beter tot hun recht zijn gekomen. Er is dan minder schaduwwerking van meubilair. En als de straling van boven komt zal dat directer overkomen. Toch ben ik van mening dat je met IR-panelen geen homogene warmteverdeling in je kamer krijgt. Er zullen altijd wel koudere plekken overblijven.
  En bij een verbetering van het rendement met 300% zet ik ook mijn vraagtekens. Dat vloekt m.i. met natuurkundige wetten.
  Dat neemt niet weg dat IR-panelen in sommige gevallen heel nuttig kunnen zijn. Ik heb zelf ook een IR-paneel van 480 Watt aangeschaft.
  Dat pas ik toe op koudere dagen in het voor- en najaar om mijn overschot aan zonne-energie te gebruiken. Die plaats ik dan in de zithoek. Dat spaart mijn gasverbruik. Misschien moet er nog een paneel bijkomen om de warmte wat meer te spreiden.
  Ik ben overigens wel benieuwd naar het jaarlijks energieverbruik van woningen die uitsluitend met IR-panelen worden verwarmd.
  In een goed geïsoleerde woning zul je vermoedelijk weinig IR-energie gebruiken, maar dat geldt ook voor energie uit aardgas of andere vormen van energie.
  Persoonlijk zie ik meer heil in de overstap naar lucht/water-warmtepompen, als we een gasloos tijdperk tegemoet gaan.
  Dan haal je uit 1 kWh elektrische energie circa 4 kWh warmte-energie.

 250. Gilbert Says:

  Beste Arie

  Welke natuurkundige wetten voor het rendement bedoel jij?
  Koude plekken krijg je als je niet overlappend werkt.

  De schaduwplekken worden verwarmt door de warmte van de verwarmde massa, maar om eerlijk te zijn je huis moet wel een beetje geïsoleerd zijn.

  Als jij je email adres opgeeft dan stuur ik je een plattegrond van een Energielabel C huis op met het aantal panelen die te plaatsen moeten worden.
  Voor dit huis betaal ik voor het gas € 1100,-,met de panelen € 330,-

  Dus stuur je mail adres naar info@deenergiekste.nl en ik stuur je de gegevens toe.

  Met energieke groet

  Gilbert

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in