OliNo

Duurzame Energie

EU Energielabel voor lampen Update sept 2013

Geplaatst door Marcel van der Steen in Uitleg
Tags:
Geef een reactie

Een van mijn klanten bracht me op de hoogte van een update van de EU-verordening (verordening = regel waaraan de lidtstaten zich moeten houden) op het gebied van energie-etikettering (van lampen). Ik heb de verordening doorgenomen en presenteer hier een samenvatting.

De verordening stelt dat per 1 sept de nieuwe labels ingevoerd moeten worden (voor nieuwe producten). OliNo stelt de nieuwe energielabels bij iedere meting beschikbaar, voorzien van de benodigde, door ons gemeten, informatie tezamen met de leveranciersnaam of handelsmerknaam en het typenummer of naam van de lamp zelf.

De verordening mbt energie etikettering van elektrische lampen en verlichtingsarmaturen

Diegene die de gehele tekst wil nalezen kan deze middels deze link vinden.

Nog even het verschil tussen verordening en richtlijn:

een verordening is een regel waaraan de lidstaten zich moeten houden,

een richtlijn is een opdracht aan de lidstaten hun wetten aan te passen zodanig dat het in de richtlijn gestelde doel bereikt wordt.

Dit volgens artikel 249 van het EG-verdrag.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is erg breed geworden; niet alleen lampen voor de consumentenmarkt maar ook voor de professionele markt.

Bij deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over elektrische lampen, zoals:

a) gloeidraadlampen;

b) fluorescentielampen;

c) hogedrukgasontladingslampen;

d) ledlampen en ledmodules.

Deze verordening is niet van toepassing op de volgende producten:

a) lampen en ledmodules met een lichtstroom van minder dan 30 lumen;

b) lampen en ledmodules die op de markt worden gebracht voor gebruik met batterijen;

c) lampen en ledmodules die op de markt worden gebracht voor toepassingen waarvan verlichting niet het hoofddoel is. Deze lampen en ledmodules zijn niet vrijgesteld wanneer ze

voor verlichtingsdoeleinden op de markt worden gebracht;

d) lampen en ledmodules die als onderdeel van een verlichtingsarmatuur worden verkocht en niet bedoeld zijn om door de eindgebruiker te worden verwijderd, behalve wanneer ze te koop, te huur of in huurhoop worden aangeboden of afzonderlijk worden uitgestald, bijvoorbeeld als reserveonderdeel;

e) lampen en ledmodules die op de markt worden gebracht als onderdeel van een product waarvan verlichting niet het hoofddoel is. Indien zij echter afzonderlijk, bijvoorbeeld als reserveonderdeel, te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden of worden uitgestald, vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze verordening;

f) lampen en ledmodules die niet voldoen aan de eisen die in 2013 en 2014 van kracht worden op grond van de Verordeningen ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10.);

–> kan iemand uitleggen wat met punt f precies bedoeld wordt?

g) verlichtingsarmaturen die uitsluitend zijn ontworpen voor het gebruik met in de punten a) tot en met c) opgesomde lampen en ledmodules.

Artikel 2: Definities

Definities die zeer van belang zijn voor deze verordening worden hierbij gegeven:

1. „lichtbron”: een oppervlak of voorwerp dat is ontworpen om hoofdzakelijk zichtbare optische stralen uit te zenden die worden geproduceerd door de omvorming van energie. De term „zichtbaar” verwijst naar een golflengte van 380-780 nm;

7. „gerichte lamp”: een lamp met een lichtopbrengst van minstens 80 % binnen een ruimtehoek van sr (overeenkomend met een kegel met een hoek van 120°);

8. „niet-gerichte lamp”: een lamp die niet een gerichte lamp is;

20. „voorschakelapparaat voor lampen”: een apparaat tussen de voeding en een of meer lampen dat een functioneel doeleinde heeft in de werking van de lamp(en), zoals het omzetten van de voedingsspanning, het beperken van de stroom van de lamp(en) tot de vereiste waarde, het leveren van ontsteekspanning en voorverwarmingsstroom, het tegengaan van koude start, het corrigeren van de vermogensfactor of het terugdringen van radiostoring. Het apparaat kan zo zijn ontworpen dat het moet worden aangesloten op andere voorschakelapparaten voor lampen om deze functies te kunnen vervullen. De term verwijst niet naar:

— bedieningsapparaten,

— voedingen die de netspanning in een andere spanning omzetten en die ontworpen zijn als voeding van tegelijk verlichtingsproducten en producten met een ander hoofddoel dan verlichting;

Artikelen 3 en 4 gaan over de verantwoordelijkheden van de leveranciers en handelaars

Zie de specifieke tekst in de verordening.

Artikel 5: Meetmethoden en 6: Controleprocedure

De op grond van de artikelen 3 en 4 te verstrekken informatie wordt verkregen met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetmethoden, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende meest recente meetmethoden, zoals uiteengezet in bijlage V.

Echter kijkende in bijlage V dan blijkt dat daar alleen een referentie gelegd wordt naar niet nader genoemde documenten.

Bijlage V gaat verder over de controleprocedure die een landvertegenwoordiger dient te gebruiken (artikel 6 verwijst hiernaar).

Artikelen 7, 8, 9 en 10

Artikel 7 gaat over de herzieningsperiode, artikel 8 over de intrekking van de oude richtlijn 98/11/EG, artikel 9 betreft de overgangsbepalingen en artikel 10 de inwerkingstreding en toepassing. Deze laatste vernoemd dat de verordening per 1 september 2013 van toepassing is, behalve voor de in artikel 9 genoemde gevallen.

Bijlage 1: het etiket.

OliNo heeft het etiket geïmplementeerd wat getoond wordt voor elektrische lampen, genoemd onder punt 1 van de bijlage. De opdrachtgever voor het meten van lampen is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie mbt de leveranciersnaam of handelsnaam en het typenummer van de lamp of de naam van de lamp.

Etiket zoals het moet zijn wanneer het niet op de verpakking wordt afgedrukt.
OliNo heeft ook de etiketten geïmplementeerd voor de verpakking, zoals getoond in punt 3, zowel in kleur als in zwartwit.

Etiket dat op de verpakking kan worden afgedrukt wanneer (I) naam van de leverancier of handelsmerk en (II) typeaanduiding of naam van de lamp elders op de verpakking worden weergegeven. Het aantal kWh/1000h kan komen te vervallen indien dit ook elders op de verpakking staat.

OliNo heeft niet de etiketten geimplementeerd zoals genoemd in punt 2 in blijlage 1, etiketten voor verlichtingsarmaturen die in een verkooppunt worden uitgestald. Mocht dit nodig zijn dan kan het op aanvraag worden ontworpen en gemaakt.

Bijlage VI, de energie-efficiëntieklassen

Bijlage VI noemt de energie-efficiëntieklassen. OliNo heeft de berekeningen geïmplementeerd. Wat van belang is, is de nuttige lichtstroom en het gecorrigeerde vermogen.

De nuttige lichtstroom is de lichtstroom ofwel (1) geheel rondom, ofwel (2) in 120 graden stralingshoek, ofwel (3) in 90 graden stralingshoek, afhankelijk van of de lamp een (a) rondomstraler is of (b) niet c) en een stralingshoek van >= 90 graden of (c) een gerichte straler. OliNo doet de aanname van de klasse en geeft in het meetverslag aan welke aanname is gedaan.

Verder wordt ook het vermogen gecorrigeerd. De meeste lampen hebben een eigen voedingsbron die de lamp verbindt met het net van 230 V. In dat geval is er geen correctie op het gemeten vermogen en is de gecorrigeerde waarde gelijk aan de gemeten. Echter wanneer een lamp is doorgemeten die zonder eigen voorschakelapparaat is gemeten dan moet een correctie worden toegepast. De verordening bepaalt welke correctie (meestal 10 % hoger) en OliNo geeft aan welke keuze ze heeft genomen voor de classificatie van de lamp.

Bijlage VII: berekeningsmethode voor de energierendementsindex (EEI) en het energieverbruik

Van belang is het gecorrigeerde vermogen en de nuttige lichtstroom. De nuttige lichtstroom wordt gekoppeld aan een referentievermogen (dat wat het zou mogen consumeren bijvoorbeeld).

Daarna wordt het gecorrigeerde vermogen vergeleken met het referentievermogen:

EEI = P_corr / P_ref.

En afhankelijk van de uitkomst valt deze lamp in een bepaalde energieefficiëntieklasse (van A++ naar E).

Het gecorrigeerde vermogen:

Het referentievermogen en de nuttige lichtstroom:

Performancegrafiek

OliNo laat ook een performancegrafiek zien. Dit is een grafiek die de energieefficiëntieklassegebieden aangeeft, met op de ene as de nuttige lichtstroom en op de andere as het gecorrigeerde vermogen. Het punt van de gemeten lamp wordt in de gebieden weergegeven en zo kan men zien hoever men van een ander gebied af is.

Nu volgen twee grafieken van een lamp met een nuttige lichtstroom van 700 lm en een gecorrigeerd vermogen van 10 W. De eerste grafiek geeft de EEI gebieden aan en het punt van de lamp in deze, wanneer de lamp niet gericht is (dus rondomstralend) en in het tweede geval wanneer de lamp wel gericht licht afgeeft (of niet rondomstralend is); de gebieden zijn dan anders.

De positie van de gemeten, niet gerichte, lamp in de EEI gebieden van EU label 2013

Nu volgt de performancegrafiek bij 700 lm en 10 W bij gerichte (en niet-niet-gerichte) lampen. Zie hoe de gebieden wat anders zijn.

De positie van de gemeten, gerichte, lamp in de EEI gebieden van EU label 2013

Wat levert OliNo

Het staat al in het verslag hierboven maar hierbij nogmaals apart vermeld voor de duidelijkheid.

OliNo levert 6 labels, namelijk de meest volledige, dan het label zonder leveranciersnaam en typenur van de lamp, en het label zonder het gecorrigeerde verbruik in 1000 uur. Alledrie in kleur en zwartwit. De meest complete in kleur wordt getoond in het meetverslag en daarna volgt een zipfile met allezes de labels erin zodat die gebruikt kunnen worden.

OliNo heeft zo wel de juiste leveranciersnaam of handelsnaam nodig en ook de juiste lamptypenummer of lampbenaming.

OliNo moet een evaluatie doen van het al dan niet corrigeren van het vermogen. Bij de meeste lampen die OliNo doormeet gaat het om lampen die al een eigen stroomvoorziening in zich of bij zich hebben; hierbij is vermogenscorrectie niet nodig. In andere gevallen gaat het om ledlampen die op 12 V werken, dat is dan vergelijkbaar met de situatie van halogeenlampjes die een voorschakelapparaat nodig hebben om de netspanning te verlagen. In dit geval wordt het gemeten vermogen gecorrigeerd met de factor 1.1 om te komen tot het gecorrigeerde vermogen.

OliNo moet ook bepalen of het gaat om (1) een niet gerichte lamp, (2) een lamp niet geschikt voor accentbelichting en de stralingshoek >= 90 graden en (3) een gerichte lamp. Deze keuze heeft een impact op de nuttige lumenstroombepaling.

22 Reacties to “EU Energielabel voor lampen Update sept 2013”

 1. René van der Knaap Says:

  In de bijlage staat alles beschreven incl. de maatvoering van de Eenrgielabel. Weet u ook of er ergens een vector afbeelding is van deze verschillende Eenrgielabels?

 2. Marcel van der Steen Says:

  Ik heb alleen de bitmaps als png files. Ze zouden groot genoeg moeten zijn, bij 300 dpi uitprinten, zijn ze de grootte die ze moeten hebben.

 3. Vincent Says:

  Beste Marcel,

  Is het mogelijk om de genoemde png files te ontvangen?

 4. Mvdsteen Says:

  HoiVincent
  Welke bedoel je? Alle laatst gemeten lampen hebben ze al. Vind je in het betreffende artikel. Als je oudere lamp metingen hebt en wilt dat ik ze voor je maak dan laat even weten. Kosten zijn dan 15 euro voor zes labels. En geef me duidelijk door voor welke lampen en meteen je handelsnaam en naam lamp.

 5. birgitte Says:

  Beste Marcel,
  Het is me nu niet helemaal duidelijk of het energielabel ook gebruikt moet worden voor verlichtingsarmaturen (die zonder bijv gloeidraadlamp verkocht worden). Zou je me dat nog kunnen verduidelijken?

 6. mvdsteen Says:

  Beste Birgitte,
  In de verordening staat het volgende vermeld (pagina 6):
  1. IN HET VERKOOPPUNT GETOONDE ETIKET VOOR ELEKTRISCHE LAMPEN
  Hierbij hoort het label van de lamp alleen.

  en (pagina 10 van de verordening):
  2. ETIKET VOOR VERLICHTINGSARMATUREN DIE IN EEN VERKOOPPUNT WORDEN UITGESTALD
  Hierbij hoort het label van het armatuur.

  Voor het onderscheid tussen lamp en verlichtingsarmatuur zie ook pagina 2 en pagina 3):
  „lamp”: een eenheid waarvan de prestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld en die uit een of meer lichtbronnen bestaat. Onder dit begrip kunnen ook aanvullende onderdelen vallen die nodig zijn om de lamp te doen ontbranden, van stroom te voorzien of stabiel te doen werken, dan wel voor de verspreiding, filtering of omzetting van de optische straling indien die onderdelen niet kunnen worden verwijderd zonder de eenheid blijvend te beschadigen;

  „verlichtingsarmatuur”: een inrichting die het door een of meer lampen uitgestraalde licht verspreidt, filtert of omvormt en alle onderdelen bevat die nodig zijn om de lampen te ondersteunen, te bevestigen en te beschermen, waaronder, indien nodig, hulpstroombanen en voorzieningen om deze op de voeding aan te sluiten;

  Het hangt er dus vanaf of je hetverlichtingsarmatuur beschadigd wanneer je delen eruit haalt (voeding, lens) of niet.
  Maar een label moet er wel zijn.

  OliNo maakt de labels van lampen. Op aanvraag ook voor armaturen.

 7. Rick Says:

  Beste Marcel,

  Wanneer ik een armatuur verkoop zonder lamp en hij staat niet uitgestald als showmodel, moet er dan wel of geen label op de verpakking?
  Ik snap dat dit bijna dezelfde vraag is als Brigitte, maar ik vind het erg droge stof.

  Verder bedankt voor de heldere uitleg.

 8. Marcel van der Steen Says:

  Rick,
  als eerste staat in de verordening onder artikel 1: Bij deze verordening worden ook eisen vastgesteld voor de etikettering van verlichtingsarmaturen die deze lampen kunnen laten branden en die aan eindgebruikers worden verkocht, met inbegrip van verlichtingsarmaturen die zijn ingebouwd in andere producten (zoals meubelen) waarbij de energietoevoer niet noodzakelijk is voor de vervulling van hun belangrijkste functie.
  –> hieruit volgt dan dat verlichtingsarmaturen (evt zonder lamp) onder deze verordening vallen en dus een etiket behoeven.

  In artikel 3 lid 2 staat als bevoegdheid van de leverancier van verlichtingsarmaturen dat deze erop toezien dat: artikel 2b)in de volgende situaties de in punt 2 van bijlage I bedoelde informatie op het etiket wordt vermeld (dit is het label voor armaturen):
  i) in alle reclameadvertenties, formele prijsoffertes of inschrijvingen voor aanbestedingen voor een specifieke verlichtingsarmatuur die energiegerelateerde of prijsinformatie bevatten;
  ii) in al het technisch promotiemateriaal voor een specifieke lamp waarin de specifieke technische parameters zijn opgenomen.
  In deze gevallen mag de informatie in een andere vorm worden aangegeven dan die welke is omschreven in punt 2 van bijlage I, zoals een volledige beschrijving in woorden;
  Je moet de info wel hebben, de laatste alinea geeft aan dat je het ook mag verwoorden.

 9. Tom van Duijn Says:

  goedemorgen Marcel

  Ik heb een vraag m.b.t. het energielabel voor verlichtingsarmatuur: Op het label staat de tekst: \In deze armatuur passen lampen van energieklassen:\ Is het toegestaan om op het energielabel deze tekst in verschillende talen te plaatsen of moet er per taal een apart energielabel worden gemaakt?

  Met vriendelijke groet
  Tom van Duijn

 10. Quinten van de Vrie Says:

  Hoi Marcel,
  Wij ontwikkelen en produceren armaturen voor derden in Vlissingen.
  Al onze armaturen gebruiken de behuizing als koelelement dus er is GEEN sprake van lampen of ledmodules die verwerkt zitten in onze armaturen.
  Mag ik er dan van uitgaan dat wij niet verplicht zijn om dit label te gebruiken?
  Met vriendelijke groeten,
  Quinten van de Vrie

 11. Marcel van der Steen Says:

  Quinten, in de verordening lees ik in artikel 1 “Onderwerp en toepassingsgebied” dat er ook eisen worden vastgesteld voor de etikettering van verlichtingsarmaturen die de genoemde lampen (1a – 1d) kunnen laten branden en die aan eindgebruikers kunnen worden verkocht.
  Ik zou zeggen, less artikel 1 een goed door van de verordening en kijk of jouw armaturen daaronder vallen of niet.

 12. Marcel van der Steen Says:

  Beste Tom (@ 9). In de verordening staat op pagina 10 dat de passende taalversie gebruikt dient te worden. Dus ja, je moet ze als leverancier kunnen aanbieden in verschillende talen als je ze wilt gebruiken in verschillende lamden.

 13. Hervé Merckx Says:

  Bestaat er een al een software om deze labels eenvoudig aan te
  maken?

  + Een bedenking

  Bij de meeste leveranciers is het moeilijk labels of stickers te verkrijgen. Je moet ervoor betalen en wachten,is het in een verkeerde taal of hebben ze er doodleuk nog geen.

  Dit brengt extra kosten mee daar we een speciale printer moeten aankopen,labels,software en werk om deze aan te maken en aan elk artikel in de toonzaal te hangen(ongeveer 10000).

  Kon Europa de leverancier niet beter verplichten om deze labels gratis ter beschikking te stellen in de juiste taal en vorm afhankelijk naar welk land de producten gaan? Nu is het een zooitje van jewelste.

  Bv. Een nederlandse leverancier bied enkel stickers in het engels aan. Mooi om op een kroonluchter te plakken(vorm)+ in het engels(taal).Dit alles is voor de nederlandse fabrikant wettelijk in orde maar voor de belgische handelaar niet.

 14. mvdsteen Says:

  Beste Hervé,
  Ik weet niet of er (commerciele) software is om deze labels aan te maken. Ik heb zelf een analyseprogramma geschreven en daarin zitten functies die deze labels creeren. Deze labels zijn dan in 6 vormen en in png vorm. Deze software is in LabVIEW gemaakt en ga ik niet vrijgeven.
  Echter ik kan, tegen (kleine) betaling, wel labels voor je maken wanneer je me het volgende doorgeeft: gecorrigeerd opgenomen vermogen in W, Naam bedrijf en naam lamp, nuttige luminous flux in lumen. Het handigst is dan om een set van labels in 1 keer aan te vragen, dan scheelt het voorbereiden van het werk.

 15. Ramon Says:

  Goedemiddag,
  Wanneer ik bijvoorbeeld een armatuur met een lampje heb van 29 lumen, en verkoop deze ook als set van 6, waardoor het aantal lumen stijgt. Valt dit dan wel of niet binnen de verordening.
  Wat mij verder opvalt is dat ik nog geen enkele label ben tegen gekomen in de tuincentra of bouwmarkten.

 16. mvdsteen Says:

  Ramon, er staat: a) lampen en ledmodules met een lichtstroom van minder dan 30 lumen;
  De definitie van lamp is: ” „lamp”: een eenheid waarvan de prestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld en die uit een of meer licht bronnen bestaat. Onder dit begrip kunnen ook aanvullende onderdelen vallen die nodig zijn om de lamp te doen ontbranden, van stroom te voorzien of stabiel te doen werken,dan wel voor de verspreiding, filtering of omzetting van de optische straling indien die onderdelen niet kunnen worden verwijderd zonder de eenheid blijvend te beschadigen”
  Dus als jouw armatuur onder deze definitie van lamp valt dan ja. Anders niet.

 17. Birgit Says:

  Ik ben opzoek naar een label voor enkel armaturen. Is er een standaard label verkrijgbaar, of mag je het ook zelf maken? En ben je verplicht een kleurlabel te gebruiken of is zwart wit ook toegestaan?

 18. mvdsteen Says:

  @ Birgit, of er een standaard label verkrijgbaar is betwijfel ik. De EU heeft middels een verordening (die als link in het artikel staat) aangegeven waaraan een label moet voldoen. Die mag je dus gerust zelf namaken. Het gaat erom dat de info zichtbaar wordt. Dat mag verder ook zwart wit zijn, als je verpakking geen kleurendruk heeft.

 19. Levi (businesslabels) Says:

  Er zijn standaard labels beschikbaar.
  Deze vind je bij ons in de webshop en zijn eenvoudig zelf te printen.
  http://www.businesslabels.nl/eu-energielabels/

  Via je inkjet of laserprinter op A4 vellen.
  (Beschikbaar in permanente & verwijderbare lijm en als hangkaartjes)
  http://www.businesslabels.nl/eu-energielabels/eu-energielabels-op-a4-vellen/

  Tevens leent de Epson TM-C3500 zich enorm goed voor deze toepassing.
  http://www.businesslabels.nl/epson-tm-c3500-inkjet-printer.html

 20. Levi (businesslabels) Says:

  Ik krijg steeds vaker de vraag hoe en waar de opmaak van de energielabels te maken.
  Is er iemand die mij hier iets over kan vertellen en of een partnerschap aan te gaan?

  Neem dan contact met mij op via levi@businesslabels.nl
  De partner die wij op het oog hadden en in de webshop geeft geen tot weinig gehoor.

 21. mvdsteen Says:

  Hoi Levi,
  Misschien dat ik je niet begrijp, maar de opmaak van de labels staat in de verordening zelf vermeld. Ik heb die aangehouden en er labels van gemaakt, die voldoen aan de beschrijving van de verordening. Dat kan iedereen dus met een goed ontwerpprogramma en een beetje kennis daarvan. Daarnaast moet natuurlijk wel het juiste label gekozen worden per product. Dus je zult er een aantal moeten ontwerpen.
  De link naar de verordening staat bovenaan in het artikel.

 22. Levi (businesslabels) Says:

  Beste mvdsteen,

  Ja dat klopt alleen iemand die lampen maakt gaat dit niet kunnen maken.
  Ik weet dat bartender een programmaatje heeft als toevoeging op hun software.
  Dit gehele pakket zal voor veel bedrijven te prijzig zijn.

  Ik ben opzoek naar iemand die deze opmaak op aanvraag kan ontwerpen.
  Zodat wij onze klant goed kunnen helpen door deze door te verwijzen.

  Ik vind het raar dat deze regelgeving er is zonder dat er een oplossing is ook voor de kleinere bedrijven zonder DTP afdeling en of budget voor dure software.

  Zou je via de mail contact met mij kunnen opnemen.
  Ik begrijp dat u een oplossing heeft?

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in